Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3786

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 190 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Szkolnictwo wyższe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 190 next fast forward last
1
Content available remote Uczelnie wyższe państw skandynawskich jako podmiot w teorii potrójnej helisy
100%
XX
Uczelnie wyższe państw skandynawskich, czyli Szwecji, Danii i Norwegii przejawiają pewne cechy wspólne, które wynikają zarówno z procesu europeizacji, jak i z podobnych doświadczeń i uwarunkowań. Wysoki poziom rozwoju wymaga tworzenia infrastruktury wiedzy niezbędnej dla funkcjonowania przedsiębiorstw dużych, małych i średnich. Model potrójnej helisy wymaga współpracy pomiędzy trzema podmiotami: uczelnią, rządem i przemysłem, przy czym rola tej pierwszej jest specyficzna - polega na dostarczaniu wiedzy i technologii w odpowiedzi na zapotrzebowanie przedsiębiorstw w sprzyjających warunkach gwarantowanych przez władze. Proces ten sprzyja rozwojowi regionalnemu w obszarach, w których przy instytucjach badawczych i edukacyjnych powstały klastry przedsiębiorstw, przy czym jego powodzenie wymaga sprzyjających uwarunkowań. Jego dynamiczny charakter wymaga ciągłego dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości, również globalnej, oraz eliminowania negatywnych zjawisk, które w międzyczasie pojawiają się.(abstrakt oryginalny)
EN
The Scandinavian universities in Sweden, Denmark and Norway have certain features in common that result from the process of Europeanization and some similar experiences and circumstances. As developed countries they need to create the knowledge infrastructure necessary for the operation of large, small and medium enterprises. The triple helix model requires cooperation between three entities: university, government and industry, and the role of the first one is specific - it is to provide knowledge and technology in response to the needs of businesses in favorable conditions guaranteed by the government. This process promotes regional development in areas where near the research and education institutions the clusters of enterprises have formed. But its success requires certain favorable conditions. Its dynamic nature requires constant adaptation to the changing reality, both local and global, and to eliminate the negative phenomena that occur in the meantime.(original abstract)
XX
Szkolnictwo wyższe w okresie II Rzeczypospolitej miało autonomię, pozostawiającą najważniejsze decyzje w rękach środowiska akademickiego. Nauka w uczelniach, zarówno państwowych, jak i prywatnych była płatna, a system wsparcia socjalnego skromny. Ten stan rzeczy wraz z niedostatkami budżetu państwa wpływał na dość ograniczony rozwój szkolnictwa wyższego oraz jego komercyjne sprofilowanie. Po 1945 r. dokonano upaństwowienia i scentralizowania szkolnictwa wyższego. Poddanie kierunków jego rozwoju odgórnemu, dyrektywnemu planowaniu, znaczne powiększenie jego rozmiarów oraz powiązanie nauki z gospodarką narodową miały sprostać potrzebom industrializującego się w przyśpieszonym tempie państwa. Zostało silne zideologizowane, poddane kontroli czynników partyjnych. Pomimo zmian, jakie się dokonały w systemie szkolnictwa wyższego do początku lat 50., wiele elementów odziedziczonych po okresie przedwojennym przetrwało jednak także w późniejszym okresie.(abstrakt oryginalny)
EN
