Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 162

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Methodology of science
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
This article contributes to the rapidly growing body of literature regarding general good theory building practices with regard to organisational politics. The results of the review revealed and highlighted five core components of contemporary thinking about theory building: constrained comprehending, conjunctive theorising, theorising styles, pragmatic-empirical approach, and science-practice gap. Tying together those insights, the authors have developed a framework to distinguish a specific set of recommendations which clarify and organise theoretical foundations of organisational politics researching: cooperation of academics and managers, requisite complexity, contextualisation, versatility, and process perspective. In the authors' opinion, this provides a substantial opportunity for theoretical advancement through a careful methodological application. (original abstract)
XX
Nauki o zarządzaniu borykają się z poważnymi trudnościami natury epistemologicznej. Dotyczy to m.in. formułowania i weryfikacji hipotez. Zważywszy doniosłe znaczenie hipotez w rozwoju wiedzy naukowej, należy skonfrontować teorię na temat hipotez z warunkami ich stawiania w naukach o zarządzaniu. Pewną specyfikę można już zauważyć, analizując rodzaje i cechy hipotez, ale szczególne wyzwanie pojawia się przy ich formułowaniu. Z uwagi na słabość epistemologiczną nauk o zarządzaniu pojawia się problem, czy pozostawać na poziomie zdań spostrzeżeniowych, czy też budować generalizacje historyczne, a może nawet aspirować do praw i teorii. Sprowadza się to do treści hipotez, w których trzeba dokonywać wyboru pomiędzy ich śmiałością a poziomem uzasadnienia zawartych w nich twierdzeń. Zestawienie zalet i wad obydwu rodzajów twierdzeń wyraźnie wskazuje, że należałoby rekomendować od- wagę w formułowaniu hipotez, nawet gdyby miało się to odbywać kosztem poziomu ich uzasadnienia. Przemawia za tym przede wszystkim szansa na szybszy rozwój naukowy (abstrakt oryginalny)
EN
There are many methodological issues in management studies. It also concerns the formulation of hypotheses. Therefore, the question arises: should we put forward bold hypotheses without sufficient justification or should we rather aim to complete their validation. The detailed analysis indicates the first option (original abstract)
XX
Centralnym tematem artykułu jest śmiała obietnica Kartezjusza, że jego metoda, tak jak ją prezentuje w Rozprawie o metodzie, zrewolucjonizuje naukę oraz filozofię. Artykuł analizuje każdy z rozdziałów Rozprawy, próbując ustalić, co właściwie Kartezjusz próbuje nam dowieść oraz, czy dostarczył to co był obiecał. Wnioski artykułu są rozczarowujące. Kartezjusz biegle używa technik retorycznych, aby pozyskać przychylność czytelników oraz zyskać poklask, faktycznie jednak proponuje nie więcej niż cztery zasady prowadzenia badań, które znajdują się w rozdziale II. Pozostałe pięć rozdziałów mają albo mały związek z głównym tematem (roz. I i IV), albo są całkowicie niezwiązane z tematem (roz. III, V i VI). Rozdział IV, zapewne najbardziej znany ze wszystkich z powodu jego zasady cogito ergo sum, również ma niewiele wspólnego z obietnicą Kartezjusza. Jeśli zatem jest coś wartościowego w Rozprawie, to jest to młodzieńcza odwaga z jaką Kartezjusz rzucił wyzwanie establishmentowi swoich czasów. Jeśli jednak weźmiemy na serio obietnicę Rozprawy, wówczas musimy skonkludować, że Kartezjusz nie wypełnił swej obietnicy, natomiast skupił się na umiejętnej promocji własnej osoby. (abstrakt oryginalny)
EN
The focus of this article is René Descartes' bold claim that his method as presented in the Discourse on Method, will revolutionize science as well as philosophy. The author of this article reviews each chapter of the Discourse trying to establish what exactly Descartes had in mind and if he delivered what he had promised. The findings of the article are disappointing. Descartes skillfully uses rhetorical techniques to win his audience and to gain publicity, yet in fact he proposes no more than just four rules of conducting research inserted in chapter II. The remaining five chapters are either loosely connected with the main theme (chapters I and IV) or are entirely off the topic (chapters III, V and VI). Chapter IV, probably the most famous in the Discourse because of its cogito ergo sum principle, also has little in common with Descartes' pledge. The author concludes that if there is anything worthy in the Discourse, it is its adolescent boldness and challenge to the establishment of Descartes' time. If, however, we take his Discourse at face value, then we must conclude that Descartes fails to fulfill his promise and engages mainly in self-promotion. (original abstract)
