Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1097

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbiorniki wodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono ogólną ocenę zbiornika wodnego Sulejów po 25 latach eksploatacji. Omówiono podstawowe dane techniczne zbiornika w I i II etapie piętrzenia, scharakteryzowano warunki ekologiczne i poszczególne obiekty zbiornika. Oceniono wpływ zbiornika na środowisko i środowiska na zbiornik.
EN
The paper presents a general evaluation of the water reservoir Sulejów after 25 years of its exploitation. In the elaboration there are given basic technical data concerning the I and II stage of damming up water in that object, as well as characteristic of geological conditions and particular objects of the reservoir. The impact of the reservoir on the environment and the impact of the environment on the reservoir have been estimated.
PL
Autor artykułu - pracownik naukowy czechosłowackiego Instytutu Badawczego Transportu (Oddział Żeglugi Śródlądowej w Pradze i Bratysławie), a po przejściu na emeryturę przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika 'Vodni cesty a plavba' (Drogi wodne i żegluga'), wieloletni uczestnik oficjalnych rokowań polsko-czechosłowackich nt. gospodarki wodnej-przedstawia czeski punkt widzenia na koncepcję zbiornika Racibórz.
EN
The Author of the paper - scientific worker at the Czechoslovak Research Institute of Transport (Department Inland Navigation in Prague and Bratislava) and after he has been retired the chairman of the Editorial Board of the quarterly 'Vodni Cesty a Plavba', many times participant in Polish - Czechoslovak negotiations on water management - presents the Czech view on the conception of the Racibórz reservoir.
EN
The Author takes a try at comparing the achieved results with plans, with special regard to the financial aspects of the problem. He presents three causes of the increase in costs: political decisions, local conditions and duration of the investment process. The main conclusion ensuing from the paper is the necessity for broader introducing of economic analyses and activities aimed at optimum solutions in preparation and realization of the project.
EN
Theoretical basis for ponds' cleaning processes. General concepts of ponds' cleaning, conditions for mixing and aeration.
PL
Prześledzono zmiany kilkunastu fizycznych i chemicznych wskaźników (temperatura, tlen rozp., odczyn, potencjał redoks, żelazo og., glin, siarczany, azot amonowy i azotanowy, fosforany, ChZT oraz węgiel organiczny) w profilu pionowym, największego, a zarazem najgłębszego zbiornika meromiktycznego w okresie 16-tu lat. W okresie prowadzonych badań stwierdzono narastające zróżnicowanie pomiędzy mikso- a monimolimnionem jak: odczyn, potencjał redoks, żelazo og., siarczany i azot amonowy. Spadek potencjału redoks w monimolimnionie przy równoczesnym wzroście odczynu należy uznać jako symptomy postępującego starzenia się zbiornika. Wody miksolimnionu zaliczono do typu siarczanowego wapniowo - magnezowego, natomiast wody monimolimnionu do typu siarczanowo - żelazowego.
PL
Zbiornik wodny Świnna Poręba zlokalizowany został w 26,6 km rzeki Skawy. W trakcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, trwającej z przerwami od 1986 r., zmiany zachodzące w gospodarce spowodowały weryfikację priorytetowych celów zbiornika. W artykule dokonano analizy zmian zasad planowanej gospodarki wodnej, powodowanych zmianą głównych celów stawianych wobec wielozadaniowego obiektu, jakim jest zbiornik wodny Świnna Poręba. Podjęto próbę wstępnej oceny planowanych założeń powadzenia gospodarki wodnej na realizowanym zbiorniku w aspekcie zadań wynikających z ustawodawstwa krajowego oraz unijnego.
EN
Świnna Poręba reservoir was localized in 26.6 km of Skawa river. During the execution of the investment venture, which has lasted on and off from 1986, changes occurring in economy caused verification of main aims of the reservoir. An analysis of the changes of principles of the planned water management, caused by the changes of the main aims assigned for the multipurpose structure, as which the Świnna Poręba reservoir is considered, was carried out in the paper. An attempt of the initial assessment of the planned guidelines for water management of the reservoir being currently in construction in the aspect of tasks resulting from the Polish and European Union legislation was made.
