Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 531

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo administracyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
XX
Prawo administracyjne jest prawem tworzonym dla stosunków prawnych, w których jedną ze stron jest podmiot dysponujący władzą państwową. Reguluje bowiem stosunki administracyjno-prawne, czyli takie, w których władza wchodzi w relacje z podmiotem administrowanym. System prawny Unii Europejskiej (UE) tworzą również przepisy administracyjne oraz akty administracyjne. Można mówić o europejskich aktach administracyjnych rozumianych jako akty stosujące prawo UE. Proces wydawania aktów administracyjnych przebiega w tym wypadku w wersjach określonych względem stopnia otwarcia na jurysdykcję niekrajowego organu tj. w wersji płytkiej, gdy państwo członkowskie jedynie stosuje akty prawne wydawane przez Unię Europejską, lub w wersji pogłębionej, gdy na terytorium państwa członkowskiego obowiązują akty stosowania prawa wydawane przez organy Unii Europejskiej (układ wertykalny) albo organy innego państwa członkowskiego (układ horyzontalny). Zatem system stosowania prawa Unii Europejskiej opiera się na trzech filarach. W pierwszym przypadku możliwe jest wydawanie aktów przez organy krajowe państwa członkowskiego. W drugim to stosowanie prawa przez organy Unii Europejskiej. Trzeci przypadek to z kolei akty transgraniczne, które są wydawane przez organy państwa członkowskiego, ale obowiązują na całym obszarze Unii Europejskiej albo jej części, zależnie od specyfiki aktu. W tym kontekście można stwierdzić, że wydawanie europejskich aktów administracyjnych jest przejawem ograniczenia suwerenności państw członkowskich. W nauce zauważa się, że "dawna koncepcja suwerenności straciła grunt, bo traktuje jako ograniczenia to, co jest współcześnie potrzebne lub konieczne i leży w interesie państw" [Wasilkowski 1996, s. 18]. Państwa rzeczywiście działają w realiach narastających współzależności, a porozumienia i instytucje międzynarodowe przekształcają "społeczność międzynarodową z gromady państw w zorganizowaną wspólnotę" [Hurej 2008, s. 130; Wasilkowski 1996, s. 17]. Są to przyczyny integracji europejskiej, w tym rozwijającego się systemu prawnego UE, obejmującego również wydawanie aktów administracyjnych. Funkcjonowanie tego systemu jest możliwe ze względu na realizację takich zasad jak: zasady przyznania, która określa zakres kompetencji organów UE, zasady lojalnej współpracy, na której bazuje stosowanie prawa UE przez organy państw członkowskich oraz zasady proporcjonalności, która stanowi podstawę do wyboru rodzaju aktu, a także pomocniczości, która może determinować wertykalny układ kompetencji do wydawania aktów administracyjnych. (fragment tekstu)
EN
The publication deals with the principles of European Union law affecting the construction of a system of issuing administrative decisions. It's about administrative decisions that apply European Union law. The principle of granting competences is of fundamental importance. It follows from this principle that decisions can only relate to cases forwarded by the Member States to be regulated by the legislative bodies of the European Union. In the process of applying EU law, this principle is complemented by the principles of subsidiarity and proportionality. The first of these is equally crucial for the construction of a system of application of European Union law. It is based on the rule that European decisions are issued in areas where the law of the European Union is necessary. The principle of proportionality determines the choice of the type of act. The principle of loyal cooperation also plays an important role. The essence of this principle is that states trust each other. It can therefore be assumed that issuing decisions by national authorities does not disturb its uniformity in application. (original abstract)
2
Content available remote Jaki samorząd gospodarczy?