4
Content available remote Współczynnik α-Cronbacha w badaniach zjawisk turystycznych
80%
XX
Celem artykułu jest prezentacja techniki szacowania rzetelności kwestionariuszy badawczych za pomocą współczynnika α-Cronbacha (alfa-Cronbacha). Autor przytacza różne metody szacowania wiarygodności kwestionariuszy badawczych, skupiając się na metodzie L.J. Cronbacha. Artykuł omawia również przykłady wykorzystania współczynnika w turystyce. (fragment tekstu)
EN
In the article one of most forceful research method of reliability in investigative questionnaire is describing. It is Cronbach's α. Author presents technique of valuation of this ratio and its conditions and refer to examples of using Cronbach's α in tourism.(original abstract)
5
Content available remote Potencjał turystyczny jako obszar badawczy nauk ekonomicznych
80%
XX
Przed badaczami potencjału konkurencyjności stoi szereg problemów i pytań do rozwiązania. Z jednej strony, istotę analiz można sprowadzić do poszukiwań wieloczynnikowego modelu potencjału i ustalenia, które z elementów (czynników) odgrywają zasadniczą rolę - czynniki kluczowe. Z drugiej strony, wyobrażając sobie potencjał turystyczny jako pewien byt idealny (hipotetyczny), nie można pominąć wpływu tzw. megaczynników (zespołu czynników wykraczających poza sferę czystej ekonomii) na rozwój społeczno-gospodarczy kraju lub kontynentu. Istotne więc jest nie tyle ustalenie ilości megaczynników, ale sprawdzenie, które z nich równocześnie w czasie i przestrzeni są determinantami zmian w turystyce i potencjale turystyki. Dla wielu specjalistów centralnym punktem poszukiwań jest uświadomienie sobie relacji klimat - turystyka, co eksplodowało niejako po drugiej konferencji w Davos oraz po opublikowaniu Czwartego Raportu Oceniającego IPCC28. Dla innej grupy specjalistów istota zagadnienia sprowadza się do prób weryfikacji tzw. scenariuszy ESPON ze scenariuszami konkurencyjności Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, iż scenariusze te dotyczą jednak fragmentu Europy - jest to o tyle interesujące, że dotyczy tzw. zasobowej szkoły w ekonomii, ale poprzedni i ostatni wątek stanowią osobne zagadnienia. (fragment tekstu)
EN
The paper is focused on theoretical and methodological aspects of the measurement of factors that affect the tourist potential of Poland allowing the influence of economic sciences, management studies and marketing triad on searching directions. Based on the analysis of literature and research projects, influence of the marketing concepts of market research (evaluation of subjective factors of influence among others) on destination models and competitiveness of tourist destination was demonstrated. The second aspect of the study is to take a look at national scientific output on destination competitiveness with a reference to economic formulation of competitiveness model in the micro scale. The discussed problems are illustrated by two case studies and conclusions referring to researchers on the tourist potential of Poland. (original abstract)
XX
Stale rosnące znaczenie języka angielskiego w krajach należących do zachodniego kręgu kulturowego jest zjawiskiem, z którym można się zetknąć także w państwach basenu Morza Śródziemnego. Prowadzone na ich terenie badania wskazują, iż wraz z rosnącą popularności ą nowoczesnych form komunikacji elektronicznej, a w szczególności wymianą informacji za pomocą wiadomości SMS, rozwojem nowych mediów i rynkową ofensywą serwisów społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, procesowi anglicyzacji języka greckiego towarzyszy charakterystyczne zjawisko jego latynizacji nazywane Greeklish. W artykule przedstawiono krótką historię rozwoju języka greckiego jako punktu wyjścia do jego współczesnych przeobrażeń w kontekście Greeklish, charakterystykę zjawiska Greeklish oraz genezę jego obecności w piśmiennictwie greckim, ilustrując ją najbardziej reprezentatywnymi dla tego typu zmian językowych przykładami z prasy, telewizji i portali internetowych wraz z ich typologią. Omówiono wyniki badań dokumentujących różne aspekty stosowania Greeklish, najważniejsze wątki toczonej w Grecji dyskusji o tym zjawisku oraz możliwe konsekwencje dla rozwoju języka greckiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The growing importance of English in the Western cultural circle is also an issue in the countries of the Mediterranean Sea. Research in the region shows