Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 108

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sytuacje konfliktowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest analiza praktyki prawniczej jako drogi intelektualisty - na przykładzie Michaela Sfarda.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyse lawyer practice as a way of being intellectual, in the case of Michael Sfard.(original abstract)
XX
Artykuł dotyczy niemieckich dyskusji i planów odnośnie przyszłości Unii Europejskiej i jej roli międzynarodowej. W pierwszej części omawiane są konflikty względnie różnice, które obciążają stosunki między państwami członkowskimi UE, tyczące się polityki uchodźczej, polityki energetycznej, waluty euro i polityki zbrojeniowej. Ponadto akcentowane są takie zjawiska i procesy, jak nacjonalizm i populizm, Brexit i separatyzm. Następnie prezentowane są globalne zmiany, z którymi konfrontowana jest Unia Europejska: koniec eurocentryzmu, wyjście USA z traktatu INF, przyszłość porozumienia atomowego z Iranem i wojna handlowa USA z Chinami. W dalszej części artykułu przedstawiono pokrótce reakcje w Niemczech, które mieszczą się w głównym nurcie kształtowania opinii, jak również koncepcje pozwalające przezwyciężyć kryzysy i kształtować rolę Unii Europejskiej: demokratyzacja UE, UE jako unia społeczna i nowa polityka odprężania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns German discussions and plans regarding the future of the European Union and its international role. The first part discusses conflicts or differences that burden relations between EU Member States regarding refugee policy, energy policy, the euro currency and arms policy. In addition, phenomena and processes such as nationalism and populism, Brexit and separatism are emphasized. Then the global changes are presented with which the European Union is confronted: the end of Eurocentrism, the US exit from the INF treaty, the future of the nuclear agreement with Iran and the US trade war with China. The rest of the article presents briefly reactions in Germany, which fall into the mainstream of opinion formation, as well as concepts to overcome crises and shape the role of the European Union: democratization of the EU, the EU as a social union and a new policy of relaxation. (original abstract)
3
Content available remote Afganistan - trudne spotkanie Wschodu z Zachodem
100%
XX
Współcześnie silnej tendencji do ujednolicenia, w której siły ekonomiczne i technologiczne narzucają integrację i jednolitość, przeciwstawia się święta wojna, będąca sprzeciwem wobec zintegrowanych rynków, technologii, nowoczesności, kultury masowej. Jest ona wyrazem nawrotu ludzkości do form plemiennych i agresywnego religijnego fundamentalizmu. Dotychczasowe konflikty o podłożu politycznym i gospodarczym zostają zastąpione konfliktami między cywilizacjami zdefiniowanymi religijnie. Przykładem tego zjawiska może być wojna w Afganistanie, często określana jako starcie Wschodu z Zachodem. (abstrakt oryginalny)
EN
A strong trend towards unification, where economical powers and technologies impose integration and uniformity, is opposed by the "Holy War" a protest against integrated markets, technology, modernity, mass culture, the comeback of tribal forms, aggressive religious fundamentalism. The conflicts, as yet of political and economical background, have been replaced by conflicts between religiously defined civilizations. The war in Afghanistan may serve as an example of the phenomenon. It can be defined as a confrontation between the East and the West. (original abstract)
XX
Autorka przedstawiła wyniki badań ankietowych na temat identyfikacji problemów i konfliktów regionalnych województwa łódzkiego. Badania przeprowadzone zostały w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej i objęły 38 instytucji ze szczebla regionalnego i lokalnego.
