Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 284

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wodociągi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
Chosen issues concerning theory of exchange, conservation, storage and mass exploitation. Calculation examples for exploitation strategy choice in water supply connection subsystems.
EN
Three stages of water supply/sewage treatment systems development in Gdańsk: Middle Ages, modern and contemporary ones.
EN
Information concerning possible means used by water supply companies in 18 countries in order to obtain unpaid dues.
EN
Suggestions to introduce proper and modern exploitation of water supply connections subsystems in water supply companies. Organizational activities at project, executive and exploitation stages.
EN
Water supply devices condition in 2006. Intensity of water supply de- vices' use. Water consumption in households. Water supply prices and the spendings. Water demand in water supply systems and wa- ter supplies to recipients by voivodships.
PL
Autor zwraca uwagę na fakt, że systemy geoinformacyjne stanowią podstawowe narzędzie gromadzenia i przetwarzania informacji przestrzennych odniesionych do powierzchni Ziemi. Pisze on dalej, że w ogólnym rozumieniu GIS (Geographic Information System) jest systemem służącym przede wszystkim do zbierania, przechowywania, analizy i wizualizacji tego typu danych. Wskazuje na kilka kategorii znaczeniowych dla hasła GIS. Najczęściej jest ono rozumiane jako rodzaj oprogramowania spełniającego określone funkcje (programy GIS), które stanowią narzędzie mające na celu realizację działań na atrybutach elementów przestrzeni. W innym ujęciu, GIS jest sposobem cyfrowej prezentacji komponentów środowiska naturalnego (dane GIS), czyli odnosi się głównie do cyfrowych map tematycznych, które mogą być w dowolny sposób przetwarzane i upubliczniane. Pojęcie GIS może być w końcu odniesione do użytkowników oprogramowania – jako społeczności GIS.
EN
Tasks characteristic of new systems designing. Rules for formulas and algorithms for solving three basic types of tasks: designing, analysis and modernization/extension of a water supply system.
PL
Autor przedstawił dane o: - rozwoju infrastruktury wodociągowej, - objęciu ludności usługami wodociągowymi, - stanie urządzeń wodociągowych, - dostawach wody, - zużyciu wody wodociągowej per capita
EN
The Author presents data regarding: - waterworks infrastructure development, - include the population to drinking water supply, - state of waterworks installation, - waterworks supply, - drinking water consumption per capita, - prices of drinking water.
PL
Stacja uzdatniania wody w Nochowie po prawie 30 latach pracy wymagała nakładów inwestycyjnych związanych głównie z wyeksploatowaniem pracujących na niej urządzeń. Skorodowane i przeciekające zbiorniki, niesprawna armatura i wyeksploatowane pompy... jak z modernizacją obiektu poradziły sobie wodociągi w Śremie?
10
Content available Komunalne inwestycje wodno-ściekowe w soczewce TIWS
80%
PL
Blisko stu wystawców, w tym przedstawiciele europejskich firm, wzięło udział w tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji TIWS, które odbywały się w Targach Kielce od 20 do 22 września.
11
Content available remote Retrospektywne implikacje rozwoju wiejskiej gospodarki wodnościekowej w Polsce
80%
PL
Wskutek wyraźnego niedorozwoju wiejskich zbiorczych systemów kanalizacyjnych w Polsce, którego miarą jest bardzo niska relacja długości sieci kanalizacyjnych do długości sieci wodociągowych wynosząca w 1998 r. 0,073 (przy 0,674 w miastach), narasta na terenach wiejskich zagrożenie zanieczyszczenia wód i ziemi. Wysuwa to na plan pierwszy intensyfikację rozwoju systemów usuwania i unieszkodliwiania ścieków. Systemy kanalizacji zbiorczej (centralne wzgl. grupowe) nie mogą być uznane za preferowane, mimo niewątpliwych ich zalet. Dominująca w Polsce luźna i rozproszona zabudowa wsi czyni bowiem ich realizację bardzo kosztowną - z uwagi na koszty budowy i utrzymania sieci kanalizacyjnej. Stąd rodzi się konieczność uwzględniania rozwiązań o charakterze lokalnym lub indywidualnym. Ich realizacja skutkuje wydatnym ograniczenie długości kanałów odpływowych oraz wykorzystaniem do unieszkodliwiania ścieków sprawdzonych rozwiązań bardzo małych oczyszczalni ścieków - w tym gruntowo- względnie glebowo-roślinnych lub torfowych. Do organizacyjnego wspomagania tworzonych systemów wiejskiej gospodarki wodnościekowej i ich eksploatacji postuluje się powoływanie gminnych zakładów usług sanitarnych.
PL
Monitoring on-line pracy pompowni i ujęć wody, bieżąca analiza i diagnostyka pracy sieci, pomp, szybsza reakcja na awarie sieci wodociągowej - to niektóre z korzyści, jakie daje zintegrowany system zarządzania i monitorowania systemem wodociągowym, wdrożony w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.
PL
Problem finansowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych może być rozpatrywany z dwóch punktów widzenia - operacyjnego (krótkookresowego) oraz ekonomicznego (długookresowego). W pierwszym przypadku istotne są metody finansowania konkretnych zadań przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, np. wymiany rur czy budowy oczyszczalni ścieków. W drugim - ważne jest zbadanie, jak koszty funkcjonowania takich przedsiębiorstw są w ostatecznym rozrachunku rozłożone pomiędzy budżet publiczny a użytkowników.
