Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  restrukturyzacja finansowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The purpose of this article is to identify the desired changes in cost management in Polish mining enterprises, based on the results of the diagnosis made in the period of the years 2001-2016. To achieve this goal, the first part of the article describes the previous experience of Polish mining enterprises in the field of cost management, and then formulates the main directions of improving this process, aiming at improving their efficiency.
PL
Celem artykułu jest analiza modelu, w którym podmiot gospodarczy dokonuje wyboru źródeł finansowania projektów inwestycyjnych, przy uwzględnieniu ryzyka i możliwości restrukturyzacji kredytu bankowego w przypadku niepowodzenia. Kredyt bankowy jest korzystny dla firm o umiarkowanym ryzyku i stabilnych przepływach finansowych. Firmy o małym ryzyku wybiorą kredyt obligacyjny, a firmy bardzo ryzykowne nie uzyskują kredytu bankowego i muszą szukać finansowania na rynku kapitałowym.
EN
The objective of the paper is to examine the model of enterprise's choice of investment project financing source, taking into account risk and a possibility of loan renegotiation. Bank loan is more valuable for firms with medium risk and stable cash flows. Low risk borrowers prefer capital market and high risk ones, being refused bank loan, have to turn to capital market too.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw i udzielania pomocy publicznej w tym zakresie przez państwo. Głównym celem było poprawne zdefiniowane procesu restrukturyzacji i określenie jego zakresu. Wciąż duża liczba bankructw oraz ogłaszanych upadłości przedsiębiorstw dowodzi skali problemu i powoduje, że zarządzający firmami, często również ich współwłaściciele, stają przed wyborem pokrywania dalszych strat przedsiębiorstwa lub podjęcia decyzji o zakończeniu prowadzonej działalności Tymczasem w sytuacji, kiedy dany model biznesowy nie sprawdza się lub występują błędy w zarządzaniu firmą, możliwe czasami jest rozpoczęcie procesu restrukturyzacji. Działanie, przed którym niepotrzebnie wielu przedsiębiorców się broni i odsuwa go w czasie, obawiając się rozmiarów i skali zmian w firmie po jego wprowadzeniu. Autor podjął się zadania wykazania, że pomoc państwa w ramach funduszu restrukturyzacji jest niewystarczająca w stosunku do skali zjawiska upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Dodatkowo została przeanalizowana korelacja pomiędzy wartością udzielonej pomocy publicznej a liczbą upadłości przedsiębiorstw oraz wskaźnikiem ich przeżycia.
XX
This paper deals with the issues of restructuring of enterprises and the provision of aid in this regard by the state. The main objective was to correct defined the restructuring process and to define its scope. Still a large number of bankruptcies and the announced bankruptcy of enterprises demonstrates the scale of the problem and makes managing companies often also the co-owners, faced with a choice of covering further loss of business or decide to terminate its operations Meanwhile, in a situation where the business model does not work or has errors in the management of the company, it is sometimes possible to start the process of restructuring. Action against which unnecessarily many entrepreneurs weapons and moves it in time, fearing the size and scale of the changes in the company after its introduction. The author undertook the task of demonstrating that the State aid under the restructuring fund is insufficient in relation to the scale of bankrupt enterprises in Poland. In addition, it was analyzed the correlation between the value of state aid granted and the number of corporate bankruptcies and an indicator of survival.
6
Content available remote Kolejny etap reformowania Grupy PKP Cz. 1
100%
PL
Omówienie "Programu dalszej restrukturyzacji oraz prywatyzacji spółek Grupy PKP do 2006 r." przyjetego przez Radę Ministrów 16 grudnia 2003 r. Podsumowanie dotychczasowych trzech etapów reformowania PKP. Określenie koniecznych do podjęcia w najbliższym czasie zadań restrukturyzacyjnych. Wpływ przystąpienia Polski do UE oraz reformy finansów publicznych na warunki realizacji czwartego etapu reformowania PKP. Wizja organizacyjno-finansowego systemu transportu kolejowego w Polsce w 2006 r. i główne kierunki działań prowadzących do systemu docelowego
EN
Discussion on the 'Program of further restructuring and privatisation of PKP Group companies to be carried out to 2006' approved of by the Cabinet of 16th December 2003. Recapitulation of three previous stages of PKP restructuring. Assignment of reorganisation tasks to be taken up in the ensuing period. Impact of Poland's accession to the European Union and of the reform of public finances on the forth stage of PKP reorganisation. Concepts regarding the organization and financing of the Railway Transport System in Poland in 2006, and main activities leading to the implementation of the final system.
7
Content available remote Kolejny etap reformowania Grupy PKP Cz. 2
100%
PL
Druga część streszczenia "Programu dalszej restrukturyzacji oraz prywatyzacji spółek Grupy PKP do 2006 r." Sytuacja finansowa i przyczyny rosnącego zadłużenia spółek. Restrukturyzacja finansowa. Prywatyzacja - jej znaczenie i konieczność, założenia strategii, harmonogram, działania przedprywatyzacyjne.
EN
The second part of the 'Program of the further restructuring and privatization of PKP Group companies to be carried out to 2006' resume. Financial situation and causes of the companies' increasing debt. Financial restructurization. Privatization - its importance and necessity, strategic guidelines, schedule, preprivatization activities.
PL
Ponadprzeciętna cykliczność rynku stalowego wymaga odpowiedniego ukształtowania struktury finansowej, a ewentualne procesy restrukturyzacyjne napotykają na szereg trudności. W artykule zaprezentowano proces restrukturyzacji spółki działającej na rynku wyrobów stalowych. Na przykładzie firmy Złomrex omówione zostały etapy dynamicznego wzrostu w okresie koniunktury, jak i dogłębnej restrukturyzacji w dobie kryzysu.
EN
More than average cyclicality of steel market requires an appropriate capitalisation structure and potential restructuring processes run into a number of difficulties. In the article a restructuring process of a steel company was presented. Using an example of a firm, Złomrex S.A. stages of rapid growth during booming market as well as dip restructuring during the crisis were discussed.
PL
W artykule zaprezentowano strategiczno-finansowe aspekty restrukturyzacji Huty Katowice, od momentu transformacji ustrojowej, aż do chwili obecnej. Analizowany okres podzielono na pięć przedziałów czasowych, w których realizowane były odmienne działania restrukturyzacyjne, począwszy od restrukturyzacji wewnętrznej, poprzez nieudane próby prywatyzacji (negocjacje z Sidmarem i British Steel), a skończywszy na inkorporacji Huty Katowice do PHS. W opracowaniu postawiono tezę, iż jednym z głównych powodów trudnej sytuacji Huty w badanym okresie była - poza niewłaściwą strukturą asortymentową produkcji - nieprawidłowa struktura kapitałów, która oddziaływała bardzo negatywnie na zdolność Huty Katowice do skutecznego konkurowania na rynku. Te dwa czynniki determinowały zatem rodzaj i charakter podejmowanych działań restrukturyzacyjnych.
EN
The article presents strategig and financial aspects of Katowice steelworks restructurization since the beginning of transformation of Polish economy up to now. Analyzed time has been devided into five main periods and in each of them different restructuring concepts have been applied. Internal restructuring was implemented initially, then unsuccessful privatization processes i.e. negotiations with Sidmar and British Steel and finally incorporation of Katowice steelworks to Polish Steelworks Organization (PS). A thesis was made that one of the main reasons of problems experienced by Katowice steelworks was - apart from the wrong assortment structure - inappriopriate structure of funds which influenced very negative the Company's ability to compete effectively on the steel market. These two factors determined the kind and nature of restructuring actions that have been applied.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.