Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bankowość internetowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zachowania wiejskich gospodarstw domowych na rynku bankowości internetowej
100%
PL
W opracowaniu scharakteryzowano rynek bankowości internetowej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Następnie, określono poziom korzystania z usług bankowości internetowej, a także czynniki determinujące korzystanie z usług bankowości on-line w wiejskich gospodarstwach domowych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, 48% ubankowionych mieszkańców wsi korzysta z usług bankowości internetowej, a ¾ osób z tej grupy to klienci aktywni. Respondenci najczęściej korzystają z podstawowych funkcjonalności bankowości internetowej (sprawdzanie salda, śledzenie historii rachunku, zakładanie lokat). Wśród zalet bankowości internetowej, badani najczęściej wymieniali oszczędność czasu. Głównymi barierami rozwoju bankowości internetowej na obszarach wiejskich są wysokie opłaty za Internet oraz słabo rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna.
EN
Internet banking market in Poland was characterized in the paper against the background of the European Union countries. Subsequently, the level of the use of Internet banking services was presented, but also the factors determining the utilization of on-line banking services by rural households. As results from the conducted analysis, 48% of rural inhabitants make use of banking services and ¾ persons in this group are active clients. The respondents most frequently use the basic functions of Internet banking (checking the balance, following the account record, opening deposit accounts). Among the advantages of Internet banking the respondents most frequently mentioned saving time. The main barriers to Internet banking development in rural areas are high costs of the Internet and poorly developed telecommunication network.
PL
Celem artykułu jest próba oceny bezpieczeństwa transakcji w bankowości internetowej. Wskazano zagrożenia dla bezpieczeństwa transakcji, w tym szyfrowanie danych, podpis elektroniczny, certyfikacja, tokeny, metody identyfikacji klienta. Dokonano oceny stopnia skuteczności wykorzystywanych mechanizmów zabezpieczeń w polskich bankach internetowych.
EN
The aim of the paper is an trial of assessment the transactions security in internet banking. The review of used techniques of client identification was performed (including modern solutions as: electronic signature, tokens and simple entering the logname and user password). The example of technical structure of sale data maintenance, processing and transmission were specified (data encryptions, certification). The advantages/disadvatages of individual methods used in Polish internet banking were pointed.
3
Content available remote Aplikacje mobilne w sektorze bankowym
75%
PL
Szybki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych spowodował, że banki zaczęły wprowadzać produkty, które wykorzystują te technologie. Urządzenia mobilne stały się nieodłącznym elementem codziennego życia dla wielu klientów banku. 76% użytkowników twierdzi, że zawsze posiada smartfona przy sobie, dlatego banki wprowadziły bankowe aplikacje mobilne. W artykule przedstawiono rozróżnienie między bankowością internetową, elektroniczną i mobilną, udowadniając, że aplikacja mobilna banku stała się standardem w polskim sektorze bankowym. Przeprowadzone badania pokazały, że użytkownicy aplikacji mobilnych wciąż obawiają się o bezpieczeństwo swoich środków finansowych, co powoduje ich niskie wykorzystanie.
EN
The rapid development of information and communication technologies caused that banks have begun to introduce products that utilize and are based on these technologies. Mobile devices have become an integral part of everyday life for many bank customers. 76% of users claim that they always have a smartphone with them. Therefore it became natural for banks to introduce mobile banking applications. The article presents the distinction between online banking, electronic and mobile, proving that’ mobile application has become the current standard in the Polish banking sector. The undertaken research proved that users of mobile applications are still concerned about the safety of their funds resulting in their low utilization.
EN
The progress and dissemination of information and communication technologies represent an important factor of socio-economic development. Using the opportunities they offer, requires the respective competencies from society. The purpose of the article is to assess the level of digital skills conducive to using the Internet and mobile banking services against the background of the general digital skills presented by Poles. The research methods applied in the article are as follows: the subject literature studies, descriptive and comparative analysis as well as the nationwide survey research conducted in March 2020 using the CAWI method. The analysis and interpretation of the research material allowed the verification of the following research hypothesis – the high level of the general digital skills presented by Poles has a positive impact on the scope of their skills conducive to using both the Internet and mobile banking services.
