Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Construction loan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Pojawienie się banków hipotecznych z pewnością przyspieszy rozwój rynku kredytów mieszkaniowych i budowlanych. Komisja Nadzoru Bankowego dała już pierwszą licencję na utworzenie takiej instytucji. Otrzymał ją razem z niemieckim partnerem Bank Rozwoju Eksportu.
XX
Kryzys budownictwa spółdzielczego i czynszowego w Polsce sprzyja wzrostowi zainteresowania zakupem lub budową lokalu mieszkaniowego przy finansowej pomocy banku. Oferta bankowa w zakresie kredytów na własne mieszkanie lub dom stale się rozszerza. Przybywa też banków, które wykazują coraz większe zainteresowanie tym rodzajem kredytowania. Mimo to nadal jedyną na polskim rynku instytucją finansową koncentrującą się ściśle na kredytowaniu budownictwa mieszkaniowego pozostaje Polsko-Amerykański Bank Hipoteczny SA.
XX
Działania państwa wspierające nowe instytucje i systemy finansowania oraz kredytowania budownictwa mieszkaniowego, tj. system kredytowy i system społecznego budownictwa czynszowego finansowany z udziałem środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, wzbogacają ofertę banków, dostosowując ją do możliwości finansowych ich klientów zainteresowanych posiadaniem własnego mieszkania. Podstawą do wzbogacania oferty kredytowej banków są: ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i kredycie kontraktowym (z 26.10.1995) oraz ustawa o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe (z 05.06.1997).
XX
Omówiono systemy kredytowania budownictwa mieszkaniowego funkcjonujące w gospodarce rynkowej, takie jak: kredyt kontraktowy, kredyt hipoteczny i kredyt komercyjny.
EN
This article deals with the issues of crediting in housing trade under the conditions of transforming into market economy. Mortgage credit, customer credit and mercantile credit have been discussed in the text. All of these credits function successfully in market economies, so it seems interesting to have a closer look at how they can be adapted to Polish reality. A special attention has been paid to the mortgage credit institution and the berriers that may disturb the introduction of that type of credit in Poland. (original abstract)
XX
Wiodącymi tematami podjętymi w artykule jest analiza dwóch obszarów badawczych występujących w literaturze. W pracy zostały zaprezentowane badania dotyczące wpływu zmiennych zarówno wewnątrzbankowych, jak i makroekonomicznych na kształtowanie się poziomu rezerw na straty kredytowe. Ponadto przedstawiono wnioski z analiz literaturowych dotyczących wygładzania dochodów. Część empiryczna została przeprowadzona w oparciu o próbę badawczą obejmującą sektor bankowy, z wyszczególnieniem sektora banków spółdzielczych w Polsce w latach 2008-2015. Pozyskane zmienne finansowe obejmują: aktywa ogółem, kredytyw ogółem oraz wynik bankowy netto. Na podstawie analizy danych stwierdzono, iż średni udział odpisów na rezerwy kredytowe względem aktywów jest bardziej stabilny w bankach spółdzielczych niż w bankach komercyjnych. Ponadto, badanie średniej relacji rezerw na kredyty zagrożone do kredytów ogółem wykazało, że banki spółdzielcze charakteryzowały się stopniowym wzrostem udziału rezerw od 2010 roku, ze szczególnym wskazaniem na gwałtowne zwiększenie ich poziomu w 2015 roku. Natomiast w bankach komercyjnych od 2010 roku zauważalny jest niewielki spadek udziału rezerw na straty kredytowe w kredytach ogółem. Analizując przeciętny poziom rezerw na straty kredytowe w porównaniu do wyniku bankowego netto wykazuje się, że w bankach spółdzielczych udział rezerw w wyniku bankowym netto wzrastał w latach 2008-2014 do poziomu ok. 7%. Z kolei sektor bankowy po silnym wzroście w 2009 roku odnotował znaczny spadek rezerw na kredyty zagrożone w relacji do wyniku bankowego netto w latach 2010-2011, po którym nastąpiła jego stabilizacja na poziomie wynoszącym ok. 14%.(abstrakt oryginalny)
EN
The following study concerns two main issues. To begin with, we review the research on the impact of bank-specific variables and macroeceonomic determinants of loan loss provisions. Furthermore, the topic of income smoothing is reviewed. Lastly, we consider the relation of LLP to the financial variables: assets, loans and net banking income. Our sample consists of commercial banks and cooperative banks in Poland in the period of 2008-2015. We found that the average ratio of LLP to assets is more stable in cooperative banks than in commercial banks. Moreover, the analysis of average ratio of LLP to loans showed that cooperative banks are characterized by a gradual rise since 2010 and a sharp increase in 2015. In comparison, in commercial banks since 2010 we can see a slight decline in relation of LLP to loans. According to our findings, the study of the average level of LLP compared to net banking income shows that in cooperative banks the share of LLP in net banking income is increasing for the period of 2008-2014 to about 7%, but after an intense growth in 2009, in 2010 and 2011 the banking sector recorded a significant fall in LLP share in net banking income. After 2011 commercial banks have stabilized the relation of LLP to net banking income at the level of about 14%. (original abstract)
XX
Przedstawiono problem wysokiego oprocentowania kredytów budowlanych. Podkreślono, że od kilku miesięcy coraz większy wolumen stanowią kredyty hipoteczne denominowane w walutach obcych. Zwrócono uwagę na kredyty udzielane przez banki hipoteczne.
