Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 246

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biofilm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
Content available remote Diffusional penetration depths in biofilms
100%
EN
The method for determination of the diffusional penetration depth in a flat biofilm which forms at internal surfaces of microbiological reactors has been presented. The analysis covered single-substrate processes, which occurs according to Monod kinetics and processes with substrate inhibition. Double -substrate processes which have an application in aerobic biodegradation were discussed separately. Determined values of the diffusional penetration depth were compared with values published in the literature.
PL
Przedstawiono sposób określania głębokości penetracji dyfuzyjnej w płaskim biofilmie powstającym na wewnętrznych powierzchniach bioreaktorów mikrobiologicznych. Analizą objęto procesy jednosubstratowe przebiegające według kinetyki Monoda i procesy z inhibicją substratem oraz procesy dwusubstratowe, które mają np. zastosowanie w biodegradacji aerobowej. Wyznaczone wartości głębokości penetracji dyfuzyjnej porównano z wartościami opublikowanymi w literaturze.
2
Content available remote Reactions on the Surface of the Implant Under the Influence of Biofilm
89%
EN
The contact of a biomaterial with the biological environment in in vitro and in vivo tests leads to the production of a particular ecosystem in which the active roles perform both, the material surface and the extracellular matrix protein forming a biofilm. Proteins affect cell and bacteria adhesion processes, biological activity of cells and activation of inflammatory response. The knowledge of the reaction mechanisms active on the surface of the material and the contacting tissues enables definite modification of the material surface layer eliminating their disadvantages, giving new, desired properties, affecting the biology of cells. Testing the biocompatibility of titanium materials emphasises their reactivity with proteins and cells and the possibility of modifying the biological reactivity of the surface by changing its properties by biochemical and surface engineering methods. This article presents results of previous studies on this problem.
PL
Na podstawie przeglądu literatury dokonano charakterystyki zjawiska quorum sensing, które w znaczeniu dosłownym oznacza poczucie obecności i odgrywa znaczącą rolę w procesie formowania i funkcjonowania biofilmu. Zjawisko to jest specyficznym systemem komunikacji pomiędzy drobnoustrojami z udziałem związków chemicznych, ściśle kontrolowanym przez określone geny w odpowiedzi na liczebność populacji drobnoustrojów. Biofilm odpowiada często za uszkodzenia urządzeń sanitarnych, gospodarstwa domowego, materiałów budowlanych. Poznanie mechanizmów tworzenia i funkcjonowania biofilmu pozwoli na opracowanie skuteczniejszych technologii walki ze skutkami jego szkodliwego oddziaływania w inżynierii środowiska, budownictwie jak również w codziennym życiu człowieka.
EN
In the paper characteristics of phenomenon of quorum sensing on base of current literature was done. Quorum sensing means sense of presence in literal meaning and it plays significant role in process of formation and functioning of biofilm. Quorum sensing is a special kind of communication system between microorganism with participation of chemicals. It is controlled by definite genes in answer on numerical force of population of microorganisms. Biofilm functioning is strictly connected with damages of sanitary equipment, housekeeping, construction materials. Knowledge of mechanism of biofilm creation will allow for elaboration of forceful technology of battle with its result of harmful interaction in environmental engineering, construction as well as in daily life of person.
EN
A mathematical model of a plane, steady state biofilm, with the use of a single substrate kinetics, was proposed. A set of differential equations was solved. In order to analyse the biofilm’s behaviour, a number of simulations were performed. The simulations included varying process parameters such as detachment coefficient and substrate loading. Two detachment models were taken into consideration: one describing the detachment ratio as proportional to the thickness of the biofilm, and the other one proportional to the thickness of the biofilm squared. The results provided information about substrate and live cell distribution in biofilm and the influence of certain parameters on biofilm behaviour.
PL
Czystość powierzchni w zakładach produkujących żywność ma zasadnicze znaczenie w uzyskiwaniu odpowiedniej jakości wyrobów gotowych, bezpiecznych dla konsumenta. Rozwijające się na powierzchniach roboczych drobnoustroje, szczególnie te zdolne do wytwarzania biofilmów, stwarzają duże problemy w utrzymaniu odpowiedniej czystości linii produkcyjnych w zakładach przetwórstwa żywności. W artykule omówiono metody wykrywania biofilmów w instalacjach zamkniętych i na powierzchniach otwartych.
EN
The surface cleanliness in plants producing the food is fundamental for production of safe and the highest quality food. The microorganisms are developing on equipments surfaces, especially these microorganisms which can create biofilm, are generating a lot of problems with cleanliness keeping of production lines. The article presents methods of biofilm detection on open and closed surfaces of food production installations.