PL
Postęp i upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych są istotnymi czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego. Wykorzystanie związanych z nimi szans wymaga od społeczeństwa posiadania odpowiednich kompetencji. Celem artykułu jest ocena poziomu umiejętności cyfrowych, wspierających wykorzystanie usług bankowości internetowej i mobilnej na tle ogólnych umiejętności cyfrowych Polaków. Zastosowane w artykule metody badawcze to: studia literatury tematu, analiza opisowa i porównawcza oraz ogólnopolskie badania sondażowe przeprowadzone w marcu 2020 r. metodą CAWI. Analiza i interpretacja materiału badawczego pozwoliły na weryfikację następującej hipotezy badawczej – wysoki poziom ogólnych umiejętności cyfrowych Polaków korzystnie wpływa na zakres ich umiejętności wspierających wykorzystanie usług bankowości internetowej i mobilnej.
PL
W pracy przedstawiono typowe zagrożenia na jakie narażona jest osoba korzystająca z bankowości internetowej. Opisano podstawowe techniki kryptograficzne i metody identyfikacji stron wymiany informacji w sieci. Podano kilka przykładów rzeczywistych ataków na systemy bankowe oraz opisano indywidualne próby wyłudzenia poufnych informacji od indywidualnych osób, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W artykule wskazano na pomysłowość oszustów i próby ominięcia przez nich stosunkowo bezpiecznych systemów bankowych w dotarciu do tajnych informacji. Wskazane zostały błędy i niedociągnięcia programowe występujące po stronie producentów oprogramowania, które umożliwiły przeprowadzenie większości z przytoczonych ataków. W podsumowaniu pracy zamieszczono kilka wskazówek i zasad których rygorystyczne stosowanie w znacznym stopniu zwiększy bezpieczeństwo dokonywanych transakcji w sieci Internet.
PL
W artykule przedstawiony został proces tworzenia przykładowego systemu bankowości internetowej z wykorzystaniem jednej ze zwinnych metodyk zarządzania projektami, a mianowicie metodyki Scrum. Przeprowadzona została analiza potrzeb klienta, na podstawie której określono Wizję produktu, opracowany został Rejestr Produktu oraz zaplanowane Sprinty. Pokazane zostały efekty wykonania prac w kolejnych Sprintach. Wskazano różnice między przyrostowym a kaskadowym podejściem do wytwarzania oprogramowania w kontekście tworzonego systemu.
EN
The paper presents the process of implementing a sample Internet banking system with the usage of one of the agile frameworks, namely Scrum. The Product vision is determined on the basis of the analysis of system requirements, the Product Backlog is created and Sprints are planned. The results of successive Sprints are shown. The differences between the incremental and the waterfall approaches to software development are indicated in the context of the created system.
PL
Celem niniejszego artykułu jest określenie tendencji występujących w korzystaniu z bankowości internetowej przez klientów indywidualnych i MŚP w Polsce w latach 2010–2015 oraz wskazanie czynników demograficznych, ekonomicznych i edukacyjnych powodujących największe dysproporcje w korzystaniu z BI przez klientów indywidualnych. Jako materiały źródłowe wykorzystano publikacje i dane udostępniane przez Związek Banków Polskich, Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego, Główny Urząd Statystyczny i serwis informacyjny PRNews.pl. Przeprowadzone badania wykazały, że w latach 2010–2015 liczba rachunków BI należących zarówno do klientów indywidualnych, jak i MŚP charakteryzowała się tendencją rosnącą, ale średnia kwartalna stopa wzrostu w przypadku klientów indywidualnych była wyższa. Znaczny odsetek rachunków BI stanowiły rachunki nieaktywne, przy czym odsetek ten był niższy wśród rachunków należących do MŚP. Analiza średnich wartości przelewów i rozliczeń realizowanych przez obie grupy klientów nie wykazała występowania tendencji rosnącej. Czynniki powodujące największe dysproporcje w korzystaniu z BI przez klientów indywidualnych to poziom wykształcenia i wiek. Najmniejsze dysproporcje występowały między grupami wydzielonymi na podstawie płci i wykonywanego zawodu. Dla każdego z czynników uwzględnionych w badaniu nastąpiło zmniejszenie generowanych dysproporcji w roku 2015 w porównaniu z 2010 rokiem. Przeprowadzone analizy pokazały również, że począwszy od 2013 roku zainteresowanie bankowością internetową w grupach o wysokich odsetkach korzystających zaczęło zmniejszać się. Może być to efektem udostępniania coraz lepszych aplikacji bankowości mobilnej i rozwoju systemów płatności mobilnych.