Szkolnictwo wyższe w okresie II Rzeczypospolitej miało autonomię, pozostawiającą najważniejsze decyzje w rękach środowiska akademickiego. Nauka w uczelniach, zarówno państwowych, jak i prywatnych była płatna, a system wsparcia socjalnego skromny. Ten stan rzeczy wraz z niedostatkami budżetu państwa wpływał na dość ograniczony rozwój szkolnictwa wyższego oraz jego komercyjne sprofilowanie. Po 1945 r. dokonano upaństwowienia i scentralizowania szkolnictwa wyższego. Poddanie kierunków jego rozwoju odgórnemu, dyrektywnemu planowaniu, znaczne powiększenie jego rozmiarów oraz powiązanie nauki z gospodarką narodową miały sprostać potrzebom industrializującego się w przyśpieszonym tempie państwa. Zostało silne zideologizowane, poddane kontroli czynników partyjnych. Pomimo zmian, jakie się dokonały w systemie szkolnictwa wyższego do początku lat 50., wiele elementów odziedziczonych po okresie przedwojennym przetrwało jednak także w późniejszym okresie.(original abstract)
XX
Na niejednym postronnym obserwatorze spore wrażenie mogą robić już same mury wyższych uczelni, a im mają dłuższą historię, tym wydają się bardziej dostojne. Ich wnętrza zdają się promieniować nie mniejszym, a czasami nawet jeszcze większym dostojeństwem w tych uczelniach, w których na eksponowanych miejscach znajduje się długa galeria portretów ich akademickich wielkości - jeśli nawet nie najbardziej zasłużonych w badaniach naukowych, to przynajmniej w pełnieniu uczelnianych funkcji. W końcu tytuł Magnificencji (łac. wspaniały) nobilituje, i to nie tylko dlatego, że przez jakiś czas nosi się rektorskie togi, łańcuchy, berła i pierścienie. Rzecz jasna, noszone są on przy okazji szczególnie ważnych uczelnianych wydarzeń, takich jak inauguracja roku akademickiego czy uroczyste nadanie uczonym tytułu honoris causa. Ci, którzy uczestniczyli w takich uroczystościach, mogli się naocznie przekonać nie tylko o tym, jak ważne jest kultywowanie tradycji w życiu akademickim, ale też jaki stosunek mają do niego wyróżnieni uczeni. Oczywiście stosunek ten był i jest rozmaity, z reguły bowiem tytuły otrzymują uczeni o wyrazistych osobowościach, potrafiący to pokazać m.in. w tych mowach, które zwyczajowo wygłaszają na takich uroczystościach.(fragment tekstu)
4
Content available remote Szkolnictwo wyższe w Polsce po 1990 roku
100%
XX
W Europie szkolnictwo prywatne było postrzegane jako luksusowy dodatek do masowego szkolnictwa wyższego państwowego. Cechą charakterystyczną było to, że kształciło i nadal kształci na bardzo wysokim poziomie, wypełniając wszystkie nisze, które z różnych względów sektor państwowy nie był w stanie zagospodarować. Nieco inaczej wyglądała sytuacja na kontynencie amerykańskim. Tu, uczelnie niepaństwowe, powstawały jako efekt całego systemu działalności charytatywnej, i bardzo często zakładane były przez fundacje rodzinne. Polski system edukacyjny zdecydowanie bliższy jest modelowi europejskiemu. Wydawało się, że niewielka ilość uczelni prywatnych będzie kształcić stosunkowo nieliczne grupy ludzi o zwiększonych dochodach. Stało się jednak zupełnie inaczej, ku zaskoczeniu znakomitej większości społeczeństwa, w tym również obserwatorów badających zjawisko rozwoju sektora szkół wyższych. (fragment tekstu)
EN
Starting from the nineties, higher education is subject to significant changes, for which a legal basis was created by the "Higher Education Act" from 12 September 1990, which regulated its functioning. Since then, we may observe tremendous growth of the quantitative development of schools and fiercer competition. Changes, that can be observed, affect on both: levels and fields of study. Since 2002, which was the last year of the baby boom, we may observe gradual decrease in recruitment of students at universities. To deterioration of universities condition contribute: the economic slowdown and increased of competition in the economy, that will translate into a reduction in the quantitative growth of the middle class and reduce its financial resources, but also rising unemployment among graduates of higher education. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono uwarunkowania historyczne i społeczne powstania współczesnego systemu uniwersyteckiego w USA oraz omówiono zasady jego funkcjonowania.
