Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 226

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  relacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
100%
PL
"W dniach 7–10 sierpnia 2018 roku odbyła się trzydziesta druga konferencja The International Association of Scandinavian Studies (Międzynarodowy Związek Studiów Skandynawistycznych)1. IASS to założona w Cambridge w 1956 roku międzynarodowa organizacja mająca na celu promocję współpracy naukowej w dziedzinach takich jak literatura, język i kultura regionu nordyckiego. Konferencje IASS – odbywające się co dwa lata, na przemian w regionie nordyckim i poza jego granicami – to znaczące wydarzenia gromadzące związanych z badaniami skandynawistycznymi naukowców z całego świata. W tym roku konferencja zorganizowana została w Danii, na Wydziale Studiów Nordyckich i Lingwistyki Uniwersytetu Kopenhaskiego."
2
80%
PL
.
PL
23 i 24 lutego 2012 r. w Jachrance odbyło się seminarium szkoleniowe Mosty betonowe – materiały, budowa, diagnostyka i utrzymanie, zorganizowane przez Zakład Mostów Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej oraz oddział warszawski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszym dniu seminarium obchodzono jubileusz prof. dr. hab. inż. Wojciecha Radomskiego, o czym piszemy w dalszej części numeru.
PL
Artykuł opisuje zmiany w klasycznym modelu usługowym, w którym akt świadczenia nierozerwalnie związany jest z bezpośrednią relacją pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. Obecnie usługa staje się przede wszystkim samoobsługą realizowaną w formule e-service. Autor w pierwszej kolejności wskazuje na przyczyny tego przekształcenia: 1. kultura popularna lat 70. i 80., która wykształciła w ówczesnym młodym pokoleniu przeświadczenie o świecie przyszłości pełnym robotów. Dziś już dorosłe osoby, karmione w dzieciństwie twórczością science-fiction, zawodowo urealniają wizję cyber raju; 2. stworzone przez epokę industrialną mechanizmy usprawniania procesów biznesowych, realizowane przede wszystkim poprzez ich automatyzację; 3. big data odzwierciedlająca potrzebę orwellowskiej inwigilacji, która stała się podstawą do tworzenia algorytmów optymalizujących podejmowanie decyzji biznesowych, definiująca grupy społeczne w celu prowadzenia skuteczniejszych kampanii marketingowych. Wskazane źródła cyfrowej transformacji sektora usługowego prowadzą w opinii autora dowielu niekorzystnych zjawisk o charakterze społecznym i kulturowym: 1. zanik bezpośrednich relacji Ja – Ty (usługodawca – usługobiorca), których umiejętność budowania, w oparciu o filozofię przytoczonych w artykule myślicieli (G.H. Mead, M. Buber, J. Tischner, M. Heidegger), jest świadectwem człowieczeństwa; 2. problem wykluczenia cyfrowego. internet – współczesna platforma komunikacji, niezbędny element w procesie e-służenia stał się, wbrew pierwotnym założeniom, narzędziem reprodukcji podziałów i dystansów społecznych; 3. bezrobocie i styczne z nim patologie społeczne katalizowane przez programy wsparcia socjalnego; 4. olbrzymie dysproporcje pomiędzy bogatszą a biedniejszą częścią globalnego społeczeństwa. P.P. Nowak słowami najwyższych przedstawicieli Magisterium Kościoła nawołuje do powrotu do dawnych wartości – bezpośredniego spotkania Ja – Ty, które odnaleźć możemy w akcie świadczenia usługi. Cywilizacja usługowa jest bowiem bramą do cywilizacji miłości, o której nauczał Jan Paweł II.
