Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 358

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Belgia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
1
Content available „Misja cywilizacyjna” Belgów w Kongu
100%
EN
When Leopold II ruled over Congo it became the place of unbelievable political terror, cruelty and untold crimes. The king was interested in this vast area only because of its huge natural sources. To got hold of them he forced natives to slave labour using only brutal methods, intimidation, terrorism and breaking human rights. His authoritarian regime was criticized, so the Belgian government decided in 1908 to take control over Congo. They annexed the colony and since that it was called Belgian Congo. For years the colony was intensively exploited by Belgium. The colonist brought minerals, gum, palm oil, ivory and first of all diamonds. Finally, in 1960 after the African revolution, Congo became independent country. The heritage of colonialism was the course of Africa. The rule of white people in Congo based on traditional local structures, what made the communication with natives much easier. It based also on racial segregation and finally on authoritarianism being under the influence of paternalism.
3
Content available remote Postępy i rozwój elektrowni jądrowych w Belgii
100%
PL
Celem artykułu jest prezentacja kompleksowych i nowatorskich rozwiązań stosowanych w Wielkiej Brytanii i flamandzkiej części Belgii w kwestii wsparcia rodzin adoptujących dziecko z niepełnosprawnością. Materiał zebrano na podstawie wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z dr Lucille Allain z Middlesex University (UK) oraz dr. Prakashem Goossensem z organizacji Fracarita International, wizyt studyjnych, a także analizy dokumentów dostępnych w materiałach informacyjnych ministerstw i organizacji pozarządowych. Scharakteryzowano tendencje obecne w praktyce obu krajów oraz wybrane formy wsparcia, takie jak: urlop adopcyjny z wynagrodzeniem, pomoc finansowa, dostosowanie mieszkania, zapewnienie opieki i terapii oraz udzielana bezpośrednio osobom z niepełnosprawnością pomoc w usamodzielnieniu się. Z analizy przykładów obu krajów wynika, że rodziny, które zaadoptowały dzieci niepełnoprawne, mogą korzystać zarówno z przywilejów i ulg dostępnych dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością (np. zasiłek dla osób z niepełnosprawnością, zasiłek opiekuńczy), jak i dodatkowych wynikających z faktu adopcji dziecka (np. urlop adopcyjny, Fundusz Wsparcia Adopcyjnego). W obu krajach wdrażane są kompleksowe i spersonalizowane rozwiązania obejmujące usługi medyczne, opiekuńcze, edukacyjne i terapeutyczne, planowane na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy. Ponadto oprócz instytucji państwowych systemowo w obszar realizacji rozwiązań włączone są organizacje pozarządowe i niepubliczne. W obu krajach przyjęto szereg praktycznych rozwiązań (np. budżet osobisty) służących usamodzielnieniu osób z niepełnosprawnością i ich niezależnemu życiu w lokalnym środowisku, z zapewnieniem, jeśli istnieje taka potrzeba, indywidualnie dostosowanego wsparcia.
PL
Podstawy organizacyjne i prawne oraz zasady odnowy miast; wybrane przykłady - finansowanie inwestycji, uczestnicy, szczególne problemy merytoryczne odnowy miast historycznych - strategia odnowy; tendencje społeczne i problemy współdziałania różnych partnerów.
EN
Just as in many other highly developed European countries, in Belgium, significant problems are caused, on the one hand, by the expansion of large agglomerations around developing centres, and, on the other, by the decline and stagnation of cities with outdated industries, for which it is now very difficult to find economic grounds. They include many historic cities, which are threatened with extinction by progress in urbanization and technology. The government program of city revival, which provides support for local authorities in improving living conditions and in developing functions which would create new economic grounds, is an attempt to save and revitalize such cities. This program has now been implemented for nearly twenty years and produced results. In the Walloon part of Belgium, 12 advanced rehabilitation projects are underway and so are more than forty projects for remodelling and revival of cities and industrial estates. This program has been beneficial in particular for cities and historic districts, where, after the former grandeur has been restored, the mechanism of economic development has been set in operation at the same time. However, the essence of revival entails not only funds for investments and repairs. Rehabilitation and revival in the physical sense are solely the first stage. The recovery of social and economic values follows revitalization - when the appropriate functions and users have been found. Therefore, it is above all important for local authorities to develop an adequate strategy for revival and development as well as to look for partners among the residents and the future users. In Walloonia, both positive and negative examples can be found. The so far small effects of revival of cities on the development of their housing, despite the activation of economic functions, are evidence to how difficult a process it is.
