Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 405

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Badania statystyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
1
Content available remote On Limit Distribution of Horvitz-Thompson Statistic Under the Rejective Sampling
100%
XX
Rozważany jest problem wnioskowania o wartości przeciętnej w populacji skończonej i ustalonej na podstawie próby, do której są losowane elementy populacji z prawdopodobieństwami proporcjonalnymi do wartości cechy dodatkowej. Losowanie zwrotne próby o zadanej z góry liczebności jest powtarzane tak długo, aż uzyskamy taką, w której elementy populacji nie powtarzają się. Hajek wykazał, że statystyka Horvitza-Thompsona dla obserwacji zmiennej w tak losowanej próbie ma granicznie rozkład normalny m.in. pod warunkami, że rozmiary próby i populacji wzrastają w sposób nieograniczony oraz wariancja statystyki Horvitza-Thompsona jest znana. Treść niniejszej pracy jest nieznacznym uogólnieniem tej własności granicznej rozkładu prawdopodobieństwa statystyki Horvitza-Thompsona na przypadek, gdy jej wariancja jest oceniania za pomocą znanego estymatora Yatesa i Grundy'ego. (oryginalny abstrakt)
EN
Asymptotic normality of the Horvitz-Thompson statistic is very important from practical point of view because it let us construct confidence interval for the population mean as well as testing statistical hypothesis on mean value. For instance, such hypotheses are considered in financial audit, because there is frequently considered rejecting sampling design as a particular case of so called dollar sampling. (fragment of text)
XX
Szersze wykorzystanie hierarchicznych modeli bayerowskich pozwala na uzyskanie dokładnych oszacowań zachowań respondenta bez konieczności uwzględniania wielu scenariuszy. Z drugiej strony trudne jest oszacowanie przed przeprowadzeniem badania liczby atrybutów i liczby ich poziomów dla danej liczebności próby z uwzględnieniem kosztów zmian. W opracowaniu prezentowane jest podejście bazujące na przetwarzaniu wsadowym danych symulowanych o pewnych charakterystykach. Głównym celem jest poszukiwanie optymalnej kombinacji liczebności próby i liczby zadań na respondenta, która pozwala na uzyskanie zadanej dokładności i optymalnej wartości kosztów, ale także badanie wrażliwości proponowanej rekomendacji ze względu na zmiany wartości ustalonych parametrów. (oryginalny abstrakt)
EN
Because of the increase in computing speed and availability of easy-to-use commercial software for estimating hierarchical Bayesian (HB) models application of these methods became a standard in analyzing choice-based conjoint data. Today market researchers can estimate models of complexity that was not attainable or would require great amount of resources few decades ago. On the other hand it might make many practitioners forget that even the capabilities of HB models are not unlimited and that there are many factors that have a negative impact on the success of the study. This article emphasizes the need to carefully design the study with respect to the sample size and number of tasks shown to the respondents used and recommends checking sufficiency of the setup with use of simulated datasets. These should reflect possible scenarios and impact of various factors. (fragment of text)
3
100%
XX
Rozważny jest model dla danych przekrojowo-czasowych uwzględniający dwa składniki losowe spełniające odpowiednio założenia przestrzennego modelu autoregresyjnego oraz modelu autoregresyjnego w czasie. W pracy rozważane są dwa predyktory wartości globalnej w domenie. Pierwszy z nich jest empirycznym najlepszym liniowym nieobciążonym predyktorem wyprowadzonym przy założeniu wspomnianego modelu. Drugi jest najlepszym liniowym nieobciążonym predyktorem przy założeniu modelu mieszanego, w którym elementy składników losowych są niezależne. Analiza została wsparta badaniami symulacyjnymi. (oryginalny abstrakt)
EN
Based on the simulation study two predictors were compared for spatially and temporally correlated longitudinal data. The first one under the correctly specified model where unknown parameters are estimated using REML and the second predictor under the misspecified model (under assumption of the lack of spatial and temporal correlation). It was shown, especially for small values of spatial correlation, that the second, simpler predictor can be a good alternative to the first one. (fragment of text)
XX
