Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 232

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  seler
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Zbadano i przeanalizowano przebieg procesu suszenia blanszowanego i nieblanszowanego selera korzeniowego w zależności od temperatury i prędkości przepływu powietrza. Suszenie prowadzono w temperaturach Stwierdzono istotny związek między temperaturą i czasem suszenia, zdolnością suszu do rehydratacji i jego cechami organoleptycznymi. W zależności od kryterium optymalizacji podano warunki suszenia.
EN
The aim of the study was to analyse the effect of drying temperature (50°, 60°, 70°, and 80°C), air flow velocity (0.1 and 0.4 m/s), and blanching of raw material on sorption kinetics and qualitativ e features of dried material, such as rehydration degree, colour, firmness, tenderness, savouriness, and flavour. Global evaluation of all tested qualitative features constituted the principal criterion of optimization, while duration of drying and limitation of energy consumption were the limiting factors. In this matter, the drying temperature of 60°C was assumed optimal, at air flow velocity of 0.1 m/s (through a thin layer of the material). The best dried material was obtained without blanching raw material.
PL
W celu powstrzymania niekorzystnych zmian zachodzących w warzywach i owocach małoprzetworzonych stosuje się pakowanie w atmosferze modyfikowanej, polegające na zastąpieniu powietrza w opakowaniu mieszaniną gazów o odpowiednio dobranym składzie. Skład ten dobierać należy w zależności od mikroflory zdolnej do wzrostu w danym produkcie, wrażliwości tego produktu na działanie tlenu i dwutlenku węgla oraz wymagań związanych ze stabilizacją barwy.
EN
The packing in modified atmosphere that consists in substitution of a mixture of gases of a suitably selected composition for air in a package is applied in order to inhibit disadvantageous changes in low-processed vegetables and fruits. The composition of gases has to be selected depending on the micro flora able to grow in a product, sensitiveness of this product to the action of oxygen and carbon dioxide and requirements connected with the stabilization of colour.
PL
Na podstawie wyników badań wyznaczono krzywe suszenia u = ƒ(τ) i krzywe szybkości suszenia du/dτ - ƒ(u) krajanki selerów w postaci kostek o bokach 10 i 14 mm oraz plastrów o grubości 5 mm. Krzywe suszenia u=ƒ(τ) opisano szczegółowymi równaniami matematycznymi.
EN
On the basis of experiments drying curves u=ƒ(τ) were obtained as well as drying rate curves du/dτ =ƒ(u) for celery pieces sizes 10 and 14 mm and slices 5 mm thick. The drying curves u=ƒ(τ) are described with detailed matematical equations.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mające na celu określenie wpływu wielkości i kształtu cząstek na skurcz suszarniczy w czasie suszenia mikrofalowo-próżniowego. Do badań wykorzystano materiał w formie walców i sześcianów o różnych wymiarach. W przebiegu narastania skurczu suszarniczego wyszczególniono dwie fazy opisane równaniami. Określono poziom skurczu suszarniczego dla materiału w formie sześcianów i walców.
EN
The article presents the results of a research intended to determine the impact of particle size and shape on drying shrinkage during microwave and vacuum drying. Material in form of various size cylinders and cubes was used for the research purposes. Two phases described with equations were detailed in function of drying shrinkage growth. Drying shrinkage level was specified for the material in form of cubes and cylinders.
PL
Celem pracy było określenie wpływu stopnia rozdrobnienia na kinetykę suszenia i cechy jakościowe suszu z selera korzeniowego. Podano wyniki dotyczące wpływu grubości plastrów na zmianę masy, wilgotności, powierzchni oraz na szybkość suszenia, jak również na stopień rehydratacji i cechy sensoryczne suszu (aromat, barwę i smakowitość). Przy wyborze stopnia rozdrobnienia wzięto pod uwagę możliwość uzyskania suszu o najlepszych cechach jakościowych, przy racjonalnym ograniczeniu czasu suszenia.
