Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 890

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Poverty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
1
Content available remote Poziom ubóstwa i deprywacji materialnej dzieci w krajach Unii Europejskiej
100%
XX
Celem artykułu było określenie poziomu ubóstwa oraz deprywacji materialnej dzieci w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Przedstawiono zagrożenie oraz głębokość ubóstwa wśród dzieci na tle ogółu społeczeństwa w krajach członkowskich UE, porównano wartość granicy ubóstwa między państwami Wspólnoty oraz określono zagrożenie deprywacją materialną rodzin z dziećmi. W większości krajów członkowskich Unii Europejskiej dzieci są w większym stopniu zagrożone ubóstwem niż społeczeństwo ogółem. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the level of children poverty and material deprivation in the European Union. Risk and intensity of poverty among children were presented against a background of the society in the European Union countries. Material deprivation among households with children was analyzed. In most European Union countries children are at greater risk of poverty than the overall population. (original abstract)
2
Content available remote Poverty in Sub-Saharan Africa: The Case of Sudan
100%
XX
Głównym celem opracowania jest analiza ubóstwa w Sudanie w jego różnych wymiarach. Praca składa się z trzech części, nie licząc wstępu i zakończenia. W pierwszej części opisano gospodarkę Sudanu. W drugiej przedstawiono zmieniające się podejścia do definiowania ubóstwa. Ostatnia część zawiera analizę różnych wymiarów i głównych przyczyn ubóstwa w Sudanie. Autor wykorzystuje przede wszystkim opisowe i statystyczne metody analizy. W pracy opiera się głównie na badaniach literaturowych oraz najnowszych dostępnych danych statystycznych dostarczonych w większości przez różne organizacje międzynarodowe. W części końcowej autor stwierdza, że determinanty ubóstwa w Sudanie nie różnią się znacząco od przyczyn tego zjawiska w innych krajach Afryki Subsaharyjskiej. Po secesji Sudanu Południowego Sudan musi realizować politykę gospodarczą i rozwojową, która pozwoli gospodarce znaleźć się na ścieżce zrównoważonego wzrostu. Rozwiązanie konfliktów wewnętrznych i pojednanie narodowe są zagadnieniem kluczowym i powinny być punktem wyjścia na drodze do ograniczenia ubóstwa w tym kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this paper is to present poverty in Sudan in its various dimensions. The paper consists of three sections, not counting the introduction and conclusions. In the first section, Sudan's economy is described. In the second section, changing approaches to defining poverty are presented. The last section contains the analysis of various dimensions and main determinants of poverty in Sudan. The author uses mainly descriptive and statistical methods of analysis. The paper is based mostly on literature studies and the latest available statistics provided mainly by various international organizations. The author concludes that determinants of poverty in Sudan do not differ significantly from the determinants of this phenomenon in other countries of Sub-Saharan Africa. Post-secession Sudan needs to adopt economic and development policies which would put its economy on the sustainable growth path. Internal conflict resolution and national reconciliation are the key issues and should be the starting point towards reducing poverty in the country.(original abstract)
EN
This study examines determinants of residents' support for tourism by testing a model based on the social exchange and material culture theories. The model proposes that perceptual heritage proximity influences residents' attitudes to positive and negative impacts of tourism, which in turn influence residents' support for tourism. The model was tested using data gathered from a sample of 256 local residents in Kaole Village, Tanzania. Results from structural equation modelling indicate that heritage proximity has an influence on attitudes to the impacts of tourism, which in turn influence support. The findings imply that heritage proximity serves as a point of reference for residents' evaluation of tourism, which is critical in fostering support. Findings confirm the relevance of the heritage proximity concept in explaining support for tourism. The study provides recommendations to better engage the residents in tourism development. Suggestions for future research are provided (original abstract)
