Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 108

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono procedurę badań symulacyjnych układu opakowanie metalowe - produkt żywnościowy i jej znaczenie aplikacyjne w badaniach towaroznawczych i projektowaniu elementów układu opakowanie-produkt.
EN
In the paper simulation testing procedure for metal package-food product system is presented, as well as application importance in science of commodities and designing of elements of package-product system.
PL
Przedstawiono charakterystykę ekobilansu jako metody służącej ocenie ekologicznej różnych obiektów a zwłaszcza wyrobów i procesów ich wytwarzania. Omówiono podstawowe definicje, rodzaje i kierunki zastosowania ekobilansu a także wskazano na wspólne elementy z LCA. Zwrócono uwagę na perspektywiczne znaczenie ekobilansu jako źródła wiedzy o wyrobach i metodach wytwarzania z punktu widzenia strategii produktowej i środowiskowej firmy a także jako istotnego narzędzia systemowego w ocenie środowiskowej, również w skali regionu.
EN
The characteristics of eco-balance as a method of environmental evaluation of different objects, especially products and processes of their production, have been presented. Main definitions, kinds and application directions of eco-balance have been discussed and some common elements with LCA indicated. It has been pointed out that eco-balance has potential significance as an information source about products and production methods with respect to the company's products and environmental strategy, and also as an important
6
Content available Narodowy Program Foresight "Polska 2020"
100%
PL
W artykule scharakteryzowano podejście foresight a także przedstawiono strukturę Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Zwrócono uwagę na priorytety technologii środowiskowych w problematyce zrównoważonego rozwoju, realizowanej jako pole badawcze NPF Polska 2020.
EN
The article characterises the foresight approach and presents the structure of the National Foresight Programme Poland 2020 (NPF Poland 2020). Attention has been paid to the priorities of the environmental technologies in sustainable development - one of the research areas of the NPF Poland 2020.
PL
Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju wymaga między innymi intensyfikacji wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii. Przemiany fizykochemiczne zachodzące w masie odpadów zalegających wysypiska prowadzą między innymi do powstawania gazu, który jest wykorzystywany do celów energetycznych. W artykule przedstawiono właściwości gazu wysypiskowego i związane z tym aspekty ekologiczne oraz możliwości jego wykorzystania.
EN
Realization of the sustainable development principles requires, among others, an intensified use of unconventional energy sources. The physico-chemical processes that take place in the landfilled waste volume lead to production of gas that is used for energetic purposes. The article presents the properties of the landfill gas alongside with environmental issues related to them and the potential for landfill gas utilization.
PL
Przedstawiono charakterystykę metod przeprowadzania ekobilansu. Scharakteryzowano ekobilans jako narzędzie oceny ekologicznej produktów, zwrócono szczególną uwagę na realizację oceny wyników w czwartej fazie ekobilansu. Wskazano na wady i zalety stosowanych metod. Ze względu na rozbudowaną metodykę i zakres ekobilansów oraz związane z tym koszty i czasochłonność prac, jest konieczne stosowanie prostych i szybkich metod oceny, dogodnych do celów porównawczych i wstępnej weryfikacji rozwiązań. Założenia te spełnia prezentowana w artykule metoda matrycowa.
EN
The article presents characteristics of the ecobalancing methods. Ecobalance was described as a tool for ecological assessment of products. Special attention was paid to the realization of the assessment outcomes of ecobalance phase IV. Advantages and disadvantages of the applied methods were focused on. Due to the complexity of the methodology and the scope of ecobalances as well as cost and time consumption related to them, it is necessary to implement simple and fast assessment methods convenient for comparative purposes along with a preliminary verification of solutions. The matrix method presented in the article meets these assumptions.
PL
Znakowanie ekologiczne stanowi istotny instrument zarządzania środowiskowego. Istotne jest ekoznakowanie, polegające na nadawaniu ekologicznych znaków towarowych oraz rozwiązania systemowe ekolabelingu ujęte w ramy organizacyjne norm ISO 14000.
EN
Eco-labelling is concerned to be an importand tool in environmental management. In those systems products are labelled with special eco-signs. The eco-labelling systems are being implemented into the scope of ISO 14000 standards.
EN
The paper presents the use of a computer model to simulate the process of fluidization in an industrial boiler at Turów power plant. Air and oxy-fuel combustion was modelled for the study, and the effect of the geometrical model’s simplification on the bulk material distribution in the combustion chamber was examined. Numerical simulations were performed using Ansys FLUENT software enhanced with additional user defined functions that were implemented in the calculation procedure. The computer model allowed for the analysis of the effect of solid phase’s volume fraction in the combustion chamber on the heat exchange between the bulk material and the boiler’s heated surfaces. The computer simulation results showed satisfactory consistence with measured data.
PL
W pracy przedstawiono wykorzystanie modelu komputerowego do symulacji procesu fluidyzacji w przemysłowym kotle elektrowni Turów. W pracy modelowany był proces spalania powietrznego oraz tlenowego, a także badany był wpływ uproszczeń modelu geometrycznego na dystrybucję materiału sypkiego w komorze spalania. Symulacje numeryczne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania Ansys FLUENT rozszerzonego o dodatkowe funkcje użytkownika, które zostały zaimplementowane do procedury obliczeniowej. Opracowany model komputerowy pozwolił na analizę wpływu udziału objętościowego fazy stałej w komorze spalania na proces wymiany ciepła pomiędzy materiałem sypkim a powierzchniami ogrzewalnymi kotła. Wyniki symulacji komputerowych pokazały zadowalającą zgodność z danymi pomiarowymi.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.