Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 337

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Supply
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
1
Content available remote Alignment of Global Supply Networks Based on Strategic Groups of Supply Chains
100%
XX
Wstęp: Z perspektywy łańcucha dostaw, często występują istotne różnice pomiędzy podejściem globalnych dostawców surowców w stosunku do ich rynków lokalnych. Wzrastająca kompleksowość globalnych łańcuchów dostaw zarządzanych centralnie, a następstwa takiego sposobu zarządzania, nie do końca poznane, zwiększają możliwość występowania niewykrytych wąskich gardeł i nieefektywności. W związku z tym jest koniecznym opracowanie podejścia strategicznego do kompleksowości takich sieci z holistycznej perspektywy łańcucha dostaw w celu uszeregowania regionalnych priorytetów konkurencyjności oraz struktur łańcucha dostaw. Celem tej pracy było opracowanie uszeregowania globalnych sieci zaopatrzeniowych w oparciu o łańcuch dostaw.Metody: Dokonano przeglądu istniejącej literatury z obszaru zarządzania łańcuchem dostaw oraz siecią, zaopatrzenia strategicznego oraz zarządzania strategicznego. W oparciu o przegląd literatury oraz o teoretyczne i praktyczne rozważania stworzono koncepcję analizy struktur łańcucha dostaw ukierunkowanego w górę odnośnie inicjatyw ukształtowania sieci zaopatrzenia.Wyniki: Na bazie tych rozważań oraz aktualnej literatury teoria grupy strategicznej została przetransferowana do kontekstu zarządzania siecią zaopatrzeniową. Proponowane rozwiązanie wprowadza grupy strategiczne łańcuchów dostaw, jako kryterium segmentacji globalnych sieci zaopatrzeniowych, co umożliwia uszeregowania priorytetów konkurencyjności w obrębie sieci.Wnioski: Segmentacji w oparciu o łańcuch dostaw struktur globalnych sieci zaopatrzeniowych redukuje kompleksowość firm przy próbie strategicznego uszeregowania ich łańcuchów dostaw na poziomie holistycznym. Wyniki badań mogą być zastosowane w różnego rodzaju globalnych sieciach zaopatrzenia i użyte do szeregowania sieci oraz rozwoju strategii. Mogą być użyte też do przygotowania wniosków przygotowujących do negocjacji z dostawcami. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: From a supply chain perspective, often big differences exist between global raw material suppliers' approaches to supply their respective local markets. The progressing complexity of large centrally managed global supply networks and their often-unknown upstream ramifications increase the likelihood of undetected bottlenecks and inefficiencies. It is therefore necessary to develop an approach to strategically master the upstream complexity of such networks from a holistic supply chain perspective in order to align regional competitive priorities and supply chain structures. The objective of this research is hence to develop an approach for the supply-chain-based alignment of complex global supply networks.Method: We review existing literature from the fields of supply chain and network management, strategic sourcing, and strategic management. Based on the literature review and theoretical and practical considerations we deduce a conceptual approach to consider upstream supply chain structures in supply network alignment initiatives. Results: On the basis of these considerations and current empirical literature we transfer strategic group theory to the supply network management context. The proposed approach introduces strategic groups of supply chains as a segmentation criterion for complex global supply networks which enables the network-wide alignment of competitive priorities.Conclusion: Supply-chain-based segmentation of global supply network structures can effectively reduce the complexity, firms face when aiming to strategically align their supply chains on a holistic level. The results of this research are applicable for certain types of global supply networks and can be used for network alignment and strategy development. The approach can furthermore generate insights useable for negotiation support with suppliers. (original abstract)
2
100%
XX
W artykule, będącym studium przypadku, rozważania oparto na badaniach przeprowadzonych metodą fokusową wśród usługowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Poza syntetycznym ujęciem problemu i teoretycznym przedstawieniem istoty rachunku TDABC, artykuł pełni funkcję praktyczną i poznawczą. Przedstawiono wyniki badań w zakresie definiowania korzyści płynących ze stosowania nowoczesnych narzędzi optymalizacji procesów. W tym celu wykreślono szereg ekonomicznych korzyści będących efektem wdrożenia sposobu budżetowania z wykorzystaniem rachunku Time-Driven Activity Based Costing. (abstrakt oryginalny)
