Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Design of production system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The world around us is a very complex and multi-parametric system, like the weather, traffic, operation of machines, production processes, service processes, etc. Understanding of the characteristics, operation and behaviour of these systems and processes is not easy due to their complexity. The design of optimal production and service procedures is an essential task for planners. The target is the increasing of the efficiency of the production and service and analysis of the effect of parameter changing. There are lot of tools and sophisticated methods for design, analysis and improvement of logistical processes. The most often used analysis tool is the simulation in the production processes. Our aim in this article is to show that the simulation can be used efficiently in case of analysis of service processes, not only in case of production processes. The simulation is available for bottleneck analysis of service activities not only for production processes. In this study the simulation of a service process was realized by the AnyLogic software. The relevance of the simulation technique for analysis of complex service processes is proved by a case study of a service and maintenance activity of a multinational shopping centre. (original abstract)
2
Content available remote Simulation for Designing Industrial Cobotic Systems
100%
XX
Cobotyka odnosi się do projektowania, produkcji, badania i korzystania z systemów pracy, w których jeden lub więcej operatorów współdziała z jednym lub więcej robotami w przestrzeni wspólnej lub zdalnie. Ten rodzaj systemu jest coraz częściej obecny w przemyśle. Ma on na celu poprawę sposobu realizacji zadań pod względem wydajności i bezpieczeństwa/zdrowia przez wykorzystanie odpowiednich mocnych stron operatorów i robotów. Systemy Cobotic (obejmujące operatora, robota i zadania / środowisko) nie mogą być projektowane i uruchamiane bez przewidywania trudności związanych ze złożonością techniczną, wykorzystaniem systemu i procesem przemysłowym. Mając to na uwadze, niniejszy artykuł proponuje zaprojektowanie systemów opartych na symulacjach z wykorzystaniem podejścia interdyscyplinarnego opartego na ergonomii, robotyzacji i inżynierii kognitywnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Cobotics refers to the design, production, study, and use of work systems in which one or more operator(s) interact(s) with one or more robot(s) in a shared space or remotely. This type of system is increasingly present in industry. It aims to improve how things are pro-duced in terms of performance and health/safety by drawing on the respective strengths of operators and robots. Cobotic systems (comprising the operator, robot and task/environment) cannot be designed and put into service without anticipating difficulties related to technical complexity, the use of the system, and the industrial process. With this in mind, this article proposes to design systems based on simulations using an interdisciplinary approach drawing on ergonomics, robotics and cognitive engineering. (original abstract)
XX
W artykule rozważa się, jak na projektowanie produkcji wpływa ograniczenie poziomu zapasu produkcji w toku. Omawiane są dwa przypadki; pierwszy dotyczy równomiernego obciążenia stanowisk wykonujących daną operację produkcyjną, drugi natomiast sytuacji maksymalnego obciążenia stanowisk (ostatnie stanowisko, jeśli nie jest obciążone w pełni, pracuje przy tzw. obciążeniu resztkowym). Przedstawiono algorytm projektowania produkcji dla limitowanych międzyoperacyjnych zapasów obrotowych. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper investigates the relationship between buffers (work in progress WIP) and system design. Two cases are considered; the first uses an average load rate for machines in each stage of production, the second case concerns the situation when all stations assigned to a given stage are fully loaded and the last machine if not fully loaded works at less than full capacity. An algorithm for designing production when buffers are restricted is also developed. (original abstract)
EN
Due to increasing competition in the manufacturing industry, the search for shorter product development and production cycles and lower cost led to the emergence of design and manufacturing integration processes. An advanced integrated design environment, such as Catia system enables the engineers to evaluate multiple constraints from manufacturing, assembly, service at the design stage. The paper considers one of the most important aspects of recent product developments called virtual development. In that process the main role is played by Digital Mock-Up which could be considered as a horizontal build up model as well as a traditional vertical approach. Application of virtual manufacturing presented in this paper was prepared in one integrated CAx environment.(original abstract)
XX