80%
XX
Samorząd gospodarczy powinien być jedną z podstawowych form decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Pomimo tego, że funkcjonujące w Polsce organizacje przedsiębiorców określane są mianem samorządu, to w istocie rzeczy nie spełniają one podstawowych wymogów publicznoprawnego charakteru samorządu. W zakresie samorządu gospodarczego wciąż toczy się spór o model tego samorządu. Artykuł ten jest zatem próbą krótkiego przedstawienia zarówno historii jak i istoty samorządu gospodarczego funkcjonującego w Polsce wraz ze wskazaniem na oczekiwany kierunek zmian w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic local-government should be one of the basic forms of decentralisation of public administration in Poland. Although operating business organisations in Poland are referred to as local-government, in fact, they do not meet the basic requirements of a public-private nature of the local-government. In terms of economic local-government, there is still subject to dispute about the model of local-government. This article, therefore, is an attempt to provide both short history and the essence of functioning of local-government in Poland, together with an indication of the expected direction of changes in that province. (original abstract)
EN
Use of a notion of temporary jurisdiction in research over administrative law is recommended because of a possibility of separating this kind of jurisdiction in the context of functioning of the public administration, as well as because of a particular meaning of the temporary jurisdiction for determination of an organ appropriate for handling specific matters. Problems connected with the temporary jurisdiction are at present in a series of regulations of the Polish administrative law, as well as in the international law. Authors referring mainly to regulations on the administrative and court- administrative procedure, present arguments on grounds of using the notion of the temporary jurisdiction.(original abstract)
XX
W niniejszym opracowaniu autorzy podsumowują rozważania zawarte w pierwszej części artykułu dotyczące obowiązujących w Słowacji i Czechach regulacji odnoszących się do udaremniania lub utrudniania wykonania różnego rodzaju rozstrzygnięć urzędowych, a także porównują te regulacje z rozwiązaniami polskimi oraz formułują wnioski płynące z tego porównania. (abstrakt oryginalny)
EN
In this study, the authors summarize the considerations contained in the first part of the article concerning the regulations in force in Slovakia and the Czech Republic relating to preventing or obstructing the execution of various official decisions, and also compare these regulations with Polish solutions and formulate conclusions resulting from this comparison. (original abstract)
XX
CEL NAUKOWY: Celem niniejszego artykułu jest analiza normatywna dotycząca instytucji prawnej grzebowiska dla zwierząt domowych w świetle norm prawa administracyjnego. Zamysłem tego opracowania jest ukazanie potrzeby stworzenia szerszej regulacji normatywnej oraz jednoznaczna separacja grzebowisk dla zwierząt domowych od cmentarzy, jako miejsc kultu religijnego. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym jest wykazanie błędnego rozumienia pojęciowego, traktującego grzebowisko dla zwierząt domowych w kategoriach cmentarza, konieczności uzupełnienia luki prawnej poprzez dodanie do istniejących przepisów prawnych norm dotyczących zasad grzebania szczątków zwierząt domowych, procedury administracji oraz kompetencji organów władzy publicznej w tym zakresie. Niniejsze opracowanie będzie wykorzystywało metody badawcze: dogmatyczną, historyczno-doktrynalną, prawno-porównawczą oraz dedukcyjną. PROCES WYWODU: W niniejszym artykule omówiono genezę analizowanej instytucji prawnej, komparatystyczne ujęcie grzebowiska względem cmentarzy-ska oraz cmentarza, grzebowisko dla zwierząt domowych w perspektywie aktów prawa miejscowego, prawa budowlanego i ochrony zabytków oraz grzebowisko dla zwierząt domowych w ujęciu polityki publicznej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W konsekwencji poczynionej analizy udowodniono, że materia problemowa dotycząca grzebowisk dla zwierząt domowych uchodzi za trudny temat, głównie z uwagi na jej wymiar moralny. Sposób grzebania zwierząt domowych absolutnie nie może być wiązany z ceremonią pogrzebową zmarłego człowieka. Z uwagi na zagrożenie obrazy uczuć religijnych oraz profanacji chrześcijańskiej tradycji ceremonii pogrzebowej należy stworzyć normy prawa administracyjnego w zakresie standardów grzebania zwierząt domowych. WNIOSKI, INNOWACJE I REKOMENDACJE: W obecnym stanie prawnym istnieje wiele niejasności względem postępowania z nieżyjącym zwierzęciem domowym. Często pojawiają się przypadki naruszania prawa poprzez niewłaściwe postępowanie z ich szczątkami. Wobec tego istnieje potrzeba dyskusji naukowej. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this article is a normative analysis of legal institution pet's cemetery in context of administrative law. The intention of this elaboration is to show the need to create a broader normative regulation and unequivocal separation the pet cemetery against cemeteries as places of religious worship. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The basic research problem is to show a misunderstanding of the concept the pet cemetery in terms of a cemetery, the need to fill a legal gap by adding to existing legislation standards in the area of burying the pet, administration procedures and competences of public authorities in this area. This elaboration will use the following research methods: dogmatic, historical-doctrinal, legal-comparative and deductive. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: This article discusses the genesis of the analyzed legal institution, a comparative approach to a pet cemetery in relation to a cemetery and a historical cemetery in the context of local law, building law and monument protection and pet cemetery in terms of public policy. RESEARCH RESULTS: As a result of the analysis, it was proved that the problematic matter about the pet cemetery is regarded as a difficult topic mainly in view of moral dimension. The method of burying the pet must absolutely not be similar to the funeral ceremony of a deceased person. Due to the danger of offending religious feelings and the profanation the Christian's tradition of the funeral ceremony, administrative law norms should be created in the area of legal standards of burying the pet. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: In the current legal status is a lot of ambiguities in proceeding with a dead the pet. Often there are cases breaking the law in conjunction with improper handling of a deceased the pet. Therefore, there is a need for a scientific discussion. (original abstract)
XX
Rozważania autora stanowią próbę określenia znaczenia, roli i treści pojęcia "kompetencja" w prawie administracyjnym i w nauce prawa administracyjnego.
EN
The author discusses the meaning, the role and the concept of the word "competence" in administrative law and in the knowledge of administrative law. (AŁ)
XX
W krajowej praktyce stosowania prawa dokonanie ścisłego rozgraniczenia deliktów administracyjnych i wykroczeń bywa problematyczne. Źródłem trudności jest z jednej strony brak jednolitej nomenklatury normatywnej w zakresie określenia czynów naruszających normy prawa administracyjnego, a z drugiej rozproszenie regulacji prawnych przy jednoczesnym braku określenia wspólnych aksjomatów nakładania kar administracyjnych. Regulacje dotyczące wymierzania administracyjnych kar pieniężnych zawarte w obowiązującym Kodeksie postępowania administracyjnego mają przy tym charakter porządkujący, lecz niepełny. Pominięto w nich między innymi administracyjne kary niepieniężne. Co więcej, w doktrynie prawa administracyjnego oraz karnego zgłaszane są rozliczne uwagi dotyczące regulacji przyjętej w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz uwagi o charakterze ogólnym. Z tych powodów zarówno ze względów praktycznych, jak i prawnych należałoby - jak się wydaje - poszukiwać dalszych rozwiązań, które mogłyby w tym zakresie stanowić swoistego rodzaju remedium. Godnymi uwagi są regulacje przyjęte w Czechach, gdzie do czasu reformy doktryna sygnalizowała zbliżone problemy do tych, które obecnie sygnalizują polscy autorzy w odniesieniu do aktualnego stanu prawnego zarówno względem kar administracyjnych, jak i wykroczeń. (abstrakt oryginalny)
EN
In the domestic practice of applying the law, making a strict distinction between administrative offences and misdemeanours is sometimes problematic. The source of the difficulties is, on the one hand, the lack of uniform normative nomenclature for defining acts breaching the norms of administrative law, and on the other, the fragmentation of the legal regulations with the simultaneous lack of definition of common axioms for imposing administrative penalties. The regulations on the imposition of administrative fines contained in the applicable Administrative Procedures Code are of a housekeeping, but incomplete nature. They omit, among other things, administrative non-monetary penalties. Furthermore, the doctrine of administrative and criminal law has numerous comments regarding the regulation adopted in the Administrative Procedures Code, as well as comments of a general nature. For these reasons, both for practical and legal reasons, it seems that it would be advisable to look for further solutions that could constitute a kind of remedy for this. It is worth drawing attention to the regulations adopted in the Czech Republic, where, until the reform, the legal doctrine mentioned similar problems to those currently mentioned by Polish authors regarding the current legal status of both administrative penalties and misdemeanours. (original abstract)