XX
Ubóstwo jest wielowymiarowym zjawiskiem społecznym, występującym w każdej gospodarce na całym świecie, a jego eliminacja stała się pierwszym z Celów Zrównoważonego Rozwoju. W związku z dużą wagą tego problemu przeciwdziałanie ubóstwu jest bardzo ważnym zagadnieniem polityki społecznej na wszystkich szczeblach - międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Polityka ta oparta powinna być na właściwej identyfikacji i pomiarze poziomu ubóstwa na obszarach jej oddziaływania. Celem artykułu jest analiza poziomu ubóstwa i jego zmian w krajach UE w latach 2005-2016. Przeprowadzono ją na podstawie 10 wskaźników (dostępnych w bazie danych Eurostatu) określających postępy w realizacji pierwszego SDG. Wskaźniki te wykorzystano do budowy wielowymiarowej wektorowej miary ubóstwa dla każdego z krajów UE w analizowanym okresie. Uzyskane wyniki wskazują na znaczne różnokierunkowe zmiany poziomu ubóstwa w badanym okresie w krajach UE(abstrakt oryginalny)
EN
Poverty is a multidimensional social phenomenon occurring in every economy around the world, and its elimination became the first of the Sustainable Development Goals. Due to the great importance of this problem, preventing poverty is a very important issue of social policy at all levels: international, national and regional. This policy should be based on a proper identification and measurement of the level of poverty in the areas of its impact. The aim of the article is to analyze the level of poverty and its changes in the EU countries in 2005-2016. It was carried out on the basis of 10 indicators (available in the Eurostat database) specifying the progress in the implementation of the first SDG. These indicators were used to build a multidimensional measure of poverty for each of the EU countries. The obtained results point to significant multi-directional changes in the level of poverty in the analyzed period in the EU countries(original abstract)
XX
Tematyka ekonomii społecznej w Unii Europejskiej nie traci na popularności od co najmniej kilku dekad. Podmioty ekonomii społecznej wykazują się większą efektywnością i skutecznością w rozwiązywaniu problemów społecznych krajów UE. Działania stricte rządowe, mające za zadanie rozwiązywanie problemów natury ekonomicznej, tj.: ubóstwa, rozwarstwienia ekonomicznego, i społecznej: defaworyzacji poszczególnych grup, wykluczenia społecznego, okazały się nieefektywne. Dlatego ekonomia społeczna jawi się jako atrakcyjne narzędzie do rozwiązywania tych problemów współczesnej Unii Europejskiej. Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji ekonomii społecznej, która zdaniem wielu badaczy zajmuje ważne miejsce w walce z przejawami nierówności społeczno-ekonomicznej w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Autor publikacji skupia się na podstawowych aspektach nierówności społecznych, do których zalicza ubóstwo i szeroko rozumiane wykluczenie społeczne(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the concept of social economy, which is considered to be an important tool of social policy in Poland and the European Union. The author of the publication focuses on selected aspects of inequality, which includes poverty and social exclusion(original abstract)
XX
Autorka artykułu przedstawia istotę, definicje oraz przyczyny ubóstwa w ogóle i odnosi je do warunków polskich.
EN
There are two approaches to the poverty; narrow and widley. The first is that poverty make the same sence that deprivation. It is connected with category of subsistence minimum (for one person in household). The second is connected also with nointegration to the society. In theoretical and practical aspects there are many reasons of poverty (universally and specifically, objective and subjective, real and potential). Poverty in Poland in the 1-st phase of transformation has increased. It was due to such reasons like: reforming economy, transformation of the own rights, increasing unemployment, low level of aggregate demand, and increasing social and economic inequality.(original abstract)
XX
Artykuł ma na celu przybliżenie grup poglądów: rynkowo-liberalnych, egalitarystyczno-redystrybucyjnych i opartych na teorii umowy społecznej, dotyczących przeciwdziałania ubóstwu i na ich tle wysunięcie propozycji dla polityki społecznej państwa wobec problemu ubóstwa w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na przeciwdziałanie ubóstwu w duchu teorii umowy społecznej i jej zasady pomocniczości.
