Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 434

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
XX
Kontrola kapitału jest postrzegana jako metoda zapewnienia stabilności finansowej lub poprawy programu dostosowań makroekonomicznych w gospodarkach, w których występują sztywności nominalne i nieoptymalna polityka pieniężna. Taka kontrola może przybierać różne formy, w tym jawnego lub ukrytego opodatkowania transgranicznych przepływów finansowych oraz wprowadzenia systemu podwójnych lub wielokrotnych kursów walutowych. Wykorzystując kwartalne dane dotyczące kontroli kapitału w 27 gospodarkach wschodzących w latach 2010-2018, przeanalizowano skuteczność kontroli kapitału pod różnymi kątami. Od kryzysu finansowego w 2008 r. wzmocnienie kontroli kapitału umożliwiło zwiększenie autonomii polityki pieniężnej i stabilności kursu walutowego, zgodnie z założeniami modelu Mundella-Fleminga. Wyniki analizy pokazują, że gromadzenie rezerw międzynarodowych może rekompensować utratę wpływów i prowadzić do realizacji bardziej skutecznej polityki. Silniejsza kontrola napływu kapitału powoduje znaczne skutki uboczne, szczególnie w warunkach nadmiernej płynności. Te zewnętrzne efekty wynikają z problemu koordynacji polityki gospodarek wschodzących i są głównie spowodowane przez kontrolę kapitału stosowaną jako instrument zarządzania przepływami kapitału. W działaniach rządów, które muszą zarządzać ryzykiem związanym z gwałtownym napływem lub odpływem kapitału, kontrola kapitału powinna odgrywać kluczową rolę. (abstrakt oryginalny)
EN
Capital controls are seen as a means to promote financial stability or improve macroeconomic adjustment in economies with nominal rigidities and suboptimal monetary policy. Such controls may take various forms, including explicit or implicit taxation of cross-border financial flows and dual or multiple exchange rate systems. Using a quarter dataset on capital controls actions in 27 emerging economies from 2010 to 2018, the study analyzes the effectiveness of capital controls (CCs) along different angles. Since the 2008 financial crisis, strengthening capital controls has allowed more monetary policy autonomy and exchange rate stability, verifying the Mundell-Fleming trilemma model. Following CCs, the results show that accumulating international reserves may compensate for the loss of inflows and lead to more effective policies. Tighter CCs on inflows cause significant spillovers, specifically in the conditions of liquidity abundance. These spillovers originate from the problem of policy coordination of emerging economies and are mainly caused by capital controls being used as an instrument to manage capital flows. For governments that have to manage the risks associated with inflow surges or disruptive outflows, capital controls need to play a key role. (original abstract)
2
Content available remote Przyszłość internetu - scenariusz pesymistyczny
100%
XX
Rok 1989 przeszedł do historii jako data upadku systemu komunistycznego opartego na kłamstwie i ciemiężeniu obywateli. Jednocześnie zapoczątkował poszerzanie pola wolności i demokracji, pluralizmu i przedsiębiorczości. Należy przy tym pamiętać, że równolegle do przemian o charakterze politycznym i gospodarczym odnotowujemy narodziny internetu pierwszej generacji, opartego o technologię hipertekstu i stron WWW. Procesy globalizacji nabierają tempa. W sieci panuje wolność, która pod koniec pierwszej dekady XXI w. jest postrzegana jako zagrożenie dla status quo zarówno w państwach autorytarnych, jak i w demokratycznych. W tym kontekście w ewolucji internetu drugiej generacji następuje zaburzenie dotychczasowych trendów rozwojowych na rzecz jego dystopii. Ten pesymistyczny scenariusz ewolucji internetu przebiega jednak równolegle do procesów global governance, których istotą jest próba wprowadzenia ładu w sieci. (abstrakt oryginalny)
EN
The communist regime, based on repressions was shut down in 1989. The very same moment opened new possibilities for freedom, democracy and pluralism. Political and economic transformation after 1989 was accompanied by the birth of the 1st generation Internet, an innovatory medium. Its original character was based on the hypertext and WWW technologies, allowing new forms of freedom of expression. Later on however, globalisation processes changed the nature of the Internet. At the end of the first decade of the 21st century, such pro-libertarian features of the Internet became problematic not only for the authoritarian but also democratic states. In this context, the evolution of the 2nd generation Internet became unsettled by its dystopia. (original abstract)