XX
W artykule zostały omówione nowe przepisy związane ze stwierdzeniem nieważności decyzji, które zostały wprowadzone do prawa budowlanego ustawą z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. W pierwszej części artykułu omówiono nowo dodane do Prawa budowlanego art. 37b ust. 1 i art. 59h, które czasowo ograniczyły możliwość stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. Przy tej okazji zostały poddane analizie przepisy przejściowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy nowo wprowadzone przepisy stosuje się do pozwoleń na budowę oraz na użytkowanie wydanych przed datą wejścia w życie nowelizacji. W drugiej części artykułu omówiono nowe regulacje dotyczące legalizacji robót w przypadku stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę. Powyższe rozważania stanowiły asumpt do bliższego przyjrzenia się pojęciu legalizacji i zbadania, czy może być ono stosowane poza procedurą usuwania skutków samowoli budowlanej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses new provisions related to the invalidation of decisions, which were introduced into the Construction Law by the Act amending the Construction Law and certain other acts of 13 February 2020. The first part of the article discusses Article 37b, para. 1 and Article 59h which have been added to the Construction Law, which temporarily limited the possibility of invalidating building permission and an occupancy permit. On the side-line, the transitional provisions have been analysed to answer the question whether the newly introduced provisions apply to building permission and occupancy permits issued before the date on which the amendment entered into force. The second part of the article discusses new regulations on the legalization of works in the event of the invalidation of building permission. These considerations gave rise to a closer look at the notion of legalization and the examination of whether it can be applied outside the procedure for eliminating the consequences of unauthorized construction. (original abstract)
XX
Dokonano analizy kwestii prejudycjalnej, która jest rozumiana jako okoliczność, od której osobnego ustalenia zależy rozstrzygnięcie sprawy, z punktu widzenia istoty prawa administracyjnego.
XX
Państwa członkowskie UE charakteryzują się długą i zróżnicowaną historią instytucjonalną, z różnymi trajektoriami ich ewolucji. Istnieje niezwykle złożony system relacji między instytucjami Unii Europejskiej a organami władzy publicznej państw członkowskich, który nazywany jest europejską przestrzenią administracyjną. Jest to koncepcja wielowymiarowa i obejmuje intensywną współpracę między organami administracji oraz ich działania na każdym poziomie. Europejska przestrzeń administracyjna to obszar, w którym coraz bardziej zintegrowane organy administracji państw członkowskich we wzajemnej współpracy wykonują uprawnienia przekazane UE w ramach systemu wspólnej suwerenności (ang. shared sovereignty). Niniejszy artykuł bada przyczyny i konsekwencje rozwoju tego obszaru. (abstrakt oryginalny)
EN
The EU Member States are characterised by long and varied institutional history, with different trajectories in their evolution. There is a complex system of relations between the institutions of the European Union and the authorities of the Member States, which are called as the European Administrative Space. This is a multidimensional concept, and it promotes intensive cooperation between administrative actors, and their activities from each level. The European Administrative Space is the area, in which increasingly integrated administrations jointly exercise power delegated to the EU in a system of shared sovereignty. This article explores the reasons for and the consequences of this development.(original abstract)
XX
Autor omówił pojęcie samorządu terytorialnego w ujęciu historycznym i przedstawił poglądy doktryny. Wiele uwagi poświęcił również przepisom prawa dotyczącym tej instytucji prawnej.
XX
Artykuł poświęcony aspektom proceduralnym: koncepcji strony w postępowaniu administracyjnym. Autor omówił dwie koncepcje strony: subiektywną i obiektywną.