EN
The poverty phenomenon became one of the substantial problems of the transformation period in Poland. Changes in economy favour gradual improvement average life conditions in the country. At the same time disproportions in received incomes between socio-economical groups continually deepen. The sphere of poverty is not going to reduce. In presented publication author pointed at the meaning of auxiliary principle (which is a grandwork of social convention theory) in poverty counteraction. This principle is making ethical barriers for tutelage of state, showing a dignity of human person, social justice and a necessity of personal responsibility for one's fate. (original abstract)
XX
W artykule autorka nawiązuje do różnych sposobów pomiaru ubóstwa. Wyłonienie najważniejszych takich aspektów umożliwia dychotomiczny podział ubóstwa na ubóstwo w skali mikro i makro, proste i złożone, absolutne i relatywne oraz obiektywne i subiektywne.
EN
In a present article author has concentrated on various ways of poverty measurement: simple and complex approach, in a macro and microscale, objective and subjective measurement, absolute and relative approach. It seems that using various ways of measuring this phenomenon gives right recommendations for policy against poverty. (original abstract)
9
Content available remote Metody analizy wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa
80%
XX
W związku z dużą skalą zjawiska ubóstwa, które nieodłącznie towarzyszy życiu społecznemu oraz gospodarczemu, bardzo ważnym elementem polityki publicznej na wszystkich szczeblach (międzynarodowym, krajowym i regionalnym) jest podejmowanie działań mają- cych na celu jego ograniczanie. Działania te mają charakter interwencji publicznych i docelowo powinny prowadzić do pozytywnej zmiany strukturalnej. Nie zawsze jednak tak się dzieje-zatem przed realizacją konkretnego działania wskazane jest dokonanie dogłębnej analizy efektów jego wdrożenia - zarówno krótko, jak i długookresowych. W praktyce, skutki realizacji interwencji publicznych są najczęściej ocenianie ex-post w drodze tzw. ewaluacji, która jest trudnym procesem, realizowanym przy zastosowaniu różnorodnych metod. Istotą procesu ewaluacji nie powinna być jednak wyłącznie konstatacja zdarzeń minionych, ale przede wszystkim znajomość skutków planowanych działań, dlatego niniejszy artykuł koncentruje się głównie na analizie ex-ante wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa, a jego celem jest przegląd metod, które mogą być w niej zastosowane, ze szczególnym uwzględnieniem różnego rodzaju modeli. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to the large scale of the phenomenon of poverty, a very important element of public policy at all levels (international, national and regional) is to undertake activities aimed at limiting this problem. These activities should ultimately lead to positive structural change. However, it does not always happen - so before the realization of a particular public intervention, it is advisable to make a thorough analysis of the effects of its implementation - both short and long term. In practice, the results of public intervention are mostly evaluated ex-post with the use of different methods. However, the essence of the evaluation process should not only be observation of past events, but also an acquaintance with the effects of planned activities. Hence, this article focuses mainly on ex-ante analyses of the impact of public intervention on levels of poverty, and its purpose is to review the methods that can be used in such analyses, with particular emphasis on various types of models. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy problematyki pomiaru poziomu ubóstwa. Zaprezentowano w nim wyniki badania ubóstwa przeprowadzone z wykorzystaniem metody VMCM (ang. Vector Measure Construction Method). Metoda ta wykorzystuje własności rachunku wektorowego i konstruowana jest na podstawie definicji iloczynu skalarnego, co upraszcza procedurę wyliczania miary dynamiki ubóstwa. Badania zostały wykonane dla horyzontu czasowego 2010-2014 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Dodatkowo w artykule przedstawiono istotę metody VMCM oraz system informatyczny ułatwiający jej stosowanie w badaniach dynamiki ubóstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the problems of measuring the level of poverty. It presents the results of poverty dynamics study carried out using the method VMCM (Vector Measure Construction Method). The method uses the properties of vector calculus and is based on the definition of scalar product, what simplifies the procedure of calculating the measure of the poverty dynamics. Study has been done for the time horizon of 2010-2014 on the example of West Pomeranian Province. In addition the article presents the essence of the method VMCM and information system facilitating its use in the study of poverty dynamics. (original abstract)
EN
The social teaching of the Catholic Church is a doctrine on matters of poverty and wealth, economics, social organization and the role of the state. The principles of Catholic social teaching are: human dignity, love, truth, freedom, justice, solidarity, subsidiarity, participation, preferential option for the poor and vulnerable, dignity of work and the rights of workers and care for God’s creation. Several organs of the Holy See are dedicated to social issues, among others the Pontifical Council for Justice and Peace. Although blessed with a wealth of natural resources, Africa is the poorest continent. Poverty is understood in many different ways, but most commonly it is described as an economic condition where one lacks both money and the basic necessities that are needed to successfully survive. Many people in Africa still live in abject poverty because of bad governance, corruption and human irresponsibility. Many Africans are also victims of diseases such as AIDS and malaria. In this situation the Catholic Church can play a critical role by advocating for economic justice and eradication of poverty from Africa. The Catholic Church in Africa, which calls herself the Family of God, undertakes many actions against the poverty, such as: education, health, aid to the needy, development projects, defence of human rights, and the commitment to bring about democracy and legally constituted states. Making his first trip to Africa, Pope Benedict XVI said the Catholic Church can help to bring an answers to the continent's chronic problems, including poverty, AIDS and tribalism.