EN
Article is a case study. Considerations are based on studies using focus groups among service construction companies in Poland. In addition to the synthetic approach to the problem and theoretical view of the essence of TDABC, the article has a practical and cognitive function. The results of research in defining the benefits of modern tools for process optimization. For this purpose, plotted a range of economic benefits resulting from implementation of the method of budgeting using Time-Driven Activity Based Costing(original abstract)
XX
Celem tego opracowania jest zaproponowanie modelu i uporządkowanych wskazówek wspomagających skoordynowanie nowo powstałego procesu na przykładzie dużej firmy w ściśle określonym środowisku. Niniejsze opracowanie stanowi poszerzenie rozwiązania sprawdzonego w praktyce i opisanego w publikacjach, a rozważania opisane w nim mogą usprawnić wytwarzanie oprogramowania w środowisku pracującym zgodnie z manifestem Agile w organizacji sieciowej używającej firm trzecich (tj. zewnętrznych i wewnętrznych dostawców usług). (fragment tekstu)
EN
Number of scientific publications and press releases demonstrate that organizations are adopting the Scrum software development method with success in almost all areas. Nevertheless, traditional Scrum method is not sufficient for managing work in Network Organizations where third party service providers may know nothing about the Scrum. This paper describes the findings of a field study that explores the Scrum in Network Organizations. As an example has been described the process of coordination (Logistic point of view) the Scrum software development process and non-Scrum process of delivering the outcomes of third party vendor (i.e. translations from translators). The identification of relationship between both processes, allow to propose new role (i.e. Service Provider) in addition to core Scrum roles and some extensions and changes in core Scrum artifacts, what helps in adapting the Scrum method to work in Network Organization where changes and high competition are the cornerstone of the entire process. The solution proposed in this paper may be used with success in other cases when Scrum team goals depend on outcomes of non-Scrum process. (original abstract)
EN
The paper is devoted to building a probabilistic method of analyzing the operation of a certain production supply system. The analysis is carried out for non-extreme states of the level in store, into which two separate streams of production (the product) are directed. A system of partial differential equations describing this case was derived which is satisfied by the joint density function defining the probabilities of states of the three-dimensional process characterizing the system's functioning. (original abstract)
5
Content available remote O pewnej interpretacji systemu Walrasa z zapasami
100%
XX
Nawiązując do artykułu [3] zaproponowano odmienną jak się wydaje bliższą rzeczywistości ekonomicznej, interpretację modelu Walrasa z zapasami. (abstrakt oryginalny)
EN
According to article [3], it has been proposed another interpretation of Walras's model and stocks, as it seems to be closer to economic reality. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest pokazanie wpływu crusingu na poprawę wizerunku i marki Splitu oraz przedstawienie jego wpływu na wydłużenie sezonu turystycznego. Miasto Split wraz z kilkoma innymi portami w basenie Morza Śródziemnego ma szanse oprzeć swój rozwój na crusingu i stać się rozpoznawalne jako międzynarodowy cel wyjazdów tego typu. Wzrost liczby turystów, korzystających z tej współczesnej formy turystyki przyczynia się bowiem do rozwoju nowych form podaży turystycznej oraz wydłużania sezonu turystycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The city of Split is increasingly showing its cruising valorisation opportunities thanks to its geocommunication position, harbour infrastructure, cultural and historic heritage and the diversity of its tourism supply. Cruising tourism, as a form of modern tourism receives characteristics of strong element of tourism development in certain tourist destination. City of Split, along with some other ports in the Mediterranean, base its development opportunity also on the development of cruising tourism. It is known that cruising tourism has a positive effect on economic growth, image and development of tourist destination, while disadvantages of cruising are its' impact on local residents, stationary tourists and environment. The increase in both the number of cruise liner arrivals and tourists visiting a particular port creates the presumptions for the development of special forms of tourism supply and for its