Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ustawienia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Aim: The article presents a set of parameters and settings for unmanned aerial vehicles (UAV), which is crucial in the operational work of the fire brigade and its importance for the quality of the final material obtained from an RGB camera or a thermal imaging camera. Introduction: Unmanned aerial vehicles (UAVs) are more often and more boldly used by various uniformed formations, including pilots of the State Fire Service and Volunteer Fire Brigades. Currently, they are used to perform recognition of situations and coordination of activities with the use of RGB and thermal imaging cameras. There are also other applications of UAV, including firefighting, but at the moment they are only conceptual solutions, as they have not been tested during an actual firefighting operation. According to the authors, a drone is currently only a carrier of additional devices and its functionality during the operation depends largely on certainty and reliability of a given UAV structure, as well as on the type and quality of the elements and sensors mounted on it. Methodology: A review of literature and press reports, as well as the authors’ experience in working with UAVs and the results of their research were used to analyse the topic. Conclusions: Indicating a set of key parameters for the UAVs used by fire brigade users is only possible to define its application. Therefore, in this study, the authors presented the most common use of unmanned aerial vehicles, for which key parameters were indicated and the impact of these factors on the obtained results of drones was described. Due to the frequent neglect of camera operation and the importance of their parameters, the authors described the most frequently set parameters of photographs and their impact on the final result, which is of key importance for the usefulness of the collected material.
PL
Cel: W artykule przedstawiono zbiór parametrów i ustawień bezzałogowych statków powietrznych (BSP), który jest kluczowy w pracy operacyjnej straży pożarnej oraz jego znaczenie dla jakości finalnego materiału uzyskanego z kamery RGB lub kamery termowizyjnej. Wprowadzenie: Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) coraz częściej i odważniej stosowane są przez różne formacje mundurowe, w tym przez pilotów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Obecnie służą one do wykonywania rozpoznawania sytuacji i koordynacji działań z wykorzystaniem kamer RGB i termowizyjnych. Pojawiają się również inne zastosowania BSP, w tym do gaszenia pożarów, jednak na ten moment są to jedynie rozwiązania koncepcyjne, ponieważ nie zostały poddane testom w czasie rzeczywistej akcji gaśniczej. Zdaniem autorów dron obecnie jest jedynie nośnikiem dodatkowych urządzeń i jego funkcjonalność w trakcie akcji zależy w dużej mierze od pewności i niezawodności danej konstrukcji BSP, a także od rodzaju i jakości elementów i czujników na niej zamontowanych. Metodologia: Do analizy tematu wykorzystano przegląd literatury i doniesień prasowych, a także doświadczenie autorów w pracy z BSP oraz wyniki prowadzonych przez nich badań. Wnioski: Wskazanie zbioru parametrów kluczowych dla BSP wykorzystywanego przez użytkowników straży pożarnej jest możliwe jedynie poprzez zdefiniowanie jego zastosowania. Dlatego w niniejszej pracy autorzy przedstawili najczęstsze wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych, do których wskazano kluczowe parametry i opisano wpływ tych czynników na uzyskane rezultaty pracy dronów. Ze względu na częste zaniedbania w zakresie obsługi kamery i znaczenia ich parametrów, autorzy opisali najczęściej ustawiane parametry zdjęć i ich wpływ na efekt końcowy, który ma kluczowe znaczenie dla użyteczności zbieranego materiału.
PL
W artykule przedstawiono badania optymalizacji osiągnięcia maksymalnej mocy i energii elektrycznej dla ustawień paneli fotowoltaicznych względem poziomu dla trzech okresów czasowych, czyli najniższe, pośrednie oraz najwyższe górowanie Słońca w mieście Katowice. Przedmiotem badań był krzemowy panel fotowoltaiczny amorficzny o mocy ≥ 128 W. Wykazano, że koncepcja zróżnicowanego ustawienia paneli jest optymalna przy kątach: 19°, 48° i 73° w skali roku. Ponadto usytuowanie paneli w terenie górskim lub wyżynnym (Katowice) podnosi ich wydajność od 1% do 5% w zależności od kąta. Panele o orientacji południowej przetwarzają na energię elektryczną ponad kilka lub kilkanaście procent energii ze Słońca, przy czym ponad 80 procent energii pozyskiwane jest wiosną, latem i jesienią, a 17 procent w zimie.
