Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 74

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Treatment of sewage sludge for fuel cells supply
100%
EN
Sewage sludge represents the main fraction of municipal waste generated in Poland. Since its production increases rapidly, an effective method for its decomposition needs to be found. Due to conventional energy sources depletion, new solutions allowing for renewable energy production are recommended. One of the methods for conversion of sewage sludge into green energy is application of the fuel cells feeding with gaseous residuals of sewage sludge, obtained as a result of different thermal or biological processes. Such a system can be easily modified and adjusted to the individual needs, which makes this solution very promising. The article analyses biological and thermal processes that can be used in converting sewage sludge into a useful input for various types of fuel cells.
EN
The paper presents a method of analyzing dependability aspects of service oriented information systems based on functional and dependability modelling. Analysis approach is based on integrating different computer system models into one coherent model suitable for simulation. To simplify integration of the models author propose an automatic solution that is integrated with the tools chosen for system analysis. Analysis is done with a usage of open-source simulation environment that can be easily modified and extended for farther work. Based on the simulation results, with respect to defined dependability and functionality metrics, some alternatives can be chosen in case of system or service failure. The paper presents developed software which implements described methodology and results of analysis for an exemplary business service oriented complex information system.
PL
Kondycja zwierząt domowych oraz ich stan zdrowia jest uzależniony od składu karmy, jej wartości odżywczej, jak również jakości. Jednym z narzędzi wspomagających produkcję karmy o powtarzalnej jakości, a także bezpiecznej pod względem zdrowotnym są systemy zarządzania. Celem niniejszego artykułu było opracowanie harmonogramu dostosowania produkcji karmy dla zwierząt do wytycznych standardu BRC v. 7 w firmie Ares Bracia Maciołek. Zakres pracy obejmował zapoznanie ze standardem BRC v. 7, ocenę obowiązującej dokumentacji w analizowanym zakładzie, weryfikację procesu produkcyjnego karmydla zwierząt oraz sporządzenie harmonogramu wdrażania wytycznych standardu BRC v. 7.
EN
The condition of pets and their health depends on the composition of feed, nutritional value as well as quality. The management systems are one of the tools, supporting the production of food of reproducible quality being also safe in health respect. The aim of this work was to develop a schedule to adapt the production of pet food to the guidelines of the BRC v. 7 standard at Ares Bracia Maciołek company. The scope of work included familiarization with the BRC v. 7 standard, evaluation of the applicable documentation in the analyzed plant, verification of the animal feed production process and preparation of a schedule for implementing the BRC standard v. 7 guidelines.
EN
The concentrations of lead, cadmium, zinc, copper, iron and manganese in the muscle, kidney and liver of wild and domestic pigs, roes, deer and cattle (120 animals of each species) were determined. Tissue samples were collected of the Wielkopolska region in fall and spring seasons between 1987 and 1990. The levels of lead and cadmium in wild animal tissues were relatively low. Mean levels of Pb were 0.08—0.10 mg in the muscle, 0.11—0.14 mg in the liver, 0.14—0.18 in the kidneys per 1 kg of body weight, and mean Cd levels were 0.013—0.018 mg in the muscle, 0.229—0.240 mg in the liver and 1.029—1.422 mg in the kidney per 1 kg. These levels of Pb and Cd were significantly higher than those in corresponding tissues of pigs and cattle. The contents of Zn, Cu, Fe and Mn in wild animal tissues were within physiological values of domestic animals.
PL
Kondycja zwierząt domowych oraz ich stan zdrowia jest uzależniony od składu karmy, jej wartości odżywczej, jak również jakości. Jednym z narzędzi wspomagających produkcję karmy o powtarzalnej jakości, a także bezpiecznej pod względem zdrowotnym są systemy zarządzania. Celem niniejszego artykułu było opracowanie harmonogramu dostosowania produkcji karmy dla zwierząt do wytycznych standardu BRC v. 7 w firmie Ares Bracia Maciołek. Zakres pracy obejmował zapoznanie ze standardem BRC v. 7, ocenę obowiązującej dokumentacji w analizowanym zakładzie, weryfikację procesu produkcyjnego karmy dla zwierząt oraz sporządzenie harmonogramu wdrażania wytycznych standardu BRC v. 7.