12
Content available remote Ubóstwo jako problem etyczny
80%
XX
Głównym celem artykułu jest przedstawienie problemu ubóstwa z etycznego punktu widzenia. Tytułowe zagadnienie jest istotne dla nauk społecznych oraz humanistycznych. W naukach tych obecnych jest wiele koncepcji ubóstwa, które różnią się sposobami jego opisu (naświetlają odmienne aspekty definicyjne, niebezpieczeństwa powodowane przez ten stan oraz ścieżki jego przezwyciężania). Niestety, to kluczowe zagadnienie jest relatywnie rzadko analizowane przez etyków. W związku z tym autor pragnie wypełnić tę lukę i przedstawić ubóstwo jako problem etyczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is to consider the phenomenon of poverty from the ethical point of view. The addressed problem is essential among social and humanistic sciences. Therefore many concepts of the phenomenon have been presented. They differ in the way they describe the problem of poverty (highlighting different definitional aspects of poverty, risks entailed by this state and ways of solving this problem). Unfortunately, this crucial issue is relatively rare analyzed by the ethicists. The author's aim is to fill this gap and present the addressed problem from the ethical point of view. (original abstract)
EN
The need to protect the food interests of Ukrainian citizens is conditioned by a number of pressing challenges - insufficient level of income, high growth rates of consumer food prices, excessive level of market concentration, excessive volumes of food exports, which cause a deficit in the domestic market, etc. For a full-scale deployment of the Ukrainian food aid program, it is necessary to preliminarily conduct an experiment. As part of the experiment, we propose to involve low-income citizens in the program, who has a total income not exceeding 130% of the poverty line (subsistence level). According to the statistics of 2017, the protection of food interests needs those households whose average income is less than UAH 2,085 per month - these are household's first decile group. The average benefit is UAH 284 per person per month. A tentative budget for food aid for all households and the decile group should be UAH 1204.6 million. An increase in food expenditure by 1% will lead to an increase in real GDP of Ukraine by 0.97%. Food expenditures of the population of Ukraine in 2017 amounted to UAH 673539.0 million. Their increase by UAH 1204.6 million, or 0.18%, will cause real GDP growth of 0.17% or UAH 4266.9 million. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza wpływu wyboru skali ekwiwalentności na estymację zasięgu ubóstwa. Analiza jest dokonana w kontekście zmian standardów w polskiej statystyce publicznej zgodnie z zaleceniami EUROSTATU. Otrzymane wyniki sugerują, że zmiana oficjalnie stosowanej oryginalnej skali OECD na zmodyfikowaną nie wpłynie przypuszczalnie na oszacowanie zasięgu ubóstwa. Jednak dużo większy wpływ zaobserwowano, analizując odsetek ludzi zagrożonych ubóstwem. (abstrakt oryginalny)
EN
There are 2 basic aims of this paper. The first one is to define, to what extent the choice of equivalence scale implies the shape and parameters of income and expenditure distribution in households of different demographic profiles. The second one is an attempt to estimation of changes in the extent and the depth of poverty of chosen household types, caused by the choice of different equivalence scales. In poverty analysis two normative scales were used: original and modified OECD scale. (fragment of text)
15
Content available remote Pomoc żywnościowa dla najuboższych
80%
XX
Przedstawiono zasięg ubóstwa bezwzględnego w Polsce w latach 1996-2003. Rosnące nierówności w sytuacji dochodowej i poziomie spożycia w różnych kategoriach społeczno-zawodowych ludności wymagają pomocy ze strony państwa osobom najbardziej potrzebującym. Przedstawiono skalę oraz realizację programu pomocy najbardziej potrzebującym.(abstrakt oryginalny)
EN
The sphere of the absolute poverty in Poland has been growing from 1997. In 2003 about 4,5 mln of people didn't reach the income, that could alleviate basic needs. In this situation support for most poor is required. In 2004 Poland, as the only new Member State, had participated in the European Food Program for most Poor. In this program Poland achieved 23,9 mln EUR, it's about 120 mln PLN.(original abstract)
16
