Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 134

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Szkolnictwo państwowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Finansowanie zakupu podręczników szkolnych w wybranych państwach
100%
XX
W opracowaniu przedstawiono problematykę finansowania zakupu podręczników szkolnych w wybranych państwach europejskich. W artykule zaprezentowano podstawowe definicje i pojęcia z obszaru tytułowego zagadnienia. Przedstawiono syntetyczną informację na temat źródeł finansowania oraz mechanizmów udostępniania podręczników uczniom w szkolnictwie obowiązkowym w systemach szkolnych następujących państw: Polska, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper addresses the issue of funding the purchase of school textbooks in selected European countries. The author first examines basic definitions and concepts relating to the above mentioned issue. Next, he provides brief information about the sources of funding and how they are made available to students in obligatory education in the following countries: Poland, Belgium, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Finland, Germany, Greece, Island, Italy, the Netherlands, Spain and the United Kingdom. (original abstract)
XX
W dynamicznym procesie społecznych zmian szkoły wyższe odgrywają rolę ośrodków wspomagających rozwój społeczności lokalnych. Są to instytucje znakomicie przygotowane do realizacji potrzeb regionów. Znaczenie państwowych wyższych szkół zawodowych wynika z wysokiej jakości działania zagwarantowanej przez rozwiązania instytucjonalne. Ze względu na ścisły związek ze strukturami lokalnymi łatwiej im jest dostosowywać swoją ofertę dydaktyczną i naukową do lokalnych potrzeb .(fragment tekstu)
EN
In dynamic process of social evolutions higher schools play a role centers supporting development of local society. The main goal of the article is presentation in what pitch different science disciplines, especially economics sciences and information technologies, they support local social-economy systems. Public Higher Vocational Schools are also allowed as relevant factor in a system of local finances. (author's abstract)
EN
It has been known for many generations that a human's freedom is strongly connected to the possibility of satisfying personal educational ambitions. According to J. Lackowski9 it should be remembered that in the contemporary world education belongs to the group of the particularly desired goods, as attaining a good education is one of the most effective ways to the achievement of a significant social position. Taking into account equalization of the young people chances in respect to their access to education and attaining knowledge, there should be considered the situation of students with special educational needs, as they require support of both teachers and pedagogues, but most of all they need support at home from their families. The surveyed group of the youth, Year Three students in lower secondary schools, characterise a lot of variation. There are observed some disproportions between the cities, although they are not significant. Much more significant problem comprises territorial variation within the cities, which is clearly observed. However, it cannot be explicitly concluded that lessened educational chances of the youth are directly linked to the student's place of origins or living. Both local educational policy and schools as the place where this policy is being implemented play a huge role in the process of equalization of chances. Very important are the opportunities offered by educational programmes, teachers' attitudes, as well as financial resources of a particular school. The highest number of problems regarding the adequate satisfaction of educational needs of young people is connected with organizational and material barriers within this field.
XX
Wszyscy uczniowie, również ci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, powinni mieć równe szanse korzystania z tego, co może im dać uczestnictwo w procesie edukacji. Niniejsze opracowanie poświęcone jest uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w kontekście polskich wyników międzynarodowego badania GOETE) jako grupie wymagającej szczególnej troski i uwagi, a także zaangażowania wielokrotnie więcej czasu i większych środków finansowych. (fragment tekstu)
EN
It has been known for many generations that a human's freedom is strongly connected to the possibility of satisfying personal educational ambitions. According to J. Lackowski9 it should be remembered that in the contemporary world education belongs to the group of the particularly desired goods, as attaining a good education is one of the most effective ways to the achievement of a significant social position. Taking into account equalization of the young people chances in respect to their access to education and attaining knowledge, there should be considered the situation of students with special educational needs, as they require support of both teachers and pedagogues, but most of all they need support at home from their families. The surveyed group of the youth, Year Three students in lower secondary schools, characterise