EN
The condition of pets and their health depends on the composition of feed, nutritional value as well as quality. The management systems are one of the tools, supporting the production of food of reproducible quality being also safe in health respect. The aim of this work was to develop a schedule to adapt the production of pet food to the guidelines of the BRC v. 7 standard at Ares Bracia Maciołek company. The scope of work included familiarization with the BRC v. 7 standard, evaluation of the applicable documentation in the analyzed plant, verification of the animal feed production process and preparation of a schedule for implementing the BRC standard v. 7 guidelines.
EN
The concentration of lead in muscle, liver and kidney of wild animals was determined. Muscle samples were taken in rifle-shot wound and in a different distance from it (10, 20, 30 and more cm). The levels of lead in muscle were dependent on distance from rifle-shot wound. High concentrations of lead found in this study can be harmful to consumers. Lead content in muscles was in a range from 0.06 to 1493.7 mg/kg. To protect consumer health following steps should be taken: baning lead bullets, maximum tissue cuting around rifle-shot wound and increasing number of lead determinations in wild animal tissues.
EN
The new guaianolide 8-deacetylmatricarin-8-O-sulfate conjugate in free acid and crystalline sodium salt forms, along with six known sesquiterpene lactones and three known phenolics were isolated from Taraxacum alpinum. The compounds were characterized by chemical and spectral methods. This is the first report on sulfated sesquiterpene lactones from Taraxacum species.
PL
W pracy badano stopień degradacji struktur lignocelulozowych oraz produktów ich rozkładu za pomocą trzech metod chemicznej hydrolizy biomasy wykorzystywanych w technologiach fermentacyjnych. Eksperymenty prowadzono na czystych związkach chemicznych, w roztworach jednoskładnikowych. Celem pracy było określenie wpływu wybranych metod na efektywność fermentacji metanowej. Otrzymane wyniki wskazują na zasadność stosowania chemicznej obróbki jako etapu wstępnego w procesach produkcji biogazu.
EN
In this work the degree of degradation of lignocellulosic structures and products of their decomposition were studied. The research was made using three methods of chemical hydrolysis of biomass employed in anaerobic digestion processes. The experiments were carried out on pure chemicals in unary solutions. The aim of this work was to determine the influence of each method on the efficiency of methane fermentation. The results obtained in the study indicate that the application of chemical pretreatment before the main biogas production stage is necessary and essential.
PL
Przy oznaczaniu stałej szybkości reakcji k na katalizatorze parowego reformingu metanu (która charakteryzuje aktywność katalizatora) dokonuje się pomiaru szeregu parametrów bezpośrednich, z których dopiero wylicza się stałą szybkości reakcji k. Pomiary te obciążone są niepewnościami, które sumują się, tworząc ostatecznie złożoną niepewność wyznaczania stałej szybkości reakcji. W pracy wykorzystano metodę szacowania tej niepewności opierając się na wiedzy o procesie pomiarowym i zależnościach fizycznych pomiędzy parametrami mierzonymi (metoda typu B).
EN
During the determination of the reaction rate constant k on the catalytic converter of the methane steam reforming process (featured by catalyst activity), a number of direct parameters are measured, which are then used to calculate the reaction rate constant k. Such measurements are charged with uncertainties, which sum up creating a composite uncertainty of the reaction rate constant determination. This study uses the estimation method based on the knowledge of the measurement process and physical relations between measured parameters (type B method).
PL
Niniejszy artykuł opisuje Szwedzki Model innowacyjnego systemu produkcji biogazu, jako pozytywnego przykładu efektywnego i zrównoważonego systemu zarządzania odpadami połączonego z wytwarzaniem biogazu oraz promocją czystej energii. Na bazie szwedzkich rozwiązań zaproponowano profil polskiego systemu biogazowego. Obejmuje on mikro-biogazownie zlokalizowane na terenach inwestycyjnych istniejących przedsiębiorstw rolno-spożywczych, z jednoczesnym uwzględnieniem lokalnego potencjału i potrzeb w zakresie efektywnej produkcji biogazu. Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje tematu; stanowi ono jedynie krótki zarys problemu oraz prezentację rozwiązań możliwych do zastosowania w Polsce. Z założenia przeznaczone jest dla doradców rządowych, inwestorów, naukowców, przedstawicieli społeczności oraz dla tych wszystkich, dla których tematyka energii odnawialnej nie jest obojętna.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.