valorisation outside the main tourist season. Investing in new reception facilities in port aquatorium of the city of Split creates new possibilities for acceptance of ships with greater capacity. This creates new opportunities for increasing of cruise ships arrivals and increasing of tourist visits of Split tourist destination. Joint actions of local authorities and all operators of tourism offer can contribute so that Split tourist destination becomes recognizable as an international destination of cruising tourism. The main goal of this paper is to show the impact of cruising tourism on the improvement of brand image of Split and impact on prolongation of tourism season of Split tourist destination. This paper particularly evaluates the contribution and impact of cruise tourism in the overall development of tourism and the positive economic effects of tourism on the city of Split.(original abstract)
EN
This text provides the analysis of two texts, written by Robert de Clari and Geoffroy de Villehardouin, two chroniclers at the times of the Fourth Crusade. The analysis discusses their account of food provision and how Crusaders managed to provide for themselves during their journey from Venice to Constantinople in the period between June 1202 and May 1204.(original abstract)
8
Content available remote Systemy wspomagania zarządzania w wojskowym oddziale gospodarczym
100%
XX
Na podstawie decyzji ministra obrony narodowej z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanowiona została koncepcja sformowania Wojskowych Oddziałów Gospodarczych (WOG) w ramach programu pilotażowego, mającego na celu oddzielenie funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych. Zgodnie z koncepcją opracowaną w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego WOG realizować będą zadania związane z planowaniem i finansowaniem potrzeb oraz świadczeniem usług na rzecz przydzielonych im na zaopatrzenie jednostek wojskowych, podległych organizacyjnie wszystkim dowództwom rodzajów sił zbrojnych, Dowództwu Garnizonu Warszawa oraz Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. Wraz z przesunięciem zadań nastąpi jednocześnie przesunięcie odpowiedzialności za ich realizację. WOG odpowiadał będzie za planowanie oraz bezpośrednią realizację zadań zabezpieczenia finansowego i logistycznego, w tym prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej oraz gospodarki materiałowo-technicznej we wszystkich działach zaopatrzenia określonych rozkazem szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. WOG jest stacjonarną jednostką logistyczną przeznaczoną do realizacji zabezpieczenia logistycznego i finansowego jednostek instytucji stacjonujących w garnizonach oraz biorących udział w szkoleniu poligonowym w swoim rejonie odpowiedzialności. (fragment tekstu)
EN
The new concept of logistic support for military units is connected with the necessity to set up large logistic establishments which would replace elements of logistic dispersed at various levels of command. Military Logistic Establishment are an example of such organizations. Their activity is expected to make it possible to separate financial and economic functions in military units form operational and training ones. (fragment of text)
XX
Celem artykułu jest charakterystyka elastycznych systemów transportu występujących w Luksemburgu. Wynika z niej, że rozwiązania te stanowią uzupełnienie przewozów regularnych. Dotyczy to obszarów charakteryzujących się niskim popytem na usługi transportowe oraz peryferyjną lokalizacją. Na niski popyt wpływają mała liczba ludności, a także jej zmieniająca się struktura demograficzna. W aspekcie praktycznym przedstawiono trzy różne rozwiązania elastycznych systemów transportu. Ich różnicowanie uwzględnia potrzeby mieszkańców. Kryterium różnicującym jest m.in. pora świadczenia usług. Jeden z przedstawionych systemów (Bummelbus) pokazuje, że mogą one pełnić ważną rolę w aktywizacji zawodowej mieszkańców.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an analysis of flexible transport systems found in Luxembourg. The presented characteristics of flexible systems show that they constitute a valuable supplement for regular transport. This applies to areas characterized in particular by low demand for transport services and a peripheral location. The low demand is influenced by a small population, peripheral location and the changing demographic structure of the population In practical terms, three different solutions for flexible transport systems are presented. Their differentiation takes into account the needs of residents. The differentiating criterion is, among others, the time of providing services. One of the presented systems (Bummelbus) shows that systems can also play an important role in occupational activation of residents.(original abstract)
