Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 415

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Teachers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
EN
Objective: This contribution aims to introduce a conceptual framework on generational diversity of teachers in order to analyze and understand its influence on the processes and results of professional interaction in schools.Methodology: In this conceptual piece, first, the relevance of generational diversity among teachers in their workplace is examined and justified, emphasizing the increasing aging of teaching staff. Next, generational diversity is explored by analyzing the concept of generation and the attributes used to distinguishing generations (particularly, age). Furthermore, evidence is considered regarding the impact on the construction of teacher relationships, paying particular attention to the context of collaborative relationships between teachers belonging to different generations and its effects on teacher learning and identity.Findings: Conclusions are drawn as to the potentialities of intergenerational learning.Value added: Despite representing a clear challenge for the educational organizations, generational diversity and intergenerational collaboration among teachers and school leaders have been scarcely studied so far.Recommendations: Conclusions are drawn as to the potentialities of intergenerational learning and implications for professional induction and collegial professional development are presented as well. (original abstract)
2
Content available remote Koszty pracy - studium przypadku jednostki budżetowej
80%
XX
Głównym wydatkiem jednostki budżetowej są koszty związane z zatrudnieniem pracowników, którymi w oświatowej jednostce budżetowej są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Podstawowym składnikiem kosztów pracy obu grup pracowników jest wynagrodzenie brutto, które jest regulowane innymi aktami prawnymi (ustawą o Karcie Nauczyciela i ustawą o pracownikach samorządowych), co powoduje różnice w ich poziomie. Celem badań było określenie poziomu i struktury kosztów pracy wynikających z zatrudnienia pracowników w jednostce budżetowej, z uwzględnieniem nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Materiał empiryczny stanowiły dane i informacje o działalności przedszkola publicznego w latach 2013-2015. (abstrakt oryginalny)
EN
The main expenditures of a budget entity are the costs associated with employing workers, who are teachers, administrators and servants. The basic component of the labor costs of the two groups of workers is gross remuneration, which is regulated by legal acts (Teachers' Charter Act and the Act on Local Government Employees), which causes differences in their level. The purpose of the study was to determine the level and structure of labour costs resulting from the employment of staff in the budget entity, including teachers and non-pedagogical staff. The empirical material consisted of data and information on the activities of public kindergartens in the years 2013-2015. (original abstract)
XX
Praca ma na celu pomiar przedsiębiorczości oraz ukazanie determinant wpływających pobudzająco lub ograniczająco na studentów z meksykańskiego regionu Laja-Bajio, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii modelu przedsiębiorczości i roli uniwersytetu w jej kształtowaniu. W celu porównania rezultatów zastosowano podejście ilościowe i jakościowe. Jednym z głównych ustaleń jest konieczność pobudzania ducha przedsiębiorczości, w czym kluczową rolę odgrywa nauczyciel akademicki.(abstrakt oryginalny)
EN
The research had two objectives: measuring entrepreneurship and determine the factors that drive or limit a group of University students from the region Laja-bajio of Mexico, taking as a reference framework research on entrepreneurship, models of entrepreneurship and the role of universities in the training of entrepreneurs. We used quantitative and qualitative approaches in order to compare the results. One of the most important findings was the emergence of a construct called vocation of entrepreneurial spirit, where the teacher plays a crucial role in its development.(original abstract)
XX
Ukazana została postać prof. Edmunda Harwasa, związanego z Uniwersytetem Poznańskim, oraz aktywnego członka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Poznańskiego Towarzystwa Filozoficznego. Główny nurt zainteresowań naukowych profesora skupiał się na edukacji dorosłych. Interesował się także kształceniem światopoglądowym i indoktrynacją.
XX
Artykuł ukazuje sylwetkę prof. Zbigniewa Gierszewskiego, wieloletniego pracownika naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza., gdzie współtworzył Katedrę Etnologii, oraz Instytut Kulturoznawstwa. Jego zainteresowania badawcze obejmowały archeologię, antropologię, epistemologię, oraz etykę.
XX
Przedstawiona jest postać prof. dr hab. Urszuli Karczmarek, związanej z Instytutem Kulturoznawstwa UAM. W artykule została ukazana jej kariera naukowa oraz administracyjna. Główne zainteresowania naukowe profesor Urszuli Karczmarek skupiały się na problematyce polonijnej ale także na mechanizmach funkcjonowania kultury, jej upowszechniania czy możliwości animacji kulturowej.
XX
Profesor Leon Leja w swych badaniach naukowych skupiał się na problematyce kształcenia zawodowego i ekonomiki oświaty. Uznawany jest za twórcę polskiej szkoły technologii kształcenia, oraz podwalin kształcenia multimedialnego. Zajmował się również dydaktyką szkoły wyższej. Artykuł prócz zainteresowań naukowych ukazuje także szkic biografii profesora Leona Leji.