that with the increasing popularity of electronic communication, especially with the use of SMS, the development of new media and the market offensive of social media like Facebook and Twitter, Greek is influenced not only by English, but also by latinization, a process which has been termed Greeklish. The article presents a short history of Greek, as an introduction to its current development in the context of Greeklish. Its characteristics and origins in Greek writing are illustrated with the most representative expamples from press, television and internet sites, along with typologies. The research outcome of documenting different aspects of using Greeklish have been discussed, as well as the most important issues in discussions taking place in Greece on possible consequences of this phenomenon on the development of Greek. (original abstract)
7
Content available remote Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu
80%
XX
Celem artykułu jest objaśnienie istoty oraz miejsca metodologii pragmatycznej w metodologii nauk oraz scharakteryzowanie podstawowych problemów metodologicznych metodologii pragmatycznej nauk o zarządzaniu. Zastosowanym instrumentem badawczym jest analiza w obu rodzajach - analiza strukturalna i przyczynowa, która umożliwia zidentyfikowanie struktury oraz mechanizmów funkcjonowania metod, oraz diagnoza, która służy do wskazania kierunków ich doskonalenia. Wszystko to jest podstawą określenia zasadniczych czynników i zjawisk opisujących uwarunkowania sytuacyjne dalszego rozwoju metod metodologii pragmatycznej nauk o zarządzaniu.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to explain the essence of and place of pragmatic methodology in methodology of science and to characterize the basic methodological problems of the pragmatic methodology of management science. As research methods we use analysis (structural and causal), which will enable identification of the structure and mechanisms of functioning of methods, and diagnosis, to point to the directions of their improvement. All of this will be the basis for determining the basic factors and phenomena describing situational conditions for further development of methods of the pragmatic methodology of management science.(original abstract)
8
Content available remote Psychologia naukowa: przedmiot, układ i metodologia
80%
XX
Ewolucja to jedynie wielokrotne powtórzenie cyklu "transpozycja-transformacja". Każdy kontakt między migrującymi elementami bazowego poziomu i jest punktem początkowym dla ich powstającego przeobrażenia. Zaczyna się ono z ich integracji w element następnego poziomu i+1 i kończy się afiliacją elementów pierwotnych. Mechanizm ten jest podstawą fraktalno-hierarchicznej struktury materii. Rozpatrując człowieka jako najwyższy produkt ewolucji, autor buduje rozgałęzioną hierarchię jego ontogenezy. Opiera się ona na następujących poziomach organizacji: rybonukleinowy, cytologiczny, genetyczny, morfologiczny, fizjologiczny, interocepcyjny, propriocepcyjny, sensoryczny, percepcyjny, atrybucyjny, kognitywny, instytucjonalny. W tym artykule czytelnik znajdzie szczegółową podstawę, aby rozpatrywać przedmiot, układ oraz metodologię psychologii naukowej w sposób różniący się od tradycyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Evolution is no more than a multiple recurrence of the cycle transposition-transformation. Every contact among initial migrating elements is a starting point for an emerging conversion. It begins with their integration into a new element and closes by an affiliation of initial elements. This mechanism creates a fractal-hierarchic structure of matter. Looking at man as a top product of evolution the author builds a ramified hierarchy of human ontogenesis. It is based on the following organization levels: ribonucleic, cytological, genetic, morphological, physiological, interoceptive, proprioceptive, sensory, perceptive, attributive, cognitive and institutional. In this article, readers will find a detailed framework to consider the subject, structure and methodology of scientific psychology in other ways than the traditional one. (original abstract)
XX
W życiu nieustannie wypełniamy różne role. Jesteśmy kierowcami, ale czasami pieszymi, bo nie da się wszędzie dojechać samochodem. (Dobrze więc, aby kierowcy nie zapominali o perspektywie pieszego!). Jesteśmy nauczycielami, ale także uczniami, bo bez podnoszenia kwalifikacji staniemy się... belframi. Warto chyba spojrzeć z obu perspektyw - ucznia i nauczyciela - na zagadnienie stylów uczenia się. (abstrakt oryginalny)
XX