EN
Aim/purpose – The purpose of this paper is to recognize and compare the best practices that ensure the flexibility and continuity of supplies. Although the flexibility drivers and continuity risk drivers, according to the literature, are actually the same, there is a lack of research articles on this aspect. Design/methodology/approach – A two-phase methodology design, based on the literature review and in-depth interviews, was used, and seven in-depth interviews with the representatives of manufacturing companies that operate in different sectors were conducted. Findings – Supply flexibility and continuity are presented in the literature, mainly as the responses to the business environmental events/changes that have already occurred. Nevertheless, the researched manufacturing companies recognize their use in terms of prevention as well. The researched enterprises use traditional ways of dealing with supply problems (alternative supplier, inventory buffers). They do not really connect ensuring supply continuity with long-term disruptions, but rather understand it as prevention of typical supply delays and quality problems. The respondents regard supplier flexibility not only as a way of responding to the forecasted demand changes but also to unexpected situations. The companies ensure supply continuity and supply flexibility using similar but not exactly the same strategies. For the reactive strategies, sourcing decisions are crucial, whereas for preventive strategies – it is supplier performance management. Research implications/limitations – The small number of conducted interviews is a limitation of performed research, however, some directions for future research can be noted. Apart from other implications described in the paper, it is deduced that sourcing flexibility positively influences supply continuity. Nevertheless, this hypothesis needs quantitative verification. Originality/value/contribution – The paper compares the issue of supply flexibility with the issue of supply continuity. For these two areas, it identifies common and individual strategies that are performed by researched companies in terms of prevention and reaction to risk and uncertainty.
XX
W literaturze dotyczącej cykli na rynku nieruchomości wskazuje się na ich związki z cyklami gospodarczymi. Z tego powodu podjęto próbę przeprowadzenia wstępnej weryfikacji przydatności informacji o podaży mieszkań w badaniach koniunkturalnych. Metodologia badań opiera się na poszukiwaniu zgodności w przebiegu wskaźników dynamiki oraz punktów zwrotnych zmiennych charakteryzujących podaż na rynku nieruchomości na tle produkcji przemysłowej. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość uznania podaży mieszkań jako predyktora koniunktury gospodarczej. Dają też podstawy do uznania istotności rynku nieruchomości w badaniach cykli koniunkturalnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Literature concerning real estate cycles suggest their connections with the business cycles. Because of this, an attempt has been taken to verify the suitability of the data on dwelling supply in business cycle research. The methodology of the research is based on the findings concerning the correlation between dynamics indexes of dwelling supply and the industrial production index, as well as the correlation between their breakpoints. The result of the research shows that the supply on the real estate market can be a predictor of business cycles. It also provides a basis for the incorporation of the role of real estate market into future business cycle researches.(original abstract)
XX
Poza wzrostem znaczenia elektronicznych aukcji zwrotnych (ang.: electronic reversed auctions - ERAs), kilka badań empirycznych dotyczyło stosowności ich wykorzystywania. W badaniach tych opierano się najczęściej na teorii kosztów transakcyjnych, wysuwając argument, zgodnie z którym jako podstawowe wytłumaczenie ograniczeń organizacyjnych rozważano specyfikę aktywów. Autorzy niniejszego artykułu poszukują bardziej wnikliwego i dogłębnego wyjaśnienia postrzeganej odpowiedniości elektronicznych aukcji zwrotnych (ERA) w oparciu o wielość podejść teoretycznych. Opracowanie zawiera rozważania i zmienne wywodzące się z teorii niekompletnych kontraktów oraz z teorii zależności od zasobów. Zbudowano koncepcyjny model stosowności ERA bazujący na perspektywie nabywcy. Model ten zweryfikowano empirycznie poprzez badania ankietowe pośród 176 profesjonalnych nabywców. Wyniki wskazują na pozytywny wpływ siły nabywców na stosowność ERA, a całkowita wzajemna zależność zdaje się nie oddziaływać na nią