Artykuł prezentuje podejście do realizacji projektu badawczego z dziedziny inżynierii produkcji w ramach współpracy nauki z przemysłem. Projekt został zrealizowany w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży motoryzacyjnej działającym na terenie Polski. Celem głównym projektu było przeprowadzenie mapowania strumienia wartości obejmujące opracowanie mapy stanu obecnego, w tym obserwację procesu przygotowania i montażu dwóch wyrobów. Opracowano stosowną dokumentację dotyczącą zaobserwowanych procesów produkcyjnych oraz wykresy porównawcze planowanego i zaobserwowanego nakładu pracy. Na tej podstawie zaproponowano zmiany doskonalące przebieg procesu produkcyjnego "od drzwi do drzwi" przedsiębiorstwa. Propozycje doskonalenia stanu obecnego są zaprezentowane na mapie stanu przyszłego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an approach to the research project in the field of production engineering in the framework of cooperation between science and industry. The project was conducted in a manufacturing company of automotive industry that operates in Polnd. The main objective of the project is to conduct value stream mapping, including development of current state map including the observation of the process of preparing and assembling two products, working out the documentation of observed production processes and developing charts to compare planned and observed working time. Based on the current state map some suggestions to improve production process "from door to door" of the company are demonstrated. Suggestions for improvement of the current state are presented on the future state map. (original abstract)
XX
Human-Centered Design (HCD) to dogłębne poznanie i zrozumienie potencjalnych klientów. Zrozumienie ich określonych czynności, preferencji, emocji, motywacji, problemów i środowiska w jakim przebywają. TRIZ jest zorientowane na rozwiązywanie problemów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem innowacji technologicznych. Zarówno TRIZ, jak i HCD to zupełnie inne "filozofie" projektowania, wytwarzania i oceny wyrobów. Wydaje się jednak, że "spojrzenie" na wyrób zarówno z punktu widzenia metodologii TRIZ, jak i HCD jest szansą na właściwy, zgodny z oczekiwaniem konsumentów rozwój towarów, szczególnie towarów konsumpcyjnych. W artykule opisano przykładowe sytuacje. Główny nacisk jest położony na użyteczność danego wyrobu (tu zastosowanie znajdują metody TRIZ) oraz obszary, gdzie większe znaczenie mają metody zastosowane w HCD. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this research is to develop firms' project manufacturing coordination. The development will be made by centralizing the manufacturing information flows in one system. To be able to centralize information, a deep user need assessment is required. After user needs have been identified, the existing system will be developed to match these needs. The theoretical background is achieved through exploring the literature of project manufacturing, development project success factors and different frameworks and tools for development project execution. The focus of this research is rather in customer need assessment than in system's technical expertise. To ensure the deep understanding of customer needs this study is executed by action research method. As a result of this research the information system for project manufacturing coordination was developed to respond revealed needs of the stakeholders. The new system improves the quality of the manufacturing information, eliminates waste in manufacturing coordination processes and offers a better visibility to the project manufacturing. Hence it provides a solid base for the further development of project manufacturing. (original abstract)
8
100%
XX
W projektowaniu struktur systemów produkcyjnych przyjmuje się jako generalne kryterium tworzenie jednostek specjalizowanych przedmiotowo. W odniesieniu do istniejących struktur produkcyjnych ogólne badanie na podział, a więc zbadanie możliwości pogłębienia specjalizacji przedmiotowej, jest krokiem o tyle ważnym i przydatnym, że wstępnie informuje o możliwości podziału na mniejsze jednostki produkcyjne (również specjalizowane przedmiotowo). Dla systemów nowopowstających bada się możliwość podzielenia całego zbioru detali (przewidywane-go do produkcji) i stanowisk roboczych na jednostki specjalizowane przedmiotowo. Ocenę możliwości podziału istniejącej jednostki produkcyjnej I stopnia na mniejsze, wyspecjalizowane przedmiotowo, lub możliwości tworzenia od podstaw nowych jednostek, można uzyskać na podstawie tzw. wskaźników podatności na podział. (abstrakt oryginalny)
EN
The creation of units with product specialization is assumed to be a general criterion in the design of production systems' structure. In relation to the existing production structures, the general research of division, i.e. research on the possibility to deepen product specialization, is especially essential and useful as it preliminarily informs about the possibility of division into smaller production units (also with product specialization). For new systems, the possibility of dividing the whole set of items (predicted for production) and workplaces into product specialization units is being examined. Assessing the possibility of dividing existing grade I production units into smaller product specialized ones or a possibility to create new units from the beginning, may be achieved on the basis of the so called division susceptibility index. (original abstract)
9
100%
XX