XX
Autorzy artykułu oceniają zmiany w prawie administracyjnym w ciągu dziesięciu lat transformacji ustrojowej w Polsce.
XX
Autorka przedstawia jak zmiany ustroju administracyjnego przekładają się na rozwiązania w sferze proceduralnej. Omawia też konstrukcje organu odwoławczego w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w ujęciu porównawczym - przed i po reformie samorządowej.
XX
Autor poruszył zagadnienie uniwersalizmu w ujęciu historycznym. Omówił wpływ postępu technicznego na prawo administracyjne. Wiele uwagi poświęcił również problemowi uniwersalizmu w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej.
XX
Dobrowolne wykonywanie przez obywateli (i inne podmioty) obowiązków prawnych ma istotne znaczenie. Jest ono przejawem przestrzegania prawa. Państwo jest w stanie tworzyć takie warunki, które znacznie zmniejszają możliwość naruszenia prawa, a jednocześnie zachęcają do jego przestrzegania. Obywatel skłaniać się może ku należytemu wykonaniu obowiązków prawnych z obawy przed sankcją prawną, bądź wiedziony chęcią uzyskania zapewnianych mu korzyści materialnych związanych z dobrowolnym wykonaniem tych obowiązków. Często zdarza się jednak, że mimo wszystko obowiązki prawne nie są dobrowolnie wykonywane. Jeżeli dzieje się tak jedynie z powodu niedbalstwa obywatela, wówczas może wystarczyć samo przypomnienie mu o jego powinnościach. Jeżeli jednak przyczynę stanowi zła wola, następstwem niewykonania obowiązku prawnego staje się użycie przymusu. Dochodzi wówczas do przymusowego wykonania obowiązku. (fragment tekstu)
EN
The article concerns dependence between non-fulfilment of a legal duty and its consequence in a form of using administrative coercion. An ideal of the contemporary legal state is voluntary performance by citizens (and other of legal duties burdened on them. It constitutes an indication of observance of law. The state is able to create such conditions that significantly decrease a possibility to violate law and simultaneously encourage to its observance. However, it happens that in spite of all legal duties are not fulfilled voluntary. If it happens like that only because of a citizen's negligence, then a reminder itself about his obligations can be sufficient. However, if a reason is ill-will, a consequence of non-fulfilment of a legal duty becomes use of coercion. At that time a coercive performance of the duty takes place. In the article there was shown a relation between a notion and an essence of a legal obligation with a category of a legal situation understood as the situation assigned by the obliging legal norms. Existence of two categories of duties was also indicated. The first of them are administrative-legal duties., including organs' duties and subjects' duties, of whose conduct the administrative organ is a receiver. On the other hand the second is constituted by public-legal duties, originating in relations characterising the public-legal capacity (i.e. in relations between individuals and collective subjects). A particular attention was drawn to the public-legal duties of individuals, accenting at the same time benefits arising from their voluntary performance. (original abstract)
XX
W opracowaniu przedstawiono rozważania dotyczące problematyki prawa materialnego w administracji publicznej. Dokonano wyodrębnienia norm administracyjnego prawa materialnego, wyróżniono typy norm z uwagi na sposób ujęcia i konkretyzowania obowiązków czy uprawnień ich adresatów i wyznaczono granice integracji administracji publicznej.
EN
The paper presents considerations on substantive law in public administration. The norms of substantive administrative law were defined together with a variety of norm's types in terms of approach, the addressees' duties or rights specifications, and the limits for public administration integration were set up. (J.W.)