negatywnie. Dalsze wyniki wykazują, że specyfika aktywów pobudza wykorzystywanie ERA. Nabywcy ukierunkowani na ERA uważają je za narzędzie pozwalające wykorzystać siłę nabywców oraz wymusić na dostawcach inwestycje oparte na relacjach. Jednocześnie, z perspektywy nabywcy, zmienne dotyczące współpracy nie wydają się ważne dla odpowiedniości ERA. Od dostawców wymaga się dokonywania inwestycji specyficznych dla danej relacji, ale nie ceni się ich za ich wysiłki związane z relacją. Nowe podejście w tym artykule wynika z faktu, że autorzy wielotorowo podeszli do zbadania i wyjaśnienia decyzji zaopatrzeniowych przedsiębiorstw włączających użycie ERA. W ten sposób autorzy odnieśli się do istotnej luki w literaturze poprzez wykorzystanie teorii niekompletności kontraktów w połączeniu z teoria zależności od zasobów, aby zapewnić lepsze rozumienie postrzeganej przez nabywców odpowiedniości ERA. (abstrakt oryginalny)
EN
Despite the growing importance of electronic reversed auctions (ERAs) few empirical studies have explored the appropriateness of ERA usage. Most commonly, transaction cost theory has been used for these ERA-studies, relying on arguments that consider asset specificity as the primary explanation for organizational boundaries. We seek a more thorough explanation for perceived Electronic Reverse auctions (ERA) appropriateness, using multiple theoretical perspectives. This study includes insights and variables from the incomplete contract theory and the resource dependence theory. A conceptual model for ERA appropriateness was developed from the buyer perspective. This model was empirically validated using a survey of 176 purchasing professionals. The findings suggest a positive impact of buyer power on ERA appropriateness, while total interdependence does not appear to affect ERA appropriateness. The results further indicate that asset specificity stimulates ERA usage. ERA-minded purchasers consider ERAs as a tool for exploiting buyer power and for imposing relationship investments on suppliers. At the same time, variables related to collaboration do not appear to be important for ERA appropriateness from the perspective of the buyer. Suppliers are required to make relation-specific investments, but are not valued for their relational efforts. The novelty of this article Scholars have taken several approaches to investigate and to explain company's sourcing decisions that include ERA use. We address an important gap in the literature by using the incomplete contract theory in combination with the resource dependence theory to provide a better understanding of buyers' perceived ERA appropriateness. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy zróżnicowania przestrzennego struktury samozaopatrzenia rolników z ogrodów przydomowych w województwie wielkopolskim. W 2010 r. ogrody przydomowe zajmowały 2320 ha, co stanowiło 0,12% powierzchni użytków rolnych oraz 0,16% gruntów ornych województwa wielkopolskiego. Wiodącym kierunkiem samozaopatrzenia gospodarstw rolnych są warzywa, których natężenie upraw w ogrodach przydomowych było zróżnicowane przestrzennie, najwięcej uprawiano w gminach środkowej i południowej części województwa, najmniej na wschodzie Wielkopolski.(abstrakt oryginalny)
EN
Self-supply together with a market purchase and social consumption is one of main sources and also the oldest form of acquiring resources and products to meet a household needs. In the source literature self-supply is defined as part or the entire production generated on a farm which is intended for consumption by people living off this household. One of the forms of a household's arable land use are kitchen gardens whose area is situated most often around a farm and very often separated from the rest of it. Gardens cover a crop area destined for self-supply in the first place, while harvest surpluses can occasionally be sold. The goal of the research was to present spatial differences in the structure of farmers' self-supply from kitchen gardens in Wielkopolskie voivodeship. In 2010 kitchen gardens covered 2,320 ha, which made up 0.12% of agricultural land and 0.16% of arable land in Wielkopolskie voivodeship. An average area of kitchen gardens was 11 ares (Poland - 10 ares). The main source of self-supply of farms is vegetables; the intensity of their cultivation in kitchen gardens was spatially diversified, the majority being cultivated in the communes of the central and southern part of the voivodeship, the minority in eastern Wielkopolska.(original abstract)
XX
Na przykładzie akcji Banku Przemysłowo-Handlowego i firmy Zasada pokazano zmiany popytu i podaży na te akcje w kilku okresach 1996 roku- wynikające z informacji płynących z samej giełdy.