EN
This article touches upon the topic of changes in the classic service provision model, in the case of which the very act of service rendering is strictly connected with the necessity of establishing a direct contact between a service provider and an ordering party. Currently, services evolve into the form of self-servicing realized by means of utilization of the e-service model. In the initial part of the article, the author presents reasons of such a transformation: 1. popular culture of the 70s and 80s, which made the contemporary young generation to believe that the future would be filled to the brim with robots. Those kids and adolescents are now mature individuals, who were exposed to science-fiction in their youth and now attempt to make the so-called “cyber paradise” a reality; 2. business process improvement mechanisms created during the industrial age, realized especially by business automation; 3. big data representing the need of Orwellian invigilation, which has become a starting point for designing algorithms optimizing the process of business decision making and defining social groups in the attempt to launch more efficient marketing campaigns. The indicated sources of the discussed digital transformation of the service sector have led, according to the author, to numerous negative societal and cultural phenomena: 1. disappearance of direct relationships between service providers and ordering parties, the ability of establishment of which is, according to thinkers discussed within the scope of the article (G. H. Mead, M. Buber, J. Tischner, M. Heidegger) the sign of humanity; 2. the issue of social exclusion. The internet – the modern communication platform and a vital part of the e-servicing process has become, contrary to its initial aim, a tool of reproducing social divisions and animosities; 3. unemployment and related social pathologies, which are catalyzed by social support programs; 4. exceptional disproportions between the representatives of the poorest and the wealthiest parts of the global society. Mr. P.P. Nowak, by quoting the recommendations of the representatives of the Ecclesial Magisterium, exhorts us to revert to former values – establishing direct relationships in the course of service provision. A service-oriented civilization can be perceived as a gate to the civilization of love, about which John Paul the Second was talking so frequently.
5
Content available remote Un théorème sur les transformations biunivoques
80%
FR
Le but de cette note est de démontrer le théorème Théorème: Si la fonction φ transforme d'une façon biunivoque l'ensemble A en un sous-ensemble de B et de même la fonction ψ transforme un sous-ensemble de A en l'ensemble B, il existe une décomposition des ensembles A et B: A = A_1+A_2, B=B_1+B_2 qui satisfait aux conditions: A_1 × A_2=0=B_1 × B_2, φ(A_1)=B_1 et ψ(A_2) = B_2 et d'en tirer quelques conséquences.
PL
Autor stawia tezę, że w dobie informatyki logika jest najważniejszym narzędziem nauk o bezpieczeństwie, a logicy odgrywają ważniejszą rolę niż politycy. Takie stanowisko prezentują dwie ważne instytucje zajmujące się logiką bezpieczeństwa: Academia Diplomatica Europaea w Brukselii (ADE) i US Army War College w Carlisle w Pensylwanii. Autor skupia się na omówieniu założeń i działalności tej pierwszej. ADE stoi na stanowisku, że naczelnym wyzwaniem dla współczesnego bezpieczeństwa jest przemiana mentalności wroga w mentalność sojusznika. Aby tego dokonać, należy analizować kategorie logiczne, jakimi są kategoria relacji (człowiek – człowiek i społeczeństwo – społeczeństwo) oraz kategoria wrogości. ADE skupia się na relacjach społecznych i ich aspektach socjologicznych oraz psychologicznych, bowiem zakłada, że każdy wróg ma poglądy oficjalne oraz ukryte, a dotarcie do tych drugich jest kluczem do doprowadzenia do przemiany wroga w sojusznika według określonej metodologii. Autor omawia metody stosowane w logice bezpieczeństwa przez ADE. Następnie, w świetle deklarowanych przez nią założeń, analizuje jej działalność w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń, za które ADE uważa zwłaszcza terroryzm.