12
Content available Prognoza zamulania małego zbiornika wodnego
51%
PL
Opracowano prognozę zamulania małego zbiornika wodnego znajdującego się na cieku nieobjętym obserwacjami hydrologicznymi. Brak danych o wielkości przepływów i koncentracji rumowiska unoszonego oraz wielkości transportu rumowiska wleczonego, skłania do zastosowania metod pośrednich. Umożliwiają one określenie ilości rumowiska dopływającego do zbiornika. Badaniami wielkości zamulania objęto zbiornik w Narożnikach, znajdujący się na potoku Dęba. W obliczeniach dostawy rumowiska do zbiornika zastosowano metody Reniger-Dębskiego, Brańskiego i DR-USLE. Przeprowadzono badania terenowe w celu określenia sposobu zagospodarowania zlewni badanego zbiornika. Określono rodzaj gruntu i jego skład z obszarów użytkowanych rolniczo i z terenów leśnych. Wyniki prac terenowych umożliwiły wyznaczenie parametrów równania strat glebowych, stanowiącego podstawę obliczeń metodą DR-USLE. Obliczony stopień zamulania, na podstawie pomiarów wielkości zamulania zbiornika, wynosi 0,58%. Obliczono wzorem Gončarova zamulanie zbiornika w kolejnych latach eksploatacji. Wyniki prognozy wielkości zamulenia po 4 latach eksploatacji porównano z wynikami pomiarów. Najwyższą zgodność wyników prognozy zamulenia opracowanej na podstawie wyników pomiarów uzyskano z wynikami prognozy, w której średni roczny transport rumowiska obliczono metodą DR-USLE. Stwierdzono, że wyłącznie zbiornika z eksploatacji, w wyniku zamulenia stanowiącego 80% jego pojemności pierwotnej, nastąpi po ponad 1100 latach.
EN
A forecast of silting was developed for a small water reservoir on a watercourse not included in hydrological observations. Lack of data on the flow volumes, sediment concentration and suspended load transport suggest the use of indirect methods. These make possible determining the amount of sediment amount supplied to the reservoir. Studies on silting volume covered a reservoir at Narożniki situated on the Dęba stream. The methods of Reniger-Dębski, Brański and DR-USLE method were used in computations of sediment supply to the reservoir at Narożniki. Field studies were conducted to determine the way of management of the studied reservoir catchment. The kind of ground and its composition in the agriculturally used areas and forest sites were determined. The results of field works made possible to fix the parameters of the universal soil loss equation, which is the basis for computations using DR-USLE method. The silting degree computed on the basis of the reservoir silting measurements is 0.58%. The reservoir silting in successive years of its operation was calculated using Gončarov formula. The results of silting forecast after four years of operation were compared with the results of measurements. The highest compatibility of results for silting forecast developed on the basis of measurements was obtained knowing the average annual sediment transport computed using DR-USLE method. It was found that excluding the reservoir from operation due to silting of the 80% of its initial capacity, will occur after over 1100 years.
13
51%
PL
Wskazano na znaczenie ekologiczne, rekreacyjne i gospodarcze poeksploatacyjnych zbiorników wodnych. Wynika z tego potrzeba ich ochrony, właściwej rekultywacji i zagospodarowania. Omówiono osobliwości funkcjonowania ekosystemów tych zbiorników - zróżnicowanie siedliskowe, stres chemiczny wpływający na wzrost znaczenia procesów abiotycznych w obiegu materii, wysoki stopień stabilności fizycznej mas wody, uproszczenie struktury ekosystemu i izolację przestrzenną, co wpływa na zwiększony udział gatunków rzadkich w ich biocenozach. Dla poprawy jakości wody często korzystny jest wzrost intensywności mieszania wody przez wiatr i czasowe retencjonowanie wód dopływających do zbiornika, co można osiągnąć przez odpowiednie ukształtowanie powierzchni wyrobiska. Do przeciwdziałania eutrofizacji powodowanej nadmiernymi ładunkami związków fosforu można wykorzystać absorpcyjne właściwości glinokrzemianów lub węglanu wapnia; brak jest mechanizmów redukujących zewnętrzne ładunki azotanów. Leśne otoczenie małych zbiorników poeksploatacyjnych okazuje się niekorzystne dla jakości wody, jedynie w zlewni zbiorników silnie zakwaszonych pomaga w ich rekultywacji. Zróżnicowane cechy dynamiki ekosystemów i częste przypadki ich uzależnienia od perturbacji nie pozwalają na określenie generalnych zasad ich zagospodarowania i wymagają indywidualnego potraktowania każdego projektu rekultywacyjnego.