XX
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza ostatniego z wyżej wskazanych pojęć, to jest pojęcia "sprawy administracyjnej", czy też "sprawy indywidualnej z zakresu administracji publicznej" (za C. Martyszem). (fragment tekstu)
EN
An administrative-compensatory case is a specific kind of an individual administrative case, regulating a legal administrative relationship in the matter belonging stricte to civil law, that is to compensatory sub-stance. It means specifying the object of compensatory proceedings on the ground of administrative law through defining precisely the facts of a case in a given matter: this is a situation when an individually identified subject experiences a specified damage to property caused by a legal action of the state administration. In the face of this fact defined legal regulations (specific acts of administrative substantive law) provide a necessity to compensate an originated damage, which takes place through issuance a formalised settlement assuming a form of an administrative decision by an authorised department. (original abstract)
XX
W art. 156 § 1 pkt 8 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wyrażono wprost ograniczenie czasowe możliwości podniesienia zarzutów na postępowanie zabezpieczające. Zarazem żaden przepis nie precyzuje, że termin ten rozpoczyna swój bieg w momencie doręczenia zarządzenia zabezpieczenia zobowiązanemu. Siedmiodniowy termin do wniesienia zarzutu dotyczącego zastosowania zbyt uciążliwego środka zabezpieczającego powinien być liczony od momentu, kiedy zobowiązany dowiedział się o zastosowaniu takiego środka, a nie od daty doręczenia odpisu zarządzenia zabezpieczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Article 156, § 1, item 8 of the Act on administrative enforcement proceedings of 17 June 1966 directly specifies the time limit for raising objections with respect to proceedings to secure claims. At the same time, no provision specifies that this period starts to be measured from the moment the freezing order is served to the obligor. The seven-day deadline for fi ling the complaint regarding the use of an excessively cumbersome protective measure should be measured from the moment when the obligor learned of the application of such a measure and not from the date of receipt of a copy of the freezing order. (original abstract)
XX
Przedmiotem niniejszego opracowania jest podniesienie kilku wątków, które - zdaniem autora - powinny towarzyszyć dokonywanym przez naukę prawa administracyjnego, ale również praktykę administracyjną oraz orzecznictwo sądowe, refleksjom i analizom dotyczącym funkcji sankcji prawnych w prawie administracyjnym4. Poza zakresem analiz pozostawiam, skądinąd bardzo istotną z punktu widzenia stanowienia kompetencji sankcyjnych i ich realizacji, kwestie definiowania sankcji prawnych w prawie administracyjnym. Uznając jednak konieczność określenia zakresu pojęcia, przyjmuję, że z sankcją prawną w prawie administracyjnym mamy do czynienia w przypadku następującego, na podstawie przepisów prawa administracyjnego, pogorszenia sytuacji prawnej (nałożenia obowiązku lub pozbawienia uprawnienia) podmiotu prawa, którego prawnie określoną przesłanką jest naruszenie przez ten podmiot ciążących na nim obowiązków (nakazów i zakazów) prawnych5 . Dla dalszych rozważań podjętych w tym opracowaniu ważne jest podkreślenie, że sankcją prawną w tym ujęciu są określone skutki naruszenia prawa, które kształtując sytuację podmiotu naruszającego prawo, pozwalają określić to ujęcie sytuacyjnym (płaszczyzną sytuacyjną) ujmowaniem sankcji prawnej. Przyjęcie, iż sankcji prawnych upatrywać należy w płaszczyźnie sytuacyjnej, oznacza, że wszelkie fragmenty tekstów prawnych lub zrekonstruowanych na ich podstawie norm postępowania, w których przewidziane jest zastosowanie wobec naruszających prawo określonych, niekorzystnych dla nich w skutkach działań organów administrujących, lub z których powstanie niekorzystnych skutków wynika bezpośrednio, określać można jedynie jako zapowiedź sankcji. (fragment tekstu)
EN
The issue of the function of legal sanctions in the administration law is complex. It results, among others, from the possibility to understand the term "a legal sanction" in different ways. This term can be defined as a particular rule or provision, the act of application thereof, or the outcome of its execution. In practice, the issue of subject, which determines the function of particular sanctions, is also extremely significant. It can be generally said that legal sanctions in administration law can perform five functions: preventive, repressive, compelling, restrictive and redistributive. (original abstract)
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.