EN
The purpose of this article is to identify trends in the use of Internet banking by individual customers and SMEs in Poland in the years 2010–2015 and an indication of demographic, economic and educational determinants, which cause the greatest disparities in the use of Internet banking by individual customers. As data source we used publications and data provided by the Polish Bank Association, the Polish National Bank, the Financial Supervision Commission, the Central Statistical Office and Internet portal PRNews.pl. The study showed, that in 2010–2015 the number of Internet banking accounts belonging to individual customers and SMEs were characterized by a rising trend, but the average quarterly growth rate in the case of individual customers was higher. A significant percentage of Internet banking accounts were inactive and this percentage was lower among accounts belonging to SMEs. Analysis of the average value of transfers and settlements carried out by two groups of customers did not show any increasing trend. Factors causing the greatest disparities in the use of Internet banking by individual customers were the level of education and age. The smallest disparities were observed between the groups separated by gender and occupation. Moreover, for each of the factors included in the study, disparities in 2015 were smaller than in 2010. Conducted analysis also showed that from 2013 onwards interest in Internet banking in groups with high proportion of users began to decrease. This may be a result of providing better mobile banking applications and development of mobile payments systems.
PL
W warunkach szybko zmieniającego się otoczenia banki poszukują nowych sposobów na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Znaczącą determinantą kreującą zmiany jest jakość, a w szczególności jakość bezpieczeństwa informacji. To właśnie między innymi ona zmusza banki do ponoszenia nakładów na dostosowanie systemów informatycznych do oczekiwań międzynarodowych i światowych rynków finansowych oraz interesariuszy. Współczesny, wymagający interesariusz coraz częściej domaga się usług o wysokim standardzie, często dostarczanych za pomocą nowych technologii. Dlatego banki podejmują strategiczne działania mające na celu dostosowanie swoich produktów, usług do wymagań i oczekiwań interesariuszy a jednocześnie, poprzez wdrażane innowacje, generowanie nowych potrzeb. Należy jednak pamiętać, że wszystkie działania bankowe muszą gwarantować interesariuszom banku bezpieczeństwo informacji. Celem pracy jest ukazanie, jakie aspekty zabezpieczeń, które pośrednio wpływają na jakość oferowanej usługi bankowej, są kluczowe w bankowości elektronicznej. W publikacji zostaną przeanalizowane certyfikaty i zabezpieczenia, które są wykorzystywane w chwili kontaktu klienta z badanym bankiem poprzez platformę internetową. Do celów badawczych wykorzystano raporty PRNews.pl o stanie bankowości w Polsce w IV kwartale 2016 r.
EN
Internet banking is becoming an important part of life in the information society. Risk management in services related to broadly understood e-banking is becoming an extremely important issue, and even a factor determining the existence of a bank in cyberspace. This process must be continually monitored and rapidly modified as new threats are detected. The issue of implementing server-side procedures and their implementation in security is another important issue as well. With the current development of internet technologies and the dangers of using them, special attention is paid to security - the "green padlock" in the browser does not give 100% certainty in the area of information security. It only tells you that the certificate is secure and has been signed by a trusted authentication center. The "green padlock" also has its security levels that affect the quality of the service provided, since the certificate, friendly application and nice layout of the site will not guarantee the security of the communication channel.
EN
Advanced technology allows the banks to enhance its operations with cost cutting effectively and efficiently in order to handle daily banking affairs via online banking channel. Customers are being facilitated by reducing their visits in banks and doing their transactions via internet or ATM machines instead of personally visiting the branches. The purpose of this study is attempts to investigate the effective factors of facilitate using e-banking services for customers. This study is approached by using survey method to examine the relationship between independent and dependent variables. Data were collected through questionnaires which were attached by a letter explaining the purpose of study and assuring respondents of the confidentiality of their answers, those participants were online banking users in Poland. Statistical tools were used to test hypotheses and achieve the objectives, thus the research is descriptive and as a result quantitative methods have been used. The findings indicate that the entire hypotheses are supported positively the effectiveness of e-banking environment in customer service, and provide valuable information for banking industry, hopefully.