EN
The reform of Polish administration realized in 1998, changed the layout of borders of the vivodship of Łódź, which brought about the rise of the regions with much more bigger economic afferentiation than before. The cities and municipalities, which became the part of the Łódź voviwdship of the new shape, demand special approach of regional authorities. They should realize polio toward shaping regional identity. Development differences, local ambitions, society preferences tad to social, ecological and spatial conflicts. The aim of the article is the analysis of regional conflicts. the effect of survey research. (original abstract)
5
Content available remote Cultural Boundaries
100%
XX
Autor artykułu stara się rozwikłać kwestię przedefiniowania granic kulturowych. Zadaje w związku z tym następujące pytania: 1) Do czego nawiązują granice kulturowe i z czego się składają? 2) Na jakich warunkach i w jakim zakresie zasadna jest metafora granic kulturowych? 3) Na jakich zasadach granice kulturowe mogą być łamane lub przekraczane? Zagadnienia te są rozważane na podstawie filozoficznej analizy, która czerpie z tekstów The Reality of Social Construction (2012) Dave'a Elder-Vassa oraz Whose Justice? Which Rationality? (2003) Alasdaira MacIntyre'a. Metafora granic jest ważnym narzędziem do studiowania kultury, ponieważ pomaga wytłumaczyć, dlaczego różne zasady panują w różnych kulturach oraz jaki związek mają konflikty kulturowe z łamaniem tychże zasad utrzymywanych i wzmacnianych przez różnorodne grupy społeczne. Metafora granic pasuje do tego zadania, ponieważ z jej pomocą różne kultury i grupy społeczne mogą być ustrukturyzowane oraz postrzegane jako odmienne byty kolektywne, jednak z zacierającymi się i zmieniającymi się granicami, mogą one także się wspierać, wchodzić w konflikt lub przenikać się ze sobą. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper seeks to resolve the problem of redefining cultural boundaries. Therefore, the following questions are addressed: 1) To what do cultural boundaries refer, and of what do they basically consist? 2) On what conditions and to what extent is the metaphor of cultural boundaries appropriate? 3) On what conditions can cultural boundaries be broken or crossed? These questions are examined based on a philosophical analysis that draws from Dave Elder-Vass's The Reality of Social Construction (2012) and Alasdair MacIntyre's Whose Justice? Which Rationality? (2003). As a major result, it is shown that the metaphor of boundaries is an appropriate tool for cultural studies, insofar as it helps to explain why different norms are followed in different cultures, and how cultural conflicts are related to breaking of norms endorsed and enforced by different social groups. The metaphor of boundaries fits this task, because with the help of it different cultures and social groups can be structured and represented as distinct collective entities, yet with blurred and changing borders, that can side, collide, and overlap with each other. (original abstract)
6
Content available remote Determinanty sytuacji problemowych - przegląd i systematyzacja
100%
XX
Ważnym zadaniem heurystyki jest systematyzacja pojęć związanych z rozwiązywaniem problemów. W artykule przedstawiono typologię sytuacji problemowych z uwzględnieniem problemów poznawczych, wykonawczych i przekazu wiedzy. Wyszczególnione zostały wybrane determinanty sytuacji problemowych, w tym uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz niektóre aspekty rozwiązywania problemu.(abstrakt oryginalny)
EN
Systematization of concepts related to problem solving is an important task of heuristics. The article presents a typology of problem situations in this cognitive problems, practical problems and problems of knowledge transfer. There are listed some of the determinants of problem situations that is internal and external conditions and some aspects of problem solving.(original abstract)
XX