Celem opracowania jest identyfikacja cech charakterystycznych dla monografii, w tym monografii ekonomicznej oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy monografia ekonomiczna może korzystać z metod badawczych charakterystycznych dla nauk idiograficznych, choć sama jest nauką nomotetyczną. W artykule przedstawiono monografię jako metodę badawczą. Zaproponowano podział metody monograficznej na makromonografię i mikromonografię. Monografia jako metoda naukowa powinna wykorzystywać więcej niż jedną metodę badawczą, a także reprezentatywny dobór prób do badań (makromonografia) oraz dobór celowy do badań (mikromonografia). W opracowaniu omówiono ogólne zalecenia monografii, przedstawiono istotę monografii branżowej (rolniczej) oraz zalecenia dla mikromonografii. Następnie przedstawiono cechy charakterystyczne dla studium przypadku jako metody przydatnej głównie dla dydaktyki, lecz niepozbawionej walorów metody naukowej. Ponadto przedstawiono zakres wykorzystania metody monograficznej (makro- i mikromonografii) w "Rocznikach Naukowych Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu". Wykazano wzrastającą rolę monografii, szczególnie makromonografii w badanym czasopiśmie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to identify characteristic features of a monograph, including an economic monograph, as well as to search an answer for a question: can the economic monograph use research methods characteristic for idiographic sciences whereas it is a nomothetic science. There was presented the monograph as a research method. There was also proposed a division of the monograph into macro-monograph and micro-monograph. The monograph as a scientific method should use more than one research method as well as a representative selection of samples for research (macro-monograph) and purposive sampling for research (micro-monograph). The paper includes also description of general recommendations for the monograph , presentation of the essence of the branch monograph (agricultural) and recommendations for the micro-monograph. Next there were presented characteristics of a case study as a useful method especially for teaching but representing also some advantageous of a scientific method. Moreover, there was presented a range of the monographic method use (macro- and micro-monograph) in the Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. There was proved an increasing role of the monograph, especially the macro-monograph in the researched journal. (original abstract)
11
Content available remote Metodologia logistyki?
80%
XX
Aby ustosunkować się do metodologii logistyki rozumianej jako metodologia szczegółowa nauki, należy rozpocząć od systematyki metodologii nauk. Rozróżnia się metodologię nauk ogólną i szczegółową. Ogólna metodologia nauk bada czynności i rezultaty poznawcze występujące we wszystkich dyscyplinach nauki, niezależnie od ich rodzaju. Zajmuje się zwłaszcza sposobami uzasadniania twierdzeń i metodami konstrukcji systemów naukowych. Natomiast szczegółowa metodologia nauk zajmuje się zagadnieniem odrębności poszczególnych rodzajów nauk oraz metod w nich stosowanych. Przyjmując za punkt wyjścia określoną klasyfikację nauk, wyróżnia i opisuje różne metody postępowania badawczego w tych naukach oraz ustala normy, którym te czynności muszą odpowiadać, aby ich rezultatem była, z punktu widzenia danej nauki, pełnowartościowa wiedza. (fragment tekstu)
EN
It still remains a debate issue whether logistics can be considered to be as a scientific category by itself. But there is no clear distinction to unambiguous criteria used in determining this expression "science". That's why it is worth considering if logistics has its own methodolical base. The answer is no so simple. Not every sphere of science has its own research methods. Many of methods are shared and logistics uses many of them. It is concern of general methodology of sciences and also detailed methodology. There are many detailed methodologies used in other scientific branches put into practice in logistics. There are also logistics methods. There is a question whether there are specific logistics methods and scientific ones. (original abstract)
12
Content available remote Interpretative Approach in Management Sciences
80%
EN