EN
The paper commences from an analysis of an interdependence between demand and supply on the one hand and the changes in price and volume of shares traded on the other. The inderdependence presented results from the general equilibrium theory. Changes of price and volume permit prediction of the direction in which demand and supply will swing. The author has also considered a possibility of a certain regularity between information on the trading sessions and subsequent fluctuations of demand and supply. He has also presented the principles of encoding of the above mentioned fluctuations and information available after each day's trading. The author has then selected 26 variables representing information on price and share volume fluctuations, status at the closing of the main and additional trading sessions, changes of WSE index, changes in the volume of trade for the whole floor and the variations of fall and increase of share prices. The majority of variables comes from five subsequent periods preceding the correlation in question and to analyze it use has been made of the discriminating analysis method. One sample analysis takes up the share of BPH. The method used has yielded 85% correlation between the real changes of demand and supply and the predictions tendered by the model in question. Another example deals with the shares of "Zasada" and focuses on two subsequent periods in which the mutual correlation of information and demand and supply changes undergo some modifications.(original abstract)
LogForum
|
2015
|
tom 11
|
nr nr 4
351-358
XX
Wstęp: Przeprowadzone badania literaturowe oraz obserwacje praktyk biznesowych wskazują, iż integracja sfery produkcji ze sferą zaopatrzenia stanowi narzędziowo mało zagospodarowany obszar nauki. Autor zauważa, iż publikacje dotyczące integracji koncentrują się najczęściej na wybranych aspektach szczegółowych i mają raczej charakter postulatywny. Obserwuje się jednocześnie brak propozycji konkretnych rozwiązań utylitarnych (instrumenty) możliwych do biznesowego stosowania.Metody: Prace badawcze prowadzono na przestrzeni lat 2009-2010 w jednym z wielkopolskich przedsiębiorstw zaliczanych do branży obróbki mechanicznej. Rozwiązanie problemu badawczego nastąpiło w oparciu o autorską koncepcję - model integracji. Opierając się na warunkach wybranego przedsiębiorstwa (dane przemysłowe), dokonano budowy i weryfikacji kosztowej koncepcji rozwiązania (studium przypadku).Wyniki: W całym zbiorze wyselekcjonowanych indeksów materiałowych wykazano połowiczną sprawdzalność wyników (choć w dwóch z trzech przypadków różnice kosztowe na niekorzyść metody partia na partię były niewielkie). W przypadku struktury rozpatrywanego asortymentu, dla pozycji typowo charakterystycznych dla metody PnP (grupa AX), uzyskano znaczącą zgodność wyników rzędu 67%.Wnioski: Sformułowany problem badawczy i wynik jego rozwiązania (zaledwie 6 pozycji materiałowych), stawiają duże wymagania (ortodoksyjność) co do warunków wdrożenia. Koncepcja rozwiązania ma w obranych warunkach organizacyjnych (badane przedsiębiorstwo) wąski obszar stosowania. Należałoby to potwierdzić niezależnymi badaniami tego typu w innych przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The review of literature and observations of business practice indicate that integration of production and supply is not a well-developed area of science. The author notes that the publications on the integration most often focus on selected detailed aspects and are rather postulative in character. This is accompanied by absence of specific utilitarian solutions (tools) which could be used in business practice.Methods: The research was conducted between 2009 and 2010 in a company in Wielkopolska which operates in the machining sector. The solution of the research problem is based on the author's own concept - the integration model. The cost concept of the solution was built and verified (case study) on the basis of conditions of a given enterprise (industrial data).Results: Partial verifiability of results was proved in the entire set of selected material indexes (although in two cases out of three the costs differences to the disadvantage of the lot-for-lot method were small). In case of structure of studied product range, a significant conformity of results in the order of 67% was achieved for items typically characteristic for the LfL method (group AX).Conclusions: The formulated research problem and the result of its solution (only 6 material items) demand a lot (orthodoxy) in terms of implementation conditions. The concept of the solution has a narrow field of application in the selected organizational conditions (studied enterprise). It should be verified by independent studies of this kind at other enterprises. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono zagadnienie oceny dostawców jako narzędzia kontroli poziomu świadczonej obsługi przedsiębiorstwa produkcyjnego. Do pracy wykorzystane zostały dane pochodzące z wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przeprowadzono ocenę dostawców poszczególnych grup asortymentowych oraz dokonano ich analizy. Wskazane zostały mocne i słabe obszary działalności poszczególnych grup dostawców. Stwierdzono, że łańcuch dostaw w analizowanym przedsiębiorstwie jest w dużej mierze uwarunkowany rodzajem zamawianego towaru, miejscem jego produkcji oraz sposobu jego dystrybucji do klienta. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses supplier evaluation as a tool for controlling the level of service in a production enterprise based on data from the selected production company. The suppliers were assessed and analyzed based on their respective assortment groups and strengths and weaknesses of their activity were indicated. It was found that the supply chain in the analyzed company is largely determined by the type of ordered goods, the place of its production and the method of its distribution to the customer.(original abstract)
XX
Celem publikacji jest przedstawienie stosowanych kryteriów systemu oceny i plasowania dostawców na przykładzie wybranych firm produkcyjnych. Jak pokazano w publikacji dostawcy są oceniani na podstawie różnych kryteriów. Są to zarówno cechy opisujące realizację dostawy, jak i samego dostawcę. Dobór kryteriów i mierników oceny uwarunkowany jest specyfiką prowadzonej działalności. Publikacja ma charakter poglądowy i może być wykorzystana w procesie dydaktycznym i praktyce biznesowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the key solutions using in suppliers' estimate system of enterprises. The criterions are very different. Some of them characterize supply process others describe suppliers. Selection of the criterions in suppliers' estimate system is individual decision of each enterprise. The paper is a form of review about estimation of delivery process in enterprises. The paper can be used by lecturers and managers in their activities. (original abstract)
XX
Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowią element infrastruktury krytycznej. Przepisy krajowe regulują kwestie zaopatrzenia w wodę, nakładając szereg obowiązków na dostawców. Dzięki prawidłowej identyfikacji zagrożeń dla systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, można podjąć odpowiednie działania w celu zminimalizowania ich skutków a tym samym obniżyć ryzyko w zakłóceniach dostaw. (abstrakt oryginalny)
EN
Systems of collective water supply are part of the critical infrastructure. National regulations govern water supply, imposing a number of obligations on suppliers. With proper identification of threats to the system of collective water supply, you can take appropriate action to minimize their effects and thereby reduce the risk of disruption of supply. (original abstract)
XX
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest analiza czynników warunkujących przedsiębiorczość indywidualną. Rozważanie te zostały oparte na charakterystyce modelu popytowo - podażowego stworzonego przez Wennekersa, Uhlanera oraz Thurika. W niniejszym modelu autorzy zobrazowali przedsiębiorczość jako skłonność jednostki do założenia własnego przedsiębiorstwa. Proces ten z jednej strony zależy od czynników mikro - podażowych, tj. czynników demograficznych, kulturowych cech psychicznych danej jednostki Z drugiej zaś od makro i mezo-popytowych, w tym w szczególności od otoczenia lokalnego, regionalnego czy też krajowego, które jest uwarunkowane przez czynniki ekonomiczne, technologiczne, instytucjonalne, a także procesy globalizacyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present determinants of individual entrepreneurship. Reflection were based on the characteristics of demand - supply model created by Wennekers, Uhlanera and Thurika. This model illustrated entrepreneurship as individuals tend to establish own business. The process depends on the micro factors - supply-side: demographic factors, cultural characteristics of the psychiatric unit. On the other hand, the macro and meso - demand, including the local environment, regional or national, which is conditioned by economic, technological, institutional, and globalization processes. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje założenia transakcji B2B wraz z przeglądem ich form i pełnionych przez nie funkcji. Szybki wzrost przychodów z handlu za pośrednictwem internetowych platform obsługujących przedsiębiorstwa jest następnym obszarem poruszanym w artykule. Autor porównuje również skalę zastosowania platform internetowych z realizacją zaopatrzenia przedsiębiorstw w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Próbuje również wyjaśnić przyczyny mniejszego zainteresowania zaopatrzeniem za pośrednictwem platform internetowych w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE, wskazuje także na problemy ich zastosowania. W zakończeniu zaprezentowano również jeden z ciekawszych scenariuszy rozwoju platform B2B. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.