XX
W działalności badawczo-rozwojowej określony cel można osiągnąć poprzez realizację różnych tematów badawczo-rozwojowych. Aby wybrać temat najlepszy, należy znać koszty każdego wariantu. W tym celu planuje się koszty. Koszty planowane stanowią również bazę porównawczą w przypadku zlecania prac na zewnątrz przedsiębiorstwa. Ponadto są one wykorzystywane do kontroli kosztów badań i rozwoju poprzez ich zestawienie z kosztami faktycznymi. Celem artykułu jest pokazanie, jak i w jakich wymiarach kontroluje się działalność badawczo-rozwojową. (fragment tekstu)
EN
The research and development sphere's control conveys in many dimensions. One of them are costs. First, the costs are planed, then they are compared with actual costs to get deviations. The deviations are analysed. The other deviations of the research and development sphere's control are time and progress of work. (original abstract)
EN
This paper deals with ways controlling tools are used in staff training, and especially focuses on selected companies that operate in the wood-processing industry. The paper contains a brief summary of research that was carried out by the authors. The research has focused on staff training in twenty-five companies in the Zlin region. A major portion of the article consists of an evaluation on the efficiency of staff training. The final part outlines possibilities of using the important controlling tool - reporting, which should provide management with an information service using a proposed set of indicators that are directly related to the analyzed activities of the company.(original abstract)
XX
Skuteczne wdrażanie kontrolingu w przedsiębiorstwie nie może odbywać się bez udziału kontrolerów. Zakres wykorzystywanych przez nich zadań jest bardzo szeroki, a w ostatnich latach wyraźnie rysuje się przywództwo kontrolera związane ze zmianą organizacyjną. Wprowadzanie tych zmian wymaga od kontrolera opracowania projektów usprawnień, które poprzedza identyfikacja problemów organizacyjnych. Sposób postępowania zależy tu od przyjętego podejścia do problematyki usprawnienia organizacji (klasyczny, socjopsychologiczny, systemowy). Katalog niezbędnych kompetencji kontrolera jako "przywódcy" w procesie wdrażania kontrolingu jest istotnym czynnikiem zarządzania przez kontroling. Z doświadczeń autora wynika, że zamiast kontrolingu w przedsiębiorstwie tworzona jest "nowa" formuła kontroli "przebranej w szaty" kontrolingu. Dlatego też w niniejszym tekście zostanie podjęta próba strukturalizacji zadań kontrolera, oparta na doświadczeniach praktycznych, jak i rozważaniach teoretycznych autora. Zainteresowania tą problematyką w ujęciu teoretycznym i praktycznym dowodzą, że kontrolerzy, wykonując swoje zadania, mogą w istotny sposób stać się "źródłem" sukcesów przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
6
Content available remote Warunki kontroli środków trwałych
100%
XX
W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania kontroli w aspekcie kwalifikowania nabywanych aktywów, w szczególności środków trwałych. Zaprezentowano szerokie oraz wąskie rozumienie tego pojęcia. (abstrakt oryginalny)
EN
This work attempts to define control in the context of qualification of purchased assets, especially as fixed assets. In this article a wide and a narrow understanding of control is presented. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące analizy ekonomicznej i kontroli ekonomicznej, które są bardzo zróżnicowane zarówno w literaturze makroekonomicznej, jak i w praktyce gospodarczej.
EN
Economic analysis and economic verification are differently defined and understood both in microeconomic literature and economic practice. Generally speaking there three possibilities of the presentation of these two economic fields: drawing a clear cut distinction between the two, combining the two or to complete one with the elements of the other. In the article the author has presented the three approaches. After careful investigation the author has concluded that there exists an objective necessity to distinguish between an economic analysis and verification. The author has presented precise definitions of the two economic fields from which it follows that the aim of economic verification as a component part of the system of management is a change in the activity of an economic unit while the objective of an economic analysis, which is an element of information system, is a description of that activity.(original abstract)
XX
Scharakteryzowano podstawowe człony systemu controllingu, zwracając uwagę na ich wzajemne oddziaływanie i współdziałanie.