PL
Zaawansowana technologia umożliwia bankom prowadzenie operacji, w celu zwiększenia swoich operacji, cięcia kosztów i skutecznej obsługi codziennych spraw bankowych, poprzez kanał bankowości internetowej. Klienci są zadowolenie gdyż liczba ich wizyt w banku została zmniejszona, a swoje operacje przeprowadzają za pośrednictwem internetu lub maszyn ATM, zamiast osobiście odwiedzać oddziały. Celem niniejszego artykułu jest próba zbadania czynników ułatwiających skuteczne korzystanie z usług bankowości elektronicznej dla klientów. Badanie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu metody ankiety, służącej do badania relacji między zmiennych niezależnych i zależnych. Dane zebrano za pomocą ankiet, które zostały dostarczone wraz z pismem wyjaśniającym cel badania, i zapewnienie respondentów o poufności ich wypowiedzi, uczestnikami badania byli użytkownicy bankowości online w Polsce. Do zbadania hipotezy i osiągnięcia celu wykorzystane zostały narzędzia statystyczne, dlatego też badanie jest opisowe, a w rezultacie wykorzystano metody ilościowe. Wyniki badań wskazują, że postawione hipotezy są prawdziwe i przedstawiają efektywność bankowości w obsłudze klienta, dostarczają także cennych informacji dla samego sektora bankowego.
PL
Artykuł dotyczy problematyki cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do usług bankowych. Przedstawiono różne próby wymuszeń. Następnie omówiono najważniejsze działania ze strony banków oraz instytucji finansowych w Polsce, mające na celu przeciwdziałanie cyberprzestępczości. Wzrastająca liczba użytkowników mających dostęp do bankowości internetowej oraz mobilnej, wzrost liczby płatności zbliżeniowych nie pozostają bez echa na działania przestępców. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost liczby prób wyłudzeń i wymuszeń drogą elektroniczną. Skala zjawiska tylko podkreśla znaczenie problemu cyberprzestępczości i nadaje niewątpliwie istotną rangę omawianemu zagadnieniu.
EN
This article deals with the problem of banking security in relation to banking services. Various attempts at extortion were presented. Next, the most important actions taken by banks and financial institutions in Poland to combat cybercrime were discussed. The increasing number of Internet and mobile banking users, the increase in proximity payments, increases the number of offenders. In recent years there has been a sharp increase in the number of phishing attempts and eavesdropping. The scale of the phenomenon highlights the importance of cybercrime and gives importance to the issue.
PL
W artykule scharakteryzowano model biznesowy banku wprowadzający nowe trendy i technologie sprzedaży usług bankowych na rynku polskim na przykładzie Alior Banku i jego w pełni wirtualnego oddziału – Alior Sync, oraz podkreślono duży potencjał rozwoju tkwiący w bankowości internetowej w Polsce i na świecie. Na potrzeby artykułu za podstawowy model biznesowy banku ze względu na kanały sprzedaży przyjęto bankowość wielokanałową. Dodatkowo jako osobny model wyróżniono bankowość opartą na mediach społecznościowych oraz bankowość w pełni wirtualną. Za nowe technologie w artykule uznano takie, które tworzą nowe, niedostępne dotychczas funkcjonalności w bankowości internetowej, w tym takie, które służą do analizy rynku w celu dopasowania usług oferowanych przez bank do zmieniającego się popytu.
EN
With reference to Alior Sync, the first fully virtual bank to operate in Poland, the paper describes the new trends and technologies shaping business models for selling financial products and emphasises the considerable growth potential for Internet banking both in Poland and throughout the world. Multichannel banking is treated as the basic banking business model for the purposes of the paper. Social media banking and banking that is fully virtual are distinguished. The paper regards new technologies as those that generate new, hitherto unavailable functionality in Internet banking, including market-analysis tools serving to tailor the services offered by banks to shifts in demand.
12
Content available remote Bezpieczeństwo bankowości internetowej i mobilnej na rynku finansowym
63%
PL
Dynamiczny rozwój Internetu zdecydowanie wpływa na procesy gospodarcze w makro- i mikroskali, zmienia także oblicze współczesnej bankowości. Należy podkreślić, że w bankowości internetowej i bankowości mobilnej mamy do czynienia z całkowicie innymi problemami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa w porównaniu z bankowością tradycyjną. W przypadku sektora bankowego jednym z pierwszych efektów wykorzystania Internetu było stworzenie nowej przestrzeni dla działalności rynkowej, na bazie innowacyjnych form zdalnej dystrybucji usług i kontaktu z klientami. W tym samym czasie pojawiły się zagrożenia naruszające bezpieczeństwo zawieranych transakcji i posiadanych lokat klientów banków. Dlatego omówienie tej problematyki jest uzasadnione z punktu widzenia społecznego i naukowego. W artykule omówiono pojęcia bankowości elektronicznej, internetowej i mobilnej oraz występujące zagrażania w tych formach bankowości. Celem niniejszego opracowania jest podjęta próba przeprowadzenia analizy zachodzących zmian w zakresie bankowości internetowej i mobilnej z uwzględnieniem występujących zagrożeń w tych formach bankowości. Przyjęto następującą tezę badawczą: Bezpieczeństwo jest podstawowym warunkiem rozwoju bankowości internetowej i mobilnej. Problemy związane z bezpieczeństwem zdecydowanie wpływają na rozwój bankowości internetowej i mobilnej. W porównaniu z bankowością tradycyjną mamy tutaj do czynienia z o wiele większą liczbą zagrożeń. Powodują one wątpliwości wśród klientów, czy korzystanie z tej bankowości jest bezpieczne. Jest wiele problemów związanych z bezpieczeństwem.