Nowadays the interpretative approach is getting more popular in management sciences. It is based on several assumptions. Its key factor is the understanding of the organizational reality as a social construct and in the framework of management sciences, as a temporary consensus of the "communicative community" of researchers and practitioners. It is supposed to lead to the identification of language games which take place in the discourse on management, within individual trends and theories, and even on the local scale within organizations. The researcher's involvement means agreement to intervene in the cognizable corporate world. Neo-pragmatic orientation balances the casual and scientific discourses. Perception of the meaning of hermeneutic and symbolic processes stresses the historic and non-universal character of management knowledge. It is postulated to use humanistic methodology derived from cultural anthropology, humanistic sociology, linguistics, pedagogy, cognitive sciences and psychology. Accepting suggested assumptions, we can propose the reinterpretation of basic management notions and concepts which concern strategy, structure and corporate culture.(original abstract)
13
Content available remote Problemy metodologiczne futurologii jako "dyscypliny naukowej"
80%
XX
Wiek XX obok rosnącego tempa zmian przynosi dynamiczny rozwój nauki. Połączenie tych czynników tworzy zapotrzebowanie oraz nadzieję na racjonalne, skuteczne i naukowe poznanie przyszłości. Część tych nadziei zogniskowała się wokół futurologii jako dyscypliny ukierunkowanej nie tylko na badanie, ale także na kształtowanie przyszłości. Mimo dynamicznego rozwoju działalności prognostycznej, licznych badań i publikacji, futurologia nie uzyskała jednak miana pełnoprawnej i niebudzącej metodologicznych wątpliwości dyscypliny naukowej. Niniejszy tekst przedstawia podstawowe problemy metodologiczne związane z unaukowieniem studiów nad przyszłością, sposoby rozumienia futurologii jako odrębnej dyscypliny oraz paradygmaty postrzegania przyszłości. Rozważania te zostaną uzupełnione o kilka przykładów prognostycznych obrazujących potencjał studiów nad przyszłością w obrębie nauk społecznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The twentieth century brings the growing pace of change and dynamic development of science. The combination of these factors creates both demand and hope for a rational, effective and scientific knowledge of the future. Some of these hopes have focused on futurology as a discipline oriented not only on research, but also on shaping the future. The dynamic development of predictive scientific activities, numerous studies and publications did not result however in full recognition of futurology as a scientific discipline. This text presents the basic methodological problems of studies on the future, ways of understanding the futurology as a separate discipline, perspectives and paradigms in futures studies. These considerations will be complemented by a few examples showing the prognostic potential of futures studies in the social sciences.(original abstract)
XX
Nauki o mediach to jedna z formalnie najmłodszych w Polsce dyscyplin, znajdująca się na styku obszaru nauk społecznych, humanistycznych oraz technicznych. W wymiarze powszechnym jest również relatywnie młodym kierunkiem kształcenia. Dyskusja nad statusem i tożsamością nauk o mediach została rozpoczęta i będzie nabierała dynamiki. Powstały i powstają liczne ośrodki o naukowych i dydaktycznych ambicjach w zakresie nauk o mediach, co roku odbywają się rozliczne konferencje, wydawanych jest coraz więcej druków zwartych i recenzowanych periodyków poświęconych mediom masowym oraz ich wpływie na otaczającą nas rzeczywistość. Te wszystkie aspekty sprawiają, iż niezbędne dla badaczy mediów wydaje się ustalenie rudymentów - tożsamości - nowej "starej" dyscypliny - nauk o mediach: wskazanie zadań, jakie przed nią stoją, terminologii, fundamentów teoretycznych czy metodologii badań. Musimy zbudować gmach dyscypliny, która wsparta w swej interdyscyplinarności i eklektyczności na trzech filarach - nauk społecznych, humanistycznych i technicznych - winna odgrywać coraz istotniejszą rolę w procesie poznawania i rozumienia otaczającej nas rzeczywistości, która zdaje się być coraz bardziej zmediatyzowana, zapośredniczona, warunkowana przez wszechobecne media masowe. Przed doroczną czerwcową konferencją Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, w roku 2012 poświęconą tożsamości nauk o mediach, redakcja "Studiów Medioznawczych" przedstawia poświęcony tej kwestii artykuł Marka Jabłonowskiego i Tomasza Gackowskiego oraz głos w inicjowanej dyskusji Macieja Mrozowskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Media studies is formally one of the youngest academic disciplines in Poland where social studies, humanities and technical sciences interconnect. In general, it is also perceived as a relatively young area of education. The discussion on the status and identity of media studies has started and will gain dynamics. Research centers with didactic ambitions are