Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sales outlets
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Dylematy przestrzenne i społeczno-gospodarcze budowy WOH w Lesznie
100%
XX
Leszno to średniej wielkości miasto, w którym współcześnie nie funkcjonuje nowoczesny handel wielkopowierzchniowy (WOH). Jest to sytuacja wyjątkowa w skali Wielkopolski. W świetle najnowszych decyzji rynkowych o budowie 2-4 takich obiektów warto pochylić się nad dylematami, które proponowane inwestycje mogą wywołać w aspekcie przestrzennym, ekonomicznym, ale także społecznym. Badane inwestycje będą rozpatrywane w kontekście komercyjnego modelu rewitalizacji miasta, jako nośnik szerszego rozwoju Leszna. (abstrakt oryginalny)
EN
Leszno is a middle-scale city which nowadays lacks of the modern large-area shopping centers. It is a unique situation in the whole Wielkopolska region. In the light of the newest market decisions about building 2-4 such centers in Leszno it is reasonable to analyse the dilemmas that proposed investments could cause in the spatial, economic and also social aspects. These investments will be considered in the context of the commercial model of urban revitalization, as a reason of the wider Leszno development. (original abstract)
XX
W artykule dokonano analizy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce. Brano pod uwagę ilościowy i jakościowy rozwój tych placówek, jak również sposoby doskonalenia ich wizerunku. Jak przewiduje autorka, nadchodzące lata przyniosą prawdopodobnie dalszą ekspansję sieci zagranicznych na polskim rynku, przybierającą często formę przejęć czy fuzji. Może to spowodować przetasowania wśród kluczowych firm handlowych, zaostrzając konkurencję i wymuszając przemiany zarówno wśród WOH, jak i małych sklepów.
XX
Autorka skupia się na od wyznacznikach lokalizacji placówki handlowej oraz na metodach wyznaczania jej zasięgu oddziaływania. Może się to odbywać na podstawie kodów pocztowych, danych adresowych, modeli interakcji przestrzennej, prawa Reilley'ego (prawo grawitacji), trasy dojazdu czy czasu dojazdu. Wskazuje się dwa czynniki decydujące o lokalizacji placówki handlowej, sa to dostępność oraz cechy otoczenia.
EN
Prior to opening a new trade outlet, one should asses the scope of its impact, i.e. determine the area, from wchich the majority of customers will come. Knowing the boundaries of the area ant taking into account the number of its inhibitants, one may determine the number of potencial customers of the trade outlet. The scope of impact is determined on the basis of: 1) zip codes, 2) address data, 3) models of the statistical interaction, 4) route of vehicle access, and 5) time of vehicle access.
EN
Objective: The objective of this paper is to find an ideal tenant mix structure for the current shopping centres in Upper Silesian Urban Area Region in Poland, taking under consideration consumer preferences and behaviour. Research Design & Methods: Apart from literature review, empirical research is based on a survey questionnaire. The Analytic Hierarchy Process was applied in the analysis of the data collected. Findings: The research confirmed that to a great extent the valid tenant mix structure in the surveyed shopping centres meets with friendly attitude of customers. However, there are areas where improvement can increase the visitors' satisfaction. Moreover, it was proven that shopping remains the main reason for customers' visits in shopping centres, in spite of extending the offer of this type of places with new functions. Implications & Recommendations: Real estate managers are recommended to take actions aiming at increasing competitiveness on the market via the extension of the proposed shopping offer and their adjustment to customers' expectations. For the managers, the results of the conducted research suggest lack of the necessity for radical transformations, and transforming Polish shopping centres into facilities of the fourth and fifth generation, which is slow in Poland, is, as it turns out, not necessarily expected, since customers identify shopping centres mainly with their traditional function. Contribution & Value Added: The proposed research model and findings can serve as a useful lens within the research of tenant mix structure in shopping centres in other parts of the Poland. (original abstract)
5
Content available remote Analiza regresji dla liczby systemów i placówek franczyzowych w Polsce