7
70%
EN
W prezentowanym podejściu do zagadnienia edukacji w centrum zostaje postawiona osoba z jej hermeneutycznym potencjałem. Osoba widziana hermeneutycznie to ukonstytuowany związek znaczeń, który poddawany jest nieustannej, twórczej analizie w celu zrozumienia jej swoistego fenomenu w kontekście licznych dziedzin humanistyki. Jako modus esse personale wyznacza tropy interpretacji przeżywanej przez siebie rzeczywistości: procesów, w których uczestniczy, kontekstów i sytuacji, w które się angażuje, tego, co sobie uświadamia i próbuje zakomunikować innym. Osoba staje się świadkiem sensu samowychowania jako sztuki uczenia się życia w jego drobiazgowości. Prezentowane podejście jest hermeneutyką rozjaśniającą się w osobie – w procesie osobienia się (personalizacji) całego świata człowieka. Opozycyjnie do współczesnych epistemologicznych ideałów, podejście to wzywa do wyzwolenia się z nieprawdziwych obietnic naukowej obiektywności. Perspektywa jaką niesie, pozwala przezwyciężyć ograniczające formy poznania, obsesyjnie sztywne i wyspecjalizowane, mało adekwatne w stosunku do różnorakich sposobów istnienia indywidualnego i społecznego osoby.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza sposobów wykorzystania kreatywnych aktywności opartych na muzyce w procesie edukacyjnym. Autorzy wskazują na marginalną rolę, jaką we współczesnej szkole pełni sztuka, w tym muzyka. Jednocześnie podkreślają potrzebę zmiany takiego stanu rzeczy, przekonując o ogromnym, niewykorzystywanym potencjale wykorzystania aktywności opartych na muzyce do budowania relacji, poprawy nastroju, rozwijania kreatywności, kompetencji emocjonalnych i społecznych. Wykorzystanie aktywności muzycznych na gruncie edukacyjnym może wykraczać poza typowe działania, znane z lekcji muzyki. Zbudowanie przestrzeni do doświadczania kreatywnych form kontaktu ze sztuką, ekspresji, spontanicznego śpiewu czy improwizacji, umożliwienie wielozmysłowego jej przeżywania, może skutkować wymiernymi korzyściami tak dla uczniów jak i nauczyciela, będąc odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji. Dodatkową korzyścią płynącą z prowadzenia takich zajęć jest sposobność do prowadzenia obserwacji dotyczących funkcjonowania uczniów, sposobów radzenia sobie w sytuacjach społecznych, przyjmowanych ról w grupie. W artykule przybliżono praktyczne przykłady realizacji działań muzycznych w ramach projektu „Za progiem – wyprawy odkrywców”. Reakcje dzieci w nich uczestniczących świadczą o ich dużym zaangażowaniu, pokazują również, że odpowiednio dobrane aktywności muzyczne mogą w bardzo krótkim czasie wpłynąć pozytywnie na zachowanie dziecka. Wnioski z realizacji działań w ramach projektu wskazują, iż aktywności oparte na muzyce, czy szerzej – sztuce, obecne dotąd, w prezentowanej formie, w pedagogice w bardzo ograniczonym zakresie, mogą się okazać efektywnym narzędziem wspierania pracy nauczyciela i rozwoju ucznia.
EN
In the light of the statement The Church: Towards a Common Vision the article concentrates on the specific question of the relation of the Church to the world. The key statements of the document are depicted showing the Church as sign and servant of God’s design for the world (pts. 25–26) and the Church in God’s plan for creation (pts. 58–59). In the first part is explained the biblical notion of “the world”. The second point approaches the historical aspect of the relation “Church – the world”. The third part of the article tries to convince that the contemporary Christian thought perceives the relation of the Church to the world through the category of universal reconciliation in Christ and in the Holy Spirit.