EN
Presented is research on optimization of achieving maximum power and electric energy from positioning of PV panels in relation to the horizontal plane in three time periods i.e. the lowest, medium and the highest zenith points that the sun reaches in the city of Katowice.The subject of this research was an amorphous silicon PV panel with the power rate of 128 W. Proved is that the concept of differentiated panel positioning is optimal at angles of 19°, 48° and 73° in a year’s scale. Additionally, location of panels in a mountain or an upland (Katowice) area improves their efficiency by 1-5% depending on the angle. South-facing panels convert more than several or even more than a dozen per cent of solar energy into electricity, with more than 80% of this energy acquired in spring, summer and autumn, and 17% in winter.
8
Content available The safety durning 3D printing of technical objects
67%
EN
The paper deals with 3D printing of technical objects at 3D printer GERMAN RepRap X400. This printer is designed for large format industrial 3D printing. The paper focuses on technology of 3D printing, preparing of geometrical 3D model for printing with use freeware Repetier Host and commercial software Simplify, comparing these programs, setting the parameters for 3D printing from the perspective of quality of printed objects and 3D printer control from afar with using software Repetier Server or other freeware. It is possible printing with different materials, not only standard ABS and PLA. The printer has DD3 Dual extruder. The extruders can be heated to 290°C. Maximum temperature of heated bed is 120°C. Printing Plate Carbon is used for 3D printing or other preparing pad. This paper also includes verification of correct temperature distribution of heated bed by thermal imaging camera. On the basic experiments by thermal imaging camera, it was found the fact that the temperature difference of actual and set temperatures of a heated bed are increasing with increasing temperature. If the bed temperature is to be at real 60°C, then setting must be approx. 6°C higher, so the set temperature must be 66°C. In contrast, the control of the extruder nozzles confirmed that the actual temperature is nearly such as the set temperature.
PL
Artykuł dotyczy druku 3D obiektów technicznych w drukarce 3D GERMAN RepRap X400. Ta drukarka jest przeznaczona do przemysłowego druku 3D w dużym formacie. Artykuł koncentruje się na technologii druku 3D, przygotowaniu geometrycznego modelu 3D do druku z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Repecier Host i komercyjnego oprogramowania Simplify, porównując te programy, ustawiając parametry druku 3D z perspektywy jakości drukowanych obiektów i sterowania drukarką 3D z daleka przy użyciu oprogramowania Repetier Server lub innego bezpłatnego oprogramowania. Możliwe jest drukowanie przy użyciu różnych materiałów, nie tylko standardowych ABS i PLA. Drukarka ma podwójną wytłaczarkę DD3. Wytłaczarki można ogrzać do 290°C. Maksymalna temperatura podgrzewanego złoża wynosi 120°C. Printing Plate Carbon służy do drukowania 3D lub innych podkładek przygotowawczych. Artykuł zawiera również weryfikację prawidłowego rozkładu temperatury ogrzewanego złoża za pomocą kamery termowizyjnej. Na podstawie podstawowych eksperymentów przeprowadzonych za pomocą kamery termowizyjnej stwierdzono, że wraz ze wzrostem temperatury wzrasta różnica temperatury rzeczywistych i ustawionych temperatur podgrzewanego złoża. Jeżeli temperatura złoża ma wynosić rzeczywiście 60°C, ustawienie musi wynosić ok. 6°C wyżej, więc ustawiona temperatura musi wynosić 66°C. Natomiast sterowanie dyszami wytłaczarki potwierdziło, że rzeczywista temperatura jest prawie taka jak temperatura zadana.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.