75%
XX
Celem artykułu było zbadanie, jak zagregowana ilość systemów franczyzowych wpływa na liczbę placówek franczyzowych w Polsce. W artykule na wstępie przedstawiono zarys pojęcia franchisingu oraz branże dominujące na rynku franczyzowym w Polsce. Następnie, dla lat 2004-2011, zbudowano model regresji liniowej i wykładniczej, przyjmując jako zmienną niezależną X ilość systemów franczyzowych i jako zmienną zależną Y liczbę placówek franczyzowych. W tym celu wyznaczono parametry modelów regresji, tzn. współczynnik regresji, wyraz wolny i na ich podstawie zbudowano funkcje regresji. Następnie wyznaczono odchylenie standardowe składnika resztowego i współczynnik zgodności. Dokonano także prognozy liczby placówek franczyzowych na koniec 2012 i 2013 roku, przy zakładanej wartości zmiennej X i błędzie standardowym prognozy. We wnioskach ustosunkowano się do wyznaczonych parametrów modelów regresji. Stwierdzono, że model regresji wykładniczej jest bardziej odpowiedni do opisu badanej populacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper was to examine how the aggregate number of franchise systems affects the number of franchise units in Poland. The paper initially outlines the term of franchising and sectors, dominating in the franchise market in Poland. Then, for the years from 2004 to 2011, the linear and exponential regression models were built, taking as an independent variable X the number of franchise systems and as the dependent variable Y the number of franchise units. For this purpose, the regression models parameters are determined, i.e., the regression coefficient, the constant term and on the base of them the regression functions were built. Then set the mean square error and the goodness of fit coefficient. There has also been done the prediction of number of franchise units at the end of 2012 and 2013, by the assuming the value of independent variable X and the predicted standard error. In the conclusions referred to the determined parameters of regression models. It was found that an exponential regression model is more appropriate to describe the researched population. (original abstract)
XX
Artykuł jest raportem z badań dotyczący funkcjonowania nowych przepisów, które zwalniają placówki handlowe o przychodzie poniżej 500 tys. euro i zysku nieprzekraczającego 50 tys. euro z przedstawiania rosznych sprawozdań finansowych. Z badań wynika, że instytucje finansowe, mimo nowych zapisów domagają się tego typu sprawozdań
EN
With the introduction of §§ 241a and 242, paragraph 4 HGB each merchant, who does not exceed 500.000 € sales revenues and 50.000 € annual surplus in two financial years in a row, was exempted from preparing inventories and annual financial statements. These deregulation efforts are only suitable, if these merchants have a real chance to avoid annual financial statements. Therefore we pose the question, whether these merchants need structured information, such as annual financial statements, beside any legal requirement. Based on our research objective, this report will help to get an insight into the merchant's subjective perception and experience by interviewing them. The first interviews showed that only banks can be confirmed as external addressees of annual financial statements. Banks require annual financial statements as merchants take up loans to finance their companies. The internal use of annual financial statement data reveals a non-uniform picture. All interviewed merchants mentioned they control their company based on payments and payouts. Only the annual surplus is of importance to some merchants. As this data seems to be the only important financial data, we assume that the net income method would be of equal quality for planning purposes. (original abstract)
XX
Przedstawiono wyniki Raportu Strategicznego FMCG przygotowanego przez CAL, GfK Polonia dotyczącego liczby sklepów detalicznych i hurtowych na terenie Polski. W badaniu oszacowano także obroty realizowane w handlu.
XX
Placówki handlowe są stale oceniane przez klientów pod kątem jakości obsługi i oferty. Autor przedstawia, jakie sytuacje obserwowane przez klientów placówek są najczęściej krytykowane w mediach.
XX
Na podstawie danych GUS przedstawiono zróżnicowanie sieci sklepowej w Polsce w układzie terytorialnym. Zaprezentowano stan z roku 2002, z próbą określenia zmian, jakie dokonały się w ostatnich pięciu latach.
