Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 183

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Virtualization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
100%
XX
Wdrożenie w organizacji technologii wirtualnych pozwala uzyskać wiele korzyści, wśród których najważniejsze to lepsze wykorzystanie zasobów informatycznych oraz wyższa ich wydajność, skrócenie reakcji organizacji na potrzeby biznesowe przez dynamiczną optymalizację środowisk oprogramowania, ograniczenie kosztów przyszłej rozbudowy infrastruktury IT, niższe nakłady operacyjne oraz wyższy stopień bezawaryjności i zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych. Jednakże potencjalne zalety tych rozwiązań nie mogą przysłaniać niezwykle istotnej kwestii, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa systemom pracującym w środowisku wirtualnym. Ze względu na dużą liczbę zagrożeń i podatności wymaga ono stosowania specjalistycznych narzędzi, a także odpowiednich umiejętności od administratorów systemów IT. Artykuł prezentuje zalety i możliwości tej formy organizacji środowiska informatycznego, ale przede wszystkim wyszczególnia wiele podatności i zagrożeń, na jakie jest ono narażone.(abstrakt oryginalny)
EN
The implementation of virtual machines allows an organization to gain a number of advantages, among which the most important are better use of IT resources and their productivity, shortening the reaction of an enterprise to business needs by dynamic optimization of the software environment, costs reduction of future expansion of the IT infrastructure, lower capital and operating expenditures and a higher degree of reliability and business continuity of IT systems. However, the potential benefits of these solutions cannot obscure a very important issue, which is the security of systems running in a virtual environment. Due to a number of threats and vulnerabilities it requires the implementation of special tools as well as relevant administrative skills. The aim of this article is to identify opportunities and savings of this form of IT organization, but first of all, to present the vulnerabilities and threats of the virtual environment.(original abstract)
2
100%
XX
Kompetencje obywatelskie dają członkom społeczeństwa możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu demokratycznego państwa i jednocześnie przygotowują osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Dla prawidłowego funkcjonowania demokracji niezbędna jest aktywność obywateli jako współtworzących wspólnotę polityczną do rozwoju. Rozwój demokracji i przyrost umiejętności obywatelskich w społeczeństwie wzmacniają się nawzajem. Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu rozwoju technologii informa- cyjno-komunikacyjnych na rozwój kompetencji obywatelskich oraz procesów demokracji w kontekście aktualnego stanu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.(fragment tekstu)
EN
Key competences in the shape of knowledge, skills and attitudes appropriate to each context are fundamental for each individual in a knowledge-based society. They provide added value for the labour market, social cohesion and active citizenship by offering flexibility and adaptability, satisfaction and motivation. Civic competence, and particularly knowledge of social and political concepts and structures (democracy, justice, equality, citizenship and civil rights), equips individuals to engage in active and democratic participation.(original abstract)
XX
Celem niniejszej publikacji jest prezentacja środowiska informatycznego wysokiej dostępności dla przedsiębiorstwa funkcjonującego w społeczeństwie informacyjnym. Cechą charakterystyczną aktualnie używanych środowisk informatycznych jest wirtualizacja, która w znaczącym stopniu ułatwia organizację środowiska informatycznego. Organizacja środowiska informatycznego w przedsiębiorstwie zostanie przedstawiona w oparciu o model firmy Kusnetzky Group. (fragment tekstu)
EN
The article presents an organization of computing environment by the use of the Kusnetzky Group Model of virtualization. This model assumes that there are some areas of virtualization which should be managed simultaneously to create a proper virtual computing environment. On the bases of Kusnetzky Group Model there will be presented a proposal of computing environment with a high level of availability.(original abstract)
