Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 217

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obsluga gosci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
3
Content available Rola kobiet w prowadzeniu usług agroturystycznych
70%
PL
Przeprowadzone badania ujawniły, że rola kobiet w prowadzeniu usług agroturystycznych jest znacząca. To one głównie odpowiedzialne są za obsługę turystów i poświęcają im najwięcej czasu (średnio 7 godzin w okresie wakacyjnoświątecznym i 4 godziny poza sezonem). Ich rola sprowadza się m.in. do przygotowywania posiłków, dbania o czystość wspólnych pomieszczeń oraz nawiązywania więzi interpersonalnych z przebywającymi na wypoczynku osobami. Badania pokazały, że kobiety wiejskie wykorzystują swoje uzdolnienia, talenty i umiejętności do budowania produktu agroturystycznego. Ich korzystne struktury wiekowe i poziom wykształcenia przekładają się na wprowadzane w gospodarstwie innowacyjne pomysły. Wyniki analizy uwidoczniły problemy, z którymi kobiety musiały sobie radzić po uruchomieniu agroturystyki (np. z brakiem akceptacji, co do podjętej działalności ze strona męża, rodziców czy dzieci). W drobnych pracach gospodarskich oraz przy organizacji wypoczynku turystom, kobiety wspomagają się pomocą ze strony rodziny, a niekiedy zatrudnionych pracowników.
EN
The study revealed that the role of women in leading agro-tourism services is significant. They are mainly responsible for handling tourists and spend the most time (an average of 7 hours during the holiday and the holiday season, and four hours in low season). Their role is, among others for preparing meals, taking care of cleanliness of common areas and to establish interpersonal relationships with people staying on holiday. Studies have shown that rural women use their abilities, talents and skills to build the agrotourism product. Their favorable age structure and education levels translate to put innovative ideas on the farm. The results of the analysis revealed the problems that women have to deal with when they start agrotourism (eg. lack of acceptance as to the activities undertaken in the part of husbands, parents and children). Sometimes the family or the employees women with the small work on the farm and organize leisure time for tourists.
PL
W grupie 100 respondentów w wieku 20-29 lat, przeprowadzono ocenę czynników wpływających na wybór i ocenę jakości usług żywieniowych. Ocena obejmowała rodzaje preferowanych stołówek, częstotliwość oraz okoliczności, w jakich korzysta się z usług żywieniowych, a także czynniki, które wpływają na wybór i ocenę jakości usług. Stwierdzono, iż preferowanymi przez respondentów placówkami były tzw. restauracje z obsługą kelnerską oraz restauracje szybkiej obsługi. Respondenci korzystali z usług żywieniowych sporadycznie, ze średnią częstotliwością „kilka razy w miesiącu ". Czynnikami w dużym stopniu branymi pod uwagę przy wyborze usługi żywieniowej były przede wszystkim cena, rodzaj oferowanej kuchni, asortyment potraw. O jakości usług żywieniowych, w ocenie respondentów, decydowały przede wszystkim czynniki sensoryczne, kultura obsługi, cena, a także wartość zdrowotna potraw oraz wystrój lokalu.
EN
Estimation of factors influencing on choice and assessment of nutrition service was done in group of 100 people aged 20-29. Assessment included category of preferred canteens, frequency and occasion to use such service as well as factors influencing on choice and assessment of nutrition service. It was found that restaurants with waiter service and self-service were the most popular among examined. Inquired people went there occasionally with mean frequency of "several time monthly". The following factors were considered while choosing the restaurant: prices, kind of cuisine and menu. Sensory factors, operating personnel culture, price and meals' wholesome value plus interior decorations mostly decided about service quality estimation.
PL
Ilościowy rozwój obiektów hotelarskich, a szczególnie pojawienie się na rynku globalnym sieci hotelowych, wymusił potrzebę budowania postaw lojalnościowych gości hotelowych. Stały się one jednym z podstawowych zagadnień działalności rynkowej w tej branży. Specyfika danego rynku w hotelarstwie oraz właściwie dobrany segment docelowy pozwalają trafnie sprecyzować i wykorzystać narzędzia najważniejsze do zdobycia lojalności klientów. Artykuł został poświęcony tematowi metod i technik postaw lojalnościowych w hotelach na każdym etapie pobytu, poczynając od rezerwacji, przez przyjazd i przyjęcie do hotelu, przygotowanie pokoju, usługi gastronomiczne i dodatkowe, wyjazd gościa i kontakt z nim po opuszczeniu hotelu. Na podstawie analizy różnych programów lojalnościowych, obserwacji prowadzonych przez autorkę oraz metody komparatystycznej stron www hoteli dokonano identyfikacji poszczególnych technik budowania postaw lojalnościowych oraz ich obszarów oddziaływania. W końcowej części artykułu zasugerowano metody budowania programów lojalnościowych w hotelarstwie
EN
Quantitative development of hotel facilities, and especially the entrance of global hotel chains on the global market has forced the need to build loyalty attitudes of hotel guests. They have become one of the basic issues of market activity in this industry. The specificity of a given market in the hotel industry and a properly selected target segment allow to accurately specify and use the most important tools to gain customer loyalty. The article is devoted to the subject of methods and techniques of loyalty attitudes in hotels at every stage of stay. Starting from booking, through arrival and reception to the hotel, room preparation, catering and additional services, guest travel and contact with him after leaving the hotel. Based on the analysis of various loyalty programs, observations made by the author and the comparative methods of hotel websites, individual techniques of building loyalty attitudes and their areas of influence were identified. The final part of the article suggested methods for building loyalty programs in the hotel industry
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.