XX
Artykuł dotyczy lokalizacji nieruchomości o przeznaczeniu handlowym na terenie polskich województw. Nieruchomości o przeznaczeniu handlowym stanowią ważny instrument rozwoju regionalnego. Województwa są podzielone na te, na terenie których położone są obszary metropolitalne oraz te, w których obszary metropolitalne nie występują. W artykule przeanalizowano między innymi liczbę obiektów handlowych w poszczególnych województwach oraz liczbę przedsiębiorców zajmujących się działalnością handlową. (abstrakt oryginalny)
EN
The article introduces the concept of commercial - estate in polish regions. Commercial - estate are very important part of regional - development. Regions are instead of European Spatial Planning Observation Network divided to metropolital - regions and other regions. In article were submited numbers of commercial - objects in polish regions and numbers of commerce - businessmans in this regions.(original abstract)
XX
Artykuł jest próbą znalezienia wspólnego mianownika dla trzech oddzielnych dziedzin nauki: ekologii, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, które przenikają się wzajemnie i tworzą nowe nieznane rozwiązania, można by rzec in statu nascendi4 w pewien sposób obrazujący stan i poziom badań w przestrzeni wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. W obecnej dobie dominują dwa kierunki dociekań naukowych. Pierwszy za cel postawił sobie wyodrębnianie nowych gałęzi nauki z podstawowego źródła. Doskonałym przykładem tego kierunku jest medycyna, która wyodrębniła z podstawowego pnia nauki specjalności takie jak: kardiologia, neurologia, urologia i inne. Można by kolejne nauki przedstawiać spoglądając na człowieka jako źródło ich (nauk) zainteresowań. Motorem postępu jak zawsze są wiedza i postęp technologiczny. Te dwa nierozłączne elementy oddziałując na siebie inspirują się wzajemnie prowadząc do coraz nowszych odkryć. Nauka prawdopodobnie wymusi już w niedalekiej przyszłości na neurologii jej podział na specjalistę prawej i lewej półkuli mózgowej. Dla specjalistów taki proces wydaje się oczywisty. Drugi kierunek, to współdziałanie nauk w interdyscyplinarnej niszy, w której jak w soczewce skupiają się samodzielne dziedziny nauki, by jak najlepiej opisać badane zagadnienie. Na przykład zagadnienia bezpieczeństwa w komunikacji obejmują między innymi: projektowanie infrastruktury drogowej, technologię produkcji i eksploatacji pojazdów, zagadnienia prawne, ubezpieczeniowe zdrowotne oraz inne. Nie wymieniono tutaj wszystkich podmiotów, ale zagadnienie w sposób opisowy na zasadzie porównania, na potrzeby niniejszego artykułu zostało zdefiniowane. Wracając do pierwotnych zamiarów podjęto próbę opisania wybranych zagadnień z ekologii, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, próbując spojrzeć na to interdyscyplinarne zagadnienie przez pryzmat dociekań ekonomii. Autorzy sami nie określą, jaki kierunek jest im bliższy przyjmując zasadę, że to co dla jednych badaczy jest oczywiste, dla drugich stanowi pole do polemiki. Przedstawione zostaną wyniki sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety. (abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to find a common factor for three separate areas of research: ecology, ergonomics, labour safety and hygiene, that blend with each other and create new unknown solutions, which - one could say in statu nascendi - somehow depict the state and level of research in the area of large shopping centres. In the current state two directions dominate research. The aim of first of it is to isolate new research areas from its basic origin. A perfect example of it is medicine, that separated from the basic step of research specialities like: cardiology, neurology, urology and others. One could name other areas of research looking at human beings as the origin of its (research) field of interest. The motor of progress is - like always - knowledge and technological development. These two inseparable elements inspire each other through affecting each other, which results in new discoveries. Research will most likely force a soon division in neurology into specialists for the left and right cerebral hemispheres. Specialists find this of process obvious. The second direction is cooperation of research areas in a interdisciplinary niche, which convects independent research areas like a lens to best possible describe the examined issue. Communication security issues, i.e., include amongst others: planing of road infrastructure, vehicle production and exploitation technology, legal, insurance and health issues and others. Not all of the subjects have been named here, but the issue has been defined for the use of this article using description through comparison. Back to the original goals, an attempt of describing chosen issues of ecology, ergonomics and labour safety and hygiene has been taken, trying to look at this interdisciplinary issue through the prism of economic investigation. The authors will not define on their own, which direction is more suitable for them, obeying the rule that what is obvious to some of the researchers may cause room for polemics for others. Results of a diagnostic opinion poll and questionnaire will be shown. (original abstract)
13
63%
XX
