Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rankingi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Więcej niż połowa ludności świata obecnie mieszka w miastach i według danych ONZ pond 2/3 będzie tam mieszkać w 2050 roku. Zapewnienie dalszego rozwoju coraz większych aglomeracji miejskich związane jest z tworzeniem warunków przekształcania miast w "Inteligentne Miasta" ("Smart Cities"), miasta przyjazne mieszkańcom i środowisku, atrakcyjne socjalnie, kulturowo i ekonomicznie, wykorzystujące w jak najszerszym zakresie zdobycze współczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W artykule omówiono istniejące rankingi oceny funkcjonowania miasta w takich obszarach jak: gospodarka, zarządzanie, jakości życia mieszkańców, ochrony środowiska czy też stopnia wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono potrzebę unifikacji istniejących rankingów, zwłaszcza konieczność ujednolicenia i zdefiniowania stosowanych w nich indykatorów. Pozwoli to na opracowanie bardziej uniwersalnych rankingów umożliwiających pełniejsze porównywanie badanych miast, zwłaszcza pod kątem oceny jakości życia mieszkańców, wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, a więc tych cech, które charakteryzują Inteligentne Miasto.
EN
Currently, more than a half of world's population lives in cities. According to the UN reports more than 2/3 will be living there in 2050. Further development of the growing urban agglomerations is connected with the transformation of urban sites into "Smart Cities" which are friendly towards both its inhabitants and the local environment, provide social, cultural and economic opportunities, using as far as possible achievements of modern information and communication technologies (ICT). The paper examines the existing rankings of evaluation regarding the city's performance in areas such as economy, management, quality of life, environmental protection and the degree of use of modern information technology. Furthermore, the paper discusses the basic types of rankings used in the process of evaluation and its indicators. The analysis confirmed the need for the unification of the existing rankings, particularly regarding the necessity of new standardization and redefinition of the applied indicators. Such measures will allow the development of more universal rankings which will enable a more complete comparison of the examined cities, with emphasis put on those features that characterize Smart Cities, such as the quality of life of the urban population and the implementation of the principles of sustainable development.
EN
Internationalization is an inevitable phenomenon among all contemporary higher education institutions (HEIs) in a globalizing world. It is the driving force for development and progress. In course of the last 30 years, it became an inevitable element of HE management. However, it carries along a number of risks, pitfalls, and organizational challenges. To hedge those, quality assurance (QA) is called to the stage. HEIs therefore need not only to search for chances but also to increase the advancement of methods to safeguard the quality of education and research. It is for this reason that a discussion on the mutual evolution and impact of internationalization and QA is required, and this is the aim of this article to combine the issues dialectically. There are tools and institutions within the internationally and nationally developed QA concepts that have the potential and aim to secure the benefits of internationalization.
EN
The article aims to compare the performance of Poland’s agriculture sector in individual provinces before the country’s entry to the European Union in 2004 and five years after accession. The authors attempt to determine the effectiveness of changes in the agriculture sector in the analyzed period as a result of an inflow of funds from the European Union, which was a major factor influencing the sector. In the initial stage of the analysis, the authors determined the inflow of EU funds to Poland’s agricultural sector in each province from 2004 to 2008 depending on farmland area, the number of people living in the countryside, the number of those working in agriculture, and changes in the value of gross domestic product. Further analysis was conducted using object ranking methods. Three ranking methods were used with different composite performance indicators: a method based on value added produced in agriculture per employee; the Data Envelopment Analysis (DEA) method; and a method comparing the ranks of individual provinces for each diagnostic variable characterizing outputs and inputs in the agriculture sector. Individual provinces are compared in terms of how their position changed as well as in terms of the similarity of performance ratings compiled with different methods and according to the inflow of funds from the European Union budget. The authors also examined changes in the position of individual provinces in relation to those at the top of each ranking list. The analysis shows that the distribution of EU funds for the agriculture sector by province is uneven. The inequality of distribution varies, depending on the adopted measure. Despite the uneven distribution of EU funds for the agriculture sector, the ranks of the provinces according to each of the three performance measures are stable. The results obtained by the authors reveal no discernible positive effect of the regionally differentiated inflow of EU funds in the 2004-2008 period on changes in the position of the provinces in terms of various performance indicators.
