Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekonofizyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Rozwój nauki a wzrost gospodarczy - fizyczny punkt widzenia
100%
EN
A macroeconomic model with human capital is discussed. It is demonstrated that at late stages of economic development science, especially physics, is the main factor determining the rate of economic growth. It is also argued that physics can play an important role in understanding economic processes.
2
Content available remote Ekonofizyka [rec.]
100%
PL
Recenzja książki: Rosario N. Mantegna, H. Eugene Stanley - Ekonofizyka: Wprowadzenie, przekład Ryszard Kutner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 164.
3
Content available remote Fizyka i zarządzanie ryzykiem finansowym
88%
EN
Many branches of modern economics use methods developed in natural sciences. In the article we briefly recall history of financial mathematics, quantitative finance and econophysics. We give examples of ideas developed in physics which have later turned out to be very useful in quantitative description of economical phenomena. In particular, we discuss in detail an application of random matrix theory, a theory which was originally formulated in quantum physics, to the problem of portfolio selection, being one of the most fundamental problems in quantitative finance.
4
Content available remote O próbach stosowania demonologii w nauce [Listy do redakcji]
88%
5
Content available remote Optimal investment horizons for the main indices of the Warsaw Stock Exchange
75%
EN
The investment horizon is the smallest time interval when an asset crosses a fixed value of the return level. For a given return level, the investment horizon distribution is created by putting the investment horizons into a histogram. We fit probability distribution function to the histogram. The maximum of the function is called the optimal investment horizon. We performed the analysis of some indices of the Warsaw Stock Exchange for WIG, WIG20, mWIG40 and shares of KGHM and MBK. For these assets, we found the coefficients of linear proportion between the optimal investment horizons and the logarithm of their return levels.
PL
Horyzont inwestycyjny jest najmniejszym odcinkiem czasu, w którym dana inwestycja przekroczyła ustalony poziom zwrotu. Dla danego poziomu zwrotu tworzymy rozkład horyzontu inwestycyjnego, składając horyzonty inwestycyjne w histogram. Maksymalna wartość dopasowanej funkcji rozkładu prawdopodobieństwa jest optymalnym horyzontem inwestycyjnym. Przeprowadziliśmy analizę dla niektórych indeksów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych WIG, WIG20, mWIG40, sWIG80 oraz akcji KGHM i MBK. Dla wymienionych instrumentów finansowych wyznaczyliśmy współczynniki proporcji liniowej pomiędzy optymalnymi horyzontami inwestycyjnymi i logarytmami poziomów zwrotu.
6
Content available remote Quantum physics methods in share option valuation
75%
EN
This paper deals with European share option pricing using quantum physics methods. These contingent claims are usually priced using the Black-Scholes equation. This nonlinear parabolic equation is based on geometric Brownian motion model of the stock price stochastic process. Similar processes also appear among quantum particles and are described by the time-dependent Schrödinger equation. In this paper, the option pricing based on the Schrödinger equation approach is proposed. Using Wick transformation, the Black-Scholes equation is transformed into the equivalent Schrödinger equation. The Fourier separation method is used to find analytical solutions to this equation. The last square method is used to calibrate the Schrödinger model based on real market data. Numerical results are provided and discussed.
PL
Artykuł dotyczy wyceny europejskich opcji na akcje z użyciem metod fizyki kwantowej. Tego typu obliczenia zazwyczaj przeprowadza się z wykorzystaniem równania Blacka-Scholesa. To nieliniowe, paraboliczne równanie, oparte jest na geometrycznym modelu ruchu Browna procesu stochastycznego cen akcji. Podobne procesy dotyczą także cząstek kwantowych i są opisane zależnym od czasu równaniem Schrödingera. Zaproponowano wycenę opcji na akcje z wykorzystaniem równania Schrödingera. Używając transformacji Wicka, równanie Blacka-Scholesa przekształcone jest do równoważnej postaci równania Schrödingera. W celu znalezienia analitycznego rozwiązania tego równania, zastosowano metodę separacji zmiennych Fouriera. Metoda najmniejszych kwadratów została użyta w celu kalibracji modelu Schrödingera dla danych giełdowych. Dostarczono i przedyskutowano wyniki numeryczne.