XX
Celem opracowania jest wskazanie, jak dalece ujemny wpływ miał balast kredytowania budownictwa mieszkaniowego odziedziczony przez PKO bp od NBP, na działalność banku w latach 1989-1991.
XX
W styczniu dostanie licencję pierwszy bank hipoteczny, stworzony przez Bank Rozwoju Eksportu i Reinische Hypotheken Bank. Artykuł omawia problem przekształcania banków uniwersalnych w hipoteczne gdyż będzie to odpowiedź na znalezienie niszy rynkowej.
XX
W wyniku kryzysu głębokim przeobrażeniom uległ rynek deweloperskich kredytów komercyjnych. Przy braku nowych inwestycji deweloperskich szczególna rolę zaczęły odgrywać kredyty refinansowane. W artykule przedstawiono istotę i zalety tego typu rozwiązań.
XX
Artykuł dotyczy problemów związanych z budownictwem mieszkaniowym, a w szczególności wyboru odpowiedniego wariantu finansowania inwestycji mieszkaniowej. Omówiono następujące instrumenty wspierania budownictwa mieszkaniowego: kredyty mieszkaniowe dostępne na rynku polskim, kasy mieszkaniowe i oszczędnościowo-budowlane, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz ulga budowlana i inwestycyjna w podatku dochodowym.
EN
The article is connected with problems of construction industry in particular choice of financial investment variant. Discussed following instruments: housing credit, the Society of Social Building, tax relief. (M.P.)
XX
Przybliżono pojęcie kredytu budowlano-inwestycyjnego. Szczegółowo opisano transakcję TRIGGER. Pod tym pojęciem rozumie się konstrukcję finansową służącą zabezpieczeniu ryzyka stopy procentowej.
XX
Autor ukazuję nową formę działań banków polskich - tzw. kredyt konsolidacyjny. Dotyczy głównie budowy domów, mieszkań. Również jest tutaj ukazana kwestia dotycząca planów finansowych. Nowy trend ponadto obejmuje odchodzenie od kredytów w ROR na recz kart kredytowych.