W wielu badaniach statystycznych mamy do czynienia z pewną wiedzą a priori, którą mo-deluje się wybierając rozkład a priori na przestrzeni nieznanych parametrów lub rodzinę roz-kładów a priori. Przy rozważaniu rodziny rozkładów a priori związanej z niepewnością co do informacji a priori otrzymujemy również rodzinę decyzji bayesowskich. Celem jest natomiast wybór jednej reguły "optymalnej" (odpornej). W pracy badane są trzy modele ważne w zastosowaniach ubezpieczeniowych, służące do opisu liczby roszczeń (model dwumianowy, ujemny dwumianowy i Poissona). Rozważane są dwie funkcje straty i różne naturalne rodziny rozkładów a priori. Wyznacza się oscylację estymatorów bayesowskich oraz konstruuje estymatory o r-minimaksowej utracie a posteriori jako estymatory optymalne i odporne. (abstrakt oryginalny)
XX
Badania statystyczne dotyczące działalności gospodarczej często sprawiają wiele kłopotów związanych z danymi. Problemy pojawiają się w odniesieniu do zmiennych. Rozkłady podmiotów według analizowanych cech charakteryzują: bardzo silna asymetria prawostronna, ogromne zróżnicowanie i silna koncentracja. Poza tym w przypadku wielu jednostek badana zmienna przybiera wartości zerowe bądź wartości skrajne. Problem zmiennych w statystyce gospodarczej dotyczy nie tylko Polski. Świadczą o tym publikacje, w których prezentowane są wyniki badań dotyczących szacunków parametrów dla podmiotów gospodarczych. Rozwiązanie polegające na usunięciu wartości skrajnych nie zawsze dostarcza wiarygodnych szacunków. Dlatego też nieodzowne w takiej sytuacji wydaje się wprowadzenie do estymacji pewnych modyfikacji opartych np. na modelu Cham- bersa. W modelu tym zaproponowano nowe podejście do estymacji pośredniej typu GREG - ze szczególnym uwzględnieniem wag przypisywanych poszczególnym obserwacjom. (fragment tekstu)
EN
According to the Central Statistical Office, there were about 1.6 million small enterprises (called small business) in Poland in 2001 - over 95% of all enterprises. Although the small economic entities constitute the basis of local economy, there is no information about this group of enterprises available at regional and local level. One of the major problems involved in estimating information about economic activity across domains is the distribution of small companies variables. The study variable may be highly skewed, there may be a large proportion of zero responses and there may be several auxiliary variables that can be used to improve estimation but these may include some extreme values. This article presents Chamber's Model which examines the behaviour of GREG estimators taking into account data classification. It shows how an efficient Chambers Model was found for a business survey. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie ustrojowych podstaw działalności organów statystyki publicznej i banku centralnego poprzez analizę reguł wynikających z ustawy o statystyce publicznej oraz właściwych przepisów ustawy o NBP. Prowadzenie badań statystycznych z jednej strony oraz opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej z drugiej strony wymaga współdziałania GUS i NBP - instytucji będących największymi w polskim systemie prawnym hurtowniami danych. Racjonalny ustawodawca przyjmuje konieczność koordynacji działań przez Prezesa GUS i Prezesa NBP w obszarze współpracy dotyczącej prowadzenia badań statystycznych. Współpraca ta ma charakter dwustronny i opiera się na jasno określonych kompetencjach i innych zadaniach ustawowych, a jej efektem jest możliwość korzystania z danych statystycznych zbieranych, gromadzonych i przechowywanych przez obydwa podmioty oraz realizowanie przez nie obowiązków wynikających z ich pozycji ustrojowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the systemic foundations of the functioning of official statistics and the central bank. The research is based on the analysis of regulations outlined in the Official Statistics Act and relevant provisions of The Act on the National Bank of Poland. Both the conducting of statistical research and developing monetary and banking statistics, balance of payments and establishing an international investment position require a close collaboration between these two institutions, which also happen to be the largest data 'reservoirs' under the Polish legal system. A rational legislator acknowledges the necessity to coordinate the activity of the President of Statistics Poland and the President of the National Bank of Poland in the realm of statistical research. This collaboration is bilateral, based on clearly defined competences and other statutory tasks. It also allows the use of statistical data collected, stored and maintained by both institutions and the fulfillment of their constitutional obligations. (original abstract)