Prezentowany artykuł koncentruje się na zbadaniu dostępności mieszkańców województwa łódzkiego do sklepów wielkopowierzchniowych. Polem podstawowym badania jest gmina. Do analizy włączono wszystkie gminy województwa łódzkiego oraz jednostki położone poza nim, z których dojazd do sklepu w województwie łódzkim nie trwa dłużej niż 60 minut. Tę samą zasadę przyjęto w odniesieniu do sklepów - włączono wszystkie obiekty w województwie łódzkim, ale również te rozmieszczone w regionach ościennych, do których mieszkańcy łódzkiego nie podróżują dłużej niż godzinę. Ma to za zadanie urealnić wyniki badań. Źródłem danych dla liczby ludności był Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast baza danych dotycząca sklepów została pozyskana z zasobów OpenStreetMap. Dla osiągnięcia założonego celu poznawczego badania posłużono się dwiema metodami badawczymi w postaci modelu Huffa oraz wzmocnionej dwuetapowej metody określania obszarów rynkowych. Pozwoliło to na osiągnięcie celu metodologicznego - analizy porównawczej podejść badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is focused on examining the availability of inhabitants of the Łódź region to the shopping malls. Field of basic research is the municipality. The analysis included all the municipalities of the Łódź region and the municipalities located beyond, if the customer access to a shop in the Łódź region takes no more than 60 minutes. The same principle was adopted in relation to the shops. The study included all the objects in the Łódź region, and these shops arranged in neighboring regions, to which the inhabitants of the Łódź region are traveling less than an hour. This is to make real results. The data source for the population was the Local Data Bank Central Statistical Office while the database of stores was extracted from the OpenStreetMap resources. The author used the two testing methods to achieve this objective of the survey - Huff's model and enhanced two-step floating catchment area method. (original abstract)
XX
W artykule omówiono istotę kreowania długookresowych relacji między placówkami handlowymi a ich klientami. Ponadto przedstawiono wyniki przeprowadzonego badania ankietowego metodą ocen ekspertów. Za ekspertów uznano pracowników wielkopowierzchniowych placówek handlu detalicznego znających potrzeby i preferencje klientów. Eksperci dokonali oceny wpływu 31 czynników (pogrupowanych na podstawie literatury przedmiotu w 6 kategorii: cena i warunki transakcji, merchandising, dostępność i funkcjonalność placówki, asortyment/ zaopatrzenie, obsługa, przyzwyczajenie) na wybór wielkopowierzchniowej placówki handlu detalicznego jako miejsca dokonywania zakupów przez klientów. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
The essence of creating long-lasting relationships between the trade enterprises and their customers is characterized in this paper. The results of the experts market research are shown. The experts, in this marketing research, are employees of large retail stores (super/hypermarkets) who understand consumers needs. The experts estimate the influence of 31 factors (arranged into 6 groups: price and transaction condition, merchandising, availability and functionality of the large retail store, assortment, services and staff in the store, familiarity of the store) in choosing super/hypermarkets as a suitable kind of shop for customers. (short original abstract)
XX
W artykule zostaną zaprezentowane wyniki badań własnych autora, przeprowadzonych na próbie ponad 1000 klientów lubelskich centrów handlowych. W wyniku przeprowadzonych analiz został opracowany model ścieżkowy, przedstawiający cały wieloaspektowy proces budowania zjawiska satysfakcji i lojalności na omawianym rynku. Uzyskane dane pokazują, jak badani klienci wartościują ofertę poszczególnych centrów handlowych działających w Lublinie, oraz dowodzą, iż każde z badanych centrów posiada odmienny zestaw kluczowych czynników sukcesu, będących głównymi determinantami wyboru określonego usługodawcy w opinii badanych osób.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the author presents results of the primary research conducted among the group of over 1000 clients of shopping centers located in Lublin. The analyses which were carried out allowed to construct the path relation model of the process of building customer satisfaction and loyalty on the analyzed market. Obtained data show how clients evaluate value of the offer of separate shopping centers located in Lublin. What is more they additionally prove that every shopping center possesses different set of key success factors which are the main determinants of decision making process on the market.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie jak istotną rolę odgrywa marketing sensoryczny (sensory marketing), jako koncepcja oddziaływania na zachowania zakupowe klienta - konsumenta w miejscu sprzedaży - jednostkach handlowych. Współcześnie tradycyjny marketing 4P zaczyna być traktowany jedynie, jako historyczna kolebka (punkt wyjściowy). Dziś jego koncepcyjne ujęcie staje się coraz mniej znaczące. Klient staje się coraz częściej mniej przewidywalny. Tym samym niezbędne wydają się być koncepcje, strategie i działania "skrojone na miarę", nakierowane na podbój portfeli czy raczej dusz klientów - konsumentów. Jedną z tych koncepcji jest właśnie marketing sensualny, który jednoczy analityczność i syntezę procesów odbioru świata przez klientów, oferując instrumentarium zarządzania światem doświadczeń klienta. Dotychczas marketing dostrzegał i celebrował znaczenie zaledwie zmysłu wzroku i obok niego zmysłu słuchu, marginalizując pozostałe zmysły. Wszechobecna reklama, barwne kompozycje opakowań, teatralne przestrzenie placówek handlowych to reprezentacja wizualności świata. W tle występuje werbalny przekaz reklamowy. Dźwięki zachęcające do nabycia produktów bądź skorzystania z usług. (fragment tekstu)