W artykule omówiono złożoność problematyki jakościowej, jaka ujawnia się w trakcie realizacji projektów unijnych, w których celem jest opracowanie nowych produktów na potrzeby przedsiębiorstw. Problematykę przedstawiono na przykładzie projektu "Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego", którego kierownikiem jest autor publikacji. Najpierw przedstawiono specyfikę projektu oraz kontekst jego realizacji, następnie zaprezentowano zagadnienia jakościowe, które ujęto w trzech płaszczyznach: zarządzania jakością w projekcie w zakresie jego prowadzenia, zarządzania jakością w procesie projektowania produktu, spojrzenia przez pryzmat jakości na kompetencje stanowiące dynamicznie zmieniający się zasób w przedsiębiorstwach(abstrakt autora)
EN
In the paper the complexity of quality topics is described, which come out during the realization of EU projects of developing new products for entrepreneurs. The complexity is presented on the example of monitoring and forecasting system of vocational education in Wielkopolska project. The paper's author is the manager of the project. First of all the specification of the project and the context of its realization is presented, then the quality issues put in three fields: quality management in a project in the aspect of leadership, quality management in the process of projecting of a product and quality analysis of competences.(author's abstract)
10
Content available remote Dedykowane systemy produkcyjne (xps)
100%
XX
Dedykowane system produkcyjne to systemy projektowane pod indywidualne potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych. Zjawisko indywidualizacji produkcji znane jest na świecie od dawna jednak dopiero teraz zyskuje ono dużą popularność. Wykorzystywane na szeroką skalę w dużych przedsiębiorstwach indywidualne podejście do organizacji takich systemów, coraz częściej przenoszone jest do małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Zidentyfikowane podczas wieloletnich badań autora elementy takich systemów mogą zostać użyte do budowy nowych dedykowanych systemów produkcyjnych, funkcjonujących w sposób efektywny i skuteczny, z założenia ukierunkowanych indywidualnie. Celem opracowania jest zdefiniowanie istoty i struktury systemów klasy XPS. (abstrakt oryginalny)
EN
Dedicated production systems are the systems designed for individual requirements of production enterprises. The phenomenon of production customization has been known worldwide for a long time but now it is becoming more popular. Individual approach in organizing such systems, being universally utilized amongst large companies, is increasingly being transferred to small and medium production businesses. Elements of such systems, identified during longterm research, may be used in developing new dedicated production systems, operating by assumption in an effective and efficient manner. (original abstract)
11
Content available remote Wybrane problemy uruchamiania nowej produkcji
100%
XX
Współczesne zarządzanie produkcją wymaga dobrej organizacji procesów związanych z przygotowaniem i uruchamianiem nowej produkcji. Problematyka zarządzania rozwojem nowych produktów i wprowadzania ich na rynek ma swoje znaczące miejsce w literaturze marketingowej. Znacznie mniej uwagi poświęca się przygotowaniu produkcji od strony technicznej i organizacyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
Modern production management requires good organization of the processes associated with the preparation and launching of new production. Managing the new products development and market has a significant place in the marketing literature. Much less attention is paid to the technical and organizational preparation of production.(original abstract)
XX
Projektowanie i rozwój wyrobów produkowanych w przedsiębiorstwie budowy maszyn transportowych jest procesem bardzo złożonym i ma wpływ na całkowity cykl życia tych maszyn. Celem artykułu jest identyfikacja tego procesu w obrębie projektowania wyrobu jako części procesu rozwojowego z uwzględnieniem poszczególnych jego etapów. Proces rozwoju wyrobu został opracowany w postaci syntetycznego modelu, a następnie przedstawiony na przykładzie projektowania pojazdów szynowych z uwzględnieniem branżowej specyfiki poszczególnych danych wejściowych i wyjściowych. Przykład ten dotyczy konkretnych warunków przedsiębiorstwa produkcyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The product development process of products manufactured in transport equipment production enterprises is a very complex process and it influences the product life cycle of said equipment. The goal of the paper is to identify this process in the area of product design as a part of the whole development process, taking into consideration its particular stages and phases. The product development process was formulated as a general model and then presented on the design example of a handcar machine, taking into consideration the characteristic input and output data. This example concerns real conditions in a manufacturing enterprise. (original abstract)
XX