Kryzys zaskoczył nas wszystkich. W firmach zaczęło pojawiać się wiele skomplikowanych sytuacji, które wymagały od szefów przeprowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Jednym z wyzwań dla kadry kierowniczej jest budowanie współpracy w zespołach i między nimi, kiedy ludzie wciąż pracują zdalnie lub hybrydowo, oraz radzenie sobie z pojawiającymi się konfliktami. Czy przebieg konfliktów się zmienił w czasie pandemii i wymaga od menedżerów innych kompetencji? A jeśli tak, to jakich? (fragment tekstu)
8
Content available remote Konflikt jako element zarządzania organizacją
75%
XX
W treści artykułu odniesiono się do źródeł i przejawów konfliktu w organizacji, traktowanego jako nieodzowny element relacji międzyludzkich. U jego podłoża zawsze znajduje się rozbieżność interesów danych podmiotów. Z uwagi na istotę oddziaływania konfliktów w organizacji w niniejszym opracowaniu przedstawiono podstawowe strategie i metody oraz skutki zarządzania konfliktem w organizacji. Wskazano jednostkowy, grupowy i międzyorganizacyjny model występowania konfliktu. Odniesiono się również do wagi kontekstu i czynników osobowościowych w kształtowaniu sytuacji niepożądanych w organizacji. Jednocześnie wskazano obszary pozadysfunkcyjnego oddziaływania konfliktów, podkreślając ich mobilizujący i wzmacniający więzi charakter, uzależniony od poziomu występowania ogólnie rozumianych rozbieżności interesów na poziomie człowieka, grupy i organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The content of the article refers to the sources and manifestations of the conflict in the organization, which is treated as an indispensable element of human interpersonal relations, at whose bottom there is always a divergence of interests of the entities concerned. Due to the essence of conflicts in the organization, the study presents the basic strategies and methods as well as the effects of conflict management in the organization. The individual, group and inter-organizational conflict incidence model was indicated. It also refers to the importance of context and personality factors in shaping adverse events in the organization. At the same time, the areas of non-problematic conflict influence were pointed out, indicating their mobilizing and strengthening character relationship, depending on the level of occurrence of broadly understood differences of interests at the level of man, group and organization.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule zostaną przedstawione zwięźle główne tendencje stanowisko ZSRR wobec problemu "Terytoriów Północnych". (fragment tekstu)
EN
The paper presents the main tendencies of the Soviet attitude towards the unresolved territorial conflict between Japan and the U.S.S.R. after World War II. Within these tendencies the legal and political ideas which made the basis for the Soviet attitude are shown. In that case the most important factors were: the Yalta agreement of February 11, 1945 (conditions of the U.S.S.R. entry into the war with Japan), Japan's capitulation act of September 2, 1945, the peace treaty of San Francisco of September 8, 1951, and the peace declaration of October 19, 1956. In the evolution of the Soviet attitude, the following were of significant importance: the treaty on the bilaterial co-operation between the U.S.S.R. and U.S.A. of January 19, 1960, common, Soviet and American, communications of 1973 and 1991. The paper also points to the influence of certain international events on the main tendencies of the U.S.S.R. line. Finally, the author presents the conclusions which are an attempt to answer the question about the reasons of not solving the problem of the "Northern Territories", and mentions the present complexity of attitudes on the Soviet political arena as regards the settlement of that matter. (original abstract)
XX
Na podstawie przytoczonych definicji pojęcia konflikt, z punktu widzenia socjologii, prakseologii i ogólnej teorii systemów, autor sprecyzował pojęcie sytuacji konfliktowej. Dalej przedstawił procesowe i strukturalne ujęcie konfliktu oraz kilka klasyfikacji sytuacji konfliktowych, m.in. K. Thomasa uwzględniającą podejście istotne z punktu widzenia gospodarki a wyróżniającą konflikty elementarne, w tym konflikt interesów, poznawczy, normatywny i konflikty molekularne.
