Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Karbo
|
2002
|
tom Nr 7
200-203
PL
Wykonano pomiary EPR form kationowych fullerenów. Pokazano, że złożone widmo EPR fullerenów w oleum składa się z kilku linii: 3 dla C(60) i 5 dla mieszaniny C(60) i C(70). Zaproponowano zależność czynnika g od ładunku na atom węgla. Przedyskutowano zmiany natężenia poszczególnych linii i wyliczono ich czasy połowicznego zaniku. Przedyskutowano wartości szerokości linii i zasugerowano ich powiązanie z nadprzewodnictwem wysokotemperaturowym.
EN
The EPR investigations for cation fullerene materials were done. It is shown that complicated EPR signal of fulleren material in oleum consists from a few simple lines: 3 for C60, and 5 for a mixture of C60 and C7Q. Experimental formula for dependency of g-factor as a function of charge per carbon atom has been proposed. Intensities of the measured lines versus time are discussed and their half periods of decrease are calculated. Values of the widths of the lines are discussed and their connection with high temperature superconductivity is suggested.
EN
The structural investigations results have been presented of thin diamond films settled by hot filament method from the mixture of hydrogen, propane-butane and nitrogen. During investigations temperature of substrate was changed in the range from 570 to 800°. The analysis of surface morphology of the obtained thin diamond films with the use if scanning microscopy proved they possess polycrystalline structure with dominating grain size going from (111) to (100) together with increase of additive content (nitrogen). The quality of these films was investigated with the use of Raman spectroscopy.
PL
Przedstawiono wyniki badań strukturalnych cienkich warstw diamentowych osadzanych metodą gorącego włókna z mieszaniny wodoru, pro-panu-butanu i azotu. W czasie badań zmieniano temperaturę podłoża w zakresie od 570 do 800°C. Analiza morfologii powierzchni otrzymanych cienkich warstw diamentowych za pomocą mikroskopii skaningowej dowiodła, że posiadają one strukturę polikrystaliczną o dominującym przekroju ziaren przechodzącym od (111) do (100) w miarę wzrostu zawartości domieszki (azotu). Jakość tych warstw została przebadana przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana.
3
Content available remote Sukces w zgodzie z naturą - historia powstania kopalni "Piława Górna"
51%
PL
Przedstawiono uwarunkowania sozologiczne związane z zaprojektowaniem i wybudowaniem kopalni kruszyw ze złoża amfibolitu i migmatytu "Pilawa Górna". Podjęto próbę oceny tego przedsięwzięcia z wykorzystaniem obiektywnych kryteriów atrakcyjności geologiczno-górniczej.
EN
The paper presents environmental conditions of design and construction of the new mining and processing complex on the basis of "Piława Górna" amphibolite and migmatite deposit, carried on by Dolnośląskie Surowce Skalne Ltd. A trial of its evaluation with use of objective criteria of geological and mining attractiveness, was also undertook.
PL
Przedstawiono metodę określania stopnia krystaliczności utylizowanego poli(tereftalanu etylenu) na podstawie widm XRD za pomocą oryginalnej metody Marquarta i Levenberga. Obok stopnia krystaliczności dla czterech statystycznie pobranych próbek regranulatu PET dokonano porównania wartości lepkości wewnętrznej, mas cząsteczkowych w układzie granulat pierwotny → płatek → regranulat. Stwierdzono, że obok spadku lepkości wewnętrznej, będącej miernikiem masy cząsteczkowej, zauważa się również spadek stopnia krystaliczności próbek regranulatu otrzymywanego w takich samych warunkach z czterech partii odzyskiwanych płatków PET w stosunku do granulatu pierwotnego.
EN
Post-consumer bottle PET was washed, dried and flaked, 10×15-mm, 0.3 g/cc, fed into a double-screw extruder (160 rpm, 225 kg/hour) and cut at 40°C in a water bath into 3×3mm granules, 0.76 g/cc. These were x-rayed and the lines less than 4° in half-width were taken as evidence for the amorphous phase. The regranulated PET was less crystalline, 8.83– 13.30%, than virgin PET, 35%. The intrinsic viscosity and M followed the descending order: virgin PET granulate → flakes → regranulate, on account of progressing polymer degradation. A random PET collection scheme resulted in dispersed viscosity and crystallinity data. Solid state repolymn. would raise the viscosity of the regranulate to the virgin-grade level.