PL
W prezentowanym podejściu do zagadnienia edukacji w centrum zostaje postawiona osoba z jej hermeneutycznym potencjałem. Osoba widziana hermeneutycznie to ukonstytuowany związek znaczeń, który poddawany jest nieustannej, twórczej analizie w celu zrozumienia jej swoistego fenomenu w kontekście licznych dziedzin humanistyki. Jako modus esse personale wyznacza tropy interpretacji przeżywanej przez siebie rzeczywistości: procesów, w których uczestniczy, kontekstów i sytuacji, w które się angażuje, tego, co sobie uświadamia i próbuje zakomunikować innym. Osoba staje się świadkiem sensu samowychowania jako sztuki uczenia się życia w jego drobiazgowości. Prezentowane podejście jest hermeneutyką rozjaśniającą się w osobie – w procesie osobienia się (personalizacji) całego świata człowieka. Opozycyjnie do współczesnych epistemologicznych ideałów, podejście to wzywa do wyzwolenia się z nieprawdziwych obietnic naukowej obiektywności. Perspektywa jaką niesie, pozwala przezwyciężyć ograniczające formy poznania, obsesyjnie sztywne i wyspecjalizowane, mało adekwatne w stosunku do różnorakich sposobów istnienia indywidualnego i społecznego osoby.
11
70%
PL
W hotelu STOK Ski&Spa w Wiśle-Jaworniku w dniach 5–9 marca 2012 r. odbyła się jubileuszowa XXXV konferencja Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii (ZSMGiG) pod honorowym patronatem JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia.
12
70%
PL
Figura Etty Hillesum wzbudza ogromne zainteresowanie badaczy z różnychobszarów ludzkiej wiedzy. Jej historia przypadająca na okres II wojny światowejdostarcza wiele istotnych elementów z punktu widzenia antropologicznego, stądjej życie duchowe zwraca uwagę wielu filozofów i teologów. Przedmiotem zainteresowanianiniejszego artykułu jest próba dokonania pewnej introspekcji, takaby móc lepiej i głębiej wejść w duszę, myśli, przekonania i decyzje Hillesum.Pierwszy krok dotyczy jej postawy i rozumienia siebie samej przed i w obecnościBoga, kształt jej relacji z Nim: głębia życia wewnętrznego, modlitwa oraz koncepcjaBoga ‘bezsilnego’. Następnie jej odniesienie się do człowieka, jej rozumienieczłowieka: kim jest, kim ona sama może być dla niego i jak się zachować wobecdoznanego i niezawinionego zła. W ostatniej części obiektem refleksji będzie jejstosunek do chrześcijaństwa, którego nie da się zrozumieć bez dręczącego jejserce i umysł pytania o Prawdę, poczucie więzi z własnym narodem, otwartość nawartości chrześcijańskie. Z punktu widzenia teologicznego oba teksty tworzącedwa artykuły wpisują się w tematykę teologii religii wchodzącej w obszar religioznawstwai teologii fundamentalnej z uwzględnieniem wymiaru kontekstualnegooraz interdyscyplinarnego.
PL
W artykule przedstawiono wybrane elementy składające się na relację między profesjonalistami (lekarzami) a dzieckiem chorym i jego rodzicami. Założenie towarzyszące rozważaniom jest następujące: wszystkie podejmowane oddziaływania w sytuacji choroby dziecka powinny odbywać się przy udziale dwóch podmiotów – dziecka i rodziców, bowiem pominięcie jednego z nich okazuje się zakłócać realizację przyjętych celów i zadań. Bez wątpienia kluczowa w oddziaływaniach ze specjalistami jest zrozumiała trójstronna komunikacja, ponieważ od prawidłowej współpracy wszystkich podmiotów (a w przypadku małego dziecka – rodziców) zależy zarówno przebieg, jak i końcowy wynik leczenia.
14
Content available Footbridge 2011 we Wrocławiu
70%
PL
Czwarta z cyklu międzynarodowych konferencji Footbridge odbyła się we Wrocławiu w dniach 5–8 lipca 2011 r. Poprzednie konferencje miały miejsce w Paryżu (20–22 listopada 2002 r.), w Wenecji (6–8 grudnia 2005 r.) i w Porto (2–4 lipca 2008 r.). Podczas obrad Komitetu Naukowego konferencji w Porto podjęto decyzję o powierzeniu organizacji Footbridge 2011 Politechnice Wrocławskiej.