4
100%
XX
Współcześnie przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach dużej zmienności otoczenia, które są efektem coraz większego oddziaływania na organizacje różnorodnych procesów, m.in. rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kluczowym zadaniem menedżerów staje się dostosowywanie organizacji i wypracowanie narzędzi pozwalających na skuteczne zarządzanie firmą. Coraz częściej stawia się na elastyczność jako narzędzie usprawniania procesów zarządzania wszelkimi zasobami w organizacji. Telepraca jest właśnie postrzegana jako alternatywna forma zatrudnienia, mająca zwiększyć szanse pracowników oraz organizacji na efektywniejsze funkcjonowanie na rynku pracy oraz w przestrzeni biznesowej. Celem artykułu jest opis wybranych determinant wpływających na atrakcyjność telepracy. Przyjętą metodyką opracowania publikacji jest analiza literatury przedmiotu oraz metoda jakościowa w postaci wywiadów swobodnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, enterprises operate in the conditions of high variability of the environment, which is the effect of increasing influence of various processes on organizations, including: development of information and communication technologies, virtualization, changes in the perception of own value by employees. Teleworking is just perceived as an alternative form of employment that increases the chances of employees and organizations to function more effectively on the labour market and in the business space. The article describes the specificity of teleworking which is the effect of virtualization of work system. The authors present a report where the assumption is to present the main determinants of the choice of teleworking as an attractive form of employment. The research results show that the attractiveness of telework is connected with the possibility of reducing problems related to the employees management system. In the opinion of the respondents the flexibility of the labour market does not increase the attractiveness of teleworking.(original abstract)
XX
Wirtualizacja została szybko zaadaptowana przez współczesne organizacje, gdyż oferuje wiele korzyści. Dzięki niej można uprościć istniejące środowisko IT, tworząc przy tym dynamiczniejsze i bardziej elastyczne centrum przetwarzania danych o wysokim poziomie bezpieczeństwa, przy jednoczesnym obniżeniu nakładów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych. Systemy do wirtualizacji są wciąż udoskonalane, zwiększane jest spektrum ich możliwości, co przyczynia się do coraz większego zainteresowania tymi rozwiązaniami. Obecnie na rynku istnieje wiele rozwiązań programowych wspomagających procesy wirtualizacji, które różnią się między sobą pod wieloma względami. Celem artykułu jest przedstawienie istoty, podstawowych typów wirtualizacji, jej zastosowań i korzyści oraz popularnych systemów wirtualizacyjnych stosowanych w praktyce. Zastosowane metody badawcze to przegląd aktualnej literatury przedmiotu, analiza istniejących badań i wybranych przypadków zastosowań wirtualizacji oraz analiza przydatności wdrożenia omawianej technologii w praktyce.(abstrakt oryginalny)
EN
Virtualization has been quickly adopted by modern organizations because it offers many benefits. Thanks to it, it is possible to simplify the existing IT environment, create a more dynamic and flexible data center with a high level of security, while reducing investment expenditures and operating costs. Virtualization systems are constantly being improved, the spectrum of their capabilities is increasing, which has an impact on the growing interest in these tools. There are many software solutions on the market supporting the processes of virtualization which differ in many aspects. The article presents the essence, basic types of virtualization, its applications and benefits as well as popular virtualization systems used in practice. The applied research methods include a literature review, the analysis of the existing research and selected case studies on the implementation of virtualization, and the analysis of the usefulness of the implementation of the discussed technology.(original abstract)