14
80%
EN
Water supply system should be reliable, i.e. it should continuously produce and supply to consumers water in sufficient amount, good quality and under required pressure. One- and two-parametric methods are used to evaluate water systems. reliability. Two-parametric methods allow performing numerical evaluation of two independent parameters of the system (e.g. mean operation time T[pS], mean renovation time T[nS], stationary readiness factor K[S]). The paper presents example of actual structure, for which application of two-parameter method based on failure frequency function produces T[nS] results with large error. New formulas have been proposed, which are mathematically equivalent to the classic formulas. The results obtained with the new formulas show no numerical errors.
PL
Cyfrowe mapy, wirtualne Biura Obsługi Klienta, elektryczne pojazdy czy specjalistyczne programy wspierające procesy produkcyjne. To tylko wierzchołek nowoczesnych rozwiązań, które stopniowo wdrażane są przez firmy wodociągowe w Polsce. Dokąd zmierza ta cyfrowa rewolucja, jak wpływa na działalność branży i jak będą wyglądały wodociągi za 10 lat?
16
Content available remote Analiza strat wody w wybranych systemach wodociągowych
80%
PL
Zmiany gospodarcze wymuszają konieczność ciągłego i systematycznego dostosowywania przedsiębiorstw wodociągowych do nowych warunków techniczno-ekonomicznych. Istotnym elementem wymuszającym poszukiwanie nowych rozwiązań jest znaczny (w Gdańsku ponad 50%) spadek produkcji wody od 1992 r. Znacznym ułatwieniem dla zarządów przedsiębiorstw wodociągowych mogą być pojawiające się nowe narzędzia, wskaźniki i kryteria do porównywania działalności firm wodociągowych nie tylko pod względem technicznym i technologicznym, ale też coraz częściej pod względem ekonomicznym (benchmarking). W pracy omówiono założenia i uwarunkowania wdrażania "procesu utrzymania urządzeń" w latach 2002-2005. Nowe narzędzie pozwoli na zwiększenie możliwości analizowania informacji o realizowanych pracach i ich kosztach, a także ułatwi podejmowanie optymalnych decyzji. Obszar pilotażowy wdrożenia objął swym zasięgiem urządzenia automatyki i telemetrii, energetyki oraz urządzenia do dawkowania chemikaliów (ok. 20% urządzeń będących w eksploatacji). Celem końcowym tego procesu będzie szczegółowa kontrola budżetu przedsiębiorstwa i optymalizacja prac związanych z utrzymaniem jego urządzeń, poprzez określenie niezbędnych budżetów operacyjnych oraz ocenę ryzyka stanu wyposażenia.
EN
The continuing changes in Poland's economy and rapid developments in world's technology have become a serious challenge also for water-supply companies, which heave to cope with a variety of new technological and economic issues, and look for adequate solutions. The Waterworks of Gdańsk, for example, have been suffering a considerable drop in water consumption (which has decreased by 50%) since 1992. This considerable decrease in water demand has revealed the adverse effects of the oversized technological systems and insufficient funds for repairs and overhauls in the past. These days, the managers of water supply system may find considerable support owing to the availability of some new tools (parameters, indexes, criteria), which make it possible to compare the performance of water-supply companies not only in technological but also in economic terms (benchmarking). As these tools were developed for the needs of industrial companies, they have to be modified before they are used by water-supply companies. Recently Saur Neptun Gdańsk SA (a Bouygues member) has been audited by the French consulting company Celleron, and the growing role of analyses and reports in the management of the company has created the need of implementing an integrated E&T computer system. Considerable progress has already been achieved in the implementation of this system for the Departments of Operations and Technology, which enabled the decision to be made on the implementation of the Maintenance Saur Neptun Gdańsk in the time span of 2002 to 2005. In the present paper, the assumptions and conditions for the implementation of the Maintenance Process are discussed. The Maintenance Process is a convenient tool providing information not only about the operations being currently performed, but also about the costs involved, which facilitates optimal decision-making. The implementation has been started on a pilot scale, which includes devices made use of in automatic engineering, power engineering and telemetry, as well as the equipment used for dosing chemicals. The final objective of The Process is a detailed control of the budget and the required operating budgets and by assessing the risk of device failure.
18
Content available Straty wody w systemach wodociągowych
80%
PL
Trzecia edycja konferencji Straty wody w systemach wodociągowych zorganizowana przez firmę Dendros odbyła się w dniach 11 i 12 października br. w hotelu Park Diament w Katowicach. Spotkanie zgromadziło liczne grono specjalistów oraz stu uczestników, którzy dyskutowali o problemach i nowych wyzwaniach stojących przed przedsiębiorstwami wodociągowymi. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury. Sponsorem była firma PTK Centertel Sp. z o.o.
PL
Wodociągi w Jaworznie w przeciągu ostatnich 3 lat zmodernizowały 45 km sieci wod-kan. W ciągu najbliższych 5 lat inwestycje w sieci mają pochłonąć 200 mln zł. Przy ich realizacji stosowane są najnowocześniejsze rozwiązania - m.in. korzystając z elastycznego rękawa dokonano renowacji sieci kanalizacyjnej na rynku.
PL
Informacja jest tworzywem, którym zajmuje się informatyka (computer science). Pojęcie informatyki i jej zakresu zostało zdefiniowane w słynnym raporcie grupy Petera Denninga w 1989 r. Zakres ten określono jako badanie procesów algorytmicznych służących do opisu i przetwarzania informacji: ich teoria, analiza, projektowanie, efektywność, implementacja i wykorzystanie. W tym rozumieniu system informatyczny stanowi strukturę złożoną z urządzeń technicznych służących do realizacji wymienionych wyżej procesów, jak również z oprogramowania określającego sposób tej realizacji. Można w uproszczeniu przyjąć, że system informatyczny (SI) jest realizacją systemu informacyjnego obsługi procesu, wykorzystującym narzędzia informatyki.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.