Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3566

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 179 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 179 next fast forward last
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono próbę uatrakcyjnienia (poprzez zmianę splotu) tkaniny wełnianej kostiumowej.
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia towarzyszące powstawaniu opracowań projektowych części elektrycznej zarówno w fazie projektu budowlanego, jak i projektu wykonawczego. Przy opracowaniu tematu kierowano się najnowszymi wytycznymi zawartymi m.in. w Dziennikach Ustaw oraz aktualnymi normami. Uwzględniono również wymagania stawiane przez Straż Pożarną, służby BHP, Inspekcję Pracy oraz Sanepid. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z zasadnością dokonywania sprawdzania dokumentacji we wszystkich fazach jej opracowania.
4
Content available remote Warunki techniczne dotyczące drogowych obiektów inżynierskich
100%
PL
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U. nr 63/2000) stanowi kompleksowe uregulowanie projektowania drogowych obiektów inżynierskich.
7
Content available remote Problematyka planowania i projektowania autostrad i dróg ekspresowych
100%
PL
Stabilny układ autostrad i dróg ekspresowych jest bardzo istotny z punktu widzenia projektowania i przygotowania odcinków do realizacji. Należy skończyć z ciągłymi zmianami w układzie.
PL
Artykuł prezentuje najnowsze osiągnięcia Poltegoru-Projektu sp.z o.o. w dziedzinie budowy maszyn dla górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego. Przedstawiono szczegółowe informacje wraz z danymi technicznymi dostaw i projektów dla kopalń polskich i zagranicznych.
EN
The article presents the newest achievements of Poltegor-Enginering Ltd in the Lignite Opencast mining Machinery projects. Detailed information and technical data have been described of recent supplies and projects in Poland and abroad.
PL
W artykule przedstawiono strukturę i funkcje systemu ekspertowego wspomagania projektowania układów automatyki statków. System został opracowany na podstawie szczegółowej analizy procesu projektowania układów automatyki statków. System obejmuje: bazy wiedzy dotyczące metod i procedur projektowania układów automatyki statków, bazy danych obiektów automatyzowanych, elementów i układów automatyki, wymagań towarzystw klasyfikacyjnych oraz podsystem badań symulacyjnych współpracujący z bazą wiedzy i pakietem Matlab Simulink. Do realizacji systemu wykorzystano szkieletowy system ekspertowy Exsys Developer, charakteryzujący się regułową reprezentacją wiedzy, różnymi metodami wnioskowania, możliwością korzystania z logiki rozmytej i współpracy z innymi programami oraz bazami danych. Bazy danych utworzone zostały za pomocą oprogramowania MS Access.
EN
The paper presents a structure and functions of an expert system for aided design of ship systems automation. The system was developed on the basis of detailed analysis of the design process of ship systems automation. The system includes: knowledge bases regarding methods and procedures of ship systems automation design, databases of automated objects, control devices and elements, requirements of classification societies, and a subsystem for simulation investigations co-operating with the Matlab Simulink package and a knowledge base. In the creation of the system the shell expert system Exsys Developer was used. This system is characterised by a rule-oriented representation of knowledge, backward and forward chaining inference methods, various confidence modes to handle uncertain reasoning including fuzzy logic, and possibility of co-operation with other software and databases. Databases were made using the MS Access software.
10
Content available remote Sieci mikroprocesorowe od podstaw (6). Projektowanie sieci mikroprocesorowej
100%
PL
Opisano sposób projektowania systemu sieci mikroprocesorowej. Zasady łączenia urządzeń mikroprocesorowych w sieci tworzące rozproszone systemy monitorowania i sterowania oraz opis mikroukładu przeznaczonego do obsługi takiej sieci zostały zamieszczone w poprzednich numerach PAR.
EN
O
EN
This paper proposes an analytical tool that supports the design process of a disc spring valve system used in hydraulic car dampers. The proposed analytical tool obtains a key design characteristic of a valve, which is the flow rate and the corresponding maximum stress level in the stack of plates. The tool is prepared based on the cases produced by a first-principle model using a finite element approach. The finite element model was calibrated based on experimental results to provide accurate results in the entire range of input parameters.