EN
The article consists of two main parts. In the first one the author presents definitions of a conflict using materials from different scientyfic disciplines in order to sum up the collected information and present his own complex definition of the phenomenon of conflict. The second part presents a classification of the conflict situations, significant from the viewpoint of economic science, and from the viewpoint of recognising and solving conflicts. (original abstract)
XX
Jakość wzajemnych interakcji, współpracy i komunikacji kadry zarządzającej w znacznym stopniu przekłada się na efektywność całej organizacji. Coraz więcej zarządów zaczyna rozumieć, że bez konsekwentnej pracy nad rozwojem i doskonaleniem pracy top managementu organizacje nie są w stanie skutecznie się rozwijać i osiągać zakładanych wyników. Często inicjatorem nowego podejścia do rozwoju jest szef działu HR, któremu z mniejszym lub większym sukcesem udaje się zainspirować zespół do rozwoju. (fragment tekstu)
XX
Włączone cały dzień radio, otwarte lub zamknięte okno, zbyt głośna rozmowa - to jedne z częstszych powodów konfliktów w organizacjach. Naprawdę? Ależ tak. Najtrudniejsze konflikty w swoim przebiegu dotyczą - wydawałoby się - najbardziej błahych spraw. A menedżer musi umieć je rozwiązywać. (fragment tekstu)
XX
Kwestie energetyczne stanowią jeden z czołowych aspektów politycznych i gospodarczych relacji pomiędzy Federacją Rosyjską a państwami wschodniego obrzeża UE. Relacje te częstokroć są nacechowane partykularnymi interesami Moskwy usiłującej promować swoje własne koncerny energetyczne, Gazprom w szczególności. Ponadto władze Kremla nieustannie podejmują wysiłki mające zapewnić, że państwa postsowieckie pozostaną w rosyjskiej strefie wpływów - aby to osiągnąć Rosja wielokrotnie uciekała się do wykorzystywania dostaw surowców energetycznych jako narzędzia nacisku, powodując tym samym niepokoje polityczne oraz wzrost napięcia na arenie międzynarodowej. Od samego początku swojej prezydentury, Władimir Putin nie ukrywał, że zamierza wykorzystać politykę energetyczną w celu odzyskania międzynarodowej pozycji Rosji i przywrócenia jej stref wpływów, zwłaszcza w stosunku do byłych republik radzieckich. Konflikty gazowe pomiędzy Rosją a państwami bałtyckimi, jak również Ukrainą i Białorusią potwierdzają, że władze Rosji nie wahają się, by wykorzystywać kwestie energetyczne w celu wywierania nacisków zarówno w relacjach gospodarczych, jak i politycznych dążąc do realizacji imperialistycznych ambicji tego państwa. Autorzy niniejszego opracowania podejmują próbę zaprezentowania wybranych kwestii polityki energetycznej ilustrujących złożone stosunki pomiędzy Rosją a krajami bałtyckimi, Ukrainą i Białorusią. (abstrakt oryginalny)
EN
Energy issues constitute the core of the political and economic relations between Russian Federation and the states on the east rim of the EU. These relations are frequently governed by Moscow's own interests in promoting its domestic energy companies, Gazprom in particular. In addition, Kremlin makes efforts to ensure that the Soviet states remain in the Russia's geopolitical sphere, often resorting to coercive energy policy resulting in political turmoil and international tensions. From the very beginning of his office as President, Vladimir Putin made it clear that he would use energy resources to regain Russia position on the international political agenda and to restore its influence over the former Soviet states. The gas disputes between Russia and the Baltic States, as well as Ukraine and Belarus clearly indicate that Kremlin uses energy issues an a instrument to exert power and achieve both economic and political goals in its pursuit to achieve imperialistic ambitions. The authors make an attempt to present in the paper an analysis of selected energy related cases illustrating the complex Russia's relations with the Baltic States, Ukraine and Belarus. (original abstract)
14
Content available remote Konflikt w społeczeństwie a emocje człowieka
75%
XX