EN
The system of higher education in the United States has been formed in such a way as to meet the various educational needs of the American society to the greatest extent. However, dubts still arise whether the presently accepted principles conditioning the scope and methodof acquiring knowledge really fulfil the expectations of modern Americans. After a more precise analysis it appears that providing the opportunities to acquire practical skills necessary to carry out specific jobs is not sufficient to create an educated society, but the necessity of introducing of the basics humanistic and general education ought to be reckoned with. (original abstract)
XX
Dwadzieścia pięć lat minęło... Dwadzieścia pięć lat istnienia Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Jubileusz mało znaczący w wymiarze stuleci, lecz trwale zapisany w życiu założycieli uczelni, jej profesorów, pracowników administracyjnych, mieszkańców grodu nad "błękitną moją Narwią", o której pięknie pisał Wiktor Gomulicki, autor niezapomnianych Wspomnień niebieskiego mundurka. Od 1994 r. pułtuska Alma Mater stała się częścią pejzażu lokalnego i regionalnego, zajmuje dobre miejsce na mapie szkolnictwa wyższego w Polsce, znana jest w Europie. Dwadzieścia pięć lat temu grupa 49 profesorów, zorganizowanych w Akademickim Towarzystwie Edukacyjno-Naukowym "ATENA", zarejestrowanym 25 maja 1994 r. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, utworzyła Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku. Dzięki staraniom tej grupy 21 lipca 1994 r. została ona wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod nr 43 (teraz 41). Prezesem "ATENY" był do stycznia 2019 r. dr hab. Bronisław Nowak, a jego następcą został dr hab. Radosław Wojciech Lolo. O wyborze Pułtuska zadecydowały: tradycja, wsparcie miejscowych władz z ówczesnym burmistrzem Tadeuszem Polakiem, wola i determinacja profesorów, zebranie przez nich zasobów niezbędnych do podjęcia starań o rejestrację szkoły wyższej. Pomoc wszystkich kolejnych burmistrzów Pułtuska, tj. Zbigniewa Rutkowskiego, Wojciecha Dębskigo, Krzysztofa Nuszkiewicza, przewodniczących Rady Miejskiej Pułtuska: Ireneusza Purgacza i dr. Andrzeja Kwiatkowskiego umożliwiła funkcjonowanie uczelni. Mogła ona również liczyć na wsparcie ze strony starostów powiatu pułtuskiego: Tadeusza Nalewajka, Andrzeja Doleckiego, Marka Wroniewskiego, Jana Zalewskiego i wicestarosty Witolda Saracyna oraz przewodniczących Rady Powiatu Pułtuskiego Czesława Czerskiego i Wiesława Cienkowskiego. W okresie 25 lat istnienia uczelnia, której patronem jest od 22 marca 2002 r. zmarły 9 lutego 1999 r. Aleksander Gieysztor, wykształciła ponad 53 tys. studentów, tj. niemal trzykrotnie więcej niż wynosi liczba mieszkańców Pułtuska. Potwierdzeniem dobrej jakości kształcenia stało się przyznanie uczelni uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. W 2001 r. uzyskał je Wydział Historyczny, a w 2002 r. Wydział Nauk Politycznych. Dzięki tym uprawnieniom od 1 października 2006 r. staliśmy się Akademią. (fragment tekstu)
7
Content available remote Wspólna przestrzeń szkolnictwa wyższego w Azji Południowo-Wschodniej
100%
XX
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) zamierza stworzyć wspólną przestrzeń szkolnictwa wyższego w Azji Południowo-Wschodniej w ramach pogłębiania procesu integracyjnego. Jednakże zróżnicowany charakter systemów szkolnictwa wyższego w dziesięciu krajach członkowskich, wynikający z kontekstu historycznego i kulturowego, stał się istotnym wyzwaniem na drodze do harmonizacji. Celem niniejszej publikacji jest przegląd uwarunkowań i priorytetów działania szkolnictwa wyższego w państwach ASEAN pod kątem oceny możliwości utworzenia wspólnego obszaru szkolnictwa wyższego. Głównym źródłem informacji są raporty i publikacje dostępne na stronach internetowych zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego oraz organizacji rządowych i pozarządowych zaangażowanych w ten proces. Dobór źródeł wynika z dynamiki zmian poruszanej tematyki, a także chęci skorzystania z możliwie najaktualniejszych danych statystycznych(abstrakt oryginalny)
EN
