Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 346

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fermentacja metanowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
EN
Methane fermentation is one of the ways to obtain gaseous fuel from biomass. Agricultural and industrial products are used in this process. Various additives (biological and chemical substances) which can be used in the fermentation process may affect the quality of produced biogas. An analysis of the effect of inhibitors used in livestock production to improve the hygienic conditions of the environment where animals dwell was presented in the paper. These preparations have a significant influence on methane fermentation process and amount of obtained final product.
PL
Fermentacja metanowa to jeden ze sposobów pozyskiwania paliwa gazowego z biomasy. W procesie tym wykorzystywane są produkty pochodzenia rolniczego i przemysłowego. Do procesu fermentacji można stosować różne dodatki (substancje biologiczne i chemiczne), które mogą wpływać na jakość wytworzonego biogazu. W pracy przedstawiono analizę wpływu inhibitorów stosowanych w produkcji zwierzęcej w celu poprawy stanu higienicznego środowiska, w którym bytują zwierzęta. Środki te mają istotny wpływ na proces fermentacji metanowej oraz ilość pozyskiwanego produktu finalnego.
PL
Produkcja żywności z naturalnych surowców roślinnych i zwierzęcych związana jest z wytwarzaniem znacznej ilości uysokaobciążonych ścieków, których rozkład klasycznymi, biologicznymi metodami tlettowymi jest znacznie ograniczony, a w wielu wypadkach praktycznie niemożliwy ze względu na wielkości ładunków zanieczyszczeń organicznych odprowadzanych z zakładów przetwórstwa rolno - spożywczego. Problem oczyszczania tego rodzaju ścieków można rozwiązać stosując metodę fermentacji beztlenowej, której szczególnym przypadkiem jest fermentacja metanowa w wyniku, której wielocząsteczkowe związki organiczne (głównie węglowodany, białka i tłuszcze) zawarte w ściekach są rozkładane do niższych kwasów organicznych i alkoholi, a w końcowej fazie do metanu, dwutlenku węgla i wody. Mieszanina metanu i dwutlenku węgla tworzy biogaz, w którym udział metanu wynosi ok. 70 - 80%.
EN
The concept of construction and operation of the compact biological reactor designed to methane fermentation conventionally referred to the organic fraction extracted from municipal waste is reserved in a patent application (UP no. 398238). Presented idea can be defined as innovative in the context of first, construction related directly to the type of machinery responsible for the conduct of individual processes integrated with the bioreactor which is the essence of the complementary device. The second, course of action based on the implementation processes of the vaccination, handling, mixing, heating, and removal of the mass during fermentation process. Thirdly, develop principles of selection of the device with a description of the parameters to make a reliable technical-economic assessment depending on the desired effect in terms of the quantity of biogas and consequently the electricity production.
EN
The methane fermentation is a method to the utilization of organic matter which is formed during the agricultural production. In this method obtained an energy as the biogas in compounds. The research showed that the most gassing substrate was the poultry manure and the least gassing was the cattle manure. After adding young brown coal (MWB) can improve the gasification affect. Elaborated also an original method of research the floation and sedimentation of the charge and sludge.
PL
Omówiono technologię utylizacji gnojowicy przez fermentację metanową, w wyniku czego produkowany jest biogaz, energia elektryczna i kompost.
EN
The technology for the utilization of liquid manure by methane fermentation was discussed. Biogas, electrical energy and compost are produced as a result of this process.
PL
Biologiczne przetwarzanie odpadów polega na celowym wykorzystaniu mikrobiologicznych procesów przemiany materii dla uzyskania rozkładu lub przekształcenia zawartych w odpadach substancji organicznych w produkty (najczęściej kompost), które można zawrócić do naturalnego obiegu materii. Może być ono prowadzone na drodze tlenowej (kompostowanie) i beztlenowej (fermentacja metanowa), lub w procesach będących kombinacją obu tych technologii.