EN
The main goal of the investigation was the determination of the degree of celery fineness on the kinetics of the drying process and quality of celery dried. The paper presents the effect of the thickness of celery slices on the changes of its weight, moisture contents, surface and the rate of drying process, grade of dried material rehydration and its sensoric properties (aroma, colour and taste). Choosing the degree of celery fineness for getting the best quality of dried material, the efficient limitation of the drying time was considered.
EN
The kinetics of celery slice air drying have been measured in a vacuum chamber. Experiments were carried out at various temperatures under conditions of low pressure. The drying rate versus product water content curves showed no constant drying rate period in all cases. A marked initial warming-up period, and a relatively long period of slightly decreasing material temperature followed by a final material warming-up period were exhibited. The amount of water absorbed by celery slices previously dried with a vacuum drier was measured. The samples dried at lower temperatures level absorbed more water than those dried at higher temperatures. The results proved that vacuum drying can be used for preservation of high quality celery slices.
PL
Celem pracy było zbadanie kinetyki suszenia plasterków selera (Apium graveolens, odmiana Brilliant) w warunkach obniżonego ciśnienia. Badano także rehydratację suchych plastrów selera. Pomiary wykonywano w warunkach konwekcji naturalnej w temperaturze powietrza równej odpowiednio 25, 30, 40 i 50°C w ciśnieniu powietrza w komorze suszenia rów7nej 10 kPa. Średnica i grubość plastrów selera wynosiły odpowiednio 57 i 10 mm. Warunki suszenia utrzymywane były w komorze na zadanym poziomie za pomocą układu automatycznego sterowania. Temperatura i masa próbki oraz temperatura, wilgotność i ciśnienia w komorze rejestrowane byly w trakcie trwania eksperymentu automatycznie. Każdy eksperyment był powtarzany dwukrotnie. Uproszczony schemat stanowiska pomiarowego przedstawiony jest na rys. 1. Przebieg zmian szybkości suszenia w zależności od temperatury powietrza pokazano na rys. 2. Przebieg zmian temperatury próbki w zależności od temperatury powietrza, czasu suszenia i szybkości suszenia pokazano na rys. З i 5. Na rys. 4 pokazano zależność szybkości suszenia, temperatury próbki oraz wilgotności powietrza od zawartości wody w próbce. Na rys. 6 pokazano czasowe przebiegi rehydratacji wysuszonej próbki w zależności od temperatury powietrza w komorze suszenia. W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów7 kinetyki próżniowego suszenia plasterków solera sformułowano następujące wnioski: a) nie stwierdzono okresu stałej szybkości suszenia, b) po krótkim okresie nagrzewania próbka wysychała w okresie malejącej szybkości suszenia, c) zaobserwowano trzy fazy zmian temperatury próbki, d) szybkość suszenia zależała od temperatury próbki, e) próbki wysuszone w7 wyższej temperaturze charakteryzowały się gorszymi własnościami rehydratacji.
PL
Przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie wpływu mocy mikrofal i zastosowanego ciśnienia na zachowanie związków aromatycznych w selerze naciowym suszonym metodą mikrofalowo-próżniową. Do badań zostało wybrane pięć zakresów ciśnienia i trzy moce mikrofal. Badania zachowania związków aromatycznych przeprowadzono wykorzystując metodę jednoczesnej destylacji z parą wodną i ekstrakcji (tzw. metoda SDE). Do badań składu uzyskanego ekstraktu użyto chromatografu gazowego. Badania pozwoliły ustalić optymalną moc mikrofal i zakres ciśnień przy którym zachowanie związków aromatycznych jest największe.
EN
The paper presents the results of studies the aim of which was to determine the effect of microwave power and the pressure applied on the maintenance of aromatic compounds in leaf celery dried using the microwave-vacuum method. Five pressure ranges and three values of microwave power were tested. The maintenance of aromatic compounds was investigated using simultaneous steam distillation and extraction (the so-called SDE method). The composition of the extract obtained was analyzed by gas chromatography. The results of these investigations have made it possible to determine the optimal microwave power and pressure range at which aromatic compounds are maintained to the greatest degree.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.