EN
The dynamic development of the Internet definitely affects economic processes on a macro and micro scale. It also changes the face of modern banking. It should be emphasized that in Internet banking and mobile banking we have to deal with completely different security issues compared to traditional banking. In the case of the banking sector, one of the first effects of using the Internet was the creation of a new space for market activity, based on innovative forms of remote distribution of services and contact with customers. At the same time, threats have emerged that violate the security of transactions concluded and deposits held by bank customers. Therefore, discussion of this issue is justified from a social and scientific point of view. This paper discusses the concepts of e-banking, online banking and mobile banking and the threats that exist in these forms of banking. The purpose of this paper is an attempt to analyze the changes taking place in online and mobile banking, taking into account the existing threats in these forms of banking. The following research thesis was adopted: Security is a fundamental condition for the development of online and mobile banking. Security issues definitely affect the development of online and mobile banking. Compared to traditional banking, here we have to deal with much more threats. They cause doubts among customers whether it is safe to use this banking. There are many issues related to security.
PL
W badaniu jakości użytkowej (użyteczności) serwisów internetowych wykorzystywane są różne rodzaje metod, np. testy użytkownika, eyetracking, clicktracking. Nadal jednak ważną metodą badań jest wywiad osobisty, a narzędziem badawczym – kwestionariusz, szczególnie wtedy, gdy pomiar jakości prowadzony jest z uwzględnieniem normy ISO 9241-11:1998. Utworzona skala pomiaru jakości użytkowej serwisu internetowego powinna z jednej strony odwoływać się do wyznaczników użyteczności wynikających z normy, takich jak: skuteczność, wydajność oraz satysfakcja użytkownika, a z drugiej – uwzględniać złożony charakter architektury serwisu. Artykuł prezentuje rezultaty analizy wymiarowości skali z zastosowaniem metody głównych składowych oraz ocenę rzetelności wyodrębnionych skal jednowymiarowych na podstawie współczynnika α-Cronbacha.
EN
Various types of methods can be used in website usability research, including user testing, eye tracking, and click tracking. However, the interview remains an important research method, and the questionnaire an important research tool, especially when quality measurement is being done in the context of ISO 9241-11:1998. A website’s usability measurement scale should refer to utility determinants concerning a standard – such as effectiveness, efficiency and user satisfaction in the use of a given service. It should also take into account the complexity of the site’s architecture. The article presents the results of scale dimensionality analysis with the application of factorial analysis with reference to the scale measuring the usability of web services offered by banks. The subsequent step is an analysis of reliability of separated, one-dimensional scales based on the α-Cronbach method.
EN
The Baby Boom generation, i.e. persons born between 1944 and 1963, constitutes over one fifth of the total European population, which makes it a significant segment of consumers. The important feature of this generation is their high trust in the banking system, which is one of the conditions for adapting technological changes in the area of banking service distribution, including the acceptance of the internet banking (IB). In 2018, the average of 37.1% Baby Boomers used IB, which demonstrates that this distribution channel still has a large potential for development. There are distinct differences among European states regarding the scope of the internet usage for banking services by persons aged 55–74. The aim of this study is to define the structure of IB market for the European Baby Boom generation according to social and demographical characteristics (education and gender). The study is based on Eurostat’s corresponding data for 2018. The analysis of the structure of the IB market has been based on the gender and the level of education of its users, adopting one of the methods of cluster analysis, the Ward method. The analysis demonstrates that Nordic countries and the Netherlands are the European leaders in terms of IB usage among Baby Boomers, whereas the lowest percentage of IB usage among Baby Boomers has been observed in the Balkan and Southern European countries, e.g. Turkey and Italy. Among the analysed social and demographic characteristics, education differentiates the selected groups of states to a larger extent than gender.
