Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 257

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  winnice
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Aura
|
1998
|
nr 05
23-25
EN
Besides barley and wheat, the grape-vine is the third cultivar whose fate is intrinsically connected with the history of mankind. Wine was probably invented by inhabitants of present Armenia, on the threshold of civilisation, some 8,000-1,0000 years ago. It was probably they or their successors who began cultivating the grape-vine already in the Neolithic age, and they planted a number of grape-vine varieties. The article, a part of the cycle on the history of cultivars, discusses cultivating the grape-vine and making wine in the past.
PL
Obok jęczmienia i pszenicy, winorośl jest trzecią rośliną, której dzieje splotły się nierozerwalnie z historią ludzkości. Wino odkryli prawdopodobnie mieszkańcy dzisiejszej Armenii, jakieś 8-10 tys. lat temu, u progu cywilizacji. Oni to, lub ich następcy, już w neolicie rozpoczęli uprawę winorośli, wytworzyli szereg jej odmian. W artykule z cyklu opisującego historię najważniejszych roślin użytkowych autor omawia dzieje uprawy winorośli i wytwarzania wina.
6
86%
PL
Cel badań. Celem badań było przedstawienie wstępnej oceny winnic dolnośląskich pod kątem ich działalności w zakresie udostępniania turystycznego. Przeanalizowano funkcję turystyczną winnic dolnośląskich oraz formy ich udostępniania zwiedzającym, jak również jednostkowe produkty turystyczne składające się na ich ofertę enoturystyczną. Materiał i metody. Na podstawie zebranych informacji, a także analizy kierunków i uwarunkowań rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce i na świecie, w tym wytycznych zawartych w międzynarodowych dokumentach, poddano dyskusji możliwości oraz wskazane kierunki rozwoju tej formy turystyki na Dolnym Śląsku. Źródłem informacji były strony www i Facebook prezentujące winnice oraz wizyty w wybranych winnicach. W razie potrzeby uzupełnienia tych informacji kontaktowano się bezpośrednio z przedstawicielami winnic. Do analizy wybrano winnice na podstawie broszury Winnice dolnośląskie wydanej przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, która jest aktualnie podstawowym materiałem promocyjnym winiarstwa w tym rejonie. Wyniki. Dolnośląskie winnice spełniają wszystkie elementy produktu turystycznego. Znalazło to wyraz w postaci utworzenia w 2018 r. Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina, którego celem jest promocja lokalnego piwa oraz wina, a także Dolnego Śląska. Wnioski. Biorąc pod uwagę wytyczne zawarte w międzynarodowych dokumentach, rozwój enoturystyki powinien spełniać założenia turystyki zrównoważonej.
EN
Background. The purpose of the article was to present an initial assessment of Lower Silesian vineyards in terms of their activity within wine tourism. The tourist function and facilities of Lower Silesian vineyards, as well as associated individual tourist products in their enotourist offer were analysed. Material and methods. On the basis of the collected information and the analysis of the directions and conditions of enotourim development in Poland and worldwide, including the guidelines included in international documents, the opportunities of wine tourism development in Lower Silesia were discussed. Vineyards’ websites and Facebook profiles, as well as vineyard visits served as the basic source of information. If necessary, the representatives of vineyards were contacted directly in order to complete data. The vineyards for analysis were selected on the basis of the brochure ‘Vineyards of Lower Silesia’ published by the Lower Silesian Agricultural Advisory Centre (DODR), which is currently the basic promotion material concerning winemaking in the region. Results. Lower Silesian vineyards meet all the requirements of a tourist product. This was reflected in the creation of the Lower Silesian Beer and Wine Trail in 2018, whose aim is to promote the local products and the region itself. Conclusions. According to the guidelines included in the international documents, the development of enotourism should meet the assumptions of sustainable tourism.
PL
Odradzające się w Zielonej Górze tradycje winiarskie, doprowadziły także do rewitalizacji Winnego Wgórza - miejsca liczych spotkań i odpoczynku nie tylko mieszkańców, ale i wielu turystów.
EN
The supply of water across another proprietor’s land is necessary wherever not all users have the same access to water. In Egypt, where virtually all the land was irrigated by the Nile’s annual flooding, the floodwater was distributed through an elaborate irrigation system of floodplains, so water access was a marginal problem. There are only a few papyri extant with evidence of this phenomenon in Graeco-Roman Egypt, and they are the subject of this article. They clearly indicate that the need to bring water across someone else’s property was limited to land requiring irrigation all year round. This was observed for vineyards, which were irrigated by means of reservoirs and various types of hydraulic devices not located on each plot. Hence to bring water from them over neighbouring properties. This shows how the legal regulations on water were strictly connected with the hydrological conditions of a given area.
PL
Doprowadzanie wody przez cudzy teren jest konieczne wszędzie tam, gdzie dostęp do niej nie jest jednakowy dla wszystkich. W Egipcie, w którym prawie cała ziemia nawadniana była dzięki corocznemu wylewowi Nilu, woda z którego rozprowadzana była za pośrednictwem rozbudowanego systemu irygacyjnego, składającego się z basenów zalewowych, był to jednak problem marginalny. Dlatego też znajdujemy tylko nieliczne papirusowe poświadczenia tego zjawiska w Egipcie ptolemejsko-rzymskim, które są przedmiotem niniejszego artykułu. Wyraźnie wskazują one, że potrzeba doprowadzania wody przez cudzy teren ograniczona była do gruntów wymagających całorocznego nawadniania, co wyraźnie poświadczone jest w odniesieniu do winnic. Nawadniane były one za pośrednictwem zbiorników i różnego rodzaju urządzeń hydraulicznych, nieznajdujących się na każdej z działek, co rodziło potrzebę doprowadzania wody z nich przez obce grunty. Wskazuje to jasno, jak uregulowania prawne z zakresu prawa wody były ściśle związane ze specyfką hydrologiczną danego terenu.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.