7
Content available Value Added from the Perspective of Econophysics
63%
PL
PKB liczony metodą produkcyjną jest to suma wartości dodanej ze wszystkich gałęzi produkcji narodowej po odjęciu wartości dóbr pośrednich. Wartość dodana na poziomie makro zależy od efektywności biznesu – odzwierciedla bowiem wzrost wartości dóbr wytworzonych przez przedsiębiorstwa. Zgodnie z założeniami, rynek generuje tysiące wibrujących energii o różnych częstotliwościach, pochodzących od innych przedsiębiorstw. Celem niniejszego opracowania jest zatem zbadanie możliwości wykorzystania ekonofizyki jako podejścia do oceny biznesu z punktu widzenia interakcji pomiędzy siłami ekonomicznymi. W związku z tym, zaproponowaliśmy rozumieć pod pojęciem „wartość dodana” pewną ilość energii skumulowanej przedsiębiorstw pochodzącej z interakcji podstawowych sił ekonomicznych i sił wibrujących (informacji przedstawionych w sprawozdaniu finansowym). W drodze modelowania regresyjnego ujawniliśmy wpływ podstawowych sił (tj. dług i rynek finansowy) oraz wibrujących (tj. zobowiązania, należności, zapasy) na ekonomiczną wartość dodaną, poddając analizie rynek Stanów Zjednoczonych, Europy oraz rynki wschodzące. Otrzymane wyniki potwierdzają trafność i stosowność wykorzystania ekonofizyki jako podejścia do szacowania ekonomicznej wartości dodanej.
EN
The production, or value added, approach to GDP involves calculating an industry or sector’s output and subtracting its intermediate consumption (the goods and services used to produce the output) to derive its value added. The value added at the macro level depends on business efficiency. It reflects an increase in value that a business creates by undertaking the production process. We assumed that the market creates thousands of vibrating energies, coming from other enterprises, with different frequencies. The purpose of this article is to verify whether the econophysics approach could be successfully used to assess a business from the perspective of the interaction between economic forces. Thus, we propose that the term ‘value added’ be understood as a certain amount of accumulated energy of enterprises that comes from the interaction of basic economic forces and economic vibrating forces of accounting. Using regression models, we show the influence of basic forces, like debt and the stock market, and vibrating ones (i.e., accounts payable, accounts receivable, inventory) on the economic value added by testing US, European, and emerging markets. We confirmed the relevance and appropriateness of the econophysics approach to estimating the economic value added.
8
Content available remote Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW
63%
PL
W artykule prezentujemy metodę badania efektywności rynku gieł- dowego za pomocą teorii informacji. Efektywność rynku badana jest przez stopień redundancji w szeregach czasowych opisujących zmia- ny cen, a konkretnym narzędziem jest stopa entropii Shannona, którą można także interpretować jako miarę przewidywalności zmian cen (w sensie granicy przewidywalności). Metody tej używamy do anali- zy szeregów czasowych opisujących logarytmiczne zmiany cen akcji wybranych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych, które podległy procesowi upadłościowemu. Znane są badania efektywności całego rynku, natomiast nie jest zbadane dogłębnie, jak skrajnie negatywna sytuacja ekonomiczna samej spółki, a konkretnie informacja o niej, wpływa na efektywność procesów cenotwórczych dotyczących jej akcji oraz na przewidywalność zmian cen tych akcji. Przegląd pre- zentowany w niniejszym badaniu, oparty na 44 spółkach giełdowych, jest wstępem do szerszej gamy badań dotyczących wpływu zdarzeń pozagiełdowych na złożoność strukturalną procesów cenotwórczych.
EN
In this study we present a method of analysing market efficiency using information theory. The efficiency of a given market is studied by the degree to which redundancy is present in the time series describing stock returns, while the particular tool used is called Shannon’s en- tropy rate, and can be interpreted as a measure of the predictability of stock returns (understood as the limits of prediction). We use this me- thod to analyse time series describing logarithmic returns of chosen companies listed at Warsaw Stock Exchange, which have undergone bankruptcy. There exists a body of research analysing the efficiency of the whole market, but there are no detailed studies analysing how strongly negative economic situation of a company (and particularly information about this situation) affects the efficiency of price forma- tion processes with regards to the shares of this company, and how it affects the predictability of the changes in the prices of these shares. The review presented in this study, based on 44 stocks, is meant to be a prelude to many detailed studies of the influence of effects of events outside of the stock market on the structural complexity of the price formation processes themselves.
