Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1580

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  normalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
Karbo
|
1998
|
tom Nr 3
130-131
PL
Przedstawiono obligatoryjne normy stosowane przed wprowadzeniem ustawy o normalizacji oraz normy obecnie obowiązujące w Polsce. Podano przykładowe ograniczenie dobrowolności stosowania norm oraz potwierdzanie zgodności z postanowieniami PN.
EN
Obligatory standards applied before introducing of the standardisation law as well as standards now obligatory in Poland were presented. Example limitations of voluntary character of standards usage and an authentication with PN rules were shown.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z doborem, eksploatacją i spełnieniem założonych parametrów przez oświtelenie sieciowe wyrobisk podziemnych. Rozważono związane z tym aspecty ekonomiczne.
EN
The autor problems asociated with selection, ussing and matching the required parameters by a mains supplied illumination of the underground excavations. The relevant economic aspects have also been considered.
PL
1 stycznia 2003 roku weszła w życie nowa Ustawa o normalizacji z dnia 12 września. W myśl nowej ustawy krajową jednostką organizacyjną jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), który nadal będzie państwową jednostką organizacyjną, budżetową, działającą w oparciu o ststutnadany w drodze zarządzenia przez Prezesa Rady Ministrów.
EN
In consecutive issues of the journal "Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji" as a form of a general inquiry, a project of PrPN-ISO 1998 Petroleum Industry - Terminology will be printed. The terms and definitions in order of listing analogous to the original ISO 1998 will be published in English and Polish languages. An appeal to Readers was made to send notes about proposals of Polish terms and definitions.
Karbo
|
1998
|
tom Nr 7
246-251
PL
W ogólnej charakterystyce przybliżono normy jakościowe wg ISO serü 9000 ze szczególnym uwzględnieniem normy ISO-9001. Zwrócono uwag na powiązanie norm jakościowych ISO - serü 9000 z normami z zakresu systemów zarządzaniem środowiskiem wg normy ISO serü 14000, podając przy tym przykłady przedsiębiorstw polskich, które przodują we wdrażaniu ww. norm.
EN
Quality standards according to ISO 9000 with special regard to ISO 9001 were approached. The attention was paid to the relation between quality standards of ISO 9000 and environmental quality management standards of ISO 14000. Examples of Polish enterprises implementing these standards were presented.
7
Content available remote Some topics of the standardization in the superconductivity
63%
EN
The standarizing activity in the field of superconductivity is presented. The purposes and an importance of this procedure both for material science as well as for technical applications of the low and high temperature superconductors is considered. The works of the IEC Technical Committee TC 90 - Superconductivity are described, with emphasizing the presently prepared standards in the subject of superconductivity. These standards concern both low temperature and high temperature superconducting materials in the form of bulk materials, wires and films as well as general parts being the vocabulary of the terms used in the superconductivity. The program of the standarizing works in the field of superconmductivity is also discussed.
PL
W pracy przedstawiono działalność normalizacyjną w obszarze nadprzewodnictwa. Cele i znaczenie tej procedury zarówno dla badań materiałowych jak i dla technicznych zastosowań nisko- i wysokotemperaturowych nadprzewodników jest rozpatrywane. Prace Komitetu Technicznego Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej TC 90 - Nadprzewodnictwo są opisane, ze szczególnym podkreśleniem przygotowanych ostatnio norm z zakresu nadprzewodnictwa. Normy te dotyczą zarówno niskotemperaturowych jak i wysoko-temperaturowych materiałów w postaci litej, drutów i cienkich warstw, jak również ogólnych zagadnień, ujętych w słowniku haseł używanych w nadprzewodnictwie. Program prac normalizacyjnych w dziedzinie nadprzewodnictwa jest także dyskutowany.
8
Content available remote Normalizacja w maszynach elektrycznych wirujących
63%
EN
Quality standard for superficial waters used for drinking water supply and in bathing places. Acceptable concentration of some dangerous substances in superficial waters. Control concerning fulfilling requirements for water quality standards.
PL
Omówiono zagadnienia wymagające uwzględnienia w opracowywanej polskiej normie dotyczącej oświetlenia miejsc pracy, odnosząc się do PN-84/E-02033 'Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym' oraz do projektów EN w tym zakresie.Przytoczono podstawowe określenia i definicje opracowane na użytek nowej normy.