XX
Jednym z zadań, jakie zostały postawione przed Państwową Inspekcją Pracy, jest ściganie wykroczeń opisanych w art. 10 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Procedura ścigania wykroczeń zawarta jest w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, która wskazuje inspektora pracy jako organ właściwy do realizowania tego zadania oraz określa środki reakcji możliwe do zastosowania, gdy podczas kontroli stwierdzi on popełnienie wykroczenia. Inspektor pracy ma obowiązek zareagowania na popełnione wykroczenie, ale forma, jaką ta reakcja przyjmie zależy od jego decyzji. (fragment tekstu)
EN
One of the tasks that were put before the National Labour Inspectorate is to prosecute offences against employee rights specified in the Labour Law. To accomplish this task the National Labour Inspectorate is equipped with the power to punish criminal offenders with a fine. Among many of the offences, which the Labour Law lists, is obstructing the investigation conducted by the bodies of NLI (Art. 283 § 2 point 8 of the Labour Code). The same action - blocking and thwarting the implementation of activities by the person entitled to control in respect of labour inspection - Penal Code states as a criminal offense (Art. 225 § 2 of the Penal Code). This raises the question whether the possibility of treating the same acts as a misdemeanor or a crime, limits the freedom of labour inspector in choosing the type of fine to be issued as a reaction to the persons' obstruction of the investigation. The purpose of this article is to draw attention to this problem and the associated risks of this fine also in a situation where an offence was committed. (original abstract)
10
Content available remote Badanie nierównomierności odchyleń w kontroli budżetowej
100%
XX
W artykule przedstawiono metodykę badania nierównomierności poziomu odchyleń, wykrywanych podczas kontroli budżetowej w jednostkach gospodarczych. Dotychczasowe podejście polegało na ustalaniu współczynnika zmienności dla określonej grupy odchyleń budżetowych. Ponadto w przypadku mniejszych wartości średniej arytmetycznej oraz przy stałym odchyleniu standardowym zwiększał on swoją wartość. Trudno uznać to za wskaźnik charakteryzujący w odpowiedni sposób poziom odchyleń np. dla centrum odpowiedzialności. Wskaźnik ten nie ukazuje także zróżnicowania poszczególnych wartości odchyleń. Jest to iloraz odchyleń standardowych i średniej arytmetycznej. W celu uniknięcia tych wad zastosowano wskaźnik Giniego. Może on posłużyć do poszukiwania odpowiedzi na pytania: czy odchylenia w danym centrum budżetowym były na ustabilizowanym poziomie, czy dochodziło często do różnorodnych zakłóceń oraz czy występowały znaczne odchylenia z przeciwnymi znakami. Proponowane podejście może zostać wykorzystane głównie przy ocenie dokonań jednostek budżetowych. Artykuł ma charakter normatywny(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the methodology of detecting fluctuation of deviations in budgetary control carried out in business units. The approach in practice and in the literature consisted of determining the coefficient of variation for budgetary deviations. This indicator does not show the diversity of individual deviations between the budget and its implementation, only between the arithmetic mean and standard deviation. To avoid this drawback, the author proposes the use of the Gini index in determining if deviations in the financial center are at a stable level. The proposed approach can be used to measure performance of individual budget units(original abstract)
XX
W artykule opisane są możliwe drogi odwoławcze od decyzji wydanych przez wybrane organy kontrolujące, tj. przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Straż Pożarną. Celem niniejszego opracowania jest porównanie możliwości, które ma do dyspozycji kontrolowany podmiot w sytuacji, gdy nie zgadza się z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez wybrane organy państwowe, działające na rzecz i w imieniu państwa. Podstawową metodą badawczą jest analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących działalności wybranych organów kontrolujących, a także publikacji zwartych i artykułów naukowych. Autorzy zauważają, że w praktyce prawo nie przewiduje w procesie odwoławczym drugiej instancji w ramach struktury Urzędu Ochrony Danych Osobowych przed wniesieniem sprawy na drogę sądową. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper describes the possible cancellation ways from the decisions issued by the three selected inspection structures, i.e. President of Personal Data Protection Office, National Labour Inspectorate and State Fire Service. The aim of this study is to compare the possible courses of action available for the inspected entity in case of disagreement on the decisions issued by particular inspection authorities. The basic research method taken into consideration is the analysis of binding legal acts concerning the activities of selected inspection structures (Personal Data Protection Office, National Labour Inspectorate and State Fire Service). The authors point out that in practice law does not provide for the second instance appeal process within the framework of President of Personal Data Protection Office before bringing the case to the court. (original abstract)