Konflikt, zarówno jako zjawisko społeczne, jak i przedmiot badań naukowych, jest związany z emocjami. Rolę emocji w sytuacjach konfliktowych podkreśla wielu badaczy i analityków życia społecznego, wskazując na ich znaczenie jako bezpośrednich lub pośrednich przyczyn konfliktu, dostrzegając ich wpływ na przebieg konfliktu oraz oddziaływanie na zachowania ludzi, ale także na rozwiązanie konkretnego antagonizmu. Celem prezentowanego artykułu jest próba interpretacji teorii konfliktu z punktu widzenia socjologii emocji. Autorzy pracy Socjologia emocji dokonali analizy teoretycznej emocji w następujących, dość luźno dobranych, stanowiskach socjologicznych: teorii dramaturgicznych i kulturowych, teorii rytuału, interakcjonizmu symbolicznego, wymiany, strukturalnych i ewolucyjnych. Pominęli z nieznanych powodów teorie konfliktu. Dlatego pytaniem badawczym stawianym w artykule jest zagadnienie, w jakim stopniu teorie konfliktu wyjaśniają dynamikę emocjonalną oraz w jaki sposób emocje determinują wybuch i przebieg konfliktu. Bezpośrednim powodem analizy jest esej Dominique'a Moisiego pt. Geopolityka emocji. Autor stawia tezę, że nie można zrozumieć dzisiejszego świata, w tym istniejących konfliktów, bez analizy kształtujących go emocji. Dlatego próba socjologicznej konceptualizacji emocji w teorii konfliktu może być formą weryfikacji tez Moisiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Conflict, as both a social phenomenon and a subject of scientific research, is deeply tied with emotions. The role of emotions in conflict situations is stressed by many researchers and analysts of social life, who distinguish their impact on direct and indirect causes of conflicts, on the conflict development, as well as, the conflict resolution. The main objective of the article is to interpret the theory of social conflicts by taking into account the concept of the sociology of emotions. The authors of the book "The Sociology of Emotions", J. H. Turner and J. E. Stets, made a theoretical analysis of emotions considering many sociological approaches. However, they left the theory of conflict out, without any explanation. As a result, the main research questions raised in the article are as follows: to what extent does the theory of conflict explain emotional dynamics; and how do emotions determine the degree of conflict explosion and its occurrence? The key reason to take a look as such an analysis was the book written by Dominique Moisi - The Geopolitics of Emotion. How Cultures of Fear Humiliation, and Hope Are Reshaping the World. The author assumes, that to understand the contemporary world and its conflicts, one must identify the meaning of emotions. (original abstract)
EN
The article analyzes spatial indicators of changing trends in political and geographical subjectivity of Crimea. Linguistic and religious contradictions outlined Crimea among other regions of Ukraine. Limitation of linguistic diversity in Crimea, disregard towards complex contradictions between split Orthodox Christianity and politicized Islam made Crimea create background for separation from Ukrainian project of framing Russophobic state on the territory of modern Ukraine. (original abstract)
EN
The rising and acceleration of the Shia armed group in Iraq, Syria, Yemen, and Lebanon require a deep understanding of the root of the multi-dimensional conflicts in the Middle East. An appropriate and sufficient approach to the research about these militias will be from an internal conflict rather than an external conflict. The legitimization for the existence of the majority of these militias if not all of them is to fight and struggle against an entity which is the Sunni sect, in this case, that will assimilate them not integrate them peacefully.(original abstract)
EN
This paper analyzes the symbolism of George Kennan's famous "X" article relative to the challenges of contemporary post-socialist and post-conflict transitions. It unpacks recent developments in the field of contemporary political discourse, discussing the critical application of practices such as thinking with your heart, parrhesis, and pathos, as well as Kennan's suggestion of the significance of uncertainty and reflection for global relations. The centralquestion is: What would Kennan write in an X Article to the societies and states in transition? While various definitions of the term "parrhesis" exist, this paper employs both the definition suggested by Michel Foucault who understood it as "fearless speech" and Eric Voegelin who closely follows Plato's meaning linking it with "heart", i.e. vision of the spiritual, an existential (dis)order of representatives of a society.(original abstract)
XX
Kraje podejmujące działania służące unowocześnieniu sektora energii niejednokrotnie podczas realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze napotykają w swych działaniach opór części społeczeństwa związany z wystąpieniem syndromu NIMBY. Przełamywanie tego oporu jest jednym z warunków realizacji inwestycji. W artykule scharakteryzowano istotę, syndromu NIMBY oraz pokazano uwarunkowania związane z jego występowaniem. W końcowej części artykułu przedstawiono zbiór działań, które mogą umożliwić przezwyciężenie oporu społecznego związanego z wystąpieniem tego zjawiska. (abstrakt oryginalny)