XX
Kultura stanowi spoiwo określonej grupy społecznej, zbiór zasad warunkujących wzajemne oddziaływanie członków grupy, metod realizacji celów, a także kontakty grupy ze środowiskiem zewnętrznym. Ponieważ istotą wszelkich organizacji są także pewne grupy społeczne, można mówić o kulturze organizacyjnej rozumianej jako zbiór ważnych pojęć, wartości, postaw i przekonań wspólnych dla członków organizacji. Jest ona również charakterystycznym dla danego przedsiębiorstwa systemem procesów, które integrują i wzajemnie na siebie oddziałują. To preferowane przez kierownictwo i pracowników wartości, normy społeczne i kulturowe, postawy ludzi oraz sposoby, w jakie te postawy oddziałują i kształtują zachowania organizacyjne. (fragment tekstu)
EN
Virtual organization reflects a comprehensive system of solutions that enables effective management of projects in times of dynamic changes in the socio-economic environment. ICTs at the same time increase the efficiency of the company. And both can act destructively. The priority in a virtual enterprise is profit in the shortest possible time, without unnecessary structure. In classical terms, organizational culture is meant to lead, inter alia, to integration within the organization, to create a structure that can be distinguished from other organizations, and to facilitate adaptation to new employees. Organizational culture is primarily responsible for preparing employees for frequent changes, and for getting rid of schematic thinking in relationships with other companies. In addition, organizational culture in a virtual organization is characterized by the speed of acquisition, and processing information necessary for the proper functioning of the enterprise. Various elements of the concept of virtual organization are subjected to indepth analyzes to indicate the compatibility between organizational solutions and the dynamically increasing complexity and turbulence of the environment. The aim of the article is to show the relationship of the organizational culture of a virtual organization with the security of its functioning. To achieve the aim of the article, to investigate the problem and to verify the hypothesis, the method of analysis and critique of the literature was applied and the method of examining the documents in parallel with the heuristic method. (original abstract)
7
100%
XX
Nowoczesne technologie informacyjne stwarzają innowacyjne możliwości komunikacyjne, które służą rozpoznawaniu potrzeb klientów, szybkiemu reagowaniu na zidentyfikowany popyt efektywny i podejmowaniu działań opartych na interakcji wzdłuż i pomiędzy aktywnymi łańcuchami wartości działań. Reorganizacja systemu tworzenia wartości w świetle koncepcji organizacji wirtualnej przynosi dwie istotne zmiany: umiejscowienie klienta w centrum modelu oraz wielostronność i wielokierunkowość powiązań pomiędzy uczestnikami systemu. Struktura powiązań występujących pomiędzy uczestnikami systemu tworzenia wartości kształtowana jest poprzez wymianę informacji, co czyni ją elastyczną i stanowi podstawę wirtualizacji biznesu. (abstrakt oryginalny)
EN
Modern IT technologies create the innovative possibilities of communication which serve to recognise the needs of clients, fast reaction to the identified demand effectively and undertake action based on interaction along the lines of and between the active value chains of activities. Reorientation of the system of creating value in the light of the concept of virtual organizations brings two significant changes with it as follows: placement of the client in the centre of the model, as well as the multilateral and multi-directional of ties between the participants of the system. The structure of the ties occurring between the participants of the system of creating values is formed by the exchange of information, which makes it flexible and which constitutes the basis of the virtualization of business. (original abstract)
XX
Omówiono główne założenia utworzenia Wirtualnej Akademii Ekonomicznej (WAE) oraz jej cele. Przedstawiono także model biznesowy dotyczący powołania i uruchomienia WAE.
