Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wodorowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Wodorowanie próbek materiałów konstrukcyjnych
100%
PL
W artykule przedstawiono wpływ wodorowania na mikrostrukturę materiałów konstrukcyjnych oraz wykorzystanie tego procesu podczas określania przydatności eksploatacyjnej tych materiałów.
EN
The influence of the hydrogenation process into the microstructure of technological materials and their further usefulness in the final article functionality is presented in the paper.
EN
Scrap, sintered Nd–Fe–B magnets were subjected to hydrogen treatments of Hydrogen Decrepitation (HD) and Hydrogenation–Disproportion–Desorption and Recombination (HDDR) route. In HD treatments, increasing hydrogen pressure from 100 kPa up to 200 kPa at room temperature, does not affect particles size distribution but accelerates the reaction by decreasing the incubation time. In this study a faster HD process is reported when fresh materials are provided compared to one week stored ones. As part of the exothermic nature of the HD process, the increment of temperature was registered. The temperature rise was slightly higher for the fresh material (close to 2°C) comparing with the one week stored material (around 1.5°C). Hydrogen absorption was analysed during the HDDR process carried out at 850°C under three hydrogen pressures: 30, 100 and 200 kPa. For 30 kPa, due to hydrogen consumption, additional refilling was necessary, while other tested pressures were high enough to avoid additional refilling during the HDDR.
PL
Praca miała na celu określenie wpływu ciśnienia na stopień rozdrobienia magnesów Nd–Fe–B w procesie kruszenia wodorowego HD (Hydrogen Decrepitation) oraz wpływu ciśnienia na przebieg absorpcji wodoru w trakcie procesu wodorowania HDDR (Hydrogenation, Disproportionation, Desorption and Recombination). Zakres badań obejmował: przeprowadzenie procesów HD, określenie efektu termicznego, analizę wielkości cząstek proszku uzyskanego po procesie, zbadanie wpływu ciśnienia na szybkość inicjacji procesu HD oraz przeprowadzenie procesów wodorowania HDDR i analizę absorpcji wodoru.
EN
Amorphous hydrogenated carbon-silicon (a-SixCy:H) films were produ- \ ced by plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) in the audio-frequency (a.f.) three-electrode reactor using tetramethylsilane as a source compound. The negative amplitude of a.f. voltage, V, •., measured on a small electrode, on which the films were deposited, was tnę only operational parameter of the deposition process. Investigations of electrical conductivity, UV VIS optical absorption and Raman scattering were carried out for the films deposited at various V^. It was found that these films are composed of amorphous insulator (a-I) and amorphous semiconductor (a-S) fractions with different electronic structures. On the basis of Raman spectroscopy, it was shown that both sp2 C-C and Si Si bonds are created in the a-S fraction in contrast to the a-I fraction in which C-H groups dominate. A shift of the Si-C band position for a-I and a-S is also observed. Probably, it is connected with a transformation from polymer-like to tetra-hedral glasses structure.
PL
Amorficzne wodorowane cienkie warstwy węgiel-krzem (a-SixCY:H) otrzymywano przez plazmowe osadzane chemiczne z fazy lotnej w zakresie częstości akustycznych (cz.a.) w trój elektrodowym reaktorze z tetra-metylosylanu jako związku wyjściowego. Amplituda ujemna napięcia cz.a. V/j mierzona na małej elektrodzie, na której warstwy były osadzane, była jedynym parametrem zmiennym procesu osadzania. Badania przewodnictwa elektrycznego, absorpcja UV-VIS oraz rozpraszanie Ramana były przeprowadzone dla warstw otrzymanych przy różnych wartościach V,v Stwierdzono, że warstwy te złożone są z części amorficznego izolatora (a-I) i amorficznego półprzewodnika (a-S) o różnych strukturach elektronicznej. W oparciu o spektroskopię Ramana wykazano, że oba wiązania sp2 dla C-C oraz Si-Si powstają w strukturze a-S w przeciwieństwie do struktury a-I, w której dominujągrupy C-H. Obserwuje się także przesunięcie pasma od Si-C przy przejściu od a-I do a-S. Przypuszczalnie jest to wynikiem transformacji struktury szkłopodobnej.
EN
The paper presents the results of the influence of electrolytic hydrogenation on the change of electrochemical properties of selected stainless steels and their susceptibility to the formation of galvanic hydrogen. It has been shown that the electrolytic hydrogenation of steel X5CrNi18-10 and X6Cr17 in the state of delivery, not only changes their corrosion resistance, but also contributes to the formation of galvanic hydrogen cells.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu elektrolitycznego wodorowania na zmianę właściwości elektrochemicznych wybranych gatunków stali nierdzewnych oraz podatności ich do tworzenia galwanicznych ogniw wodorowych. Wykazano, że elektrolityczne wodorowanie stali X5CrNi18-10 i X6Cr17 w stanie dostawy powoduje zmianę ich odporności korozyjnej, ale także przyczynia się do powstawania galwanicznych ogniw wodorowych.
EN
The paper presents the results of the influence of electrolytic hydrogenation on the change of electrochemical properties of selected stainless steels and their susceptibility to the formation of galvanic hydrogen. It has been shown that the electrolytic hydrogenation of steel X5CrNi18-10 and X6Cr17 in the state of delivery, not only changes their corrosion resistance, but also contributes to the formation of galvanic hydrogen cells.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu elektrolitycznego wodorowania na zmianę właściwości elektrochemicznych wybranych gatunków stali nierdzewnych oraz podatności ich do tworzenia galwanicznych ogniw wodorowych. Wykazano, że elektrolityczne wodorowanie stali X5CrNi18-10 i X6Cr17 w stanie dostawy powoduje zmianę ich odporności korozyjnej, ale także przyczynia się do powstawania galwanicznych ogniw wodorowych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu elektrolitycznego wodorowania na zmiany własności mechaniczno-chemicznych wybranych gatunków stali. Wykazano, że elektrolityczne wodorowanie stali węglowych S195 i DC01 w stanie dostawy powoduje nie tylko zmianę ich własności mechanicznych, ale i odporności korozyjnej, a przede wszystkim przyczynia się do powstawania silnych galwanicznych ogniw wodorowych.
