Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Pomiar sprawności energetycznej podzespołów spawarki inwertorowej
100%
PL
Efektywne wykorzystanie energii jest kluczowym czynnikiem wielu urządzeń. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sprawności energetycznej podzespołów spawarki inwertorowej. Prezentowana metoda pozwala na obliczenie mocy czynnej oraz sprawności w przypadku przebiegów odkształconych.
EN
The efficient use of energy is a key factor in most devices. The article presents measurements of the Electric Power Efficiency of the welding inverter components. The following method allows us in principle to calculate Real Power and Electric Power Efficiency when waveforms are distorted.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję zmiany kodeka mowy w trakcie zestawionego połączenia VoIP w sytuacji pogorszenia parametrów transmisyjnych. Proponowany mechanizm wykorzystuje standardowe protokoły VoIP bez modyfikacji ich składni oraz nie wymaga informacji o stanie łącza z warstw niższych. Mechanizm został praktycznie zaimplementowany w programowym kliencie SIP i zbadany. W artykule przedstawiono wyniki badań.
EN
The paper presents an idea of changing a voice codec during the established call in case of deterioration of transmission’s parameters. The proposed mechanism uses standard VoIP protocols without modification, and does not require link state information from the lower layers. The mechanism has been practically implemented in SIP softphone, and tested. The result of research was presented in the paper.
3
Content available remote Zadawanie i programowa kontrola obciążeń w rehabilitacji narządów ruchu
63%
PL
Urządzenia rehabilitacyjno-diagnostyczne służą do rzetelnej i obiektywnej oceny postępów podczas rehabilitacji pacjenta. Autorzy niniejszego artykułu opracowali koncepcje układu sterująco-pomiarowego do zadawania i kontroli obciążenia badanego stawu z wykorzystaniem modułu akwizycji danych NI 6351 oraz środowiska labVIEW firmy National Instruments.
EN
Rehabilitation and diagnostic devices can be used to assess progress objectively in during rehabilitation of patient. The authors of this article have developed concepts of control and measuring unit. The system allows controlling load torque of joint and muscles limbs. The authors used data acquisition module NI 6351 and development environment LabVIEW from National Instruments.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów zaburzeń przewodzonych emitowanych przez spawarkę inwertorową. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 60974-10 z dnia 3 grudnia 2014. Urządzenie przebadano bez filtra EMI oraz z filtrem EMI.
EN
The paper presents the results of the conducted emissions measurements generated by inverter welder. The research was carried out in accordance with PN-EN 60974-10 norm of 3 December 2014. The device was tested without EMI filter and with EMI filter.
5
Content available remote Physical model of an automated ship electric power plant for didactic purposes
63%
EN
A modernized educational model or ship electric power plant, which fulfils controlling, supervising and graphical imaging functions of this object, is presented in this paper. The modelled object consisting of the main switchboard and three 27 kVA synchronous electric generators driven by 35 kW DC electric motors simulating drive by diesel engines, belong to Electrical Power Engineering Department, Gdynia Maritime University.
6
63%
EN
The article presented a laboratory station for diagnosing the digital circuits and the test results on the basis of a selected example. The idea of a response compression technique, which is called an analysis of signatures, was demonstrated. The main element of the station includes 8-bit programme of an analyser of signatures, which was developed by the authors, and implemented in the LabVIEW environment with the use of NI 6008 data analysis module. The programme operation was tested on the selected digital circuit, and the obtained results were provided in the article.
PL
W artykule zaprezentowano stanowisko laboratoryjne do diagnozowania układów cyfrowych oraz wyniki badań na wybranym przykładzie. Zaprezentowano ideę techniki kompresji odpowiedzi zwaną analizą sygnatur. Głównym elementem stanowiska jest opracowany przez autorów program 8-bitowego analizatora sygnatur wykonany w środowisku LabVIEW z wykorzystaniem modułu analizy danych NI 6008. Działanie programu przetestowano na wybranym układzie cyfrowym, a otrzymane wyniki zamieszczono w artykule.
7
Content available remote Hardware protections increasing the reliability of a prototype inverter welder
63%
EN
The subject of the paper is a presentation of hardware protections, which increase the reliability of a prototype inverter welder. Under certain assumptions, the constructed device may be classified to a group containing objects with a serial reliability structure. As a result, the functionality of the inverter welder is provided, when all components (sub-assemblies) operate correctly. The paper presents the results of simulations, which confirm the essence of using each of the hardware protections. The tests were conducted using the ICAP/4 software by Intusoft.
PL
Tematem publikacji jest przedstawienie zabezpieczeń sprzętowych, zwiększających niezawodność prototypowej spawarki inwertorowej. Przy pewnych założeniach wykonane urządzenie może zostać zakwalifikowane do obiektów o strukturze szeregowej, w których funkcjonalność jest zapewniona, gdy wszystkie elementy składowe (podzespoły) pracują poprawnie. W pracy zostaną przedstawione wyniki badań symulacyjnych potwierdzające istotę zastosowania każdego z zabezpieczeń sprzętowych. Badania zostały przeprowadzone w programie ICAP/4 firmy Intusoft.
10
Content available remote Studying fibre-optic link used to transmission an analogue signals
51%
EN
Fibre-optic transmission, compared to other transmission media, such as coaxial cables or microwave waveguides, has numerous advantages, i.a.: minor attenuation or the ability to transmit broadband signals. The paper discusses the results of studying a broadband transmission system, which utilizes a fibre-optic link. The measurements of frequency and transfer characteristics were taken. Furthermore, the response of the system to a pulse signal was recorded.
PL
Transmisja światłowodowa w porównaniu do innych mediów transmisyjnych, takich jak kable koncentryczne czy falowody mikrofalowe posiada wiele zalet, m.in.: niewielkie tłumienie czy możliwość przesyłania sygnałów o szerokim paśmie. W pracy przedstawiono wyniki badań szerokopasmowego systemu transmisji wykorzystującego łącze światłowodowe. Przeprowadzono pomiary charakterystyki częstotliwościowej oraz przetwarzania. Ponadto została zarejestrowana odpowiedź układu na sygnał impulsowy.
11
51%
EN
The paper presents a method of testing dental alloys used to produce frame dentures. The material constants stated by the manufacturers of dental alloys were verified. The impact of presented discrepancies on the durability and reliability of a frame denture was discussed.
PL
W referacie przedstawiono metodę badania stopów dentystycznych używanych do produkcji szkieletowych protez zębowych. Dokonano weryfikacji stałych materiałowych podawanych przez producentów stopów dentystycznych. Omówiono wpływ prezentowanych rozbieżności na trwałość i niezawodność szkieletowej protezy zębowej.
12
Content available remote Metody pomiaru wysokomocowych impulsów elektromagnetycznych HPEM
51%
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody pomiaru wysokomocowych impulsów elektromagnetycznych HPEM: klasyczną, metodę opartą na efekcie magnetooptycznym, metodę opartą na efekcie elektrooptycznym oraz metodę kalorymetryczną. Pierwsze trzy zostały sprawdzone na drodze doświadczalnej przy wykorzystaniu generatora HPEM DS110.
EN
The article described the selected methods of measurement of high- power electromagnetic pulses HPEM: Traditional Method, Method based on Magneto-Optic Effect, Method based on Electro- Optic Effect and Calorimetric Method. The first three have been researched. The high power pulses were generated by HPEM DS110.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.