The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is planning to create a Common Space of Higher Education in Southeast Asia within the framework of deepening the integration processes. However, the diverse nature of the higher education systems in all ten Member States, resulting from different historical backgrounds and cultural contexts, is proving to be a major challenge influencing the harmonization efforts. The purpose of this publication is to review current conditions and priorities of higher education systems in the ASEAN Member States in order to evaluate the likelihood of establishing the common area of higher education. The main sources of information are reports and publications available on the Internet concerning higher education as well as governmental and non-governmental organizations involved in the above-mentioned processes. The selection of sources reflects the most recent changes and trends in the field as well as the most current available statistics.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyzwania cywilizacyjne, przed którymi stoją podmioty szkolnictwa wyższego. Punktem wyjścia do rozważań jest odniesienie do otoczenia prawnego i systemu edukacyjnego w Polsce jako głównych determinant zmian zachodzących w społeczeństwie i gospodarce. W pierwszej części artykułu zwrócono uwagę na kwestie semantyczne związane ze sposobami definiowania pojęcia jakości w szkolnictwie wyższym. Scharakteryzowano ponadto założenia utylitaryzmu kształcenia akademickiego jako istotnego czynnika dla rozwoju otoczenia biznesowego i interesariuszy rynku edukacyjnego. W dalszej części artykułu wskazano na istotną rolę uczelni wyższych i ich stymulującego charakteru w regionie, a także na konieczność współpracy pomiędzy głównymi interesariuszami rynku usług edukacyjnych. Główna teza artykułu zakłada, że monitorowanie i podnoszenie poziomu jakości usług w szkolnictwie wyższym, czyli poszukiwanie skutecznych narzędzi edukacyjnych zwiększających poziom jakości, użyteczności i efektywności dystrybuowanej wiedzy, ma pośredni wpływ na rozwój społeczny i wzrost gospodarczy państwa. Celem artykułu jest identyfikacja i omówienie czynników związanych z kształceniem akademickim, które mogą stanowić źródło pożądanych zmian cywilizacyjnych.(abstrakt autora)
EN
The article presents a lifestyle challenges faced by higher education entities. The starting point for consideration is a reference to the legal environment and the education system in Poland, as the main determinant of changes in society and the economy. In the first part, the article highlights the semantic issues related to ways of defining the concept of quality in higher education. It also describes the assumptions of utilitarianism in higher education, as an important factor for the development of the business environment for all the stakeholders. The second part of the article indicates the important role of the universities that stimulates the development in the region, as well as the need for cooperation between the main stakeholders in the education market. The main thesis assume that monitoring and raising the level of quality service in higher education, that is, the search for effective educational tools, improving the quality, usefulness and effectiveness of distributed knowledge has an indirect but important impact on the social development and economic growth of the State.(author's abstract)
XX
Obecny okres jest naznaczony znacznie pogłębiającym się trendem transformacyjnym w gospodarce światowej w kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy i pracy umysłowej. Znaczącą rolę w tym procesie odgrywa wyższe szkolnictwo i poszczególne jego instytucje. Wytwarzają one wykształcony kapitał ludzki, mając swój wkład w rozwój ekonomiczny, polepszanie jakości życia i wzrost konkurencyjności poszczególnych gospodarek krajowych. Jakość i rozmiary kapitału ludzkiego są silnie zdeterminowane stanem i poziomem finansowania szkolnictwa wyższego. Sposób jego finansowania stanowi podstawowy problem w realizacji polityki edukacyjnej. Rządy poszczególnych krajów stawiają czoła wyborowi pomiędzy finansowaniem wyłącznie przez podatki a rozwiązaniami pośrednimi, przy wykorzystaniu różnych form udziału finansowego studentów.(abstrakt oryginalny)
EN
The current period is marked by significantly expanding trend of transformation of the global economy to a society based on knowledge and brainwork. An important role in this process plays higher education and particular educational institutions affecting there. They produce educated human capital, contributing to economic development and improving quality of life and allowing countries to succeed in the international competitors fight. The quality and quantity of human capital is strongly determined by the status and level of financing higher education. The way of its financing presents the primary problem in realizing the educational policies. National governments are faced with the choice between the pure tax way of financing or its combination with various forms of financial participation of students applying to the cost of their education.(original abstract)
XX