EN
The subject of the article are family budgets in 1970 in the District of Kielce. At the beginning factors influencing significantly the size and structure of individual consumption in the households have been discussed. The role of the woman not employed professionally but performing a number of chores at home has been stressed. Then, after characterizing some criteria of grouping the households an analysis of the family budgets has been made. The starting-point of this analysis are contained in the Statistical Yearbook of Kielce region for the year 1971. The analysis shows that families of the lowest income consist of many persons white families of the highest income are small. The living standard is closely connected with the professional activity of the members of the family. It be seen that with the increase of the number of persons in the family the average number of persons dependent on the working members of the family also increases. Earned income is the main position of the family budgets. Its basic source are earnings of the head of the family. The per cent participation in the earnings of the head of the family varies, however, among particular living standard groups. In principle the higher the living standard the lower the participation of the head of the family in the overall income from work. Expenditures in the family budgets are characterized by relatively high sums spent on food (about 50% of the overall average expenditures). The analysis of particular living standard groups fully varifies the correctness of Engel's law because the increase of income is always accompanied by the decrease of sums spent on foodstuff. On the whole, one can state that, as far as family budgets are concerned, certain regularities which occur in the District of Kielce are characteristic of the whole country. (original abstract)
8
Content available remote The Usefulness of Past Data in Sampling Design for Exit Poll Surveys
80%
XX
Głównym zadaniem exit poll jest predykcja wyniku wyborczego tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Nie mniej ważnym celem badania jest oszacowanie rozkładów głosów w różnych przekrojach społeczno-demograficznych. Kluczową kwestią dla jakości tych oszacowań jest wybór odpowiedniej próby obwodów głosowania. W artykule poddane zostały analizie alternatywne do losowania prostego metody doboru próby obwodów. Główny nacisk położono na wykorzystanie powszechnie dostępnych baz danych ze szczegółowymi wynikami przeszłych wyborów. Za pomocą eksperymentów symulacyjnych oceniono efektywność techniki powiązania wyboru nowej próby z przeszłymi wynikami (tied sample procedure) oraz wskazano optymalne dla niej parametry, a także zaproponowano pewną modyfikację procedury. Najlepsze wyniki uzyskano dla losowania warstwowego z zastosowaniem elementów procedury tied sample. Wskazano również możliwość redukcji kosztów badania bez straty na efektywności poprzez odpowiedni dobór wyłącznie dużych obwodów. (oryginalny abstrakt)
EN
The detailed data about the past elections results is a valuable source of additional information enabling the improvement of sampling in exit poll. Based on the full results of the presidential election 2010 and the parliamentary election to the Sejm 2007 it was proven by means of simulation experiments that applying tied sample procedure significantly improves the representativeness of the sample. This benefit increases along with the growth of the number of generated samples. However, the more samples are generated the more advisable it is to modify the procedure in a way that instead of choosing the best sample from the past election, the choice is made from the first several hundred samples. The method of this choice requires further analysis. The improvement was obtained by applying stratified sampling in which the population was divided to eight strata based on two variables: geographic division and the type of territorial unit. It was also proven that by applying tied sample procedure the smallest precincts may be omitted in the survey, which is beneficial from financial and organizational point of view and does not further affect the results. (fragment of text)
XX
W ramach badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej prowadzone są badania przedsiębiorstw, m.in. w zakresie przychodów i kosztów, wyników działalności gospodarczej, składników aktywów obrotowych, źródeł finansowania majątku, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, czy też nakładów na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych, oceny potencjalnej zdolności kredytowej. W artykule zestawiono i poddano analizie szeregi czasowe wybranych relacji ekonomicznych i wskaźników struktury podmiotów gospodarczych z województwa zachodniopomorskiego o liczbie pracujących powyżej 49 osób.(abstrakt oryginalny)
