Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Starzenie zieleni ciętej związane jest z powstającym stresem oksydacyjnym. W doświadczeniach sprawdzono wpływ antyoksydantów niskocząsteczkowych, jak BHA, witamina E, witamina C i preparat handlowy Citrosept® (Szwecja) zawierający kwas askorbinowy i flawonoidy na pozbiorczą trwałość ciętych pędów szparaga sierpowatego. Antyoksydanty podano w formie 24-godzinnego kondycjonowania, po czym pędy przekładano do wody destylowanej. Wykazano, że jedynie kondycjonowanie w roztworze witaminy C (500 mg·dm-3) przedłuża pozbiorczą trwałość badanego gatunku. W kolejnych doświadczeniach określono wpływ w/w antyutleniacza, pożywki standardowej oraz regulatorów wzrostu (benzyloadeniny i kwasu giberelinowego), wykazanych wcześniej jako związki istotnie przedłużające trwałość ciętych pędów szparaga sierpowatego, na procesy związane ze stresem oksydacyjnym. Określono zawartość nadtlenku wodoru, jako podstawowej reaktywnej formy tlenu oraz dokonano analizy aktywności enzymów wchodzących w skład systemu obrony przed reaktywnymi formami tlenu, a więc katalazy i peroksydazy. Wykazano, że w czasie postępującego starzenia pędów kontrolnych, tj. wstawionych bezpośrednio po zbiorze do wody destylowanej, następuje istotny wzrost poziomu nadtlenku wodoru, spadek aktywności katalazy i wzrost aktywności peroksydazy. Zastosowanie substancji chemicznych wpłynęło jednak na tempo zmian badanych parametrów.
EN
Senescence of cut greens is connected with the appearance of the oxidative stress. The effect of several low-molecular antioxidants, such as BHA, vitamin E, vitamin C and a combination of vitamin C and flavonoids in a commercial preparation (Citrosept®, Sweden) on the post-harvest longevity of Asparagus falcatus shoots was investigated. Antioxidants were applied as a 24 h conditioning after which shoots were transferred into distilled water. Out of all the combinations tested, only 500 mg·dm-3 vitamin treatment increased the post-harvest longevity of the investigated species. In the subsequent tests, the effect was determined of the treatment with the above mentioned antioxidant, standard preservative and growth regulators (benzyladenine and gibberellic acid) which were known as prolonging the post-harvest longevity in asparagus on processes related to the oxidative stress. The hydrogen peroxide content as a basic reactive form of oxygen was determined and the activity of enzymes consisting the defense system against the reactive forms of oxygen, i.e. catalase and peroxidase were analyzed. It was demonstrated that during the progress of senescence of the control shoots, i.e. put into the distilled water directly after harvest, a significant increase of the hydrogen peroxide level takes place, the activity of catalase decreases while the activity of peroxidase increases. However, the application of chemical substances affected the rate of changes of the investigated parameters.
PL
Cięte liście funkii stosowane są jako zielony dodatek do bukietów. W doświadczeniach sprawdzono wpływ benzyloadeniny (BA), kwasu giberelinowego (GA₃) oraz cytrynianiu 8-hydroksychinoliny (8HQC) i 8HQC z dodatkiem 2% sacharozy (S), (pożywka stosowana standardowo do przedłużania trwałości kwiatów ciętych) na podstawowe procesy zachodzące podczas starzenia ciętych liści funkii, tj. degradację białek, akumulację wolnych aminokwasów i amoniaku. Materiałem doświadczalnym były dwie odmiany funkii o barwnych blaszkach liściowych: ‘Crispula’ i ‘Undulata Mediovariegata’. Regulatory wzrostu podawano w formie 24-godzinnego kondycjonowania, po czym liście przekładano do wody destylowanej. W roztworze 8HQC i 8HQC z dodatkiem 2% S liście umieszczano na stałe. Kontrolę stanowiły liście wstawione bezpośrednio po zbiorze do wody destylowanej. Wykazano, że w czasie starzenia ciętych liści funkii ‘Crispula’ i ‘Undulata Medioveriegata’ następuje spadek poziomu białek rozpuszczalnych, wzrost zawartości wolnych aminokwasów i akumulacja amoniaku. Kondycjonowanie liści funkii obu odmian w roztworach regulatorów wzrostu opóźniało degradację białek rozpuszczalnych, szczególnie widocznie po zastosowaniu BA. Użycie obu regulatorów wzrostu powstrzymywało także wzrost poziomu wolnych aminokwasów oraz hamowało akumulację toksycznego amoniaku. Wstawienie liści funkii do pożywki stosowanej standardowo do przedłużania trwałości kwiatów ciętych przyspieszyło proteolizę, nie miało natomiast wpływu na zawartość wolnych aminokwasów. W przypadku funkii ‘Undulata Mediovariega’ zastosowanie pożywki standardowej nie miało także wpływu na poziom amoniaku w liściach, natomiast u drugiej badanej odmiany - ‘Crispula’ - spowolniło nieco akumulację tego związku.