14
100%
PL
Proces fermentacji metanowej jest bardzo czuły na wszelkiego rodzaju zmiany środowiska. Wśród związków toksycznie działających na proces należy zwrócić uwagę na pestycydy chemiczne środki ochrony roślin, które celowo wprowadza się do środowiska w celu zniszczenia pasożytów roślinnych i zwierzęcych. Pozostałości tych ksenobiotyków mogą utrudniać lub hamować procesy stosowane w oczyszczalniach ścieków lub przeróbce osadów ściekowych. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu malationu przedstawiciela grupy insektycydów fosforoorganicznych na przebieg procesu fermentacji metanowej. Wpływ malationu na proces fermentacji metanowej, a także jego trwałość i tym samym podatność na rozkład przebadano w zakresie stężeń 0,5 ÷ 3000 mg/dm3 (3,2 · 10-5 do 1,87 g/g s.m.o.). Badania potwierdziły niską trwałość związku w warunkach beztlenowych. Stężenie toksycznie wpływające na przebieg procesu fermentacji metanowej wynosiło 0,32 g/g s.m.o. Potwierdzają to parametry procesu fermentacji, takie jak: spadek dobowej produkcji biogazu, spadek odczynu, wzrost stężenia lotnych kwasów organicznych oraz skład gazu fermentacyjnego. Wykazano, że procesy degradacji prowadzą do detoksykacji związku, a powstające metabolity przemian nie wykazują wzrostu toksyczności. Stopień rozkładu malationu w warunkach fermentacji metanowej wynosił od 84,2 do 99,9%. W gazie fermentacyjnym stwierdzono od 2 do 2,5% zawartości siarkowodoru, co potwierdza przebieg reakcji biodegradacji malationu w kierunku rozerwania wiązania P = S.
EN
The methane digestion process is very sensitive to all possible variations in its parameters. In the group of compounds exerting a toxic effect on digestion process should pay attention to pesticides chemical plant protection products, which are intentionally introduce into the environment in order to destroy plant and animal parasites. Residues of these xenobiotics may interfere or inhibit the processes used in sewage treatment plants or sewage sludge treatment. In the article the results of effect of malathion as representative grup of phosphoorganic insecticide on fermentation process are shown. Impact of malathion on methane digestion process and its stability and thus its degradability tested in the range of concentrations 0.5 ÷ 3000 mg/dm3 (from 3.2 · 10-5 to 1.87 d.m.). The results of the research confirm low persistence of malathion in anaerobic conditions. The toxic concentration influence on methane digestion process was 0.32 d.m. The results confirm also the process parameters such as: decrease in daily production of biogas, decrease in pH, increase of volatile organic acids concentration and fermentation gas compound. Demonstrated that matathion metabolism leads to detoxication of compound and the resulting metabolites do not show increase toxicity. The degree of degradation of malathion in a methane fermentation ranged from 84.2 ÷ 99.9%. The concentration of hydrogen sulfide in biogas ranged from 2.0 to 2.5% confirm degradation of malathion of which consist in P = S bond cleavage.
PL
Stabilizacja beztlenowa jest jedną z metod unieszkodliwiania osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków. Fermentacja metanowa to złożony proces biochemiczny, w czasie którego dokonuje się rozkład substancji organicznych zawartych w osadach w warunkach beztlenowych.
PL
Poddano inkubacji nawóz wytworzony ze szlamów pognojowicowych (z fermentacji metanowej) i dolomitu. W okresie dwóch pierwszych tygodni obserwowano wzrost natężenia procesów mineralizacyjnych, przejawiających się przyrostem temperatury, ilością wydzielonego CO₂, spadkiem ogólnej zawartości węgla i azotu. W badanym okresie obserwowano rozszerzenie wartości C:N, wynikające z przewagi strat azotu nad procesami mineralizacji węgla. Zmiana środowiska z beztlenowego podczas fermentacji metanowej na tlenowe oraz odczynu na alkaliczny, stworzyło możliwość kontynuacji łańcucha pokarmowego przez reducentów tlenowych. Należy to uwzględniać w dystrybucji tego nawozu.
EN
A fertilizer produced from post-slurry slime after methane fermentation and dolomite has been incubated for eight weeks. An increase of intensity of mineralization processes was observed in the period of first two weeks. It was manifested as an increase of temperature, liberated CO₂, and a decrease of the total carbon and the total nitrogen content. During that period the C:N ratio has increased. It was a result of prevalence of nitrogen losses over processes of carbon mineralization. A shift from anaerobic to aerobic condtions during methane fermentation and from acid to alkaline pH, created a possibility for continuation of oxygen reducers'nutritive tract. This important observation must be taken into consideration for proper distribution of the fertilizer.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.