Celem artykułu była analiza posiadanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zasobów, które mogłyby zostać wykorzystane do budowania wizerunku uczelni, a zarazem tworzyć jej trwałą przewagę konkurencyjną. Autor w swoich badaniach skupił się na stronie zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej organizacji, by uniknąć zarzutów o jednostronność podejścia zasobowego, które uważa się za skoncentrowane wyłącznie na wnętrzu organizacji z pominięciem jej zewnętrznej strony. Przeprowadzone badania miały udowodnić, że odpowiednio przeprowadzona analiza, która została wsparta w niniejszym opracowaniu takimi narzędziami, jak mapa interesariuszy czy analiza VRIO (V - Value, R - Rare, I - Imitation, O - Organization), pozwala na wyodrębnienie zasobów, które można wykorzystać w procesie tworzenia wizerunku, a także budowania przewagi konkurencyjnej pod warunkiem zachowania ich spójności ze strategią i misją uczelni.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article was to analyze the resources held by the Wroclaw University of Economics and Business that could be used to build the image of the university and at the same time create its lasting competitive advantage. The author in his research focused on both the internal and external side of the organization to avoid allegations of one-sided resource approach, which is considered to be focused only on the inside of the organization bypassing its external side. The research was aimed at proving that properly conducted analysis, being supported in this study with such tools as a map of stakeholders or VRIO analysis (V-Value, R-Rare, I-Imitation, O-Organization), allows for the extraction of resources that can be used in the process of creating an image, as well as building a competitive advantage, providing that they are consistent with the university's strategy and mission.(original abstract)
XX
W artykule dokonano analizy znaczenia i roli szkolnictwa wyższego dla narodów, w szczególności zaś historycznego tła tworzenia systemu szkolnictwa wyższego w Polsce i Turcji. Autor podjął próbę zrekapitulowania relacji między ogólną kondycją szkolnictwa a sytuacją społeczno-gospodarczą w Polsce i Turcji. Omówiono wpływ czynników historycznych, kulturowych i politycznych na proces of reformowania szkolnictwa i funkcjonowania pierwszych placówek szkolnictwa wyższego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article analyses the importance and the role of higher education for nations, and particularly the historical background of establishing the higher education system in Poland and Turkey. The author attempts to summarise the relationship between the general condition of education and socioeconomic situation in Poland and Turkey. The influence of historical, cultural and political factors on the process of reforming in education and the functioning of the first institutions of higher education is observed. (original abstract)
XX
Ocena szkoły wyższej zdaniem autorów artykułu powinna być dokonywana przez różne podmioty, np. przez studentów, pracowników, czy kierownictwo uczelni. Niezmiernie ważne wydaje się także zidentyfikowanie czynników mających wpływ na ocenę realizowanych w uczelni projektów badawczych. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była identyfikacja tych czynników (kryteriów oceny), które są szczególnie ważne zarówno dla wykonawców projektu, jak i kierownictwa uczelni. W artykule wskazano, iż przy ocenie projektów badawczych mogą być wykorzystywane różne kryteria, istotne z punktu widzenia podmiotów dokonujących oceny.(abstrakt oryginalny)
EN
In our opinion, a higher education institution should be evaluated by different entities, such as its students, employees and management. A vital part of such an assessment is the evaluation of the research projects carried out in an institution. This paper presents the results of studies aimed at identifying the factors (evaluation criteria) which are particularly important for both project executors and university management. The paper presents the claim that research projects may be evaluated according to different criteria, depending on what evaluating entities regard as important.(original abstract)
13
Content available remote Academic Culture from the Perspective of Polish Universities
80%
EN