a lot of variation. There are observed some disproportions between the cities, although they are not significant. Much more significant problem comprises territorial variation within the cities, which is clearly observed. However, it cannot be explicitly concluded that lessened educational chances of the youth are directly linked to the student's place of origins or living. Both local educational policy and schools as the place where this policy is being implemented play a huge role in the process of equalization of chances. Very important are the opportunities offered by educational programmes, teachers' attitudes, as well as financial resources of a particular school. The highest number of problems regarding the adequate satisfaction of educational needs of young people is connected with organizational and material barriers within this field. (original abstract)
5
75%
EN
Effective real estate management practice is needed to ensure that the property in Malaysia, including public schools, can be fully utilized. The purpose of this study is to identify the success factors of the real estate management of Malaysia's public schools. To achieve this aim, a questionnaire was developed as a research tool. The respondents involved were representatives of public schools and officers from the state education department offices (on the basis of whom the total population was calculated) in Pulau Pinang, Malaysia. The respondents were chosen using a random sampling method. The success factors of managing property in public schools were identified by Exploratory Factor Analysis (EFA), using the principals of component analysis, the t-test, Cronbach's alpha and mean analysis. The findings show that the majority of the respondents agreed that all of the listed 18 success factors within the 4 main factor groups as addressed in the survey are important for the efficient and effective improvement of real estate management, especially in Malaysian public schools. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia analizę poziomu kompetencji nauczycieli województwa opolskiego. Głównym jego celem było ustalenie, czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem nauczycieli a ich poziomem kompetencji. Podstawą do udzielenia odpowiedzi były badania CAWI, przeprowadzone wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. Analiza poziomu kompetencji została przeprowadzona na podstawie samooceny nauczycieli oraz oceny przedstawionej przez dyrektorów szkół. W wyniku badań ustalono, że nie ma korelacji pomiędzy wiekiem a poziomem kompetencji nauczycieli według dyrektorów szkół.(abstrakt oryginalny)
EN
The following paper presents an analysis of the level of competencies of teachers in the Opole Voivodeship. The aim of the paper is to determine if there is a relationship between the age of teachers and their level of competencies. The analysis has been based on CAWI research and took the form of a self-assessment of the competencies level made by the teachers and an assessment made by principals. As a result it was found that there is no correlation between age and the level of competencies and it is difficult to identify differences because of the age.(original abstract)
XX
Problemy planowania kadr kwalifikowanych i rozwoju szkolnictwa stały się w ostatnich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania naukowców różnych dziedzin. W uznaniu roli i znaczenia kwalifikacji dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju podjęty został temat niniejszego opracowania. Podstawową intencją było ukazanie roli i miejsca szkolnictwa w ogólnym systemie społecznym i gospodarczym. Tok badań, a następnie analiza wyników podporządkowane zostały następującym celom badawczym: zaprezentowaniu powiązań systemu kształcenia z gospodarką narodową oraz ocenie skutków wdrożenia reformy edukacji narodowej w wielkomiejskim ośrodku przemysłowym.(abstrakt oryginalny)
EN
It appeared desirable to undertake this research project in view of the role and importance of professional qualifications for the socio-economic development of the state. The basic aim was to point at the role and place of education in the overall socio-economic system. Both the course of researches and next results Of analysis were subordinated to two research targets: presentation of ties between the education system and the national economy (part 1 and 2), and assessment of consequences ensuing from introduction of the national education reform in a big urban industrial centre (part 3). Against the background of socio-eoonomic conditions accompanying development of education, the main attention was focussed on construction of the regional model of education and employment of skilled labour. The term "model" refers here to a construction revealing the most important characteristics. It was presented in two variants, i.e. for the older and the reformed schooling systems (Fig. 2 and 3). This model represents an attempt at correlating demand and supply approaches in the field of planning education. In order to verify the model there was made a projection concerning inflow of graduates of secondary-level schools to the national economy in Łódź according to two