Warunkiem utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku jest wytwarzanie wyrobów o wysokiej jakości, produkowanych w wielu odmianach i wykonanych przy jak najniższym nakładzie kosztów. Największy wpływ na koszty produkcji mają prace związane z procesem przygotowania produkcji, co oznacza, że największe korzyści w celu obniżenia kosztów produkcji wpływających bezpośrednio na koszt samego produktu przynoszą inwestycje umożliwiające skrócenie czasu i podniesienie wydajności prac związanych z przygotowaniem produkcji. Jednym z najważniejszych czynników decydujących o zapewnieniu tych korzyści jest integracja systemów CAD/CAM, która jest zasadniczym elementem koncepcji CIM w zakresie projektowania i sterowania wytwarzaniem. W zakresie metod integracji tych systemów rozwinęła się metoda obiektów elementarnych w systemach CAD. Zastosowanie techniki obiektów elementarnych w systemach CAD otworzyło nowe możliwości dla integracji tych systemów z innymi systemami CAx. (fragment tekstu)
EN
Present production is characterized with four main features: large variety of articles, shortening of cycle of life of article, growing smaller with costs of production and short time of delivery of article on market. Growing competition forces to introducing of changes in production process, so for successes best level of these features firm has to introduce effective organization, aiming to shortenings of productive processes, of lowering of costs of production and elevations of quality of products. Designing of construction, technology and production organization of products are decisive factors about competition level of present companies. Endeavour to obtain entire information about produced article before beginning of productive process together with acceleration of process of production preparation forces to passages from traditional sequence process to more interactive, parallel process. Such change will demand uses of computer systems CAx together with use of integration these systems in production preparation process. CAPP systems are a bottleneck in integration processes, which are often created for projecting some typical parts of machines or for projecting in range definite kinds of tooling. Determine also problem in chance of using their as connections between CAD and CAM systems from regard on inhomogeneity of data recordings. From this of regard very often exists necessity of elaboration of programme realizing integration process between CAD and CAM systems for concrete chances produced of elements. Especially, when in productive company are used already solutions in range CAD and CAM. Behind elaboration of own solutions in range of integration of systems CAx speaks often possessed databases worked out of construction, experience in work with these systems, adaptation their to existing conditionses and productive potential and costs, which one would take part in chance of exchanges possessed of systems. From regard on these limitations in present work one undertook problem of execution of integration, existing in firm, computer aided systems in range of designing and preparing of productive processes, adding element of cost estimating as of factor often decisive about manufacturing process. Use features method determined example of dissolving of problems in range of effecting of integration CAx systems, choice of variant of manufacturing process and permited to use features in process of estimation of costs produced of elements. (original abstract)
EN
This paper presents the concept and methodology for the designing of a "tree-shaped" production line. The concept is a result of the search for production unit organization that meets the Lean Production assumptions, i.e. focusing on lead time (throughput time) shortening with simultaneous ability of use in conditions of varied product range. The varied product range characterized by lower technological-organizational similarity when compared to "Ushaped" units typical for Lean Production. The paper presents an algorithm for the designing of a "tree-shaped" production line and examples of its application. The designed unit underwent evaluation according to the criteria preferred by Lean Manufacturing experts. The designed production unit achieved results confirming the effectiveness of the proposed concept for the analysed sets of input data on the product range and production capacities. (original abstract)
XX
Projektowanie specjalistycznych, skomplikowanych produktów wydaje się być domeną naukowców, Za produkcję, tradycyjnie odpowiedzialny jest przemysł. Przykład prezentowanej firmy pokazuje, że w dziedzinie zaawansowanych technologii nauka i przemysł muszą stanowić jeden organizm, aby odnosić sukcesy na skalę światową. (fragment tekstu)
XX
Badania struktury kosztów logistycznych w wielu krajach wykazały, że podstawowym ich składnikiem są koszty transportu (przepływów). Redukcję kosztów transportu w systemach wytwarzania uzyskać można poprzez optymalizację przepływów produkcyjnych oraz dobór odpowiednich środków transportu. Ze względu na probabilistyczny charakter parametrów wejścia, do projektowania struktury wieloprzedmiotowych komórek nie da się stosować typowych technik przedstawionych w literaturze. Dla wskazanego problemu autorom najlepsze wydaje się zastosowanie modelowania symulacyjnego. W artykule zaprezentowali algorytm postępowania w projektowaniu procesów logistycznych w nowoczesnych systemach wytwarzania.