XX
Powtarzające się upadki banków wpłynęły znacząco na decyzje o utworzeniu systemów gwarantowania depozytów. Deponenci niejednokrotnie stracili oszczędności całego swojego życia i to właśnie uzmysłowiło konieczność sprawowania nadzoru nad działalnością banków i określenie ram dopuszczalnego ryzyka w prowadzonych czyrłnościach bankowych. Najważniejszą kwestią, z punktu widzenia bezpieczeństwa, jest konieczność zabezpieczenia interesów deponentów. Zatem głównym zadaniem systemów gwarantowa-nia depozytów jest ochrona bezpieczeństwa wkładów na wypadek upadłości banku. Wkłady muszą być chronione przez cały czas, nawet jeśli sytuacja banku nie jest zadowalająca i był on "zmuszony" do skorzystania z pomocy BFG. Jak zostało wcześniej wspomniane, BFG oraz inne instytucje nadzorujące/kontrolujące są ze sobą ściśle powiązane. Instytucja nadzoru bankowego oraz fundusz gwarantujący wypłaty depozytów mają pokrewne cele, a jednocześnie są od siebie niezależne organizacyjnie.36 BFG spełnia nie tylko funkcję pomocową i gwarancyjną, ale również kontroluje i monitoruje banki korzystające z pomocy. Banki często "przejadają" czy też nieefektywnie wykorzystują środki z udzielonych pożyczek i m.in. z tego powodu konieczny jest monitoring bieżącej działalności banków korzystających z pomocy, jak również kontrola planów długoterminowych i programów postępowania naprawczego. Zastanowić się jednak należy, czy istnienie Departamentu Kontroli i Monitoringu BFG ma sens, biorąc pod uwagę powielanie się funkcji BFG i GINB, co pociąga za sobą większe koszty działalności systemu. Głównym i najważniejszym zadaniem BFG po-winno być gwarantowanie depozytów bankowych, a nie udzielanie pomocy zagrożonym bankom i ich kontrolowanie. W świetle prawodawstwa unijnego Fundusz powinien zaj-mować się gwarantowaniem depozytów. Funkcja pomocowa BFG zostanie zaś najpraw-dopodobniej przekazana innym organom systemu bankowego. (abstrakt autora)
EN
Motivated by a purpose of closing the gap between theory and practice, this paper demonstrates how a well-known formal method is used to design a suitable control strategy for a large system. The formal method must deal with issues of complexity which usually prevent analysis of the large plant. The proposed strategies are based on modular principles and decomposition techniques and are proven to be able to cope with the complexity of the analysis of the investigated plant. (original abstract)
14
100%
XX
Zainteresowanie whistleblowingiem jest w polskiej praktyce gospodarczej dość nowym zjawiskiem. Deklarowana gotowość pracowników do informowania o zaobserwowanych działaniach nagannych związana jest ze stopniem szkodliwości czynu. Im czyn jest mocniej związany z zagrożeniem życia, tym większy jest odsetek osób wyrażających chęć ujawnienia informacji o nieprawidłowościach. Praktyka pokazuje jednak, że faktyczne zaangażowanie w walkę z zachowaniami nieetycznymi, niemoralnymi i bezprawnymi jest niskie. Udział whistleblowingu w wykrywaniu nieprawidłowości jest w polskich firmach niższy niż poziom światowy. Niski poziom zaufania przejawiany wobec osób i instytucji oraz stosunkowo krótki okres funkcjonowania mechanizmów rynkowych w polskiej gospodarce wpływają na rozwiązania implementowane w organizacjach w zakresie przeciwdziałania nadużyciom. Są to przede wszystkim formalne mechanizmy kontrolne. Tym samym ujawnia się luka, która prawdopodobnie zostanie wypełniona przez działania oparte na kulturze organizacyjnej firm.(abstrakt oryginalny)
EN
The interest in whistleblowing is a relatively new phenomenon in Poland. There does not exist any special law protection for whistleblowers. Despite this fact in Polish companies there is a consent and an employee's interest in revealing malpractices which take place at work. In addition with the increase of the gravity and danger of malpractice the declared willingness to whistleblow grows. Low level of trust in Polish society has its reflection in implementing mainly formal mechanisms of control averting wrongdoing. The changes should be aimed at increasing the role of core values and organizational culture to support whistle-blowers and prevent malpractices.(original abstract)
XX