variants. The first variant (A) assumes extrapolation of the old schooling structure i.e. the one functioning at the present time. There were estimated sizes of streams of graduates from primary, grammar, and vocational schools of the secondary level until 2000. The second variant of the projection (B) takes into account the most essential solutions provided by the educational system reform in the period of its launching (1978-199O). There were estimated sizes of stroams of graduaťes from basic vocational schools of the new type (the so-called professional specializations offered after 8th grade of the reformed school), common 10-year secondary schools, schools of directional specialization, and all types of professional courses (1 to 5 semesters). The projection of graduates inflow takes into account the influence exerted by migration of pupils to Łódż and from Łódź which was expressed by means of migration coefficient M. Results produced by variants A and В of tho projection allowed to estimate quantitative effects of the schooling- -system reform in Łódź and effects of its introduction in the form of size of streams enriching the labour market.(original abstract)
XX
Perspektywy obserwacji w strategicznej karcie wyników państwowej szkoły wyższej mogą być następujące: studenta (klienta),procesów wewnętrznych,badań i rozwoju,finansowa. (...) W artykule niniejszym przedstawiono propozycję mierników oceny każdej z wyodrębnionych perspektyw ze wskazaniem cech, którymi powinny się one charakteryzować. Nie wyznaczono dla nich wielkości docelowych, gdyż dla każdej szkoły będą one wykładnią jej celów strategicznych. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to present a model of the balanced scorecard for public high school. In the introduction of the paper the author identifies four perspectives for public high school which are: student, internal process, research and development, and financial perspectives. In the further part the specification of measures describing every perspective is mentioned. (original abstract)
9
Content available remote Realizacja funkcji personalnej w szkołach publicznych
75%
XX
W dobie szybkiego rozwoju techniki oraz postępującej globalizacji szczególnego znaczenia nabywa edukacja współczesnych społeczeństw, a zatem jakość funkcjonowania placówek za nią odpowiedzialnych. Zasady zakładania oraz prowadzenia polskich szkół zostały ściśle określone w ustawach i rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Natomiast na polskim rynku edukacyjnym występują dwa rodzaje placówek edukacyjnych: szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne (społeczne). W opracowaniu skupiono uwagę na polskich szkołach publicznych, gdyż mają one dominującą rolę w kształceniu społeczeństwa polskiego. Szczególnym zainteresowaniem objęto szkoły licealne (licea profilowane oraz licea ogólnokształcące), gdyż ich konkretne placówki są świadomie wybierane przez uczniów zgodnie z ich dalszymi zamierzeniami związanymi z edukacją wyższą. (fragment tekstu)
EN
Human potential of educational institutions is principal in constructing the high- quality educational services. The focus of the work is on authority distribution related to the fulfillment of personal function in public schools as well as the instruments used in the field. Empirical examinations are proving that methods and techniques concerning fulfillment of every similar stage of personal function (presented in the literature about human resources management) are not fully taken advantage of. The quality of some of them is impacted beyond doubt by the law conditions. Managing people (school masters) are responsible for the rest of them. (original abstract)
XX
Działania rzemiosła na rzecz rozwoju społecznego Wrocławia po II wojnie światowej i w okresie PRL są ściśle powiązane z jego funkcjami gospodarczymi. Bezpośrednio po wojnie rzemieślnicy brali udział w odbudowie miasta ze zniszczeń wojennych. Ponadto, zaopatrując rynek w dobra i usługi, których nie mógł dostarczyć sektor państwowy, mieli wpływ na poprawę warunków bytowych ludności. Najistotniejszą działalnością rzemiosła na rzecz rozwoju społecznego Wrocławia była oświata i związana z nią działalność wychowawcza. W artykule przedstawiono również działalność społeczną i socjalną rzemiosła. (abstrakt oryginalny)
EN
Craft activities for the social development of Wrocław after the war and the period of Polish People's Republic are closely related with craft's economic functions. Directly after the war craftsmen took part in the reconstruction of the city from war damages. Moreover, delivering goods and services to the market which the state sector could not deliver, the craft had the influence on the improvement of life conditions. Education and upbringing activities were the most essential craft's achievements for the social development of Wrocław. The paper also presents social and public activities of craftsmen. (original abstract)
11
75%
EN