Content available remote On the Modernisation of Poverty : Evolution of the Phenomenon
80%
EN
This original article is based on author's lecture about the evolution of poverty in Poland which was presented at the Congress of Sociologists in Wrocław (09/2019). The generalized description of this complex social phenomenon presented herein is based upon the numerous studies presented in author's book, "About Polish poverty" (O polskiej biedzie, Wydawnictwo Scholar 2018). It was based on multidisciplinary research, both quantitative and qualitative conducted by many researchers over more than 3 decades, with references to past studies, mostly from postwar period. In the article it is proposed to distinguish between three periods in the evolution of poverty. The first period (post-war late industrialization) was characterized by the great investments of the communist autocratic state to provide full employment which visibly improved the living condition of the working class. However, with time, negative effects of intense industrialization emerged; namely an inefficient centrally planned economy with shortages (queues and rationing, felt to be very onerous) and a devastated natural environment. The second period - transformation of the centrally planned economy into a democratic market economy - initially caused an increase in income poverty and later slowly resulted in growing inequality and social exclusion related to precarious employment and circular labour migration. The third period, its features currently still under development - is a period of both increased prosperity and European integration as well as inequalities related to the diversified benefits of a developed market economy. Poverty in this period is associated with mass consumption and reductions in access to equal and high-quality education, health care, and cultural services. (original abstract)
Equilibrium
|
2019
|
tom 14
|
nr nr 3
405-424
EN
Research background: Income inequality and poverty attract a lot of attention among politicians, activists as well as scientists, who are trying to find a solution to these socio-economic problems. State intervention is commonly expected in this field, however, there is no agreement about the most efficient methods and instruments, as well as about the scale of public expenditure for the purpose of limiting poverty and inequality.Purpose of the article: The aim of the paper is to specify efficiency of government social spending in reducing problems of poverty and income inequality in the EU countries. Moreover, the attention is paid to changes in the efficiency in a period of the 2007 crisis occurrence and its overcoming and to sources of the changes.Methods: To fulfill the main goal of the paper, the DEA method is used, which enables to compare the social efficiency of the EU countries. The Malmquist index is also calculated and decomposed to identify changes in the efficiency and their sources in the crisis period. Data used in the analyses were obtained from Eurostat and OECD databases and cover the period from 2007 to 2016 year.Findings & Value added: The main findings of the paper shed some light on the differences in social efficiency of government spending in the EU countries. Generally, the countries with a higher level of social spending are also those with lower efficiency in inequality reduction, however, the relationship doesn't appear for poverty alleviation. Thus, the research suggests some substitution between the scale and the efficiency of social spending, at least for the inequality dimension. Moreover, some differences in a social model can be found between the countries of the South and of the North: the countries of the South focus their social policy mainly on inequality reduction, while the Scandinavian countries as well as some other affluent societies direct their public support mainly on poverty alleviation. The research also shows that in the crisis period decreases in efficiency concerned mainly the poverty dimension. It reflects the fact that the poor were the losers of the crisis in favor of the middle classes. The efficiency losses were induced by negative changes in the current usage of public sources, while institutional reforms positively influenced the efficiency. (original abstract)
18
Content available remote Ubóstwo w perspektywie islamu - wybrane zagadnienia
80%
XX
