Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 189

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Aura
|
1997
|
nr 04
14-17
PL
Autor omawia liczne i skomplikowane problemy wiążące się z wyceną środowiska przyrodniczego. Jak np. wycenić las? Jaką wartość reprezentuje jego cena? W najbardziej prymitywnej wersji jest to cena odpowiadająca wartości jego produktów, zwłaszcza drewna. Bardziej świadomy właściciel będzie wliczał do niej wartość usług rekreacyjnych, jakie las zapewnia, które, być może, dałoby się sprzedać za pieniądze. Ale las pełni też funkcje wodochronne, glebochronne, klimatyczne i inne, których cena nie odzwierciedla, choć mogą być wycenione metodami ekonomicznymi. Las może być jednak i nośnikiem wartości, których nie da się zredukować do funkcji gospodarczych.
EN
The author discusses a number of complex issues connected with valuation of the natural environment. For example, how to price a forest? What value is represented by its price? The most simplistic scenario, the price of a forest corresponds to the value of the products which can be obtained from it, typically timber. A more sensitive evaluation would extend the price to cover the value of the commercial leisure activities that the forest can offer. However, the forest also plays an ecological part in water circulation chain, protects soil against erosion, and affects global climate. These functions are not reflected by the price, although they can be evaluated in monetary terms. The forest can, however, be a source of values for which there can be no price.
PL
Ekokonwersja (deht-for-environmet swap), czyli zamiana długu na cele ekologiczne, została po raz pierwszy zrealizowana w Boliwii w 1987 r. Mimo iż skala transakcji była niewielka, to jednak pomysł okazał się trwały i zainspirował inne tego typu inicjatywy. Ekokonwersja była entuzjastycznie traktowana przez ekologów, ałe wierzycieli rzadko dawało się namówić, aby zrezygnowali z odzyskania swoich pieniędzy pod warunkiem wydania ich przez dłużnika na ochronę środowiska. Bez porównania popularniejsze były konwersje na cele kapitałowe (debt-for-eąuity swap), w których dłużnik zamiast pieniędzy oddawał co innego, co stanowiło jego własność. Wczesne doświadczenia ze światowych ekokonwersji stanowiły punkt wyjścia dla wypracowania unikatowego projektu w Polsce.
EN
The first debt-for-environment swap was carried out in Bolivia in 1987. Although small in scale, the idea proved to be lasting and inspired a number of similar initiatives. Debt-for-environment swaps were seen by environmentalists as excellent arrangements but the creditors very seldom agreed to forgive their debtors who promised to spend money on environmental projects. Debt-for-equity swaps were much more popular as these allowed the creditors to recover their debt in the form of whatever else that their insolvent debtors owned (other than cash). The experiences of early debt--for-environment swaps served as the starting point for a unique large scale project in Poland.
PL
W 2015 roku świat zapoczątkował nowy etap starań o ochronę klimatu. Dotąd przyjmowano, że owe starania stanowiły obowiązek tylko krajów wysoko uprzemysłowionych, tak jak to przewidywał Protokół z Kioto. Natomiast Porozumienie Paryskie obejmuje wszystkie kraje - również te, przed którymi perspektywy uprzemysłowienia dopiero się otwierają. Artykuł 6 tego Porozumienia umożliwia współpracę międzynarodową, która jest w stanie potanić ochronę klimatu, a w konsekwencji ułatwić sygnatariuszom deklarowanie ambitniejszych zadań niż dotychczas.
EN
2015 marked the opening of a new era in the struggle against global warming. It was assumed before that only industrialized countries needed to make commitments to abate carbon dioxide. In contrast, the Paris Agreement expects all countries to do so, including those that did not have any commitments under the Kyoto Protocol. Article 6 of the Agreement allows countries to achieve climate protection collectively at a lower cost, and ultimately to make more ambitious declarations.