EN
The author takes a look at problems to be takeninto account in preparing the Polish standard for lighting of workplaces with a reference to the standard PN-84/E-02033 'Electric indoor lighting' and to the relevant EN designs.Basic definitions worked out for the users of the standard are quoted.
PL
W kontekście opracowanej nowej normy dotyczącej oświetlenia dróg, która będzie identyczna z normą europejską, Polski Komitet Oświetleniowy opracował zalecenia dotyczące właściwego oświatlenia dróg i ulic,ułatwiające inwestorom ustalenie kryteriów technicznych. W tabelach określono klasy oświatleniowe dróg i ulic, obszarów kolizyjnych i użytkowanych przez pieszych.
EN
With reference to the new standard being prepared for road lighting claimed to be identical with the relevant European standard, Polish Lighting committee has worked out recommendations on road and streed lighting,that may facilitate establishing technical criteria for investors. The tables contain the lighting classes for roads,recomended lighting parameters and requirements for roads and streets, collision-hazard and pedestrian areas.
14
Content available remote Działalność normalizacyjna w CMG KOMAG na przestrzeni sześćdziesięciu lat
63%
PL
60-lecie działalności CMG KOMAG jest okazją do retrospektywnego spojrzenia na jedną z tych sfer działalności jednostki, która nie jest związana bezpośrednio z badaniami lub pracami projektowymi ale dotyczy obszaru standaryzacji i kreowania jednolitych wymagań technicznych dla maszyn i urządzeń górniczych. Ponieważ w ubiegłym roku obchodzono 80-lecie działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego warto na tym tle prześledzić jak realizowane były prace normalizacyjne przez CMG KOMAG.
EN
60 years of the KOMAG Mining Mechanization Centre activity is a good reason to take a retrospective look at one of those fields of KOMAG activity which is not indirectly connected with research or design work but refers to the standardization and creation of the uniform technical requirements for the mining machines and devices. Due to the fact that last year the 80-year activity of the Polish Standardization Committee was celebrated, it is worth to consider how the standardization work was carried out by the KOMAG Centre.
PL
Powszechnie stosowany system zapewnienia jakości, bazujący na normach serii ISO-9000, okazał się niewystarczający dla niektórych branż przemysłu. Uznały one, że ich wymagania, dotyczące jakości dostaw oraz produkowanych wyrobów, są na tyle specyficzne, iż wymagają właściwych sobie uregulowań organizacyjnych i prawnych.
PL
Już minęty dwa lata, od kiedy Polski Komitet Normalizacyjny stał się członkiem europejskich oganizacji normalizacyjnych, tj. CEN-Europejski Komitet Normalizacyjny, oraz CENELEC - Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechniki.
PL
Omówiono dołączone do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową, Rozporządzenia, które nakładają na podmioty używające lub dokonujące obrotu substancjami kontrolowanymi następujące obowiązki: prowadzenia ewidencji tych substancji, sposobu oznakowania pojemników i urządzeń nimi napełnionych, prowadzenia karty urządzenia, przeprowadzania okresowych przeglądów szczelności, posiadania świadectwa kwalifikacji, a także posługiwania się odpowiednim wyposażeniem. Dołączono stosowne załącznika z omawianej ustawy.
EN
The paper deals with decrees that were issued on the basis of the legislation act of April 20th, 2004 on the substances that deplete the ozone layer. These decrees impose the following requirements for persons that use or turnover of controlled substances: to keep a record of these substances, marking of vessels and devices filled up with these substances, to keep records in cards of these devices, to make inspection of tightness of the installations, to possess the certificate of qualification and to use the appropriate equipment. The attachments to the discussed decrees have been presented in the paper.
19
Content available remote Bezpieczeństwo maszyn - pożegnanie z EN 954-1
63%
PL
Bezpieczeństwo maszyn jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów automatyki przemysłowej. Nowe i udoskonalone strategie zapewnienia bezpieczeństwa otwierają producentom drogę do zwiększenia zdolności produkcyjnej i konkurencyjności na rynku. Bezpieczeństwo coraz częściej traktowane jest bardziej jako zintegrowana część funkcjonalności maszyny niż jako przeprowadzanie analiz w celu spełnienia odpowiednich przepisów.
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.