Massive implementation of ICT based tools into educational process will eventually force educational system to undergo a major paradigm shift. This will be caused by its losing monopoly position at the market of knowledge distribution and learning. This paper proposes a conceptual solution called the Educational Supply Chain, which may allow change resisting educational institutions to embrace e-learning, enhance their offerings and a global reach while preserving many of its traditional values. (original abstract)
XX
Coraz częstszą praktyką jest powierzanie przez gminy prowadzenia szkół podmiotom prywatnym. Pozwala to na uniknięcie likwidacji najmniejszych placówek i ograniczenie wydatków oświatowych. W artykule autor dokonuje krytycznej oceny procedury prywatyzacji prowadzenia szkół samorządowych uregulowanej w ustawie o systemie oświaty, wskazując przy tym istotne luki w procedurze powierzania prowadzenia szkół, które zagrażają interesowi publicznemu. (abstrakt oryginalny)
EN
An increasingly common practice is the entrustment by municipalities of the running of schools to private entities. This helps avoid the liquidation of the smallest establishments, while reducing spending on education. In this article, the author critically assesses the procedure of privatizing the operation of self-government schools governed by the Act on the education system, simultaneously indicating significant gaps in the procedure of entrusting the running of schools, which threaten public interest. (original abstract)
XX
Treść artykułu referuje wnioski z trzeciego etapu badań autorów nad wzorcami dobrych praktyk polityki informacyjnej uczelni publicznych w kontekście koncepcji zrównoważonego zarządzania. Dotąd zdefiniowano model polityki informacyjnej oraz zasady tej polityki. Obecnie przedstawiany jest model procesu prowadzenia takiej polityki, a trwają prace nad modelowym zakresem informacyjnym oraz szkieletem struktury organizacyjnej odpowiadającej za tę politykę.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is the third stage of our research on the patterns of good practice information policy of the public university in the context of sustainable management. So far defined model of information policy and the principles of this policy. Currently, the process model is presented to such a policy, and work is underway to model the scope of the information and the backbone of the organizational structure responsible for this policy. (original abstract)
XX
Wielowymiarowa polityka integracji społecznej (w tym edukacyjnej) mniejszości etnicznych, rozwijana w Holandii już od ponad trzydziestu lat, uległa w tym okresie istotnym przemianom. Ewoluował sposób postrzegania fenomenu imigracji na płaszczyźnie politycznej - od przekonania o jej przejściowym i krótkotrwałym charakterze do uznania jej za trwały element pejzażu holenderskiego społeczeństwa imigracyjnego. W związku z tym zmianie uległy również politycznie wyznaczone cele integracji szkolnej, względem których mierzona miała być jej skuteczność. Do tej pory nie został jednak zmodyfikowany podstawowy strukturalny mechanizm "odtwarzania nierówności" w społeczeństwie holenderskim, tj. wczesna selekcja (doszkolna) na etapie kształcenia średniego I stopnia. Nie tylko struktura szkolna w Holandii nie sprzyja dzieciom z mniejszości. Do separowania się mniejszości przyczynia się także historyczny, choć nadal obecny w kontekście edukacyjnym, wertykalny sposób segmentacji społecznej. (fragment tekstu)
EN
The article presents the general overview of changes within Dutch educational integration policy in the past 30 years. Particular emphasis is put on changes of assumptions and objectives of the socio-economic and socio-cultural dimension of educational integration of minority children in the Netherlands. The first one relates to the shift of emphasis within policy on reducing educational disadvantage of foreign pupils. The previous, specific policy, oriented on minority children evolved into a current, general policy for all disadvantaged pupils. In the socio-cultural dimension the original stress on preservation of identity, language and culture of immigrants and their children gave way to neutral or even negative views on fostering of socio-cultural difference. (original abstract)
15
Content available remote Quality Assurance Indicators for School Transformation: A Paradigm Shift
75%
EN
The new millennium is witnessing a lot of transformational challenges in almost all realms of life including the educational system, bringing about world class standards. Consequently, education reform has become necessary in pursuance of educational quality and effectiveness. Unfortunately most educational reforms in the past decades have resulted in serious frustration and failure even though they are often based on good will. This discourse will highlight the need for transformation in education in terms of Quality Assurance (QA) indicators for quality education that is currently experiencing three waves. The different waves are based on the different paradigms and theories of education quality and school effectiveness, and they result in different strategies and approaches to education quality assurance. The first wave of school transformation focuses mainly on Internal Quality Assurance Indicators and makes effort to improve internal school performances particularly the methods and processes of teaching and learning. The second wave