PL
W celu ukazania metalicznego charakteru sił wiążących dwuwymiarową sieć grafenu w trójwymiarowy grafit porównano właściwości fizyczne grafitu, metali oraz kryształów molekularnych. Zarówno obliczenia tearetyczne Santosa i Villagry, jak również dane eksperymentalne dotyczące przewodnictwa elektrycznego oraz cieplnego dostarczają argumentów wskazujących na niezwiązane elektrony π, jako źródło występowania słabych sił między warstwami. Oddziaływania między warstwami są określone przez niską koncentrację elektronów quasi-swobodnych elektronów oraz stosunkowo małą masę efektywną.
EN
Physical properties of graphite, metals and molecular crystals are compared to show metallic character of forces bonding 2-D graphene layers into 3-D graphite. Both theoretical calculations performed by Santos and Villagra as well such experimental data as electrical and thermal conductivity deliver strong arguments for itinerant π-electrons to be responsible for existence of weak interlayer attractive forces. The intensity of interlayer interaction is determined by small concentration of itinerant electrons and comparatively small effective mass.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów EPR interkalacyjnych związków grafitu z trójtlenkiem chromu (Cr03 IZG) oraz produktów ich chemicznej redukcji i elektrochemicznej biinterkalacji. Uzyskane wyniki wykazały, że produktami interkalacji grafitu trójtlenkiem chromu są Cr03 IZG zawierające jony Cr5 +. W zależności od temperatury syntezy związki różnią się zawartością resztkowego graf itu. Zaobserwowano oddziaływanie pomiędzy domenami Cr0(3)-IZG i grafitu. W produktach redukcji związków interkalacyjnych stwierdzono obecność grafitu wytworzonego w wyniku rozkładu związku, resztkowe domeny Cr0(3) IZG oraz jony Cr(3) + pochodzące z redukcji Cr0(3). Wykazano, że produktem elektrochemicznej biinterkalacji Cr0(3)-IZG w 18 M kwasie siarkowym jest nowy związek Cr0(3) H(2)S0(4) grafit, zawierający jony siarki Sn(+).
EN
ESR spectroscopy has been used to characterize graphite intercalation compounds with chromium trioxide (Cr0(3)-GICs) as well as the products of their chemical reduction and electrochemical biintercalation. The results obtained have evidenced that the reaction between Cr03 and graphite results in Cr03-GICs with Cr+ 5 ions involved in intercalated species. Intercalation between the domains of Cr03-GICs and non reacted graphite preserved in the products on intercalation was observed. The phase of graphite regenerated due to the decomposition of Cr03-GICs, residual domains of Cr0((3)-GICs as well as Cr(+3) ions were detected in the products of chemical reduction of the original Cr03-GICs. It has been stated that Cr03 H2S04 graphite biintercalation compound formed upon electrochemical treatment of the pristine Cr0(3)GIC in 18 M H(2)SO(4) contains S(n+) ions.
EN
The major goal of our study was to demonstrate how to eliminate zinc from the products of waste tire pyrolysis and avoid its environmental circulation. The new tire utilization manner consists of a separate combustion of the pyrolytic char containing 5.1 wt. % zinc and a collection of such obtained ash (10.4% yield) that contains 42 wt. % of zinc. The ash is a good candidate for metallurgical recovery of metallic zinc. The study demonstrates that pyrolytic char, because of its very low BET surface area of 43-60 m2/g, should not be transformed into activated carbon. High surface areas reported in literature (800-910 m2/g) for some pyrolytic chars were achieved after a complex and expensive activation process. Moreover, the study proved that zinc derivatives in tire-driven pyrolytic chars could be released to the environment since they were partly leached in H2O and etched in 0.1 M HCl solution. The study demonstrates that zinc can be eliminated from environmental circulation during tire pyrolysis and proposed an alternative solution to the transformation of pyrolytic char into activated carbon.