15
Content available remote Une propriété des correspondances biunivoques
70%
FR
Le but de cette note est de démontrer le théorèmes Théorème: Si l'on décompose un ensemble E de deux manières différentes: E =M+N, M × N =0 E=P+Q, P × Q = 0 et s'il existe une transformation biunivoque φ(x) de M en N, ansi qu'une transformation biunivoque ψ(x) de P en Q, alors les ensembles M et Q se décomposent en 4 parties disjointes de façon que: M =M_1+M_2+M_3+M_4, Q=Q_1+Q_2+Q_3+Q_4, Q_1=M_1, Q_2=ψ(M_2), Q_3=φ(M_3), Q_4=ψ φ(M_4)
16
Content available remote Concerning groups of dyadic relations of an arbitrary field
70%
EN
The purpose of this paper is to study relations that satisfy the following requirements: 1. the relations are dyadic and homogeneous; 2. they have a common field; 3. the field is infinite; 4. the domain, the co-domain and the field of a relations coincide.
17
Content available Metody diagnostyki betonowych konstrukcji mostowych
70%
PL
Pod koniec października 2012 r. odbyło się kolejne szkolenie małopolskiego oddziału Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej (ZMRP), którego tematem wiodącym były współczesne metody diagnostyki betonowych konstrukcji mostowych. Program szkolenia został rozłożony na dwa dni, podczas których uczestnicy mieli okazję poznać teorię badań diagnostycznych oraz zobaczyć, jak wyglądają one w praktyce na istniejącym obiekcie mostowym.
18
Content available Przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego
60%
PL
W dniach 10–12 czerwca 2015 r. specjaliści z kraju i zagranicy spotkali się w Krakowie na XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Drilling-Oil-Gas AGH 2015, zorganizowanej przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH oraz Fundację Wiertnictwo-Nafta-Gaz Nauka i Tradycja. Tematem tegorocznej konferencji była przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego.
EN
The essential element of the clinical picture of autism spectrum disorders is difficulties in processing social-emotional information and reacting appropriately to signals of emotional significance. Up to date the studies have indicated that on physiological level emotional reactions of autistic people are only slightly disordered, and the main problem lies in realizing and interpreting what they experience. The results of numerous studies on recognizing emotions by facial expressions are ambiguous. The article presents selected aspects of emotional development of autistic children, the knowledge of which is indispensable for conducting a complex therapy, and indicates the methods thanks to which such a development can occur.
PL
Istotnym elementem obrazu klinicznego zaburzeń ze spektrum autyzmu są trudności przetwarzania informacji społeczno-emocjonalnych oraz odpowiedniego reagowania na sygnały o znaczeniu emocjonalnym. Dotychczasowe badania wskazują, że na poziomie fizjologicznym reakcje emocjonalne osób z autyzmem są mało zaburzone, a głównym problemem jest uświadomienie sobie i zinterpretowanie tego, co się przeżywa. Wyniki prezentowanych w literaturze przedmiotu badań dotyczących rozpoznawania emocji na podstawie wyrazu twarzy nie są jednoznaczne. Artykuł przedstawia wybrane aspekty rozwoju emocjonalnego dziecka z autyzmem, których znajomość jest niezbędna w prowadzeniu kompleksowej terapii oraz wskazuje metody, dzięki którym tenże rozwój może następować.
20
Content available Współczesne problemy hydrogeologii 2015
60%
PL
W dniach 20–23 października 2015 r. w Ustce odbyło się XVII Sympozjum Współczesne problemy hydrogeologii (WPH), które zostało zorganizowane przez Politechnikę Gdańską we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym i Uniwersytetem Gdańskim. Partnerami tego przedsięwzięcia byli International Association of Hydrogeologists i Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich.
EN
On 20-23 October 2015, the 17 th Symposium XVII on Current Problems of Hydrogeology was held, organized by Gdańsk University of Technology in cooperation with the Polish geological Institute - National research Institute and the University of Gdańsk. The partners to this event were the International Association of Hydrogeologists and the Association of Polish Hydrogeologists.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.