EN
Countries undertaking the task of modernizing their energy sectors often have to face some public opposition connected with the NIMBY syndrome. Overcoming this resistance to project development is a crucial factor in successful realization of tasks. The paper discusses the nature of NIMBY and what factors lead to its occurrence. The final part presents some ideas which might help overcome the opposition demonstrated by NIMBY advocates. (original abstract)
19
75%
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań nad częstością występowania różnych sytuacji konfliktowych w miejscu pracy oraz przyczyn uzależnionych od niezależnych zmiennych opisujących grupę badaną. Zmiennymi niezależnymi są wiek, wykształcenie, płeć pracowników, natomiast zmienną zależną jest konflikt w przedsiębiorstwie. Do badań przyjęto trzy czynniki, które posłużyły do poznania perspektywy postrzegania sytuacji konfliktowych w przedsiębiorstwie. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 60 pracowników pokazano ich opinie na temat przyczyn występowania konfliktów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Badania w grupie 20 kobiet i 40 mężczyzn pokazały, że wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz płeć pracowników mają znaczenie przy postrzeganiu sytuacji konfliktowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research on the frequency of occurrence of various conflict situations in the workplace and on the causes dependent on independent variables defining the study group. The independent variables are age, education, sex of employees, while the dependent variable is conflicts in the enterprise. Three factors were adopted in the study, which helped to understand the perception perspective of conflict situations in the enterprise. On the basis of a survey conducted on a group of 60 employees, their opinions on the causes of conflicts in a production enterprise were shown. A study in a group of 20 women and 40 men showed that education, professional qualifications and the sex of employees are important factors in the perception of conflict situations in a production enterprise.(original abstract)
20
Content available remote Terroryzm w dobie współczesnych konfliktów
75%
XX
Na początku XXI wieku upowszechniły się pojęcia: globalizm, terroryzm, asymetryczność współczesnego świata, czy problemy: ubóstwa, głodu i rozwarstwienia dochodów społecznych. Te wszystkie zagrożenia mogą być pożywka dla działań terrorystycznych. Autor niniejszego artykułu jest przekonany, ze właściwa prewencja terroryzmu zaczyna się od poznania i analizy przyczyn społeczno-politycznych, a nie tylko samych przejawów. W artykule została podjęta próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: Czy asymetryczność współczesnego świata to zjawisko jednostkowe czy codzienność? Czy asymetryczność współczesnego świata to problem tylko wewnętrzny jednego państwa, czy wykracza poza jego granice? Pierwsza część artykułu opisuje pojęcie współczesnych konfliktów asymetrycznych, w drugiej opisano problematykę cech charakterystycznych konfliktów asymetrycznych - terroryzm, natomiast w części trzeciej opisano wybrane zagrożenia na początku XXI wieku. Przyjętą metodą badawczą jest krytyczna analiza dokumentów i literatury. Autor ma nadzieję, że zapoczątkuje większą dyskusję na temat zagrożeń asymetrycznych współczesnego świata. (abstrakt oryginalny)
EN
At the beginning of the twenty-first century the following concepts became widespread: globalism, terrorism, asymmetric modern world, the problems of poverty, hunger and income inequality in society. All these risks can lead to terrorist activity. The author of this article believes that proper prevention of terrorism begins with understanding and analysis of the socio-political reasons and not just the symptoms. The article attempts to answer the questions: Is asymmetry of the modern world the phenomenon of the unit or everyday? Is the asymmetry of the modern world the problem just inside one country or beyond its borders? The first part of the paper describes the concept of contemporary asymmetric conflicts. The second describes the problems of the characteristics of asymmetric terrorism conflicts, while the third part describes selected threats in the early twenty century. The accepted method of research is a critical analysis of documents and literature. The author hopes that it will launch a larger discussion on the asymmetric threats of the modern world. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.