PL
Generacja Baby Boomers (BB), czyli osób urodzonych pomiędzy 1944 a 1963 r., obejmuje ponad 1/5 ogółu mieszkańców Europy, co czyni ją znaczącym segmentem konsumentów. Ważną cechą tej generacji jest wysokie zaufanie do systemu bankowego, które stanowi jeden z warunków adaptacji zmian technologicznych zachodzących w obszarze dystrybucji usług bankowych, w tym akceptacji bankowości internetowej (BI). W 2018 r. w Europie z BI korzystało średnio 37,1% osób z generacji BB, co pokazuje, że ten kanał dystrybucji ma nadal duże możliwości rozwoju. Poszczególne kraje europejskie wyraźnie różnią się zakresem wykorzystania internetu w realizacji usług bankowych przez osoby w wieku od 55 do 74 lat. Celem badania jest określenie struktury rynku BI w generacji BB pod względem cech społeczno-demograficznych (wykształcenia i płci). Wykorzystano dane Eurostatu za 2018 r. Analizy struktury rynku BI dokonano pod względem płci i wykształcenia użytkowników, stosując jedną z metod analizy skupień – metodę Warda. Przeprowadzona analiza wykazała, że w pokoleniu BB liderami w BI są kraje nordyckie i Holandia, natomiast najmniejszy odsetek jej użytkowników znajduje się w krajach bałkańskich i południowej Europy, m.in. w Turcji i we Włoszech. Spośród analizowanych cech społeczno-demograficznych wykształcenie różnicuje wyodrębnione grupy krajów silniej niż płeć.
EN
The rapidly advancing digitisation and modernisation of information technologies are an impulse to use innovative solutions proposed by the broadly understood financial sector. The presented work presents the development of the banking system in Poland, the perspective of the FinTech phenomenon, with focus on operating bank branches in Poland, as well as innovative solutions. The aim of the article is to analyse the impact of FinTech development on traditional branches of banking institutions in Poland. The authors look at today’s behavior of bank account holders with regard to everyday activities, such as withdrawing cash. At the same time they make suggestions as to the reason for the presented results, in order to clearly formulate the final conclusions. The authors also discuss areas analogous to the main topic, such as cashless payment methods, with a closer analysis of their real impact on the banking structure. The main source of information for this article are results obtained from the authors’ own research. The considerations lead to the conclusion that in today’s banking environment bank branches are somewhat unnecessary and unprofitable, and will slowly decrease in number year by year. The results of the study highlight the amazing BLIK phenomenon, which is increasingly replacing payment methods offered by banks.
PL
Szybko postępująca cyfryzacja i unowocześnianie technologii informacyjnych dają impuls do korzystania z innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez szeroko rozumiany sektor finansów. W prezentowanej pracy przedstawiono rozwój systemu bankowego w Polsce, perspektywę zjawiska FinTech (technologie finansowe) ze zwróceniem uwagi na funkcjonujące oddziały bankowe a także innowacyjne rozwiązania finansowe. Celem artykułu jest analiza wpływu rozwoju FinTech na stacjonarne oddziały instytucji bankowych w Polsce. Autorzy zwracają uwagę na zmiany w zachowaniach właścicieli kont bankowych, na przykład sposób wypłaty gotówki. Głównym źródłem informacji wykorzystanych w artykule są dane uzyskane w wyniku przeprowadzenia ankiety. Analiza wyników badań pokazuje, że tradycyjne oddziały bankowe stają się zbędne oraz nieopłacalne i powoli z roku na rok ich liczba będzie maleć. Autorzy zwracają także uwagę na niesamowity fenomen BLIKA, który coraz częściej zastępuje inne metody płatności proponowane przez banki.
EN
In the present scenario internet usage and the online banking sectors are experiencing spectacular growth. The Internet is the fastest growing banking channel today, both in the fields of corporate and retail banking. Banks prefer their customers to use the online banking facility as it reduces their cost, primarily through labour costs. The online banking system addresses several emerging trends: customers’ demand for anytime, anywhere service, product time-to-market imperatives and increasingly complex back-office integration challenges. Online fraud has become major source of revenue for criminals all over the globe. The challenges that oppose online banking are the concerns of security and privacy of information. This has made detecting and preventing these activities a top priority for every major bank. The use of single-factor authentication, such as a user name and the password, has been inadequate for guarding against account fraud and identity theft, in sensitive online banking systems. In this paper we are going to analyze the QKD multifactor authentication in online banking systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.