7
Content available remote Ocena czystości mikrobiologicznej instalacji przemysłowych
75%
PL
Przedmiotem artykułu jest ocena czystości mikrobiologicznej instalacji przemysłowych. Autorki wyjaśniają proces powstawania biofilmu na przykładzie bakterii i analizują możliwe źródła zakażeń. Wykazują, jaki wpływ na skuteczność działania środków dezynfekujących ma biofilm oraz przedstawia skuteczne sposoby zapobiegania rozwojowi skażenia. Prezentują również możliwe metody badawcze.
EN
The subject of this article is the assessment of the microbiological purity of industrial installations. The authors explain the process of biofilm formation using the example of bacteria and analyze possible sources of infection. The authors show the influence of biofilm on the effectiveness of disinfectants and present effective methods of preventing the development of contamination. The authors also present possible research methods.
PL
Przedstawiono ilościową ocenę wpływu obecności i przenoszenia biomasy z biofilmu do cieczy na efektywność biodegradacji związków organicznych wykazujących hamujący wpływ na wzrost mikroorganizmów. Miarami ilościowymi tej efektywności są: stopień przemiany substratu węglowego i położenie gałęzi stanów stacjonarnych oraz ich stabilność. W charakterze przykładu procesowego wybrano biodegradację fenolu, jako związku o silnym działaniu toksycznym. Oceny zrywania biofilmu dokonano poprzez analizę dwóch przypadków granicznych. Przedstawioną metodę postępowania można rozszerzyć na procesy biodegradacji innych związków organicznych, poprzez dobór stosownej kinetyki procesu mikrobiologicznego.
EN
The paper presents the quantitative evaluation of the influence of biofilm presence and biomass transfer from the biofilm to the liquid phase on the efficiency of biodegradation of organic compounds inhibiting biomass growth. Quantitative measures of the efficiency are: a degree of conversion of carbonaceous substrate, position of steady-states and their stability. As a process example, the biodegradation of phenol as a compound of strong toxic action was chosen. The evaluation of biofilm detachment was performed by the analysis of two limit cases. The presented method can be extended to other toxic compounds by choosing suitable microbiological kinetics. Keywords: The paper presents the quantitative evaluation of the influence of biofilm presence and biomass transfer from the biofilm to the liquid phase on the efficiency of biodegradation of organic compounds inhibiting biomass growth. Quantitative measures of the efficiency are: a degree of conversion of carbonaceous substrate, position of steady-states and their stability. As a process example, the biodegradation of phenol as a compound of strong toxic action was chosen. The evaluation of biofilm detachment was performed by the analysis of two limit cases. The presented method can be extended to other toxic compounds by choosing suitable microbiological kinetics.
PL
W artykule zaprezentowano mycie enzymatyczne jako innowacyjne rozwiązanie stosowane w przemyśle spożywczym. Zdefiniowano pojęcie enzym, dokonano klasyfikacji enzymów i omówiono teoretyczne modele ich działania. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące usuwania zanieczyszczeń z powierzchni produkcyjnych za pomocą enzymów. Szczególną uwagę zwrócono na skuteczne działanie preparatów enzymatycznych w usuwaniu biofilmów.
EN
The work presents the enzymatic cleaning, as innovative solution, employed in food industry. The enzyme term was defined. The classification of enzymes was carried out and their theoretical models were discussed. The positive results of research relative to cleaning effectiveness with the enzyme solutions were presented. Particular attention was paid to effective action to remove biofilm fouling.
PL
Główne problemy dotyczące dezynfekcji w spożywczych zakładach produkcyjnych związane są przede wszystkim z opornością drobnoustrojów na substancje biobójcze i powstawaniem biofilmów. Przyczyną problemów mikrobiologicznych w zakładzie mogą być źle przeprowadzone procesy mycia i dezynfekcji, nieprawidłowo zaprojektowane powierzchnie urządzeń i maszyn, ze szczelinami, pęknięciami, zarysowaniami, za bardzo chropowate, na których bardzo łatwo gromadzą się mikroorganizmy. W artykule scharakteryzowano rodzaje i mechanizmy oporności, jakie mogą występować wśród drobnoustrojów, a także przedstawiono czynniki sprzyjające powstawaniu biofilmów o dużej oporności na biocydy. Zaprezentowano również najczęściej popełniane błędy w procesie dezynfekcji.
EN
The main problems of disinfection in the food manufacturing facilities are primarily associated with resistance of microorganisms to biocides and biofilms` formation. The cause of microbiological problems in the plant may include poorly performed cleaning and disinfection processes, improperly designed surface containing cracks, clefts, scratches or too much roughness, which very easily settle microorganisms. This paper describes the types and mechanisms of resistance that can occur among microorganisms, as well as the factors favoring the formation of biofilms with a high resistance to biocides. Also, the most common mistakes in the process of disinfection were demonstrated.