Publikacja stanowi próbę pokazania specyfiki kontroli wykonania zadań, koncentrując się na kwestiach dotyczących sposobów badania i kryteriach oceny oszczędności, wydajności i skuteczności. Autor wyjaśnia pojęcie "kryteria oceny". Kryteria zostały podzielone na: ogólne kryteria kontroli wykonania zadań oraz szczegółowe kryteria oceny oszczędności, wydajności i skuteczności. Z kryteriami związany jest problemem umiejętnego doboru i wykorzystania metod zbierania danych i ich analizy. Z konieczności, w publikacji ograniczono się do wymienienia niektórych - aby pokazać, że wiele z nich wymaga znajomości analiz ekonomicznych i statystycznych. (abstrakt oryginalny)
XX
Planowanie i kontrola odgrywają szczególną rolę w controllingu. W opracowaniu wskazano istotną rolę planowania w działalności przedsiębiorstwa i podstawowe funkcje w strategicznym i operacyjnym controllingu. Podkreślono, że w planach wyznacza się przyszłość przedsiębiorstwa oraz sposób osiągnięcia celu. Każda działalność jest kontrolowana, stąd planowanie łączy się z kontrolą. Kontrola oznacza porównywanie stanu faktycznego ze stanem pożądanym, wyznaczonym w planach. Porównanie tych wielkości wskazuje na stopień osiągnięcia założonych celów. Stanowi to podstawę do podejmowania działań korygujących, które mogą w przyszłości zapobiec pojawieniu się nieprawidłowości.(abstrakt oryginalny)
EN
Planning and control have a special role in controlling. The study demonstrates the essence of the role of planning in the company and basic functions in the strategic and operational controlling. The article shows that the plan determines the future of the company and presents the way how to achieve the goal. Each activity is controlled. Thus, planning is combined with the control. Control means the comparison of the facts of the desired state defined in plans. The comparison of these figures indicates the achievement of its objectives. They provide a basis for taking corrective action, which can prevent the emergence of irregularities in the future.(original abstract)
XX
W wyniku przeprowadzonej w 2017 roku reformy w miejsce dotychczas funkcjonujących administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej powołano Krajową Administrację Skarbową, konsolidując w ten sposób administrację skarbową. Chociaż skuteczność poboru podatku VAT, akcyzy oraz opłaty paliwowej wzrosła, istnieją jeszcze obszary wymagające analizy zakresu definicyjnego, statystycznego, prawnego oraz zwiększenia skuteczności egzekwowania przepisów celno-podatkowych zarówno Unii Europejskiej, jak i polskich. Celem artykułu jest analiza funkcjonowania obowiązujących od 1 marca 2017 r. regulacji dotyczących kontroli celno-skarbowej pod kątem wymiaru i poboru przez nowe organy należności związanych z przywozem i wywozem towarów na obszar celny Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
As a result of a reform implemented in 2017, the National Revenue Administration3 was established in place of the existing tax administration, tax inspection, and the Customs Service. The tax administration was consolidated this way. Although the efficiency of collecting VAT, excise tax and fuel duty increased, there are still areas which require an analysis of the definition, statistical and legal scope, and an increase in the efficiency of enforcing compliance with both the European Union's regulations on customs and tax and the Polish ones. The purpose of this paper is to analyse the functioning of regulations which have been applicable since 1 March 2017 and which concern customs and tax inspection of the assessment and collection of charges, which are related the import and export of goods onto the customs territory of the European Union, by the new authorities.(original abstract)
EN
Effective control of an organization is strictly connected with its organization structure. When a company decides to outsource a part of its operations, a new structure is applied. Also, the system of control should be reviewed and adjusted to the new model of business in order to be effective. Usually, the outsourcing companies apply functional organization structure which is the most common way of grouping business activities. The goal of the paper was to point challenges and aspects which should be taken into consideration in order to adapt control systems to new organization structures in case of Business Process Outsourcing and Shared Service Centers. The research was based on literature studies as well as empirical analysis of selected companies from business service centers sector. The key findings of the study suggest that the mechanisms of control differ in Business Process Outsourcing and Shared Service organizations although both base on building trust and relationship. The main challenges of adapting the control system to new conditions comprise people and process related factors such as: knowledge management, control split and owners, new processes flows, virtual teams. Building control system is a process which foundation is a new organization structure.