The objective of the article is the search for dimensions allowing the study of academic cultures. Academic culture is treated as a special kind of organizational and professional culture shaping the identity of universities, as well as professional identity of academic staff. The research method is the analysis of literature of the subject and few studies available in Poland. Firstly, an attempt was made to define academic culture. Then, a typology of organizational culture was carried out, trying at the same time to identify features characteristic for the academic culture. The last part is devoted to an attempt to identify the distinctive features for the type of academic culture dominating in Polish universities. The article is the result of the NCN (The National Science Centre) project no. 2014/13/B/ HS4/015812014/13/B/HS4/01581: Culture of quality in Polish universities, Jagiellonian University, carried out in 2015-2016. (original abstract)
15
Content available remote Practice and Problems of Teaching Bilingual Audience
80%
XX
Artykuł podnosi problem uczenia się w procesie nauczania dwujęzycznych studentów szkół wyższych tradycyjnych dyscyplin na przykładzie dziedziny ubezpieczeń. Pojawiające się problemy zależą od rodzaju grupy: a) dwujęzyczni uczniowie uczący się w danej grupie podczas całego okresu szkolenia; b) dwujęzyczni uczniowie, którzy uczą się tylko wybranej dyscypliny. Artykuł dodatkowo prezentuje problematykę związaną z kwestią przygotowywania pomocy wizualnych. Podczas przygotowania audiowizualnych pomocy dydaktycznych należy mieć na uwadze to, że współczesny student ma ogromne doświadczenie w zakresie obsługi komputera i posiada szczególną percepcję informacji. Studenci dwujęzyczni wymagają zastosowania prezentacji wykładanego przedmiotu maksymalnie zbliżonej do form przez nich preferowanych, podczas gdy zawartość nie powinna być zmieniana. Celem właściwego zarządzania procesem uczenia się opracowano materiały dla grup dwujęzycznych, a także dodatkowe materiały i prezentacje dla studentów władających poszczególnymi językami. Autorka analizuje kwestie doświadczenia, pojawiających się trudności oraz napotykanych błędów(abstrakt oryginalny)
EN
The article raises a problem of learning practice in teaching traditional disciplines on the example of the insurance learning by the bilingual audience in the higher school. The problems exist depending on the type of audience: а) audience which is bilingual by the composition of a group for the whole learning period; b) audience which is bilingual for learning a specific discipline only. The article also presents a problem of preparing the visual information. During the preparation of the study information and creating the presentations it is necessary to take into account that the modern student audience has a wide operational computer experience and it has a specific "comic" perception of information. The bilingual audience learning requires the use of the presentation of the visual information approximated at maximum to the forms preferred by the student audience and the content of a material should not be changed. For the learning process management the system of the bilingual lecture material, presentations and additional single-language material preparing for each language audience has been developed. The author analyses the practical experience, problems and mistakes(original abstract)
XX
Projekt LAMS WZiEU ma swój początek w 2006 roku, kiedy został nawiązany kontakt pomiędzy Katedrą Efektywności Innowacji Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, a Instytutem E-learningowym MELCOE Innowacyjnego Uniwersytetu Macquarie w Sydney. Efektem współpracy był wyjazd współautora artykułu na stypendium naukowe do Australii, stworzenie polskiej wersji językowej systemu LAMS1 (learning activity management system) i pierwsze w Polsce wdrożenie australijskiej platformy do zastosowań e-learningowych i blended learningowych. (fragment tekstu)
EN
This paper describes the application of the LAMS system in a didactic process at the Faculty of Management and Economics of Services (WZiEU) at the University of Szczecin. The first part of the paper presents characteristics of the LAMS WZiEU project. The second part discusses didactic, methodological and technical aspects of designing and creating a course on Computer Science, and how to translate the didactic content delivered by traditional methods into the e-learning language. The third part discusses assumptions and results of the first stage of the LAMS WZiEU project at the Faculty of Management and Economics of Services at the above-mentioned university. (fragment of text)
XX