emphasizes Interface Quality Assurance in terms of organizational effectiveness, stakeholders' satisfaction and market competitiveness and makes effort to ensure satisfaction and accountability to the internal and external stakeholders. This paper further explained that school transformation should move towards the third wave which emphasizes strongly Future Quality Assurance Indicators in terms of relevance to the new school functions in the new century, as well as relevance to the new paradigm shift in education concerning contextualized multiple intelligences (CMI), globalization, localization and individualization. Based on the paradigm shift, a new QA indicator in terms of value added and value created indicators which are completely different are added to the list. The enhancement of value added depends heavily on improvement of internal processes while value created relies mainly on the increase in goal relevance and stakeholder satisfaction with quality of education services. Continuous institutional development becomes necessary for total QA in the secondary school system and quality management of the new secondary school curriculum that emphasises entrepreneurship education. Consequently, transformation from the traditional ways of school management, to new creative and innovative approach, such as introduction of Tripartite Curriculum for inculcating multiple intelligences, instead of mono-intelligence that is currently prevalent in the Nigerian secondary school curriculum, is therefore advocated for. so that the current paradigm shift to a new secondary school curriculum in Nigerian will surely be a success.(original abstract)
16
Content available remote Strategie uniwersytetów publicznych w Polsce - próba oceny
75%
XX
Sukces wyższej uczelni zależy od dokonywania właściwych wyborów strategicznych. Koncepcja zrównoważonej karty wyników, stworzona dla jednostek komercyjnych, coraz częściej znajduje zastosowanie również w uczelniach publicznych. Skuteczność implementacji tego rozwiązania zależy jednak od umiejętności dostosowania go do specyfiki procesów w tego rodzaju instytucjach, koncentrujących swoją działalność na badaniach naukowych i działalności dydaktycznej. W artykule podjęta zastała próba oceny strategii przyjętych w uniwersytetach publicznych w Polsce z punktu widzenia ich wykorzystania na potrzeby budowy, wdrażania i oceny wyników strategii metodologii BSC. Badanie przeprowadzono na próbie 13 uniwersytetów. Wyniki wskazują, iż strategie w badanych uniwersytetach są traktowane bardziej jako wypełnienie formalnych wymogów nałożonych przez regulacje prawne niż jako narzędzie wspomagające procesy zarządzania uczelnią. Ocena obszarów najczęściej ujmowanych w formie celów strategicznych pokazuje perspektywy, które mogłyby być uwzględnione przy tworzeniu BSC dla tego rodzaju jednostek(abstrakt oryginalny)
EN
The success of higher education institutions depends on making efficient strategic choices. The concept of the Balanced Scorecard (BSC) created for commercial entities is increasingly applied also in public universities. The effectiveness of the implementation of this solution depends on the ability to adjust it to the specific processes in such institutions, which concentrate their activities on research and teaching. This paper seeks to assess the strategies adopted in public universities in Poland from the point of view of the use of the BSC methodology in construction, implementation, and evaluation strategies. The survey was conducted on a sample of 13 universities. The results indicate that the strategies in the analysed universities are regarded more as a pressure resulting from formal requirements imposed by the regulations, rather than as a tool supporting management processes. The evaluation of the areas most commonly presented in the form of strategic objectives shows perspectives that could be included while creating BSC for this type of entities(original abstract)
XX
W opracowaniu omówiono cele, zasady i warunki uczestnictwa w programie "Owoce w szkole" oraz efekty jego realizacji w Polsce. Przybliżono również propozycje Komisji Europejskiej dotyczące tego programu w perspektywie budżetowej 2014-2020. (abstrakt oryginalny)
EN
The study discusses goals, rules and conditions for participation in the "School Fruit Scheme" as well as the results of implementing that programme in Poland. Proposals have also been introduced by the European Commission referring to the "School Fruit Scheme" in the budgetary prospect for the years 2014-2020. (original abstract)
EN