EN
Cut hosta leaves are used as the florists’ green in different floral arrangements. In the experiments the senescence-delaying effects of several chemicals were determined: benzyladenine (BA) and gibberellic acid (GA₃) as well as the standard preservative for prolonging vase life of cut flowers (2% sucrose + 8HQC - 200 mg‧dm⁻³) were used. Protein degradation as well as accumulation of free amino acids and ammonium were followed in leaves of two colored hosta cultivars: ’Crispula’ and ‘Undulata Mediovariegata’. Growth regulators were applied as 24 hrs - puls conditioning, after which the leaves were placed into distilled water. In the preservative solution leaves were kept throughout the whole experiment. Non conditioned leaves placed into distilled water served as the control treatment. During leaf senescence a decrease in soluble proteins with a concomitant increase in free amino acids and ammonium contents were observed in both cultivars. Pulsing leaves with growth regulators, especially with BA, delayed protein degradation. Both, BA and GA₃ decreased accumulation of free amino acids and ammonium. Placing leaves in the preservative solution accelerated proteolysis without an effect on free amino acids’ contents. In ‘Undulata Mediovariegata’ the preservative did not affect ammonium level in leaves while in ‘Crispula’ it delayed NH₃ accumulation.
PL
Materiałem roślinnym były cięte kwiaty 10 odmian powojników (Clematis L.) z grupy odmian botanicznych i wielkokwiatowych. Bezpośrednio po zbiorze kwiaty chłodzono w temperaturze 8-10°C przez 24 godz. w wodzie, po czym wstawiano je do wody lub roztworu pożywki (8HQC + 2%S lub Chrysal Professional® - w zależności od odmiany). Kwiaty niechłodzone, bezpośrednio po zbiorze wstawiano do wody lub pożywki. Trwałość kwiatów określano w dniach na podstawie wyglądu zewnętrznego. Wykazano, iż chłodzenie przebadanych odmian nie miało wpływu na ich trwałość, bądź nawet ją skróciło. Zastosowanie preparatu Chrysal Professional® nie wpłynęło na trwałość kwiatów badanych odmian, a w niektórych przypadkach ją nawet skróciło. Zastosowanie pożywki standardowej dla kwiatów ciętych, tj. 8HQC + 2%S tylko u odmiany wielkokwiatowej ‘Ville de Lyon’ zwiększyło trwałość o 23%, ale jedynie u kwiatów wstępnie nie schładzanych.
EN
Cut flower longevity of 10 Clematis large flowered cultivars and botanical varieties was determined. Immediately after harvest flowers were placed in water and kept for 24 h at 8-10°C. Next they were put either into water or the flower preservative composed of 200 mg‧dm⁻³ 8HQC and 2% sucrose. The effect of Chrysal Professional® was also tested on some cultivars. Vase life of each flower was considered terminated on the base of visual observations of wilting symptoms. Control flowers were not cooled and placed in water or the preservative immediately after harvest. Cooling did not improved flower vase life and in some cases even shortened it. Neither Chrysal Professional® showed any positive effect on clematis longevity, shortening it in control flowers of some cultivars. The preservative prolonged vase life only in the large flowered cultivar ‘Ville de Lyon’ (by 23% as compared to flowers kept in water) but only in the control, uncooled flowers.
PL
Cięte pędy szparagów stosowane są jako zielony dodatek do bukietów. W doświadczeniach sprawdzono wpływ preparatów handlowych Chrysal RVB® i Chrysal SVB® firmy Pokon & Chrysal (Holandia) oraz benzyloadeniny (BA) i kwasu giberelinowego (GA₃) na pozbiorczą trwałość szparaga sierpowatego (Asparagus falcatus L). Określono także wpływ tych substancji na zmiany związane z przemianą białek w czasie procesu starzenia, tj. określono zawartość białek rozpuszczalnych, wolnych aminokwasów i proliny. Regulatory wzrostu i preparaty handlowe podawano w formie 24-godzinnego kondycjonowania lub moczenia pędów, po czym pędy przekładano do wody destylowanej. Kontrolę stanowiły pędy wstawione po zbiorze do wody destylowanej. Wykazano, że zastosowane regulatory wzrostu podane w formie moczenia istotnie (o 50%) przedłużyły trwałość ciętych pędów szparaga. Przy zastosowaniu innej formy aplikacji - 24-godzinne kondycjonowanie - nie stwierdzono istotnych różnic w stosunku do kontroli, a nawet przy użyciu GA₃ zaobserwowano skrócenie okresu dekoracyjności. Zabieg kondycjonowania przy użyciu preparatu Chrysal SVB® okazał się najbardziej skuteczny, przedłużając trwałość pędów szparaga prawie 2-krotnie. Zabiegi, które istotnie przedłużały trwałość pędów szparaga sierpowatego (kondycjonowanie preparatem Chrysal SVB® i moczenie w roztworze BA) opóźniały procesy charakterystyczne dla starzenia: w tych kombinacjach stwierdzono istotnie wyższy poziom białek rozpuszczalnych, niższy natomiast poziom wolnych aminokwasów, w tym proliny.
EN
Cut asparagus stems are used as the florists’ green. One of the less known asparagus species is Asparagus falcatus used in these experiments. Two commercial Pokon & Crysal (Holland) preparations aimed to prolong vase life of leafy cut flowers (Chrysal RVB and Chrysal SVB) were tested on cut asparagus shoots and compared to the treatments with growth regulators: benzyladenine (BA) and gibberellic acid (GA₃). Growth regulators and commercial preparations were applied to shoots either as 24 hrs - puls conditioning or shoots were dipping for 5-7 seconds in respective solutions. After the above treatments shoots were placed into distilled water. Both growth regulators prolonged by 50% the longevity of asparagus shoots when applied as dipping. Conditioning did not improve vase life, and even decreased it significantly in case of GA₃. Conditioning with Chrysal SVB was effective, increasing shoot vase life twice as compared to the non treated shoots. Treatments effective in prolonging asparagus vase life (conditioning with Chrysal SVB and dipping in BA solution) delayed processes related to senescence hence the content of soluble proteins was higher and that of free amino acids (proline including) lower in treated shoots as compared to the control treatment.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.