Celem rozdziału jest zbadanie potrzeb i możliwości szerszego wykorzystania kształcenia dualnego w szkolnictwie wyższym w Polsce. Dostarczono w nim argumentów na potwierdzenie tezy, iż studia dualne są nowoczesnym modelem kształcenia, preferowanym przez studentów i wiele przemawia za jego szerszą realizacją, ale mogą także rodzić zagrożenia. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej przypomniano ideę kształcenia dualnego w odniesieniu do szkolnictwa wyższego i przedstawiono przykłady jej implementacji w Polsce, w drugiej - zaprezentowano wyniki badań ujawniających preferencje studentów w zakresie zdobywania doświadczenia zawodowego i uzasadniające potrzebę prowadzenia studiów dualnych, na przykładzie studiów ekonomicznych; trzecia część to propozycja analizy SWOT dla wdrożenia kształcenia dualnego w szkolnictwie wyższym w Polsce. Obok zagranicznej i krajowej literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych, w opracowaniu wykorzystano wyniki autorskiego badania ankietowego prowadzonego w latach 2014-2017 wśród studentów studiów stacjonarnych, II stopnia, kierunku ekonomia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. (fragment tekstu)
18
Content available remote University and Business Cooperation in Poland
80%
EN
Nowadays, a close cooperation between science and business seems to be a necessity.Changing environment and increasing competition affect the need for continuous improvement of goods and services. Universities and research institutes are an important source of knowledge for Polish entrepreneurs. Unfortunately, in Poland the sphere of business and science does not cooperate effectively enough. With proper analysis of potential benefits of cooperation, the model of partnership between the science and business should be built. In Poland it is worth to create an atmosphere conducive to the exchange of knowledge between these two entities. In the long run, it contributes to the increase of competitiveness of enterprises and the development of parent education institutions.(original abstract)
19
Content available remote Outside Influence on the Form of a Risk Management System at Public Universities
80%
XX
Cel - Wskazanie zagrożeń oraz czynników różnicujących bankowość korporacyjną oraz sektor publicznych uczelni wyższych, które mają wpływ na funkcjonalność systemu zarządzania ryzykiem aby powstające systemy zarządzania ryzykiem były jak najbardziej dostosowane do uwarunkowań i wymagań organizacji. Metodologia badania - W artykule ujęto doświadczenia autora zebrane w trakcie realizacji prac nad poszukiwaniem modelu systemu zarządzania ryzykiem najbardziej adekwatnym do zastosowania w publicznej uczelni wyższej. Wykorzystano również doświadczenia uzyskane w trakcie wdrażania przedmiotowego systemu w uczelni. Autor posiłkował się także przeprowadzonymi badaniami ankietowymi wśród audytorów reprezentujących 30 publicznych uczelni wyższych. Porównano uwarunkowania panujące w bankach korporacyjnych oraz w sektorze publicznych uczelni wyższych. Wynik - Efektem tego porównania jest określenie czynników, które należy uwzględnić aby model systemu zarządzania ryzykiem był skutecznym elementem zarządzania uczelnią. Oryginalność/wartość - Zderzenie dwóch różnych środowisk funkcjonowania zarządzania ryzykiem jest nowym ujęciem tego tematu, cennym zwłaszcza dla sektora publicznego, który w opinii autora będzie wdrażał rozwiązania wypracowane ponad dekadę temu przez sektor bankowy. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Identifying risks and factors differentiating corporate banking from public universities, which influence the correct functioning of a risk management system (RMS). This is done, so that the RMS fits the organisation in the best way possible. Design/Methodology/approach - This article contains my experience gathered while searching for the most adequate RMS for a public university as well as experience gathered while implementing an RMS. It is also based on a survey conducted among auditors from 30 public universities in Poland. A comparison between the conditions in corporate banking and public universities is made. Findings - The main result is the identification of factors, which should be taken into account in order for the RMS to be an effective part of university management. Originality/value - The collision of two different environments where RMS operates is a new way of looking at the topic, especially useful for the public sector, which in my opinion, will be implementing solutions used in the banking sector for over a decade. (original abstract)
XX
Artykuł omawia cel tworzenia rankingów wyższych uczelni. Przedstawia kryteria oceny (prestiż, siła naukowa i intelektualna, warunki studiowania) i sposób ustalania ostatecznego wyniku rankingu. Wymieniono także 5 najlepszych uczelni państwowych, 5 najlepszych uczelni niepaństwowych i 5 najlepszych uczelni ekonomicznych.
first rewind previous Strona / 190 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.