REASEARCH OBJECTIVE: The subject of the analysis carried out in this study includes the letters of T. Bzowski to his students. THE REASEARCH PROBLEM AND METHODS: On the basis of such analysis we shall try to answer the question: How did Bzowski reinforce the memory of the Chyrów school's ideals in his students? The analysis shall be carried out on the basis of the content of his letters. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The memory of a school is created by a group of different people. It usually includes students-graduates, which - in a way - extend and transmit the school's ideals, but the group also includes teachers and tutors. This study shall focus on the teacher's memory of the Scientific and Educational Department of the Jesuit Fathers in Chyrów. It was an elite secondary school for boys. One of the most significant persons among the Chyrów school teachers was a Jesuit named Teofil Bzowski. Former Chyrowiaks wrote for that paper which reflected the school's rich activity and the histories of its students. REASEARCH RESULTS: The analysis shall make it possible to specify the system of values cherished by the authors of the letters. The knowledge gained from the analysis of the letters as ego-documents shall make it possible to not only reconstruct the picture of the school and its influence on the people connected with it, but also to recreate the spiritual atmosphere of a given historical period. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Analysing the source materials one may come to the conclusion that the letters exchanged between the teacher and former students are a tool used for maintaining the memory of the school and its ideals. The memory is created through intergenerational interactions (teacher-students).(original abstract)
19
Content available remote Public University Mergers - a Polish Example
75%
EN
Consolidations in Polish higher education have been developing since the 1990s, although in the first two decades they were rather incidental. Intensification of mergers of private higher education institutions has occurred in recent years under the influence of increased competition. In Poland, the consolidation processes of universities in the last 25 years have been spontaneous and of a bottom-up nature. They did not take the form of a merger wave and were not implemented systemically. Among several public-sector mergers, two were strategic in nature. In recent years the largest scale of consolidations has been among private universities, forced by a falling demand for education. The aim of the article is to describe the process of merging public universities in Poland. The research methodology in the article was based on the analysis of the merger of two Polish public universities. The article has a review nature and uses exemplification in the form of a case study and constitutes a starting point for further in-depth research in the field of university mergers in Poland. The article describes the importance of mergers between universities in an era of legal changes taking place in the Polish higher education system. The case study includes the merger of the Medical Academy in Cracow into the structure of the Jagiellonian University and as described in the article can be an exemplification of the federal merger process. (original abstract)
XX
Przedmiotem analizy objęte zostaną szkoły należące do systemu oświaty. Przedstawienie wybranych poglądów doktryny w kontekście analizy rozwiązań prawnych pozwoli autorce na sformułowanie wniosków co do współczesnego pojmowania zakładu publicznego. Zjawiskiem wyraźnym jest rozwój administracji świadczącej i coraz szerszy udział podmiotów niepublicznych w realizacji zadań oświatowych. Zdecydowaną większość szkół zakładają i prowadzą jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie. Zapewnienie realizacji zadań oświatowych jest obowiązkiem wyłącznie tych podmiotów. Tylko też one gwarantują najpełniejszą realizację świadczeń oświatowych o cechach trwałości. Ustrojodawca dopuszcza tworzenie także przez podmioty niepubliczne szkół, co znacznie rozszerza ofertę świadczeń. W polskim modelu wszystkie szkoły są nadzorowane i kontrolowane przez państwo. Niemniej w stosunku do szkół niepublicznych o nadzorze mowa w wybranych obszarach, zwłaszcza nadzoru pedagogicznego, a jego zakres zależy od rodzaju szkoły niepublicznej. Zakłady, które można by nazwać prywatnymi, tj. szkoły niepubliczne, często ulegają "upublicznieniu". (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis applies to schools in the education system. The presentation of selected views of the legal doctrine in the context of the analysis of legislation enables the authoress to formulate proposals as to the modern understanding of a public establishment. The development of provisioning administration and an increasingly greater involvement of non-public entities in the fulfilment of educational tasks is a clear phenomenon. The decided majority of schools have been established and are managed by territorial self-government units and ministers. Only these entities are obliged to assure the fulfilment of educational tasks. Additionally, only they provide the most complete fulfilment of sustainable educational benefits. The creators of the system also enable non-public entities to establish schools, which greatly extends the range of benefits. In the Polish model, all schools are supervised and controlled by the state. Even so, with respect to non-public schools, there can be talk of supervision in selected areas, especially educational supervision, while its scope depends on the type of non-public school. Establishments, which can be called private, namely non-public schools, often succumb to "becoming public". (original abstract)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.