EN
This work presents the results of the influence of electrolytic hydrogenating on the mechanical and chemical properties for the chosen kinds of steal. It was proved that the electrolytic hydrogenating of carbon steels S195 and DC01 in the delivery conditions causes not only changes of the mechanical qualities and the resistance to corrosion, but most of all, it results in creating strong hydrogen galvanic cells.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu elektrolitycznego wodorowania na zmiany odporności korozyjnej wybranych gatunków stali oraz podatności do tworzenia galwanicznych ogniw wodorowych. Wykazano, że elektrolityczne wodorowanie stali węglowych C45 i DC01 w stanie dostawy powoduje nie tylko zmiany wartości ich potencjałów elektrodowych, ale także przyczynia się do powstawania silnych galwanicznych ogniw wodorowych.
EN
It was demonstrated, that electrolytic hydrogenation of C45 carbon steels and DCOI in the state of the delivery causes not only a change of the value of their electrode potentials, but also is contributing to coming into existence of strong galvanic hydrogen cells.
EN
In this work, nanostructured composite LaNi5/Mg2Ni and ZrV2/Mg2Ni materials have been synthesized using the mechanical alloying process. The composites have been investigated by XRD for their phase compositions, crystal structure, grain size and particle morphology. Hydrogen storage capacities of the new materials have been measured using a Sieverts apparatus. The results show, for example, that nanostructured composite 50% La(Ni, Mn, Al, Co)5/50% (Mg, Mn)2Ni and 25% (Zr, Ti)(V, Cr, Ni)2.4/ 75% (Mg, Mn)2Ni material releases 1.65 and 1.38 wt. % hydrogen at room temperature, respectively. This is higher than in the microcrystalline LaNi5 (1.49 wt. %) or ZrV2 (0 wt. %) alloys. Their excellent properties are a result of the combined engineering of many factors: alloy composition, surface properties, microstructure and grain size.
PL
W pracy wytworzono nanokompozyty LaNi5/Mg2Ni i ZrV2/Mg2Ni za pomocą procesu mechanicznej syntezy. Przeprowadzono badania XRD w celu określenia składu fazowego, struktury krystalicznej i wielkości ziarna. Wyznaczono pojemności wodoru metodą Sieverta. Przeprowadzone badania wykazały, że nanokrystaliczne kompozyty 50% La(Ni, Mn, Al, Co)5/ 50% (Mg, Mn)2Ni i 25% (Zr, Ti)(V, Cr, Ni)2,4/75% (Mg, Mn)2Ni desorbują w temperaturze pokojowej odpowiednio 1,65 and 1,38% masowych wodoru. Są to wartości wyższe w porównaniu ze stopami mikrokrystalicznymi, które wynoszą odpowiednio 1,49% masowych w przypadku stopu LaNi5 i 0% w przypadku stopu ZrV2. Właściwości otrzymanych nanokompozytów są efektem wpływu wielu czynników: składu, struktury, wielkości ziarna i właściwości powierzchni.
9
63%
EN
Welds of thick plates (304 SS) clad with Ti of commercial purity in as-received state and also after subsequent heat treatment and/or after hydrogen charging were investigated. Fatigue tests were carried out at amplitude of 20 Hz and in case of bimetal without hydrogen charging also at amplitude of 40 Hz. After heat treatment, charged welds showed higher threshold level than the welds without heat treatment. Energy dispersed analyses (EDA) of fracture surfaces showed that failure predominantly occurred in joint. Hydrogen induced cracking (HIC) response of bimetal samples demonstrated favourable results both after welding and after subsequent heat treatment. Short and thin cracks were observed, exclusively located in mixed zone, where approx. 16-20 at. % of Ti using EDX (energy dispersed analyser) was revealed. By application of monochromatic synchrotron radiation Ti-α , Fe-fcc, Fe-bcc and intermetallic phase Fe2Ti were detected.
PL
Badano połączenia grubych blach platerowanych (304 ss) z Ti o czystości technicznej po zgrzaniu, jak i po częściowym procesie termicznym i/lub po wodorowaniu. Wykonano testy zmęczeniowe o amplitudzie 20 Hz a w przypadku bimetalu bez wodorowana również o amplitudzie - 40 Hz. po przeprowadzeniu wygrzewania, obciążone połączenie ujawniło wyższy poziom progu niż połączenie, w których nie wykonano obróbki termicznej. Analiza EDA powierzchni łączenia udokumentowała silny udział pęknięć na powierzchni łączenia. Wodorowanie silnie wpływa na inicjacje pękanie (HIC), w bimetalowych próbkach w stanie po platerowaniu, jak i po obróbce termicznej. Zaobserwowano, krótkie i cienkie pęknięcia, które zlokalizowane były w strefie połączenia, gdzie zaobserwowano (analiza SEM/EDX) fazy zawierające 16-20 wt.% Ti. Przez zastosowanie monochromatycznego promieniowania synchrotonowego wykryto fazy Ti- α, Fe-fcc, Fe-bcc oraz fazę międzymetaliczną typu Fe2Ti.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.