PL
Artykuł prezentuje przegląd wybranych wyników prac badawczych dotyczących wpływu materiałów kontaktujących się z wodą na wzrost mikroorganizmów w systemie dystrybucji. Omówiono również metody oceny wpływu tychże materiałów na rozwój mikroorganizmów.
EN
The paper presents a review of selected studies on the impact of materials on the growth of microorganisms in the distribution system. Methods of assessing the impact of materials contacting with water on the microbial growth have been discussed.
12
Content available remote Biofilm : źródło zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle
75%
PL
Dokonano przeglądu najważniejszych czynników wpływających na tworzenie się biofilmów na powierzchniach abiotycznych w środowisku produkcyjnym. Przedstawiono charakterystykę czynników zapobiegających ich powstawaniu oraz metod stosowanych do niszczenia i usuwania biofilmów. Poruszone również zostały problemy wynikające z wtórnych zanieczyszczeń wyrobów gotowych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, metalowym, papierniczym, chemii budowlanej oraz wody w systemach jej dystrybucji.
EN
A review, with 25 refs., of biofilm formation mechanisms on abiotic surfaces, measures for preventing biofilm formation and methods used for destruction and removal of biofilms in food, cosmetic, metal, chem. and paper industries and water supply systems.
PL
Dla bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi bardzo istotne staje się monitorowanie obecności takich patogenów, jak Campylobacter spp. Jeszcze niedawno przełamanie bariery międzygatunkowej zwierzęta-ludzie przez ten patogen było nieznane. Obecnie, co potwierdzają raporty służb epidemiologicznych Unii Europejskiej, kampylobakterioza zajmuje główne miejsce w wykazie najważniejszych zoonoz (chorób odzwierzęcych) w świecie. Dlatego też w artykule omówiono obecny stan wiedzy na temat tego patogenu i zdolności tworzenia przez niego biofilmu.
EN
Monitoring for the presence of pathogens such as Campylobacter spp. is crucial for the health and safety of people. Even in the recent past crossing the animal-human interspecies barriers by this pathogen has been the unknown problem. Now, as it was confirmed by the reports of epidemiological services of the European Union, campylobacteriosis occupies a prominent place in the list of the most important zoonoses in the world. Therefore, this article discusses the current state of knowledge about this pathogen and its ability to form biofilm.
14
Content available Bioreaktory membranowe z warstwą biofilmu
75%
PL
Przedstawiono rozwiązania techniczne bioreaktorów membranowych z warstwą biofilmu oraz omówiono ich zastosowania. Szczególną uwagę zwrócono na reaktory, w których mikroorganizmy są immobilizowane na powierzchni membrany, a membrana pełni równocześnie funkcję transportową dla substratów w formie ciekłej i gazowej. Interesującym przypadkiem jest natlenianie membranowe. Opisano efektywną realizację równoczesnych procesów aerobowych oraz anaerobowych w jednym reaktorze. Przedstawiono przegląd stosowanych membran z uwzględnieniem cech konstrukcyjnych i materiałowych.
EN
Technical solutions of membrane biofilm reactors were presented with description of application, key parameters for process realization and control. Bioreactors in which microorganisms are immobilized on the membrane surface and simultaneously membrane is used to transport liquid or gaseous substrates into the biofilm were particularly considered. An interesting case represents the membrane oxygenation. It is possible to achieve simultaneous realization of integrated aerobic and anaerobic processes in a single reactor. The overviewof applied membranes regarding their construction and material aspects is presented.
EN
Mathematical model of the biofilm growth and morphology dynamics has been presented based on the cellular automata theory. All processes occurring in a biofilm have been modelled in a discrete manner. The two-dimensional distributions of microorganisms density and concentrations of substrates were obtained from the simulation. One-dimensional distributions of microorganisms density and biofilm porosity dependent on the growth time have been determined. It was shown that the biofilm morphology varies significantly over the process time. This phenomenon can be used for determining the age of a growing biofilm.
16
Content available remote Construction and fitting of the model of moving-bed biofilm reactors system
75%
EN
In the paper, a model consisting of four biofilm reactors was described. The model was developed to simulate the process of integrated nitrogen and carbon removal. It was fitted based on the results obtained in an identical laboratory system. AQUASIM program was used in the simulations. As a result, a good fitting between calculations and measurements was obtained.
PL
Opisano budowę układu czterech reaktorów z biofilmem, utworzonego do symulacji procesu zintegrowanego usuwania azotu i węgla. Jako narzędzia do przeprowadzenia obliczeń użyto programu AQUASIM. Model kalibrowano, wykorzystując wyniki pracy identycznego układu w skali laboratoryjnej. W wyniki przeprowadzonych prac uzyskano dobre dopasowanie danych pomiarowych do obliczeń.