EN
The ecological, recreational and economical functions of pit-mine lakes are deseribed. This involves needs for their protection and appropriate measures of their restoration and management. Functional peculiarities of their ecosystems are pointed out: habitat diversity, chemical stress enhancing the importance of abiotic processes in matter cycling, elevated physicaI stability of water masses, simplified ecosystem structure and spatial isolation promoting the contribution of rare species in biotic communities. The enhancement of water mixing by wind and temporal retention of water inflowing to a reservoir often improve the water quality, which may be achieved if a suitable pit shape is maintained. The sorption properties of aluminosilicates or co-precipitation with CaCO3 reduce the availability of phosphorus, preventing the eutrophication processes. Nitrates remain stable and are not reduced in majority of pit-mine lakes. Eutrophication becomes accelerated when small such lakes are surrounded by a forested catchment; only in case of extremely acidified waters this improves their restoration. It is difficult to formulate general management rules and each restoration project should be planned individually because of diversified dynamic patterns of ecosystems, which often appear to be perturbation-dependent ones.
PL
Omówiono genezę zbiornika „Klimkówka" ze szczególnym uwzględnieniem planów realizacyjnych, dokonaniem analizy przebiegu realizacji inwestycji. Przedstawiono również uwagi na temat przygotowania dokumentacji technicznej, przejmowania terenu, problemy kadrowe oraz organizację i technologię robót. Sprecyzowano również wnioski w zakresie realizacji inwestycji.
EN
The author discusses: (a) origin of the reservoir (b) feasibility report (c) the project realizationn process (d) personnel problems (e) possesion of the area (f) realization of investment.
RU
Рассматривается истопия стпоительства водохранилища "Климкувка" с особым ычетом планов реализации и анализом хода осуществлени, инвестиции. Даны также замечания по вопросу подготовки технической документации, вступление во владение территорией, кадровые проблемы а также организация и технолофия работ. Даны такще выводы по реализации инвестиции.
PL
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych Melioracji Oddział w Poznaniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jako organizatorzy zaprosili środowiska naukowe, projektowe i wykonawcze do udziału w kolejnej, już piątej z kolei, konferencji zbiornikowej: V Konferencja Naukowo-Techniczna, Eksploatacja i Oddziaływanie Zbiorników Wodnych, Mikorzyn - Jeziorsko 28-30.09.2022 r. Konferencja odbywa się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Prezesa PGE Wody Polskie oraz patronatem medialnym czasopisma Gospodarka Wodna.
PL
Rosnące znaczenie produkcji energii elektrycznej i ciepła z zasobów odnawialnych wpłynie w przyszłości na wzrost udziału w bilansie energetycznym małych systemów elektrociepłownianych. Ten przeciwny - do przeważającego dotychczas trendu koncentracji mocy - kierunek rozwoju stwarza możliwości bardziej proekologicznych rozwiązań technologicznych procesów wymiany masy i ciepła pomiędzy systemem energetycznym a otoczeniem. Dotyczy to zwłaszcza obiektów malej mocy, korzystających ze zbiorników wody jeziornej jako dolnych źródeł ciepła. Ze względu na ich ogromną różnorodność morfologiczną i specyficzną termikę, projektowanie takich systemów wymaga rozwiązań indywidualnych, uwzględniających warunki lokalne.
RU
Автор считает, что строительство плотины и водного бассейна в Чорштыне на Дунайце принесёт огромные потери природных и культурных ценностей. Цели этой большой инвестиции могли быть достигнуты без разрушения природы.
EN
The author considers that the building of the dam and water reservoir at Czorsztyn on the Dunajec River will bring, about great losses both on the natural and cultural resources. The aims of this larfe — scale investment could be obtained in another way without the necessity of devastating the nature.
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.