PL
Przedstawiono teoretyczne podstawy określania stopnia krystalicz-ności materiałów tworzywowych metodą dyfrakcji rentgenowskiej (Rtg). Metodą Rtg zbadano wpływ temperatury walców chłodzących (20-70°C) na stopień krystaliczności (SK) wytłaczanej folii PP. Otrzymane dyfraktogramy analizowano rozkładając je metodą Marąuar-ta-Levenberga na krzywe składowe. Fazie krystalicznej przyporządkowano te krzywe składowe, których szerokość połówkowa B jest mniejsza niż 4°; pozostałe składowe odpowiadały fazie amorficznej. Obliczone na tej podstawie wartości SK poszczególnych próbek wzrastały wraz ze wzrostem temperatury walców chłodzących, osiągając w skrajnym przypadku ok. 56%. Pomiary zamglenia (Z) tych próbek wykazały, że zwiększanie wartości Z, podobnie jak zwiększanie SK, przebiega w przybliżeniu liniowo w funkcji wzrostu temperatury walców chłodzących. Przedstawiona metoda stanowi u propozycję badania stopnia krystaliczności materiałów tworzył wych bez potrzeby stosowania wzorca amorficznego.
EN
The degree of crystallinity (S-k) of six samples of an extruded i-PP F-401 film was studied by XRD (D-500 diffractometer and CuKalpha rays) in relation to the temperature (20-70degreesC) of extruder's cooling rolls. The difractograms were decomposed by the M-L method into component curves (Figs. 7-8); the curves showing half-widths lower than 4degrees were assigned to the crystal phase and the remaining curves were attributed to the amorphous phase. As the temperature of the cooling rolls was increased, the Sk values rose almost linearly to attain a maximum value of 56% (Table 2, Fig. 9); so rose the degree of hazing (Z) (Fig. 9). The present method lends itself to measuring Sk in polymeric materials and needs no amorphous standards.
EN
Structural and electrical properties of thin diamond films have been studied and discussed in terms of deposition conditions. Diamond films were produced by Hot-Filament CVD (HF-CVD) method modified by doping and electron bombardment of growing surface. Morphological changes were investigated by the scanning electron microscopy (SEM) method reproducing shape of diamond surface. Parameters characterising quality of deposited samples were estimated from Raman scattering measurements. Furthermore, analysis of X-ray scattering data based on Debye-Scherrer equation is described resulting in estimation of grain size and level of stresses of the CVD diamond films. Finally, I-V characteristics of investigated samples are plotted. They are discussed in terms of rectifying properties of such structures caused by distortions of the lattice (Martin's model).
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów EPR interkalacyjnych związków grafitu z trójtlenkiem chromu (CrO3-IZO) oraz biintcrkalacyjnych związków grafitu (Cr0(3)-H(2)S0(4)-BZG) otrzymanych przez wtórną intcrkalację kwasu siarkowego jony HS0(4)- solwatowanc cząsteczkami kwasu) w sieć CrO(3)-IZG. Zaprezentowano wstępne dane dotyczące sposobu analizowania linii EPR, opartego na jej rozkładzie na linię dyspersyjną i absorpcyjną oraz wyniki dotyczące interpretacji linii w odniesieniu do fizykochemicznych właściwości badanych związków.
EN
The results of EPR measurement of intercalation graphite compounds were presented with chromium trioxide (CrO(3)-H(2)SO(4)-BZG) and be intercalation graphite compounds (CrO3 - IZG) obtained by secondary intercalation of sulphuric acid (HSO(4) ions solvatcd by acid elements) in the CrO(3) - IZG network. Initial data represented on the way of EPR line analysing based on its decomposition into dispersion line and absorption one and th/e results regarding interpretation of the line against physicochemical properties of investigated compounds.
EN
We explore the interrelationships between the X-ray diffraction patterns, the photoluminescence spectra and the positron lifetimes obtained from circular pellets composed of commercial ZnO nanoparticles. The experimental results are studied as a function of thermal treatment at different temperatures. X-ray diffractograms reveal the temperature- independent wurtzite phase structure of nanocrystals and show huge enlargement of ZnO grains after annealing at temperatures higher than 700 centigrade. Photoluminescence measurements exhibit two emission bands : a near band edge emission in UV (small tilde 378 nm) and a defect-related broad visible peak with a maximum in the green region ( small tilde 502 nm). The significant enhancement of the green emission at the expense of UV luminescence is observed after sample sintering at 800 and 1000 centigrade. The positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS) is applied in order to study the thermally induced evolution of defects. The lifetime components show a step-like dependence on the thermal treatment, but do not follow exactly the variation in crystallographic phases and only vaguely follow differences in photoluminescence. The positron data indicate therefore some additional structural and/or defect changes. The possible origin of green luminescence from ZnO pellets is discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.