EN
Within the framework of Polish statistical program enterprises are surveyed and data is col- lected on revenues, costs, financial resuhs, assets, liabilities, taxes, inyestments outlays on fixed as- sets, intangibles, creditworthiness and other variables. The paper lists and shortly presents existing surveys, and provides some illustrative results.(original abstract)
10
80%
PL
Propozycje zamierzeń programowych statystyki publicznej przygotowuje GUS wspólnie z resortami i innymi instytucjami prowadzącymi badania w ramach statystyki publicznej, w ścisłej współpracy z organami rządowej administracji centralnej i terenowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi, społecznymi i związkowymi, a także środowiskiem naukowym. Roczny program badań statystycznych spełnia ważną funkcję instrumentu służącego do koordynacji prac programowych i kontroli funkcjonowania systemu informacyjnego statystyki publicznej. Jest on jednocześnie dokumentem informującym użytkowników informacji statystycznych o kierunkach działalności statystycznej. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the research intentions of official statistics prepared in close cooperation with government agencies, local government units as well as business, social and union organizations. The basic criterion for the preparation of the programme was to provide the continuous observation socio-economic situation of the country. The proposed research will provide information to enable the obtaining and analyzing current assessments used for forecasting trends and historical and international comparisons. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł analizuje pewną, numeryczną metodę otrzymywania tablic dystrybuant zmiennych stabilnych. Przedstawia też tablice wartości dystrybuant stabilnych dla dziesięciu wartości wykładnika charakterystycznego i tablice kwantyli dla tych dystrybuant. (fragment tekstu)
EN
This paper takes a few steps toward alleviating problems of data analysis that arise from the fact that elementary expression for density and cumulative distributions functions (c.d.f.'s) for most stable distributions are unknown. Results of Bergstrom [2] are used to develop numerical approximations of the c.d.f.'s of symmetric stable distributions. Tables of the c.d.f.'s and their inverse functions are presented for nine values of the characteristic exponent. (original abstract)
XX
W badaniach statystycznych braki odpowiedzi stanowią jedno z głównych źródeł błędów nielosowych. W literaturze przedmiotu wskazuje się na dwie grupy metod statystycznych, których zastosowanie przyczynia się do eliminacji negatywnego wpływu braków odpowiedzi na proces estymacji nieznanych parametrów w populacji generalnej: imputacja i kalibracja. Szczególną rolę odgrywa tutaj kalibracja, która polega na skorygo-waniu wag wynikających ze schematu losowania próby, tak aby odtworzone zostały warto-ści globalne wszystkich zmiennych pomocniczych. Głównym celem artykułu jest przedsta-wienie analizy składowych głównych jako metody doboru zmiennych pomocniczych w po-dejściu kalibracyjnym w badaniach statystycznych z brakami odpowiedzi. W artykule skon-centrowano uwagę na pokazaniu teoretycznych powiązań między podejściem kalibracyjnym a analizą składowych głównych z uwzględnieniem faktu, że w badaniu występować mogą braki odpowiedzi. W tym celu opisana zostanie konstrukcja odpowiednich wag kalibracyj-nych wykorzystujących metodę składowych głównych(abstrakt oryginalny)
EN
Missing data are one of the major types of non-random errors in statistical sur-veys. Two main statistical techniques of eliminating the negative effect of nonresponse are considered in the literature: imputation and calibration. The main idea of calibration in-volves adjusting design weights in order to reproduce exactly known population totals of all auxiliary variables. The main purpose of this article is to present Principal Component Analysis (PCA) as a method for choosing auxiliary variables in the calibration approach in surveys with nonresponse. Special emphasis will be placed on showing theoretical links be-tween the problem of finding calibration weights and the PCA methodology in the context of surveys with nonresponse. In particular, it will be shown how calibration weights can be constructed using PCA(original abstract)
XX