9
Content available Valuating ecosystem services
100%
PL
Polska ekokonwersja była realizowana przez powołaną w tym celu fundację EkoFundusz. Przygotowane jeszcze w 1991 r. jej zasady działania dawały wierzycielom gwarancję skutecznej kontroli, choć z zachowaniem efektywności kosztowej, która nie zezwalała na „wiązanie zakupów” (tied procurement ). Zasady te dawały również EkoFunduszowi znaczną autonomię wobec władz administracyjnych, a przede wszystkim stabilność w sytuacji, gdy otoczenie polityczne nie było stabilne. Oprócz transferu technologii z krajów wierzycielskich, EkoFundusz odegrał znaczącą rolę w promowaniu efektywności kosztowej. Jego powodzenie i profesjonalizm sprawiły, że wiele innych zadłużonych krajów rozważało przeprowadzenie analogicznych ekokonwersji.
EN
The Polish debt-for-environment swap was implemented by a specially designed foundation named EcoFund. Procedures were developed in 1991 that allowed creditors to maintain control without compromising cost effectiveness which precludes tied procurement. Through these procedures, EcoFund enjoyed significant autonomy with regard to the political establishment and, more importantly, stability in an unstable political environment. Apart from ensuring technology transfer from creditor countries, EcoFund played an important role in promoting cost effectiveness. Its success and professionalism encouraged other countries to consider similar debt-for-environment swaps.
PL
Od przyjęcia Porozumienia Paryskiego w 2015 roku, na każdym spotkaniu sygnatariuszy Konwencji Klimatycznej próbuje się zachęcać kraje uboższe do podejmowania działań na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Działania te są dobrowolne i w wielu przypadkach nie dają rękojmi na skuteczne jej ograniczenie w sensownej perspektywie czasowej. Tymczasem istnieją instrumenty, za pomocą których kraje zamożniejsze mogłyby ułatwiać krajom uboższym podjęcie działań prowadzących do zahamowania katastrofy klimatycznej. Spotkanie w Madrycie w 2019 roku stanowiło krok w kierunku wdrożenia takich instrumentów w ramach artykułu 6 Porozumienia Paryskiego.
EN
Since the adoption of the Paris agreement in 2015, signatories to the Climate Convention have tried to encourage less developed countries to take actions aimed at reducing carbon dioxide emissions. Such actions are voluntary and do not always lead to effective abatement within a reasonable timeframe. There are instruments that allow wealthy countries to stimulate those less developed to participate in the protection of the global climate before it is too late. The 2019 meeting in Madrid was a step towards implementing such instruments under Article 6 of the Paris Agreement.
PL
Pomysł przekopania Mierzei Wiślanej z pewnością pozwoli zarobić róż- nym wykonawcom, ale dopiero analiza kosztów i korzyści mogłaby od- powiedzieć na pytanie, czy jego realizacja jest w interesie społecznym. Koszty są całkiem spore, a przy tym drugorzędne znaczenie ma fakt, że miałyby być poniesione przez jakiś podmiot zewnętrzny. Nawiasem mó- wiąc, nawet fundusze unijne nie są tak naprawdę zewnętrzne, ponieważ pochodzą częściowo z polskich podatków, i – co ważniejsze – skierowa- ne na jakieś jedno polskie przedsięwzięcie, pozbawiają dofinansowania jakiegoś innego, też polskiego. Z kolei korzyści obejmują na przykład wzrost transportu z Elbląga, ale – o czym się niekiedy zapomina – kosz- tem Gdańska. Obejmują również „awans cywilizacyjny” jakiegoś regionu, który jednak jest iluzoryczny, dopóki nie przedstawi się wiarygodnych prognoz wpływu inwestycji na lokalną gospodarkę. Świadectwa histo- ryczne rzadko wszakże potwierdzają, że projekt, przedstawiany jako „siła napędowa” czegoś , rzeczywiście sprawdził się w tej roli.
EN
Building a channel across the Vistula Spit will allow a number of firms to earn good contracts, but a cost-benefit analysis would be required to determine whether the project is socially desirable. The costs are fairly large, and the fact that investment expenditures would be financed by an external entity is of secondary importance. By the way, even EU funds should not in fact be considered external since Polish taxpayers are one of the contributors, and, more importantly, the funds spent on one Polish project cannot be spent on another Polish project. The benefits include increased transport from Elblag, albeit at the expense of reduced transport from Gdansk, which is not always acknowledged. Other benefits include the “civilizational leap” of a region – a dubious claim unless credible predictions of the project’s impact on the local economy are analysed. Indeed, historical evidence rarely confirmed that a project portrayed as a “flywheel” proved to be effective.