17
Content available remote Deammonification process of sludge digester liquors in biofilm systems
75%
EN
This study is a review of the new methods of ammonium nitrogen removal from liquids which originate from dewatering of digested sludge based on the rule of deammonification in biofilm systems.
PL
W pracy dokonano przeglądu nowych metod usuwania azotu amonowego z wód osadowych wytwarzanych w procesach przeróbki osadów ściekowych opartych na deamonifikacji w systemach z biofilmem.
PL
W badaniach laboratoryjnych wykazano przydatność preparatu biobójczego, zawierającego nanocząstki srebra (≤20 nm) osadzone na krzemionce, do kondycjonowania wody obiegowej w układach chłodniczych. Skuteczność tego procesu była zróżnicowana i zależała od badanej grupy bakterii wskaźnikowych, natomiast nie zależała od zastosowanej dawki preparatu (w zakresie dawek 0,5÷1,5 g/m3). Środek biobójczy, którego receptura jest w trakcie uzyskania ochrony patentowej, dawkowano do wody pobranej z obiegu chłodzącego chłodni kominowej w Elektrowni Łaziska, zasilanego z ujęcia wody powierzchniowej. Wykazano, że preparat biobójczy skutecznie oddziaływał na bakterie Escherichia coli, a także na bakterie mezofilne i psychrofilne, wykazując największą skuteczność w dezaktywacji bakterii E. coli (dawka 0,5 g/m3 – 100%). Badania wykazały większą skuteczność preparatu w dezaktywacji bakterii mezofilnych niż psychrofilnych, przy czym różnica nie przekraczała 10%. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do dalszych badań nad wyznaczeniem skutecznej dawki preparatu zawierającego nanocząstki srebra, zapewniającej ograniczenie rozwoju bakterii i powstawania biofilmu w urządzeniach chłodniczych.
EN
Biocide product containing silver nanoparticles (≤ 20 nm) immobilized on silica was demonstrated as a useful tool for water conditioning in cooling circulation systems. The process efficacy varied depending on the indicator bacteria tested. However, it did not depend on the product dose (dose range 0.5–1.5 g/m3). The biocide product, recipe of which is pending patent approval, was dosed into the water withdrawn from the cooling tower circulation system of the Laziska Power Plant, supplied by surface water intake. It was shown that the biocide product was effective against Escherichia coli as well as mesophilic and psychrophilic bacteria, with the highest efficacy to inactivate E. coli (100% at a dose 0.5 g/m3). The product was up to 10% more effective against mesophilic than psychrophilic bacteria. The study results form the basis for further studies on the effective dose of silver nanoparticle containing product that would limit bacterial growth and biofilm formation in cooling systems.
PL
Dużym problemem w implantologii są infekcje pooperacyjne. Infekcje w dużej mierze są wynikiem adhezji mikroorganizmów do powierzchni implantów oraz tworzeniem na ich powierzchniach biofilmu – kompleksu mikroorganizmów osadzonych na stałe do podłoża. W ostatnich latach wiele prac badawczych dotyczy wytworzenia biomateriałów o właściwościach antybakteryjnych. Próbuje się wytworzyć na powierzchni implantów powłoki, które zmniejszają zdolności adhezji oraz trwałego przyczepienia mikroorganizmów i rozwoju biofilmu. Celem pracy były badania strukturalne próbek na bazie tytanu z dodatkiem srebra, które miałyby właściwości antybakteryjne. Wyniki wskazują na możliwość tworzenia takich spieków metodami metalurgii proszków o jednorodnej strukturze i dobrych właściwościach biologicznych.
EN
The main problem in implantology are postsurgical infections. Infections are a result of the adhesion of microorganisms to the surface of the implant and the formation of biofilm on their surfaces - the complex of microorganisms attached to a solid substrate. In the last few years many research were directed to the preparation of biomaterials with antibacterial properties. Scientists are trying to produce the implant surface coatings that reduce the adhesion capacity and permanent attachment of microorganisms and biofilm development. The aim of this research work was to investigate the structural samples based on titanium with silver, which would have antibacterial properties. The results indicate the possibility of the formation of such sintered powder metallurgy methods of homogeneous structure and good biological properties.
20
Content available remote Modelowanie struktury biofilmu przy użyciu automatu komórkowego
75%
PL
Opracowano automat komórkowy do symulacji procesu mikrobiologicznego w biofilmie. Wykazano, że zaproponowany algorytm daje możliwość uzyskania różnych struktur biofilmu w zależności od warunków procesowych.
EN
Cellular automaton model has been elaborated for simulation microbial process in a biofilm. It was shown that the proposed algorithm gives possibility to obtain various structures of microbial biofilms, depending on operating conditions.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.