XX
W artykule podjęto próbę oceny systemu kredytowania indywidualnego budownictwa mieszkaniowego ludności rolniczej, z punktu widzenia spójności tego systemu z założeniami polityki mieszkaniowej i rolnej. Przed przystąpieniem do oceny systemu starano się określić znaczenie indywidualnego budownictwa mieszkaniowego w systemie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności rolniczej oraz wskazać miejsce kredytu bankowego w pozostałych formach pomocy państwa skierowanych na jego rozwój. W przeprowadzonej ocenie systemu kredytowania zajęto się bliżej trybem planowania rozmiarów wypłat kredytowych, ekonomicznymi warunkami udzielania kredytu, przez które rozumie się te elementy kredytu, za pomocą których można regulować rozmiary funduszów kredytobiorcy, oraz zadaniami instytucji bankowych w procesie kredytowania indywidualnego budownictwa mieszkaniowego ludności rolniczej. Zamieszczone w artykule wnioski końcowe, dotyczące propozycji zmian w systemie kredytowania indywidualnego budownictwa mieszkaniowego ludności rolniczej, zostały wysunięte w drodze analizy normatywnego systemu tzn. analizy przepisów i norm prawnych regulujących ten system w latach 1971-1980. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper an attempt was made to evaluate the system of crediting individual home-building by the rural population, from the point of view of cohesion of this system with assumptions of housing and agricultural policy. Before evaluating this system, an attempt was made to determine the importance of individual home-building in the system of satisfying housing needs of the rural population, and to show the place of bank credit in the remaining forms of state help directed for its development In the evaluation of the system of crediting special attention was drawn to the procedure of size of credit payments, economic terms of granting a credit, which are understood as these elements of credit by means of which it is possible to regulate the size of borrowers' funds, as well as the tasks of banking institutions in the process of crediting individual home-building, by the rural population. Presented in the paper final conclusions concerning the suggestion of changes in the system of crediting of individual home-building by the rural population, were put forward in the way of normative analysis of the system e.i. analysis of regulations and rules of law regulating this system in 1971-1980. (original abstract)
XX
W pracy zaprezentowano sposoby finansowania inwestycji mieszkaniowych w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa w tym zakresie, w odniesieniu do trzech rodzajów inwestorów: budujących na wynajem, spółdzielczości mieszkaniowej i budujących na potrzeby własne oraz dokonano oceny wpływu każdej z tych grup na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Przedstawiono wybrane rozwiązania stosowane w różnych okresach historycznych w Polsce i krajach wysoko rozwiniętych. Szczególną uwagę poświęcono przemianom w sposobie finansowania budownictwa w Polsce po 1989 roku.
EN
The article deals with investment means related to home building in cities with special emphasis on state role in this field. Some selected practical solutions in different historical periods in Poland and high developed countries are presented. Special attention is given to changes in home building financing in Poland after 1989. (A.P.)
XX
Omówiono formy zabezpieczenia kredytów zaciąganych na indywidualne budownictwo mieszkaniowe takie jak: zabezpieczenia osobiste (np. weksle), prawa zastawnicze, gwarancje rządowe, ubezpieczenie i hipotekę, której poświęcono szczególną uwagę.
EN
The subject of the article are kinds of securities loans for private residential buildings. The author's special attention is security in form of mortgage free hold property. This is the main, and generally used form in the world. It shows also other forms of loan's securities (for example: government's securities, guarantees, insurance) are used in market economy countries and the possibilities of their adaptation into Polish conditions. (original abstract)
XX
Artykuł ma na celu rozważenie alternatywy dla zlikwidowanego systemu dużych ulg budowlanych dla prywatnej własności mieszkaniowej w postaci ograniczonego odliczenia od podstawy opodatkowania dochodów osób fizycznych odsetek od zaciąganych długoterminowych kredytów mieszkaniowych MID i projektu częściowego wykupu odsetek IBD. Omówiono koncepcję "nowej ulgi podatkowej".
EN
This article is aimed at considering the alternative for the liquidated system of large building reliefs for private housing property in the form of limited discount of percentage from the drawn longterm housing credits MID and the partial repurchase of IBD percentage from the basis of taxation of the incomes of physical persons. (short original abstract)
XX
Autor analizuje poszczególne problemy związane z finansowaniem budownictwa mieszkaniowego. System ten obejmuje zasady i rozwiązania organizacyjne, które bezpośrednio wpływają na wydatkowanie funduszów finansowych na budownictwo mieszkaniowe.
EN
In this article the author discusses selected problems concerning changes in the Polish system of financing residential housing construction. In the first part of this article, he describes residential construction against the background the housing economy. The author discusses the extent to which the housing needs of the population are being satisfied and looks at the methods employed to satisfy those needs. In the next part of the article, he describes the methods used to finance housing construction developed under the centrally planned economy. Solutions developed under the previous economic system have an impact on new solutions, both those recently introduced and those to be introduced in the future. The new system for financing housing construction must be adjusted to the new conditions of economic management. It must also take into account Polish conditions. The final part of the article looks at the institutions of the re-modelled system for financing housing construction. The various new institutions of the system are being introduced gradually. Only after some time will they be able to yield any results in the form of satisfying housing needs more effectively. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.