PL
Przedstawiono metodykę wstępnych obliczeń efektywności ekonomicznej projektu zastosowania układu kogeneracjnego oraz wstępnego doboru optymalnych parametrów urządzeń. Wykonano również analizę przykładowej elektrociepłowni, zasilającej w ciepło i energię elektyczną pojedynczy obiekt typu komercyjnego. Omówiono podstawowe problemy oraz wskazono czynniki wpływające na końcową postać układu i opłacalność inwestycji. Dokończenie w 2/2004
PL
Korzystając z szeroko pojętego określenia procesu budowlanego, iż jest to działalność obejmująca: sprawy wykorzystania terenów zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych [2], można wyróżnić następujące podprocesy:o podproces studialny, o podproces projektowy, o podproces budowy, o podproces użytkowania, o podproces rozbiórki. Każdemu z tych podprocesów można przyporządkować właściwy dla niego cel, metodologię, a także przebieg w czasie.
PL
Przedstawiono szczegóły konstrukcyjne pomostu skrzynkowego, styków warsztatowych i montażowych, połączeń pomostu z konstrukcją wsporczą i z konstrukcją nośną schodów oraz sposób połączenia głównych elementów nośnych z fundamentem.
EN
Some special details of construction of a modern pedestrian bridge are presented in the article. Particulary some stuctural details of the box deck, its workshop execution and site assembly is presented herein.
17
Content available remote Napędy krokowe w pozycjonowaniu urządzeń pomiarowych
100%
PL
Konstruowaniem urządzeń pomiarowych współpracujących z procesem produkcyjnym coraz częściej zajmują się automatycy i konstruktorzy posiadający ogólną wiedzę o budowie maszyn. Dzieki efektywnym narzędziom programistycznym do projektowania 3D i dostępowi do Internetu, projekty - tworzone dawniej przez całe grupy konstruktorów - dzisiaj może w krótkim czasie wykonać ambitny student. Wyważenie między stopniem skomplikowania a precyzją poszczególnych składników złożonego urządzenia powinno jednak opierać się na doświadczeniu projektanta, którego niestety mu często brakuje. Tutaj konsultacja doradcy z firmy oferującej komponenty napędowe i czujniki pomoże obniżyć koszt projektowanego urządzenia nawet o rząd wielkości.
PL
Przesiewacze krążące są maszynami, w których stworzone zostały stosunkowo dobre warunki do segregacji materiałów ziarnistych na sicie, przy zachowaniu prostej konstrukcji tych urządzeń. Ponadto są to przesiewacze o prostopadłościennej budowie rzeszot, co pozwala wykorzystać nieomal wszystkie elementy konstrukcyjne, znane i sprawdzone w przesiewaczach budowanych do chwili obecnej. Niniejsza praca dotyczy analitycznego i doświadczalnego wyznaczenia ruchu przesiewacza doświadczalnego liniowo-eliptycznego, należącego do grupy krążących, a jej wyniki odnoszą się również do innych przesiewaczy o podobnym układzie napędowym. Przedmiotem badań jest jeden z serii przesiewaczy opracowanych w PŁ i dla którego wykonano opis analityczny ruchu maszyny, symulację tego ruchu, oraz badania doświadczalne torów drgań. W dalszej perspektywie przewidziane jest również wykonanie badań procesowych.
EN
Revolving screens are the machines with relatively good conditions for granular material segregation on the sieve. These screens have a simple construction. Additionally, they have rectangular riddles which enable the application of almost all design elements known and tested in the screens built so far. This paper presents an analytical and experimental determination of the motion of an experimental linear-elliptic screen, which belongs to the class of revolving screens, and its results refer also to other screens with a similar driving system. The subject of investigations is one of the series of screens developed in Lodz. Technical University for which an analytical description of the machine motion, simulation of the motion and experimental investigations of vibration trajectories were prepared. In the future also process investigations will be carried out.
20
Content available remote Techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów w systemach ETICS
80%
PL
W artykule zwrócono uwagę na aspekty związane ze stosowaniem ciemnych kolorów na elewacji budynków. Podkreślono wpływ kolorystyki na trwałość elewacji. Wymieniono najważniejsze punkty aplikacji ciemnych tynków lub farb. Podano przykłady uszkodzeń elewacji spowodowane niewłaściwym wykonawstwem. Przedstawiono aspekty użytkowe ciemnych kolorów na elewacji.
EN
The article notes issues related to the usage of dark colours in building facades. Stressed is the influence of the colour scheme on the durability of a facade. Listed are the key points of application of dark plasters or paints. Indicated are examples of damage of facades caused by improper execution. Presented are usable aspects of dark colours on facades.
first rewind previous Strona / 179 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.