Podsumowując treść zawartą w podanych twierdzeniach stwierdzamy, że każde z nich przedstawia pewien specyficzny typ macierzy korelacji R, takiej że odpowiadający jej model ma własność koincydencji.(fragment tekstu)
EN
In the paper, there are formulated and proved some theorems concerning correlation matrices R to which correspond models possessing the coincidence property. (short original abstract)
14
Content available remote Doświadczenie i intuicja w badaniach statystycznych
80%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie i przedyskutowanie najważniejszych problemów dotyczących potrzeby wykorzystania dodatkowej poza próbą statystyczną informacji w badaniach niewyczerpujących. Szczególny nacisk położono na doświadczenie i intuicję badacza, które mogą przyczynić się do wzrostu precyzji i efektywności wnioskowania o badanej zbiorowości. Ilustracją propozycji autora są przykłady wybranych badań opinii społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to address and discuss some of the major problems connected with the need for using non-sample information in statistical surveys. Special attention is paid on researcher's experience and intuition which can be used to improve the quality of the survey's findings. Examples of opinion polls are given to illustrate such cases. (original abstract)
XX
Parametryczny model AFT (Accelerated Failure Time) jest stosowany w celu odniesienia różnych demograficznych i socjoekonomicznych cech bezrobotnych w Republice Czeskiej do czasu między początkiem i końcem okresu pozostawania bez pracy. Zmiany mediany czasu w okresie 2000- -2004 są sprawdzane przez sklejane wygładzanie i podejście regresyjne do dekompozycji sezonowej. Badanie jest oparte na danych z Badania Ekonomicznej Aktywności Ludności organizowanego przez Czeski Urząd Statystyczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The main drawback of the given solution is the lack of precision of the data entering the model. Though the item in the LFSS questionnaire relating to the start of seeking a job assumes an answer in the form of the calendar date, only intervals in place of exact data are available in the LFSS database. Aside from less preciseness of model parameter estimates another problem arises, though the consequences may not be substantial when periods up to two years are considered. Namely, variable AGE represents age at the time of the first interview, i.e. after different lengths of seeking period and not the age at the beginning of the follow-up period as it properly should do. The absence of exact data makes deriving of this age impossible. Further on, if the duration of seeking were accurate at least to a quarter of the year, other variable representing the beginning of a period of unemployment could be included in the model instead of variable Q and changes of median over years would be more easily interpretable. (fragment of text)
XX
W badaniach statystycznych jedną z metod umożliwiających redukcję obciążenia i zwiększenie precyzji szacunku na skutek występowania braków informacji jest kalibracja, której podstawy teoretyczne zostały zaproponowane przez Devilla i Särndala [1992]. W klasycznym ujęciu wyznaczanie wag kalibracyjnych oparte jest na odpowiednio dobranej funkcji odległości, która minimalizuje odległość między wyjściowymi wagami wynikającymi ze schematu losowania próby a tzw. wagami kalibracyjnymi. W artykule przedstawione zostały różne funkcje odległości, które można wykorzystać na etapie konstrukcji wag kalibracyjnych. W części empirycznej, z wykorzystaniem programu R i funkcji calib dostępnej w pakiecie sampling, pokazane zostało, w jaki sposób wyznaczać wagi kalibracyjne w badaniach z brakami odpowiedzi dla różnych funkcji odległości.(abstrakt oryginalny)
EN
Missing data are one of the major types of non-random errors in statistical surveys. One of the methods proposed by Deville and Särndal [1992] which is designed to offset the negative effect of missing data is calibration, which is successfully used in practice by statistical offices of many countries. In its classical form calibration is a method in which calibrated weights are computed by minimizing a distance measure between the initial sampling weights and new weights, which need to satisfy certain calibration constraints. The main goal of this paper is to present the construction of calibration estimators of totals for different types of distance measures. Its empirical part, based on the calib function, which is available in R program in the sampling package, is devoted to the method of finding calibration weights in surveys with nonresponse for different distance measures.(original abstract)