EN
The analyses of the logistic cost structure in many countries have shown that its basic cost factor is transport (flows). The reduction of the transport cost in the production system can be achieved by production flows' optimisation and the selection of the relevant means of transport. Due to the probabilistic nature of the input parameters for designing the structure of the multi-subject units (spatial set-up), it is not possible to apply typical methods described in the professional literature. To solve this problem the article proposes the simulation model. The paper presents the use of the designed model to determine the structure for the variable working conditions. (original abstract)
XX
W artykule poruszono zagadnienie zmian w koncepcjach organizacji pracy. Podkreślono, że wraz z rozwojem technicznym zmianie ulegają proporcje między zasadniczymi elementami systemu wytwarzania. Zwrócono uwagę na rolę człowieka w tym systemie, stawiane mu wymagania kwalifikacyjne, jego zachowania i oczekiwania wobec pracy.
EN
The article presents the ideas of work organisation against a background of productive activity development. This started from deep division of work to subjectivity in treating people in work process.(original abstract)
EN
The paper presents a general concept of smart design and production control as key elements for efficient operation of a smart factory. The authors present various techniques that aid the design process of individualized products and organization of their production in the context of realization of the mass customization strategy, which allows a shortened time of development for a new product. Particular attention was paid to integration of additive manufacturing technologies and virtual reality techniques, which are a base of the so-called hybrid prototyping.(original abstract)
EN
In the ultra-high temperature (UHT) milk category, parent brands introduce line extensions as innovative product designs to address the competitiveness in the market. However, not knowing if consumers will purchase the product results in uncertainty for the product design and marketing team. Using the behavioural reasoning theory, the purpose of this study was to explore South African consumers' reasons for purchasing a UHT line extension that was designed to include the word 'enriched' and other extrinsic line extension attributes comprising product packaging design, country of origin and price. An exploratory-descriptive qualitative study was conducted using six focus groups involving milk consumers from a South African university. Three behavioural approaches (i.e. curiously cautious, unconditional and habitual) emerged, with differentiating characteristics of the behaviour towards the UHT line extension. Each extrinsic product attribute was characterised by specific behavioural acts that positively or negatively influenced the reasons for purchasing the UHT line extension. The behavioural reasoning theory was useful in explaining the linkage between the reasons for or against purchasing a UHT line extension product and the intended behaviour, which contributes to a better understanding of consumers' approaches to a UHT line extension. Findings can assist food designers and marketers in designing a UHT line extension that resonates with consumers. (original abstract)
20
Content available remote Implementation of Synergetic Planning for Factory
84%
EN
Purpose: This paper studies the role of the implementation of synergistic planning in manufacturing plants as a method for unifying in one system reorganization or re-planning processes. The higher quality of technological design is the more effective design of industrial plants can be. Performing the analysis of technological plans together with architectural and construction plans before construction starts enables achieving competitive advantage already at the design stage, what in consequence leads to the increase of design efficiency, costs reduction, and the improvement of cooperation within design teams. Design/methodology/approach: The emphasis is placed on the joint design data for which the correct synergistic relationships between the projects arise. The existing synergy between technological planning and facility planning makes it possible to consider re-planning as a single system. The main contribution is detailed analysis of connections between synergetic planning phases. Rational re-planning is performed according to Layout Design Methods using CAD tools and BIM technology. The former is also used in factory planning as a combined design software. In the publication, the authors present an original 8E method as a framework for synergetic planning. Findings: The paper provides an approach to synergetic planning, describes stages of synergetic design, functional and spatial scheme of the assumptions of the concept of 8E. Practical implications: Due to the Synergetic Factory Planning, it is possible to generate a solution, which enables the implementation of the project in accordance with the requirements of each design area. Originality/value: The contribution of this paper is an original OLESTR method which is based on synergistic planning and oriented towards practical aspects of planning. The OLESTR method can improve planning new industrial plants as well as redesigning existing ones.(original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.