Społeczno-ekonomiczna wielowymiarowość ubóstwa przejawia się m.in. w zróżnicowaniu opisu oraz interpretacji jego treści i cech. Celem artykułu jest prezentacja muzułmańskiego spojrzenia na istotę ubóstwa, będącego jednym ze sposobów postrzegania tego zjawiska. Treść artykułu, oparta na analizie literatury tematu oraz badaniach własnych nad wybranymi problemami ekonomii islamu, skupia się na dwóch zagadnieniach: charakterystyce funkcjonujących w przestrzeni naukowej podejść właściwych dla interpretacji ubóstwa oraz prezentacji spojrzenia na ten stan z perspektywy religijnej i społeczno-ekonomicznej doktryny islamu. Tezą opracowania stało się stwierdzenie, iż historyczna ciągłość oraz powszechność występowania ubóstwa nie mogą być przyjmowane jako czynniki przesądzające o uniwersalności jego postrzegania i interpretacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Socio-economic multidimensionality of poverty is manifested e.g. in the diversification of the description and interpretation of its content and characteristics. The purpose of the article is to present Muslim approach to the essence of poverty as one of the ways for this phenomenon perception. The content of the article, based on the subject literature review and the author's own studies, covering the selected economic problems of Islam, is focused on two issues, i.e. the characteristics of approaches functioning in the scientific space, adequate for the interpretation of poverty and the presentation of this status perception from a religious perspective, and the socio-economic doctrine of Islam. The statement that the historical continuity and the general prevalence of poverty cannot be accepted as the decisive factors of its perception and interpretation universality has become the primary thesis of the study.(original abstract)
19
Content available Unemployment, poverty and economic growth in Nigeria
80%
EN
Aim/purpose – This study investigates the links between unemployment, poverty and economic growth in Nigeria between the periods, 1985-2015. Design/methodology/approach – The paper employed the Augment Dickey Fuller test for unit root test, Johansen cointegration for cointegration, Ganger causality for causality test and Error Correction Model to establish the short-run links between the variables. Findings – The unit root test result revealed that the variables trend with time indicating their failure of integration at level. However, they were found to be stationary at first difference. The causality result revealed that there is no causal relationship between unemployment, poverty and growth in Nigeria. Similarly, the cointegration results showed that there is no long-run relationship between unemployment, poverty and economic growth in Nigeria. The short-run parameter estimates indicated that unemployment has a negative and significant relationship with growth. However, the coefficient of the interaction between unemployment and poverty is positive and significant at the conventional level. Research implication/limitations – This study suggest that the output growth in the country will occur even if there are poor people as defined in absolute terms. The economy will still expand even if the number of poor people increases. This is also the case in the short run, revealing that the economy has grown even though over the years, the numbers of poor people have increased. Thus, there is a need for stable macroeconomic policies that would ensure equal distribution of income so that the poor also benefits from the country’s growth. Originality/value/contribution – This study empirically examines the contribution of output growth towards employment generation and poverty reduction using data sets from the Central Bank of Nigeria, National Bureau of Statistics and World Bank.
XX
Przeprowadzona analiza korespondencji pozwoliła rozpoznać zróżnicowanie sfery ubóstwa w Unii Europejskiej. Wśród państw o najbardziej typowej strukturze wartości zmiennych znalazła się większość krajów "starej piętnastki". Do państw o najbardziej nietypowej strukturze wartości zmiennych opisujących sferę ubóstwa zaliczyć można Maltę, która wraz z Portugalią utworzyła skupienie dwuelementowe. Słabą stroną krajów wchodzących w skład tego skupienia są wysokie udziały młodzieży z niskim wykształceniem, która nie kontynuuje nauki i nie dokształca się.(fragment tekstu).
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.