XX
Przy powtarzaniu badania reprezentacyjnego powstaje pytanie, czy można wykorzystać informacje otrzymane w okresach poprzednich w celu zwiększenia efektywności estymacji dla okresu bieżącego. W pracy uogólniono wcześniejsze wyniki na dowolną liczbę okresów badania. Podano estymator wartości globalnej badanej cechy dla okresu bieżącego wykorzystujący informacje z okresów poprzednich oraz wprowadzono rekurencyjny wzór na wariancję tego estymatora. Pokazano, że ten estymator jest lepszy od klasycznego, który informacji z okresów poprzednich nie wykorzystuje. Zastosowano rotację jednostek na pierwszym stopniu, przy czym rozważania przeprowadzono dla dwustopniowego schematu losowania próby, w którym jednostki na pierwszym stopniu losowane są z prawdopodobieństwami proporcjonalnymi do wartości pewnej cechy dodatkowej. (fragment tekstu)
EN
The author has presented the issue of using auxiliary information in two-stage sampling in the paper. (AŁ)
XX
Zastosowanie macierzy korelacji współczynników Pearsona dla modeli zmiennych ukrytych z kategorialnymi zmiennymi obserwowalnymi może doprowadzić do mylnych wniosków. Stosując korelacje Pearsona, otrzymano wartości parametrów strukturalnych znacznie różniące się od tych otrzymanych przy zastosowaniu korelacji polichorycznej. Ponadto w przypadku zastosowania korelacji Pearsona można wywnioskować, iż nie ma podstaw do nieprzyjęcia poprawności założeń modelu. Natomiast przy zastosowaniu poprawnej korelacji dla tego modelu, czyli korelacji polichorycznej, hipotezę o dobroci dopasowania modelu należy odrzucić, a tym samym należałoby model zweryfikować. (fragment tekstu)
EN
In this article attention was paid to importancy of using polichoric correlation index in structural equations modelling (SEM) for categorical observable variable. There were also linear structural equations models (LISREL) described. Consequences of using Pearson correlation index in LISREL instead of polichoric correlation index were showed in examples. (original abstract)
XX
Zadanie ekspertyzy można ogólnie sformułować w następujący sposób: dany jest zbiór n obiektów (wariantów), które należy uporządkować lub wybrać obiekt (obiekty) najlepszy (najlepsze) ze względu na przyjęte kryterium lub zbiór kryteriów, zazwyczaj nie poddających się sformułowaniu w postaci wyrażeń matematycznych. Uporządkowania lub wyboru należy dokonać na podstawie opinii zespołu K ekspertów. Jeżeli nie zostanie wprowadzone pojęcie kompetencji eksperta, to opinie wszystkich ekspertów uważane są za równocenne. Wynik końcowy tak określonego procesu ekspertyzy nosi nazwę oceny grupowej. Proces ekspertyzy można opisywać w dwojaki sposób. Pierwszy z nich, mający charakter opisu typu "wejście-wyjście", wykorzystuje pojęcie tzw. funkcji, drugi zaś koncentruje się na mechanizmie wyboru. W przypadku opisu zawierającego funkcję wyboru podaje się własności, jakie powinna posiadać ta funkcja. W pracy rozważa się mechanizm wyboru, którego podstawę stanowi pojęcie odległości. Sposób określenia odległości jest powiązany z postacią ocen podawanych przez ekspertów. (fragment tekstu)
20
Content available remote Joint Calibration Estimator for Dual Frame Surveys
80%
EN
Many dual frame estimators have been proposed in the statistics literature. Some of these estimators are theoretically optimal but hard to apply in practice, whereas others are applicable but have larger variances than the first group. In this paper, a Joint Calibration Estimator (JCE) is proposed that is simple to apply in practice and meets many desirable properties for dual frame estimators. The JCE is asymptotically design unbiased conditional on the strong relationship between the estimation variable and the auxiliary variables employed in the calibration. The JCE achieves better performance when the auxiliary variables can fully explain the variability in the study variables or at least when the auxiliary variables are strong correlates of the estimation variables. As opposed to the standard dual frame estimators, the JCE does not require domain membership information. Even if included in the JCE auxiliary variables, the effect of the randomly misclassified domains does not exceed the random measurement error effect. Therefore, the JCE tends to be robust for the misclassified domains if included in the auxiliary variables. Meanwhile, the misclassified domains can significantly affect the unbiasedness of the standard dual frame estimators as proved theoretically and empirically in this paper. (original abstract)
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.