19
Content available remote Kontrola w procesie zarządzania popytem na produkty w łańcuchach dostaw
100%
XX
Jednym z kluczowych procesów będących elementem współczesnych łańcuchów dostaw jest proces zarządzania popytem na produkty. Obejmuje on sekwencję czynności, zaczynając od identyfikacji celów, poprzez określenie procedur prognozowania, przepływu informacji, synchronizacji podejmowanych działań w obszarze planowania popytu, zarządzania awaryjnego, aż po opracowanie systemu wskaźników i mierników pozwalających na kontrolę przebiegu poprawności całego procesu. Aby plany popytu cechowała duża dokładność, potrzebny jest przejrzysty proces monitorowania przebiegu i oceny procesu zarządzania popytem na produkty. W związku z tym rodzi się pytanie: czy na każdym etapie, w jaki sposób, jak często należy kontrolować proces zarządzania popytem na produkty w łańcuchu dostaw? Celem artykułu jest identyfikacja systemu miar i wskaźników pozwalających na ocenę poszczególnych elementów procesu zarządzania popytem na produkty oraz wskazanie częstotliwości przeprowadzania tego typu kontroli. Wnioski z badań zostaną sformułowane na podstawie studium przypadku oraz analizy 270 łańcuchów dostaw firm produkcyjnych i handlowych(abstrakt oryginalny)
EN
One of key processess in today's supply chain is a demand management process. It includes a sequence of activities from the identification of objectives and strategies by determining forecasting procedures, the flow of information, synchronization, emergency management, to the development of a system of indicators and measures that control the correctness of the whole process. To obtain accurate demand plans a transparent process of monitoring progress and evaluating the demand management is needed. Therefore, the question arises - whether at each stage, how and how often the demand management process in the contemporary supply chains is controlled? The goal of the paper is to identify the system of measurement and indicators used in controlling the stages of demand management process and the frequency of such an assessment. The conclusions of the study derive from the analysis of 270 supply chains in manufacturing and trade companies(original abstract)
20
100%
XX
Realizacja inwestycji za pomocą środków publicznych pochodzących z funduszy unijnych niesie ze sobą obowiązki związane m.in. z księgowym wyodrębnianiem operacji dotyczących realizowanego projektu, opracowywaniem dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach podejmowanego przedsięwzięcia, ze składaniem okresowych sprawozdań (w formie wniosków o płatność) informujących o postępie w realizacji projektu, stosowaniem procedur i przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego w zakresie dotyczącym korzystania ze środków finansowych Unii Europejskiej (UE). Obowiązki wprowadzono w celu zapewnienia przejrzystości finansowania projektów unijnych, prawidłowości (legalności oraz dopuszczalności) i racjonalności ponoszonych wydatków kwalifikowanych oraz realizowanych prac, a także minimalizacji ryzyka opełniania nadużyć (oszustw) przez beneficjentów.(fragment tekstu)
EN
Detecting irregularities in EU projects carried out by means of the control performed by national and EU institutions. The article presents the essence, types and scope of the control of EU projects. Moreover this paper shows, most frequently irregularities in EU projects detected during the control of EU funds. (original abstract)
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.