PL
Celem artykułu jest porównanie efektywności sektora rolniczego w województwach przed wstąpieniem do Unii Europejskiej i w pięć lat po akcesji, a tym samym próba określenia zmian efektywności sektora rolniczego, które dokonały się w badanym okresie, kiedy dopływ środków finansowych z Unii Europejskiej był jednym z głównych czynników oddziałujących na ten sektor. W początkowym etapie analizy określono wielkość dopływu środków unijnych w latach 2004-2008 do sektora rolnego w poszczególnych województwach w przeliczeniu na powierzchnię użytków rolnych, liczbę ludności wiejskiej, liczbę pracujących w rolnictwie oraz zmianę wartości produktu krajowego brutto. Dalszą analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu metod rangowania obiektów. Wykorzystano trzy metody rangowania według różnych syntetycznych wskaźników efektywności: wartości produkcji dodanej w rolnictwie w przeliczeniu na 1 pracującego, miar wyznaczonych za pomocą metody Data Envelopment Analysis (DEA) oraz miary będącej sumą porównań pozycji województw dla każdej ze wszystkich zmiennych diagnostycznych charakteryzujących efekty i nakłady w sektorze rolnym. Porównania ocen poszczególnych województw odbywają się pod kątem badania zmian uporządkowania, podobieństwa rankingów efektywności wykonanych różnymi metodami i rankingów obrazujących dopływ środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej oraz badania zmian oceny relatywnej poszczególnych województw w stosunku do liderów odpowiednich rankingów. Z analizy wynika, że podział środków unijnych dla sektora rolnego nie jest równomierny w poszczególnych województwach. Stopień nierównomierności podziału jest różny, w zależności od przyjętej miary. Mimo nierównomiernego podziału środków unijnych dla sektora rolnego uporządkowanie województw według każdej z trzech miar efektywności jest stabilne. Uzyskane wyniki nie wskazują więc na zauważalny pozytywny efekt zróżnicowanego regionalnie dopływu środków z Unii Europejskiej w latach 2004-2008 na zmianę uszeregowania województw ze względu na wartości różnych wskaźników efektywności
PL
The aim of the paper is to propose a composite indicator characterising the level of development of Polish NUTS 2 regions with respect to the implementation and results of the changes the fourth industrial revolution (Industry 4.0) entails, and to present a ranking of regions illustrating the degree to which enterprises have adjusted to the requirements of Industry 4.0. Data used for the calculations have been based on the results of an experimental research conducted by Statistics Poland (GUS) in 2019. Two methods for constructing the composite indicators have been used - classical and iterative which is to assess the indicator's resilience to the influence of any potential outliers. 10 sub-criteria, covered by 21 variables have been taken into account. Opolskie region appeared to be the best NUTS 2 region in Poland in terms of the implementation of the requirements outlined by Industry 4.0. The evaluation of the proposed composite indicator will be possible when comparing it with the results of similar surveys carried out by GUS in the future.
EN
Celem artykułu jest zaproponowanie agregatowego wskaźnika poziomu rozwoju polskich regionów szczebla NUTS 2 w zakresie wdrażania i efektów rozwiązań charakteryzujących czwartą rewolucję przemysłową (Przemysł 4.0) oraz przedstawienie rankingu regionów pod względem dostosowania przedsiębiorstw do wymogów Przemysłu 4.0. Podstawą obliczeń były wyniki badania eksperymentalnego przeprowadzonego przez GUS w 2019 r. Zastosowano dwie metody wyznaczania wskaźnika agregatowego: klasyczną oraz iteracyjną, która uwzględnia ocenę odporności wskaźnika na ewentualne obserwacje odstające. Zakres przedmiotowy obejmował 10 podkryteriów, a w ich ramach – 21 cech statystycznych. Przodującym regionem pod względem wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 okazało się woj. opolskie. Ocena trafności zaproponowanego wskaźnika będzie możliwa na podstawie porównań z wynikami analogicznych badań GUS przeprowadzanych w kolejnych latach.
EN
More and more frequently in the literature you can meet the described cooperation between the university and the business environment. These projects relate both to joint research, raising funds in the framework of EU grants, practices, internships for students, graduates and employees of the university, preparation of expert reports, prototypes, diagnoses, matching the educational offer to the needs of the local market, etc. However considerably less can meet with the co-operation among universities but also in this area can be indicated numerous opportunities for joint action. Polish universities are increasingly willing to look for a partner in foreign universities to cooperation or join forces to become stronger scientific and business partner in available projects. More and more projects are created to make cooperation between centers to exchange information and realization joint ventures. The article presents possible ways to cooperation between units, as well as present the actions taken so far. The author points to the importance of cooperation and the need for joint action between universities and business. Which may have impact on the image and position university in the national or foreign rankings. In the article the author presents a case study describing the activities of the established cooperation between public universities in the West Pomeranian Region.
PL
Coraz częściej w literaturze przedmiotu można spotkać się z opisywaną współpracą pomiędzy uczelnią a otoczeniem gospodarczym. Projekty te dotyczą zarówno wspólnych prac badawczych, pozyskiwania środków w ramach dotacji unijnych, praktyk, staży dla studentów, absolwentów czy pracowników danej uczelni, przygotowań ekspertyz, prototypów, diagnoz, dopasowań oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku itp. Znacznie mniej można jednak spotkać się z omawianą kooperacją wśród szkół wyższych, a również i w tym obszarze można wskazać na liczne możliwości wspólnych działań. Uczelnie w Polsce coraz chętniej poszukują jako partnerów do współpracy uczelnie zagraniczne bądź też łączą siły by stawać się silniejszym partnerem biznesowym jak i naukowym w dostępnych projektach. Tworzonych jest coraz więcej projektów umożliwiających nawiązywanie współpracy pomiędzy ośrodkami w celu wymiany informacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Artykuł ma na celu przedstawienie możliwych jak i podejmowanych już sposobów nawiązywania współpracy pomiędzy jednostkami uczelnianymi. Autorka wskazuje na znaczenie i konieczności podejmowania wspólnych działań przez jednostki uczelniane, które mogą przełożyć się zarówno na wizerunek jak i pozycję uczelni w rankingach krajowych czy zagranicznych. W artykule autorka prezentuje studium przypadku opisujące działania w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy publicznymi uczelniami wyższymi województwa zachodniopomorskiego.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.