9
Content available remote Terminowe rynki surowców i paliw w perspektywie historycznej
51%
PL
W artykule omówiono rezultaty analizy archiwalnych baz danych dotyczących transakcji na rynkach surowców energetycznych i paliw na przestrzeni ostatnich kilku dekad, tak w odniesieniu do negocjowanych cen spot jak i dla transakcji terminowych na głównych towarowych giełdach świata. Sporządzono i wstępnie przeanalizowano przebiegi cenowe dla podstawowych surowców kopalnych, jak i dla wstępnej fazy paliwa jądrowego, jakim jest tlenek naturalnego (tzn. niewzbogaconego) uranu. Zaproponowano zbiorczy indeks terminowego rynku nośników energii, jako geometryczną średnią paru notowanych na światowych giełdach subindeksów. Uzyskany przebieg wykazuje wyraźną elliotowską strukturę fraktalną. Wstępna interpretacja sugeruje, iż w odniesieniu do paliw kopalnych rynki weszły już w fazę poważnej korekty wieloletniego impulsu wzrostowego. Nie dotyczy to jednak rynku uranu, który jak dotąd wykazuje niczym nie zagrożony trend wzrostowy. Zgromadzone dane będą przedmiotem dalszych analiz z wykorzystaniem zaproponowanej uprzednio (i dobrze się jak dotąd sprawdzającej) metodyki, opartej na analizie spektralnej i statystyce fraktalnej.
EN
The paper presents analyses of historical databases concerning commodity markets during the last few decades, especially those related to energy raw materials and related fuels, with respect both to negotiaded spot trancactions among institutional traders, as well as to futures exchanges. Results are displayed in the form of averaged time series for the main fossil fuels and for preliminary (non-enriched) phase of nuclear fuel which is natural uranium in the form of U3O8 (i.e. yellow cake). The composite index of energy futures has also been proposed, which comes from geometrical averaging of several subindices quoted in futures exchanges, such as those of CRB. Achieved in this way time series distinctly exhibit the fractal structure in accordance with the Elliott wave principle. Former predictions concerning incoming trends and behaviours of global commodity markets along the decade seem to be successfully followed. Preliminary interpretation of presently collected data depicts that fossil fuels markets are at present in the phase of significant correction (presumably the fourth Elliot wave) which may last even for several incoming months. Until now, this does not concern the uranium market. The data will be a subject of further investigations using previously proposed methodology based on multi-scale spectral analyses, as well as on non-stochastic fractal statistics.
10
Content available remote Rynki surowców i paliw jako nierównowagowe układy rezonansowe
51%
PL
W proponowanym podejściu rynki surowcowe traktowane są jako samoorganizujące się układy nierównowagowe, generujące chaotyczne sekwencje cen, in principio nieprzewidywalne, poddające się jednak że hierarchicznie zdeterminowanej (nie stochastycznej) statystyce fraktalnej. Statystyka ta, wraz z wieloskalową analizą spektralną, stanowi preferowane narzędzie prognostyczne w uprzednio sugerowanej [25] metodologii analizy rynków. Zgłoszone przewidywania co do oczekiwanych w bieżącej dekadzie trendów i zawirowań na światowych rynkach paliw i surowców energetycznych jak dotąd sprawdzają się. W poniższym artykule adresowane jest zatem pytanie, dlaczego przebiegi rynkowe poddają się tak dobrze analizie fourierowskiej, odnoszącej się explicite do układów opisywanych równaniami typu oscylatora harmonicznego. Wydaje się, iż to właśnie nierównowaga, odwzorowywana niestabilnymi rozwiązaniami układu opisujących rynek nieliniowych równań oscylacyjnych jest czynnikiem sprawczym chaotycznych fluktuacji cen, nagłych zmian trendów oraz tempa tych ruchów, a także rezonansowych sprzężeń międzyrynkowych.
EN
In the proposed approach, commodity markets are considered as self-organizing non-equilibrium systems, which generate in principio unpredictable chaotic time series of prices. However, they can be successfully analysed by means of the multi-scale spectral analysis, as well as of non-stochastic fractal statistics. These methodologies are therefore recommended as useful tools for a suggested way of market investigations. Former predictions concerning incoming trends and behaviours of global commodity markets along the decade seem to be successfully followed. Thus, the question is being addressed why such hard-to-foreseen time series of market prices are well enough suited to the Fourier analysis. Presumably, it is dynamic non-equilibrium, related to complex dissipative systems governed by non-linear differential equations, which gives rise for these chaotic fluctuations, for changes in the price trends and rates, as well as for frequent resonance couplings between the markets.
11
Content available remote Kamienie milowe & wyzwania ekonofizyki a także socjofizyki cz. 1
38%
PL
Omówiono kamienie milowe ekonofizyki a także socjofizyki wybrane w kontekście wyzwań, jakie stawia współczesna społeczno-ekonomiczna rzeczywistość. Wskazano na ich rolę w budowaniu obszarów badawczych ekonofizyki i socjofizyki [1, 2, 3, 4 ].
EN
We discuss the milestones of econophysics and sociophysics. We chose them in the context of the challenges posed by contemporary socio-economic reality. We indicate their role in building research areas in econophysics and sociophysics [1, 2, 3, 4 ].
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.