EN
The article outlines the concept of common, inter-universitary initiative of on-line economic studies, which requires an establishment of the Economic E-Academy. Evaluating the necessity of such project the article analyses main assumptions, objectives as well as organizational and financial aspects of a proposed undertaking. (original abstract)
XX
Postęp w przesyłaniu informacji oraz komunikowaniu się między podmiotami gospodarczymi w diametralny sposób zmienił możliwości prowadzenia działalności biznesowej. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) otworzyło szerokie perspektywy dla komunikowania się z klientem na rozproszonych geograficznie rynkach. W artykule została przedstawiona część badań autorki dotycząca wpływu związku między wykorzystywanymi rozwiązaniami ICT a stopniem wirtualizacji procesów biznesowych w mikroprzedsiębiorstwach świadczących usługi oparte na wiedzy. Jako obszar badawczy autorka wybrała biura rachunkowe działające na terenie województwa dolnośląskiego klasyfikujące się do grupy mikroprzedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
Progress in the scope of sending information and communicating between business entities in a radical way has changed the possibilities of business activity. Using modern solutions in the scope of Information and Communication Technologies (ICT) has given wide range of possibilities to communicate with a customer on geographically dispersed markets. The article presents part of author's research concerning the influence of relation between ICT solutions which are being used and the degree of virtualization of business processes in microenterprises providing knowledge-based services. As a research area the author has chosen accounting offices from Lower Silesia Voivodeship, classifying as microenterprises.(original abstract)
XX
Rozwój nowoczesnych technologii jest obecnie tak szybki, że trudno przewidywać jego dalsze kierunki. W dowolnym momencie może nastąpić nagły zwrot, nieprzewidziany przez badaczy i obserwatorów. Takim niespodziewanym wydarzeniem - "czarnym łabędziem" - okazała się pandemia COVID-19. Zmieniła ona nasze praktyki społeczne, w tym te dotyczące mediów. Wiele interakcji międzyludzkich zostało przeniesionych do świata wirtualnego. Dlatego tak istotne i aktualne jest przyglądanie się nowoczesnym mediom - VR/AR, mediom społecznościowym czy grom wideo - pod kątem organizowanych wokół nich praktyk społecznych. 19 i 20 listopada 2020 roku odbyła się XI edycja corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców, zorganizowana przez Laboratorium Badań Medioznawczych przy Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z powodu zagrożenia epidemicznego uczestnicy spotkali się jedynie przez internet. Tytuł XI OKMM brzmiał: Wirtualne: światy, społeczeństwa, tożsamości. Można zatem powiedzieć, że choć wymuszone, były to naturalne okoliczności dla konferencji o takim temacie. Tradycyjnie już pierwszego dnia odbyły się warsztaty metodologiczne przygotowane przez zaproszonych ekspertów. W tym roku były to: Semiotyka i analiza dyskursu platform sVOD - warsztat przygotowany przez dr hab., prof. UJ Małgorzatę Lisowską-Magdziarz i dr Agnieszkę Całek (Uniwersytet Jagielloński) - oraz Wirtualna etnografi a w dobie izolacji społecznej - warsztat poprowadzony przez dr. hab., prof. UMCS Jakuba Nowaka(fragment tekstu)
11
Content available remote Modelling of Virtual Production Networks
75%
LogForum
|
2011
|
tom 7
|
nr nr 1
23-33
XX
Obecnie wiele przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MŚP, specjalizuje się w bardzo wąskim zakresie produkcji. Żeby produkować lepiej, szybciej i taniej, wymagane jest tworzenie wirtualnych sieci produkcyjnych kooperujących przedsiębiorstw. Ponadto, niektóre zlecenia produkcyjne nie mogą być zrealizowane, ponieważ nie istnieje przedsiębiorstwo o dostatecznym potencjale produkcyjnym. W tym przypadku zlecenia tego typu mogą zostać zrealizowane w produkcyjnych sieciach kooperujących przedsiębiorstw. Większe zdolności produkcyjne i różnorodność zasobów kooperujących sieci przedsiębiorstw pozwala zatem wspólnie zrealizować dużo więcej zleceń niż każde z nich z osobna. Taka organizacja umożliwia wykonywanie wysokiej jakości produktów przy niskich kosztach utrzymania i wykorzystania zdolności produkcyjnych. W artykule zaproponowano metodologię szybkiego prototypowania wirtualnych sieci produkcyjnych, które pozwalają na terminową realizację zleceń produkcyjnych uwzględniając istniejące ograniczenia logistyczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays many companies, especially small and medium-sized enterprises (SMEs), specialize in a limited field of production. It requires forming virtual production networks of cooperating enterprises to manufacture better, faster and cheaper. Apart from that, some production orders cannot be realized, because there is not a company of sufficient production potential. In this case the virtual production networks of cooperating companies can realize these production orders. These networks have larger production capacity and many different resources. Therefore it can realize many more production orders together than each of them separately. Such organization allows for executing high quality product. The maintenance costs of production capacity and used resources are not so high. In this paper a methodology of rapid prototyping of virtual production networks is proposed. It allows to execute production orders on time considered existing logistic constraints. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania osiągnięć wirtualizacji do nauczania sieci komputerowych. Pierwsza część skupia się na omówieniu technologii wirtualizacji i emulacji oraz narzędzi, które umożliwiają wykorzystywanie tej technologii. Druga część zawiera opis zmodyfikowanego na własne potrzeby projektu Live Raizo oraz pozostałych narzędzi wchodzących w jego skład. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper introduces to the fundamental concepts of computer virtualization and presents concept of developed virtual environment software that enables teaching and experimenting networking on a personal computers. (fragment of text)
XX
W Internecie odwzorowaniu ulegają rozmaite religijne tendencje współczesnego świata. Do cyberprzestrzeni przenosi się zarówno instytucjonalny Kościół, jak i różne duchowe wspólnoty. Przyrasta również liczba witryn religijnych w polskim Internecie. 13% oglądających strony www w języku polskim trafia na te o treści religijnej. Dużą rolę informacyjną i integracyjną odgrywają portale religijne, czyli specyficzne witryny pozwalające na tworzenie wirtualnych społeczności i wymianę myśli. Do najważniejszych zaliczamy Opokę, Adonai, Wiarę, Frondę, Mateusza i Deon. Specyfika ich funkcjonowania wynika z ograniczeń, jakie napotykają wszystkie nowo powstałe strony religijne w polskim Internecie: brak profesjonalnego religijnego dziennikarstwa internetowego, brak w pełni społecznościowych witryn chrześcijańskich, brak strategii marketingowych portali religijnych. Konieczną kwestią jest monitoring zagadnienia ich dalszego funkcjonowania w Internecie przez instytucje kontrolujące zasoby sieci i specjalistyczne ośrodki badawcze. (abstrakt oryginalny)
EN
Various religious tendencies of the modem world are reflected on the internet. Both the institutional Church and various spiritual communities have moved into cyberspace. The number of religious sites on the Polish internet is also increasing with 13% of Polish users visiting websites with a religious content. A major informative and integrative role is being played by religious portals, that is, specific websites which enable the creation of virtual communities and an exchange of ideas. The most important include Opoka (Bedrock), Adonai, Wiara (Faith), Fronda, Mateusz (Matthew) and Deon. The specificity of their functioning is due to the constraints faced by all newly established religious websites on the Polish internet: lack of online professional religious journalism, lack of a fully socialized network of Christian websites and a lack of marketing strategies by religious sites. The further monitoring of these sites by the institutions controlling network resources and by specialised research centres seems to be a vital issue. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rolę klastrów w procesach wirtualizacji i usieciowieniu przedsiębiorstw, czyli w tworzeniu powiązań zakładowych dzięki korzystaniu z sieci komputerowych, banków informacji i innych form zastosowania Internetu w celu realizacji określonych zadań przez przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i projektowe oraz zespoły specjalistów i pojedynczych ekspertów. W szczególności zaprezentowano następujące kwestie: pojęcie klastra w ujęciu historycznym, rozwój klastrów w Polsce, rola klastrów w regionach transgranicznych, potencjał inicjatyw klastrowych w Małopolsce i na Górnym Śląsku, specyfika klastrów wodnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the role of clusters in the processes of virtualization and networking of enterprises, i.e. providing inter-enterprise connections via computer networks, data banks, and other forms of Internet applications to reach the production, service and design objectives set by the enterprises, the teams of experts and individual specialists. The following issues were discussed at length: the concept of a cluster from the historical perspective, the development of clusters in Poland, the role of clusters in trans-border areas, the potential of cluster initiatives in Lesser Poland and the Upper Silesia, the specific character of water management clusters. (original abstract)
EN