PL
Królestwo Belgii jest jednym z najbardziej zaludnionych i uprzemysłowionych krajów świata. Populacja Belgii liczy ok. 10 mln mieszkańców, powierzchnia 30,5 tys. kilometrów kwadratowych. Blisko 1/4 powierzchni kraju jest wykorzystana rolniczo.
PL
Zmiana konstytucji następuje zazwyczaj przy zastosowaniu ściśle określonej procedury i ma charakter trwały. Nieliczne współczesne państwa europejskie dopuszczają jednak możliwość uchwalenia odstępstwa od konstytucji, tzw. ograniczonego wyjątku. Tego rodzaju rozwiązanie wprowadziła w 2012 r. Belgia, pomimo braku stosownych przepisów oraz praktyki w tym zakresie. Belgijskie odstępstwo od konstytucji modyfikuje czasowo procedurę zmiany konstytucji. Polega to na odstąpieniu od typowego dla państw nordyckich wymogu uchwalenia zmiany ustawy zasadniczej przez parlament dwu kolejnych kadencji parlamentu. Pozostałe elementy procedury zmiany belgijskiej konstytucji, takie jak zrównanie praw izb parlamentu oraz podwyższone kworum oraz większość wymagana dla uchwalenia zmiany pozostały bez zmian. Odstępstwo od Konstytucji Belgii wygasa wraz z zakończeniem kadencji parlamentu wybranego w 2010 r.
EN
Changing of the constitution is usually followed by using a well-defined procedure. Few European countries allow the possibility of adopting a limited exception to the Constitution. Such a law introduced in 2012, Belgium, despite the lack of appropriate legislation and practice in this field. Belgian exception to the constitution temporarily modifies the procedure for changing the constitution. This involves the withdrawal of typical Nordic countries requiring approval of amendment of the constitution by two term of the parliament. Other elements of the procedure for amending the Belgian Constitution, such as equal rights of the House of Representatives and the Senate, and increased quorum and majority required for approval of amendment, remained unchanged. Validity exception of the Belgian Constitution ends with the term of the parliament elect-ed in 2010.
PL
Wydobycie węgla kamiennego skoncentrowane było w Belgii w dwóch regionach - w starszym zagłębiu w Walonii na południu i wschodzie kraju (początki w XIX w.) oraz w zagłębiu w Limburgii w północno-zachodniej Flandrii. Belgijski przemysł węglowy uzależniony był w wysokim stopniu od zagranicznej siły roboczej, wywodzącej się głównie z Turcji, Maroka, Włoch, a także z wielu innych krajów. Restrukturyzacja górnictwa belgijskiego przeprowadzona została w latach 1980-1992. Do roku 2000, czyli 8 lat po zamknięciu ostatniej kopalni, mniej niż 300 byłych górników w Limburgii pozostało bez zatrudnienia.
EN
Hard coal production in Belgium was concentrated in two regions - the older Wallonia coalfileds in the South and East of the country (beginning of the XIX century) and in Limburg Coalfield in the north-west Flanders. Belgian coal industry was dependent to a great extent on foreign labour force coming from Turkey, Marocco, and Italy and also from many other countries. Restructuring of the Belgian coal, industry was conducted in 1980-1992. By 2000, i.e. 8 years after closure of the last mines less than 300 ex-miners from Limburg district were left without employment.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.