sprouting, conferences are being annually held, more and more publications and periodicals dedicated to mass media and their influence on reality are being published. All these aspects make it necessary for media scholars to state the bare rudiments of - the identity - of this new "old" discipline - media studies: establishing its goals, terms, theoretical foundations and research methodology. A structure of the discipline must be built based on, in its eclecticism and interdisciplinarity, three pilars - social studies, humanistics and sciences. It should play a crucial role in the process of discovering and understanding the reality, which surrounds us and seems to be all the more mediatized, mediated and dependant on the everpresent mass media. Before the annual June conference at the Institute of Journalism of the University of Warsaw, in 2012 is being dedicated to the identity of media studies, the editorial board of "Media Studies" presents an article by Marek Jabłonowski and Tomasz Gackowski dedicated to this topic, with the voice of Maciej Mrozowski initiating the discussion. (original abstract)
XX
Nauki o mediach to jedna z formalnie najmłodszych w Polsce dyscyplin, znajdująca się na styku obszaru nauk społecznych, humanistycznych oraz technicznych. W wymiarze powszechnym jest również relatywnie młodym kierunkiem kształcenia. Dyskusja nad statusem i tożsamością nauk o mediach została rozpoczęta i będzie nabierała dynamiki. Powstały i powstają liczne ośrodki o naukowych i dydaktycznych ambicjach w zakresie nauk o mediach, co roku odbywają się rozliczne konferencje, wydawanych jest coraz więcej druków zwartych i recenzowanych periodyków poświęconych mediom masowym oraz ich wpływie na otaczającą nas rzeczywistość. Te wszystkie aspekty sprawiają, iż niezbędne dla badaczy mediów wydaje się ustalenie rudymentów - tożsamości - nowej "starej" dyscypliny - nauk o mediach: wskazanie zadań, jakie przed nią stoją, terminologii, fundamentów teoretycznych czy metodologii badań. Musimy zbudować gmach dyscypliny, która wsparta w swej interdyscyplinarności i eklektyczności na trzech filarach - nauk społecznych, humanistycznych i technicznych - winna odgrywać coraz istotniejszą rolę w procesie poznawania i rozumienia otaczającej nas rzeczywistości, która zdaje się być coraz bardziej zmediatyzowana, zapośredniczona, warunkowana przez wszechobecne media masowe. Przed doroczną czerwcową konferencją Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, w roku 2012 poświęconą tożsamości nauk o mediach, redakcja "Studiów Medioznawczych" przedstawia poświęcony tej kwestii artykuł Marka Jabłonowskiego i Tomasza Gackowskiego oraz głos w inicjowanej dyskusji Macieja Mrozowskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Media studies is formally one of the youngest academic disciplines in Poland where social studies, humanities and technical sciences interconnect. In general, it is also perceived as a relatively young area of education. The discussion on the status and identity of media studies has started and will gain dynamics. Research centers with didactic ambitions are sprouting, conferences are being annually held, more and more publications and periodicals dedicated to mass media and their influence on reality are being published. All these aspects make it necessary for media scholars to state the bare rudiments of - the identity - of this new "old" discipline - media studies: establishing its goals, terms, theoretical foundations and research methodology. A structure of the discipline must be built based on, in its eclecticism and interdisciplinarity, three pilars - social studies, humanistics and sciences. It should play a crucial role in the process of discovering and understanding the reality, which surrounds us and seems to be all the more mediatized, mediated and dependant on the everpresent mass media. Before the annual June conference at the Institute of Journalism of the University of Warsaw, in 2012 is being dedicated to the identity of media studies, the editorial board of "Media Studies" presents an article by Marek Jabłonowski and Tomasz Gackowski dedicated to this topic, with the voice of Maciej Mrozowski initiating the discussion. (original abstract)
16
Content available remote Inštitucionálna sexuálna výchova osôb s mentálnym postihnutím na Slovensku
80%
EN
Authors of the report focus on the analysis of the current situation and problems in implementing institutional sex education in the Slovak school system. Particular attention to the sexual socialization of students with intellectual disabilities in special primary schools with a focus on content analysis and methodological issues of sex education. Emphasize the need for education on sexual and reproductive health, which should be according to the authors compulsory part of the school curriculum not only for students with intellectual disabilities(original abstract)