Theoretical background: The growing scope of virtualisation of consumer behaviour and the emergence of new business models associated with it has caused changes in the approach to the processes of the competing and management of company resources. This is accompanied by the growing importance of the customer in each stage of the value management process. In this context, a question is raised concerning the significance of marketing resources in the processes of competing between enterprises. At the same time, it should be noted that nowadays, marketing is becoming one of the business functions associated to the highest possible extent with information technology. These changes are demonstrated by the creation of a new managerial specialisation, i.e. a manager for marketing technologies who creates the technological image of marketing development. The objective of the management in the sphere of marketing technology is to create the value spiral, in which what is possible in the sphere of technology will be an inspiration for what is indicated in the sphere of marketing, and vice versa. Purpose of the article: The purpose of the paper is to demonstrate the signifiance of marketing resources, with a special focus on marketing knowledge, in the processes of competing between enterprises in the era of new media. Research methods: The paper is based on the analysis of secondary sources, the basis of which are in-depth studies of the literature in the sphere of marketing and new media, reports from research concerning digitalisation on a micro and macro scale, and consequences resulting from these processes. Main findings: The conducted survey of the literature indicates that marketing resources play a vital role in the processes of competing between enterprises. It further demonstrates that categories such as marketing knowledge, brand and relationships with entities of the environment are characterised by limited substitutability, the imperfect ability to be imitated and big value. Therefore, according to the resource theory, enterprises determine the gaining of competitive advantage by an entity. At the same time, new information and communication technologies are having an increasingly bigger impact on the growth of marketing resources. This is especially notable in the area of the enhancement of relationships with customers or marketing knowledge management, because new technologies find application at the stage of acquisition, popularisation and application of knowledge in the processes of marketing decision-making, which are translated into a competitive position achieved by the entity. Furthermore, the relationship between marketing and new technologies is expressed in terms of the increase of the scope of product individualisation and marketing communication.(original abstract)
16
Content available remote Tradycyjne i innowacyjne modele pracy we współczesnych organizacjach
75%
XX
Nadszedł czas, by pracodawcy i pracownicy układali swoje wzajemne relacje według nowych zasad, które wymuszone są przez nadejście nowej ery określanej jako 2,0 - wiedzy i informacji. Istotą nowej ery są zmiany, które dotyczą wielu obszarów życia społecznego, gospodarczego, zdrowotnego, kulturowego itp., jak i funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. Koncepcja 2,0 dotyczy również procesu zarządzania, który w porównaniu z koncepcją 1,0 zwraca szczególną uwagę na akcentowanie miękkich aspektów zarządzania, wśród których zasoby ludzkie i ich praca traktowane są jako jeden z ważnych postulatów koncepcji 2,0. W opracowaniu autorzy zaprezentowali zmiany w poglądach na funkcjonowanie organizacji. Koncepcja 2,0 dotyczy również zmian w dotychczasowym podejściu do pracy, w którym obie strony - pracownicy i pracodawcy - starają się dostarczyć sobie wzajemnie nową wartość. Pracownicy inwestują w rozwiązania innowacyjne i zdolności adaptacyjne organizacji, a pracodawcy w rozwój zdolności pracowników do znajdowania atrakcyjnej pracy, która ich satysfakcjonuje. W opracowaniu zaprezentowano różne formy i systemy pracy, które mogą znaleźć zastosowanie w organizacjach działających we współczesnej rzeczywistości gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, the authors present changes in views on functioning of organisations. Conception 2.0 concerns also changes in current attitude towards work, in which both parties - employees and employers - try to provide each other a new value. The employees invest in innovative solutions and adaptive abilities of an organisation, whereas the employers invest in development of employees' ability to find an attractive and satisfying job. Different forms and systems of work that can be applied in organisations active in contemporary economic environment.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu są głównie strategie MŚP, chociaż i dużym przedsiębiorstwom poświęcone będzie specjalne miejsce. Takie rozłożenie akcentów związane jest z faktem, że zarówno w Polsce, jak i na świecie większość organizacji zalicza się do MŚP. Wyodrębnienie MŚP spowodowało wykształcenie odrębnego rodzaju przedsiębiorstw charakteryzujących się m.in.: samodzielnością prawną i ekonomiczną właściciela, strukturą zarządzania z jednym centrum decyzyjnym, systemem finansowania (w początkowym okresie środki własne właściciela i jego rodziny a następnie części zysku). (fragment tekstu)
