Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1263

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jazda konna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
3
88%
PL
Niewiele gospodarstw z kujawsko-pomorskiej wsi buduje produkt agroturystyczny w oparciu o jazdę konną. Badania wykazały, że spośród 78 respondentów tylko 26,9% organizuje w zagrodzie tę formę wypoczynku. Dwa gospodarstwa dysponowały stosunkowo dużą liczbą koni (20 i więcej). Ich stadniny odznaczały się wysokim poziomem świadczonych usług. Gospodarstwa proponują rozmaite formy wypoczynku „w siodle". Od indywidualnej nauki jazdy konnej z instruktorem, obozów, kuligów, po przejażdżki bryczką. Duża grupa właścicieli (52,4%) uruchamiała agroturystykę z myślą, że główną atrakcją zagrody będzie re-kreacja konna. Pozostali gospodarze (47,6%) organizowali na terenie posesji ten rodzaj aktywności ruchowej dopiero po 3-5 latach. Było to podyktowane identyfikacją rynku i dostrzeżeniem zapotrzebowania na ten rodzaj usługi. Zainteresowanie jazdą konną zdaniem ankietowanych (71,4%) wyrażają najczęściej miłośnicy koni, rodziny oraz młodzież w grupach zorganizowanych. Z roku na rok liczba turystów wzrasta, dlatego też właściciele gospodarstw agroturystycznych (23,8%) planują przeprowadzić szereg inwestycji, by podnieść standard usługi i zachęcić gości do dalszego doskonalenia umiejętności jeździeckich.
EN
Few households with Kuyavian-Pome ranian villages build an agrotourist product on a horseback riding. Research has shown that out of 78 respondents only 26.9% of the farm organizes this form of recreation. Two farms had the largest number of horses (over 20). Their farms had the highest level of service. Farms also provide different forms of recr eation "in the saddle." From individuals learning, to ride with an instructor, camp s, sleigh rides, carriage rides. A large group of owners (52.4%) activated the agrot ourism with a view that the main attraction will be recreational horse riding. Other hosts (47.6%) organized on their property this kind of physical activity after 3-5 years. It was dictated by identifying and recognizing the market demand for this ty pe of service. According to the respondents (71.4%), interest in horse ri ding is mostly expressed by horse lovers, families and young people in organised groups . Year by year the number of tourists increases, so the owners of agritour ism farms (23.8%) plan to conduct a series of investments to raise the standard of se rvices and encourage visitors to continue to improve riding skills.
PL
W XVIII w. Łazienki Królewskie, Mokotów i Królikarnia, usytuowane były poza Warszawą. W związku z rozbudową stolicy utraciły część zajmowanego obszaru i elementy odpowiadające za harmonijne wkomponowanie w otaczający teren. Porównanie dokumentacji ikonograficznej i kartograficznej z XVIII i XIX w. ze stanem dzisiejszym, pokazuje, które części pierwotnej kompozycji zmieniły swe przeznaczenie. Ogrody te nie tworzą już ciągu połączonych założeń Skarpy Warszawskiej, nadal jednak budują tożsamość miasta.
EN
In the 18th century Łazienki, Mokotów and Królikarnia were located outside of Warsaw. Due to the capital’s expansion, they lost part of their territory and the elements responsible for harmonious integration with the surroundings. An iconographic and cartographic documentations’ comparison with the current state shows, which parts and functions of the composition have been changed. These residences do not create the linked Warsaw Escarpment landcape gardens run, but still build the city identity.
PL
Powstałe z inicjatywy i przy poparciu marszałka Józefa Piłsudskiego Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa odegrało w okresie Drugiej Rzeczypospolitej ważną rolę nie tylko w krzewieniu polityki obronnej, ale przede wszystkim w krzewieniu i przybliżeniu wychowania fizycznego i sportu, podstawowych składników tejże polityki. Utworzenie klubu sportowego Stowarzyszenia spotkało się z poparciem i aprobatą nie tylko najwyższych dowódców, ale z czasem także mężów i ojców zawodniczek. Umożliwiło to uprawianie gimnastyki oraz różnych konkurencji sportowych jako realizowanie własnych aspiracji sportowych, w zależności od wieku i predyspozycji, a niektórym z nich, jak choćby Janinie Kurkowskiej-Spychajowej, dojście do prawdziwego mistrzostwa liczonego w dziesiątkach zdobytych tytułów mistrzyni świata. Jednak największym sukcesem było przygotowanie obronne poprzez uzyskanie wiedzy, poprawienie sprawności fizycznej i nauka posługiwania się bronią dla kilkunastu tysięcy kobiet, co w obliczu zbliżającej się wojny miało niebagatelne znaczenie.
EN
SRW (Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa – Military Family Association) established on the initiative of Marshal Józef Piłsudski played an extremely important role during the times of the Second Republic of Poland not only in cultivating defence policy, but first of all in propagating and popularising physical exercise and sport – the key components of the above policy. The establishment of a sports club by the Association was approved of and supported by the top command, but later on also by husbands and fathers. It created conditions for practicing gymnastics and other sports disciplines as a form of pursing one’s own aspirations, determined by age and predisposition. It made it possible for some, e.g. Janina Kurkowska-Spychajowa to achieve genuine mastery counted in dozens of world champion titles. Nevertheless, the key success was the acquisition of defence practice through knowledge, improved physical fitness, ability to use arms among several thousand of women – which was of pivotal significance in the context of the coming war.
EN
Polish constitution and other legal acts realize that state−own forests are the legacy of every citizen of Poland, and admission into it for recreation – including horse riding – is one of subjective rights, which should be effectively protected. Obviously the ‘theory of the owner’, where the foresters realizing in state−own forests only owner's privileges based on civil law, and both sides of that relation under law are equal, is not adequate on the area of administration and delimitation of these rights, as the citizen is always the weaker side.
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.