EN
Traditional marketing based on marketing-mix 4P tools is definitely not enough nowadays. This paper presents modern marketing concept of holistic impact which sale space influence customer's behavior. Concept called sensory marketing utilize all human senses (sight, hearing, taste, smell and touch) to gain customer's attention, induce positive emotions and finally lead customer to purchase. From design, music played around, possibility to taste and touch product(s) to pleasant scent - all of those factors should create unique atmosphere of the shop. Moreover in case of sensory marketing positive impression of visited shop remains in subconscious. This makes customer more likely to return. Based on research results such holistic approach is much more effective (in terms of expected onsite purchasing decisions and willingness to return) than stimulation of individual senses. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zmiany w sferze handlu, jakie zaszły w ostatnich 20 latach w miastach polskich, szczególnie dużych. Rozwój różnorodnych segmentów i form sprzedaży doprowadził do diametralnych przekształceń struktury branżowej i przestrzennej handlu. Nowoczesny handel detaliczny, głównie wielkopowierzchniowy, stał się jedną z wizytówek współczesnych miast, współdecydując o ich funkcjonalnym i architektonicznym wizerunku. Handel odgrywa znaczącą rolę gospodarczą i społeczną. Generując tysiące miejsc pracy, zasila dochody budżetu miasta, zaspokaja coraz to bardziej wyszukane potrzeby zakupowe mieszkańców, kreuje nowe przestrzenie i formy spędzania wolnego czasu, prowadzi też do dysfunkcji - konfliktów przestrzennych i społecznych. Od kilku lat stało się jasne, że proces rozwoju sieci handlowej nie może być żywiołowy, a interwencyjna rola państwa i samorządu powinna dotyczyć również tej sfery gospodarki. Zachowanie równowagi między handlem nowoczesnym a tradycyjnym stanowi najważniejsze wyzwanie dla rozwoju sieci handlowej polskich miast w najbliższych latach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents changes in retail trade that have taken place over the last 20 years in Polish towns, especially big cities. The development of a diversity of segments and forms of sale has led to a radical transformation of the commodity and spatial structure of retailing. Modern retailing, mostly large-scale, has become one of the characteristics of cities today, determining their functional and architectural image to a large extent. Retailing plays a significant economic and social role. By generating thousands of jobs, it swells the city budget, satisfies the ever more refined shopping needs of residents, creates new spaces and forms of spending leisure time, but also leads to dysfunctions: spatial and social conflicts. The last years have made it obvious that the development of the retailing system cannot be spontaneous, and that state and local government intervention should also apply in this sphere of the economy. Preserving a balance between modern and traditional retailing is the chief challenge for the development of the retail system in Polish towns over the next few years. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest przedstawienie możliwości zastosowania Regresji Ważonej Geograficznie do określenia zależności pomiędzy liczbą ludności a rozmieszczeniem sklepów w przestrzeni miasta. Tym samym dokonano rozpoznania analizowanych zależności i zróżnicowań przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta Wrocławia. W opracowaniu wykorzystano informacje dotyczące m.in.: lokalizacji sklepów, gęstości zaludnienia oraz kubatury budynków mieszkalnych. Jednostkę odniesienia przestrzennego stanowiły teoretyczne obwody spisowe. Posługując się statystykami lokalnymi Morana i Getisa-Orda określono wzorce lokalnych zależności przestrzennych. Dokonano również prób znalezienia uwarunkowań rozmieszczenia sklepów przy zastosowaniu technik regresji globalnej i przestrzennej - Regresja Ważona Geograficznie. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study is to identify the applicability of the Geographically Weighted Regression for determination of relationships between the size of population and the distribution of shops in the urban space. The paper presents the analyzed dependencies and diversities of urban space on the example of Wroclaw. The study includes information concerning e.g.: location of shops, population density and cubic capacity of residential buildings. Theoretical census enumeration areas were used as spatial reference units. Using local statistics of Moran and Getis-Ord, patterns of local spatial dependencies were determined. Attempts were also made to identify determinants of shop distribution using global and spatial regression techniques - Geographically Weighted Regression. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie rozmieszczenia kilku typów placówek handlowych prowadzących działalność zarobkową na przykładzie miasta Poznania, znalezienie prawidłowości pod tym względem oraz próba wyciągnięcia wniosków mogących pomóc przyszłym przedsiębiorcom szukającym lokalizacji dla swojego punktu handlowego. Dane w postaci wirtualnych map zaczerpnięto z internetowych baz danych, które gromadzą informacje o firmach działających na konkretnym obszarze. Zgromadzone dane prezentują sytuację na koniec maja 2011 r. W badaniu zastosowano analizę sieciową, jako technikę opisu struktury dużych zbiorowości, która skupia się na relacjach zachodzących pomiędzy elementami tego zbioru. Posłużono się wybranymi miarami i wskaźnikami charakteryzującymi m.in. liczbę węzłów tworzących sieć, ich oddalenie od środka sieci, wzajemny dystans między węzłami oraz ich zagęszczenie. Wszystkie te mierniki przyniosły efekt w postaci stwierdzenia, że placówki handlowe działające w Poznaniu, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, charakteryzują się różną budową sieci. Niektóre z nich są bardzo liczne i zagęszczone w centrum (np. banki), inne składają się tylko z kilku elementów rozproszonych na całym obszarze miasta (galerie handlowe). Rozpoznanie tych prawidłowości może zatem podpowiadać przyszłym właścicielom sklepów, jaką lokalizację wybrać, aby dostosować się do obecnej struktury i tym samym podjąć najbardziej racjonalną decyzję. W przypadku aptek i banków, opierając się na wnioskach z istniejących struktur, warto więc szukać miejsca zlokalizowanego blisko ośrodków mieszkaniowych, zaś hotele powinny wybierać lokalizację wokół głównych arterii komunikacyjnych. Dla sklepów papierniczych optymalną strategią wydaje się ulokowanie w centrum miasta, natomiast galerie handlowe powinny się znajdować w pewnej odległości względem siebie, by nie stwarzać sobie niepotrzebnej konkurencji i narażać się na utratę części klientów. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study is to identify the location of several types of agencies handling commercial activity on the example of Poznan city, to look for regularities in this regard, and to try to draw conclusions that may help future entrepreneurs looking for locations for their points of sale. Data in the form of virtual maps were taken from online databases that gather information about companies operating in the particular area. The data collected represent the situation at the end of May 2011. In the study network analysis was used as a technique of describing the structure of large populations which focuses on the relations between the elements of this set. The author used selected measures and indicators characterizing the number of vertices in a network, their distance from the center of the network, mutual distance between the nodes and their density. All these measures resulted in the conclusion that commercial outlets operating in Poznan, depending on the type of activity, are characterized by a different network construction. Some of them are numerous and dense in the center (e.g. banks), others consist only of a few items scattered throughout the city (malls). The correct diagnosis may therefore prompt the future owners of outlets to choose a future location of the store and adapt to the current structure and thus take the most rational decision. In the case of pharmacies and banks, basing on the conclusions of the existing structures, it is worthwhile to look for places located close to residential centers, whereas hotels should choose a location close to the main thoroughfares. For stationery stores the optimal strategy seems to be locating in the city center, and shopping malls should do that at a certain distance relative to each other, so as not to create unnecessary competition and expose themselves to the loss of customers. (original abstract)
XX
Jedną ze strategii budowania przewagi konkurencyjnej jest model biznesu oparty o wartość dla klienta. Do atrybutów, które kształtują postrzeganą przez klienta placówki handlowej wartość, zalicza się: lokalizację, poziom cen, jakość i wybór produktów, standardy i poziom obsługi klienta, godziny otwarcia i formy płatności. Są one jednocześnie czynnikami budującymi przewagę konkurencyjną. Celem artykułu jest identyfikacja oraz ocena atrybutów przewagi konkurencyjnej formatów handlu detalicznego. Wyniki wskazują, iż hipermarkety mają przewagę nad pozostałymi formatami pod względem ilości, jak i jakości oferowanych produktów oraz godzin otwarcia. Lokalizacja jest głównym czynnikiem przewagi konkurencyjnej sklepów osiedlowych, poziom cen - sklepów dyskontowych, a poziom obsługi - sklepów specjalistycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Retail (regardless of format) take a lot of activities whose purpose is to achieve a competitive advantage. One of strategies to build competitive advantage is a customer value model. Attributes that shape perceived customer value include: location, price level, quality and choice of products, standards and customer service levels, opening hours and payment. These attributes are also factors in building of competitive advantage. The aim of the article is to identify and evaluation the competitive advantages of retail formats. The analysis was based on primary and secondary sources of information. The analysis results indicate that supermarkets have an advantage over other retail formats in terms of quantity and quality of our products, and opening hours. The location is the main competitive advantage of local shops, the price level - discount stores, and the level of service - specialist shops. The different formats of retail are evaluated by the same clients, regardless of class town in which they are located.(original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.