EN
The hypothesis in the article represents, that thanks to virtualization process of transformation of the enterprise (particularly small the and averages) the strategy development could be accepted. Thereupon they will become competitive in conditions of globalization. Virtualization allow individual enterprises, on ingress in strategic cooperative alliance from different similar enterprises. The presented study was concentrated on following theoretical and practical problems: the analysis of the virtualization as a new trend in business cooperation, strategic analysis of strong, weak sides as well as chances and threats of these enterprises which has accepted the new strategy and owing to this, they can function on the global market, as well as the analysis of the cases. (original abstract)
EN
In the paper will be presented the results of research determining the level and the area of virtualization as an indicator of competitiveness of Small & Medium Enterprises in Poland. The analyze of the collected data based on the marketing internet research allow to determine factors of success or collapses of the firm. On the base of collected and analyzed data will be determined the model of virtual organization, it means the model of the organization which absorbed information technology innovations and modern management techniques to achieve perfect competitiveness. This model will be the base to compare virtual structures of the organizations in the different sectors.(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł zajmuje się problemem wirtualizacji różnych rodzajów przedsiębiorstw. Dla pewnych firm zwiększenie wirtualności jest korzystne, a w pewnych przypadkach takie działania są wręcz szkodliwe. W artykule omówiono wirtualizację przy pomocy Internetu, poprzez maksymalizowanie "gry" na zasobach niematerialnych oraz zacieranie granic między przedsiębiorstwem a otoczeniem.
XX
Celem opracowania jest wskazanie możliwości wykorzystania definicji typu idealnego w ujęciu Webera w badaniach dotyczących konstruktów na przykładzie organizacji wirtualnej. Artykuł ma charakter metodologiczny. Praca zawiera przegląd literaturowy oraz rozważania teoretyczne. Proponowane podejście wydaje się właściwe i może mieć zastosowanie w badaniach dotyczących konstruktów, które nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio obserwowane. Często jedynie zastosowanie typów idealnych pozwala na ostre i jednoznaczne określenie wykorzystywanych pojęć. Obraz idealny pozwala na ustalenie, jak dalece rzeczywistość zbliża się bądź odbiega od niego. Jednocześnie obraz idealny, stanowiący aspirację i wyznaczający kierunki rozwoju, nie musi być pożądany. Prezentowana procedura otwiera drogę do konceptualizacji i operacjonalizacji badań dotyczących pojęć abstrakcyjnych. Tworzy ramy do dyskusji ograniczające nadmierną złożoność. Wykorzystanie definicji typu idealnego zajmuje szczególne miejsce w obszarze relacji społecznych. Powszechnie występują tu konstrukty teoretyczne, a jednocześnie istotną rolę przypisuje się znaczeniom praktycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the elaboration is to point out to the possibilities to use definitions of the ideal type according to Weber in surveys related to constructs on the example of virtual organisation. The article is of the methodological nature. The study contains a literature review and theoretical considerations. The proposed approach seems to be proper and it may be applied in surveys related to constructs which cannot be observed directly or indirectly. Often only the use of ideal types allows a sharp and unanimous determination of the notions being used. The ideal picture allows statement how much the reality approaches or strays from it. At the same time, the ideal picture, being an aspiration and determining the direction of development, needs not to be the desired one. The presented procedure opens the way to conceptualisation and operationalization of research of abstract notions. It forms the framework for discussion limiting an excessive complicity. The use of definitions of the ideal type occupies a special place in the area of social relations. There commonly take place theoretical constructs and, at the same time, an important role is assigned to practical meanings. (original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.