17
Content available remote O kondycji myśli ekonomicznej : kilka refleksji
80%
XX
Do analizy i oceny kondycji historii myśli ekonomicznej wykorzystany został schemat z arsenału metodologii nauk. Przegląd dziejów powszechnej myśli ekonomicznej, skoncentrowany na wybranych zagadnieniach poszczególnych epok, dowiódł występowania blasków i cieni w relacjach państwa i nauki ekonomicznej. Polska myśl ekonomiczna była dodatkowo poddana presji istnienia w warunkach utraty własnego państwa, a następnie sprostania wyzwaniom transformacji ustrojowej. (abstrakt oryginalny)
EN
An pattern from arsenal of methodology was used to analyse and assessment of the state of economic thought. General survey of the history of universal economic thought, concentrated on important issues of selected epochs, has proved the existence the good side and bad side in the relations between state and economic science. The Polish economic thought was additionally pressed in period of the loss of sovereignty and in time of social-economic transformation. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza metodologii apragmatycznej nauk o zarządzaniu przez charakterystykę podstawowych problemów składających się na jej teorię naukową. Opisano jej dwie funkcje oraz system pojęć. Określono także podstawowe czynniki determinujące jej ewolucję. Wskazano również zbiór kluczowych obszarów badań, których podjęcie powinno skutkować identyfikacją mechanizmów powstawania oraz rozwoju metod apragmatycznych i przyczynić się do budowy teorii naukowej nauk o zarządzaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the paper is to analyze the unpragmatic methodology of management science by describing the main problems related to its scientific theory. Its two functions and the system of terms were described, as well as the main factors determining its evolution. Moreover, a set of key research areas was pointed out that should lead to the identification of the mechanisms of unpragmatic methods creation and development, at the same time contributing to the building of the scientific theory of management science. (original abstract)
19
Content available remote Ludzka strona zarządzania. Zagadnienia metodologiczne
60%
XX
W artykule przedstawiono indywidualne i zbiorowe formy świadomości społecznej i odpowiadające im kategorie poznawcze: reprezentacje poznawcze, koncepcje człowieka, reprezentacje społeczne i wyobrażenia społeczne. Wielość form wiedzy o człowieku i ich wpływ na koncepcje i praktykę zarządzania to argumenty na rzecz interdyscyplinarności nauk o zarządzaniu. Komplementarny charakter badań wzbogaca naszą wiedzę o rzeczywistości organizacyjnej i daje większe możliwości współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin społecznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The author considers the individual and collective forms of social consciousness and referring to them the cognitive categories: cognitive representations, concepts of human nature, social representations and social ideas. The multiplicity of forms of knowledge about man and their influence on the theory and practice of management is an argument for the interdisciplinarity of management sciences. The complementary nature of the research enriches our understanding of organizational reality and gives more opportunities for cooperation with the representatives of other social sciences.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano podstawowe problemy identyfikacji i pomiaru struktur ukrytych. Pojęcie cechy zmiennej i struktury ukrytej ma wielkie znaczenie w segmentacji i selektywności rynku a także w marketingowych analizach postępowania konsumentów.
EN
The article deals with the problems pertaining to an identification and measurement of latent structures. The research methodology based on the analysis of latent variables is widely spread in marketing surveys. However, less attention is devoted to the problems pertaining to the nature of links between the manifest and latent variables and to an identification of a model with latent variables. In the article the author discusses the principles of the determination of reflexive and formative indicators in the measuring model, rules governing the choice of manifest variables for the model and the main principles of an identification of a model. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.