14
100%
PL
Energia geotermalna pochodzi z olbrzymich zasobów ciepła, zmaga- zynowanych we wnętrzu ziemi. Są to zasoby tak duże, że praktycznie można je uznać za odnawialne; mogą być wykorzystywane bez obawy o pozbawienie szans na ich wykorzystanie w przyszłości. Najprostsze zastosowania geotermii związane są z dostarczaniem ciepła. Jeśli wy- dobywająca się woda ma bardzo wysoką temperaturę, to może być wy- korzystywana również do produkcji elektryczności, co jednak zdarza się dosyć rzadko. Geotermia stanowi ciekawe źródło energii, a jej potencjalny wkład do krajowego bilansu zależy od uwarunkowań geologicznych, a także od kosztu uzyskania kilowatogodziny.
EN
Geothermal energy is provided by the huge stock of heat stored in the Earth’s core. The stock is so enormous that the energy can be considered renewable: it can be used without depriving future generations of their chances to benefit from the same stock. In most cases, geothermal energy is used to heat or cool places where we live. In rare cases, it can also be used to produce electricity. It is an interesting source of energy. Its potential contribution to the energy balance in Poland depends on the geological circumstances and the cost of producing a kilowatt-hour.
PL
Tematem niemal wszystkich rozważań jest ostatnio epidemia. Ekonomia środowiska nie podpowie rozwiązania problemu, ale może podzielić się swoimi badaniami w innych obszarach, które mogą mieć znaczenie również i w tej dziedzinie. Istnieje kilka takich punktów styczności. Najistotniejsze są jednak wskazówki ekonomii środowiska w odniesieniu do analizy kosztów i korzyści. Nawet jeśli nie udałoby się dobrze wycenić ekonomicznych korzyści z tytułu zwalczania epidemii, to warto zadbać o przestrzeganie efektywności kosztowej.
EN
Everything has been dominated by the coronavirus lately. Environmental economics cannot suggest a solution to the problem, but its experiences from other domains may be relevant in this case as well. There are several such areas. Environmental economic guidelines for cost-benefit analyses are most applicable. Even if the benefits of fighting an epidemic are difficult to quantify, at least cost-effectiveness should be achieved.
PL
Najlepsza Dostępna Technika (BAT, Best Available Technique) polega na zastosowaniu takiego sposobu produkcji, który stosunkowo najmniej szkodzi środowisku przyrodniczemu. Oczywiście najlepiej byłoby nic nie produkować, ale taka alternatywa nie wchodzi w rachubę, więc w praktyce ocenia się techniki, które - na tle wszystkich dostępnych - są najmniej szkodliwe. Wiążą się z tym jednak dwa problemy. Po pierwsze, identyfikowanie takich „najlepszych technik” obciążone jest gigantycznymi wysiłkami lobbingowymi, zarówno ze strony tych, którzy chcieliby swoje innowacje widzieć wzorcowymi, jak i tych, którzy starają się uzasadnić ich niepraktyczność. Po drugie zaś, wymaganie użycia Najlepszej Dostępnej Techniki może - paradoksalnie - szkodzić środowisku, przez odsuwanie w czasie decyzji inwestycyjnych i eksploatowanie przestarzałych instalacji.
EN
The Best Available Technique (BAT) concept refers to a production mode that is the least harmful for the environment. Of course, the best way to protect the environment is not to produce anything, but this is not a viable option. Hence the concept refers to techniques which are the least harmful among those that are available and actually used. This, however, implies two problems. First, the identification of the “best techniques” is subject to heavy lobbying efforts both on behalf of those who would like to see their innovations chosen and on behalf of those who argue about the defects of these production modes. Second, the requirement that only the Best Available Techniques are invested in can - paradoxically - harm the environment by postponing the diffusion of new solutions and making old technologies work longer.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.