XX
Artykuł przybliża sylwetkę prof. Edmunda Tadeusza Krajewskiego, wieloletniego pracownika naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Przytoczone problemy badawcze podejmowane przez prof. Krajewskiego to głównie problematyka procesów kształcenia.
9
Content available remote Jubileusz Profesora Kazimierza Górki
80%
XX
Seminarium Jubileuszowe prof. dr. hab. Kazimierza Górki z okazji 45-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin odbyło się 16 czerwca 2011 roku. Na tę wyjątkową uroczystość, zorganizowaną przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zaproszeni zostali: rodzina Profesora, władze uczelni, współpracownicy, przyjaciele, koledzy i uczniowie, którzy tłumnie przybyli świętować razem z Jubilatem (ponad 120 osób). Uroczystość rozpoczęła się od przywitania Jubilata i przybyłych gości przez prof. dr hab. Józefę Famielec, kierownika Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej. Profesor przedstawiła krótki życiorys Profesora Kazimierza Górki, podkreślając, że sylwetkę Jubilata najlepiej charakteryzują osoby, z którymi współpracował, oraz jego dorobek naukowy. (fragment tekstu)
XX
Moja znajomość z dostojnym Jubilatem datuje się od wielu lat. Zbliżyła nas praca w Kole Uczelnianym Polskiego Klubu Ekologicznego. W swoich refleksjach chciałbym podkreślić, że osobowość Profesora Kazimierza Górki wpłynęła na pogłębienie moich zainteresowań naukowych problematyką ochrony środowiska nie tylko na forum uczelnianym czy Polskiego Klubu Ekologicznego, ale także od strony jego aspektów europejskich i prawnomiędzynarodowych. W latach późniejszych pracowaliśmy razem na forum Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Jako członek tego stowarzyszenia mogłem publikować moje opracowania na łamach "naszego" pisma - "Ekonomii i Środowiska" wychodzącego w Białymstoku. (fragment tekstu)
11
Content available remote Perspektywy satysfakcji nauczycieli
80%
XX
W artykule przedstawiono zagadnienie satysfakcji pracowników zarówno w ujęciu psychologii, jak i zarządzania zasobami ludzkimi. Zwrócono uwagę na ekonomiczne aspekty satysfakcji. Wskazano na związki satysfakcji z motywacją i motywowaniem pracowników, określając ich podobieństwa i różnice. Stanowiło to podstawę do podjęcia rozważań dotyczących satysfakcji nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych w Polsce. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie wyznaczników wpływających na ich satysfakcję.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issue of employee's satisfaction both from the perspective of psychology as well as human resources management. The economic aspect of satisfaction is emphasized. The links between satisfaction and motivation and motivating employees are indicated, describing similarities and differences thereof. It served as a basis for considerations about satisfaction of teachers employed in public and non-public schools in Poland. The analysis of the issue allowed to determine key differences between those groups of teachers in terms of satisfaction derived by them from work.(original abstract)
EN
The article celebrates the life and work of Professor Zofia Kędzior, the academic teacher and scientist who died on November 29, 2011 (original abstract)
13
Content available remote Emisja głosu na wesoło
80%
XX
W artykule przedstawiono podstawową teorię dotyczącą emisji głosu i w nawiązaniu do niej zaproponowano przykładowe ćwiczenia, dzięki którym można poprawić swój sposób mówienia i postrzegania samego siebie w grupie, a także nauczyć się bycia oryginalnym, niepowtarzalnym i charakterystycznym. Autorki artykułu starały się pokazać takie ćwiczenia, których wykonywanie może być dobrą zabawą, przynieść radość, gdyż tylko wtedy można liczyć na osiągnięcie oczekiwanych efektów. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the essential theory concerning the vocal emission was presented and further to her model exercises, thanks to which it is possible to correct their manner of speaking and perceptions of oneself in the group, as well as to learn being original, unique and characteristic were suggested. Authors of the article tried to show such exercises, of which the performance can be a good play, to bring joy, because then it is only possible to count for achieving expected effects. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza znaczenia wydatków budżetowych na wynagrodzenia nauczycieli ponoszonych na poziomie lokalnym w Polsce oraz czynników oddziałujących na te wydatki. W pracy przedstawiono rozwiązania według stanu prawnego na dzień 15 marca 2022 r., natomiast zakres analiz empirycznych dotyczy lat: od 2004 r., tj. od wejścia w życie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego1, do 2020 r., co wynika z dostępności danych budżetowych2. Niekiedy, ze względu na długi okres badawczy i w przypadku stabilnego poziomu danych, dla większej czytelności zaprezentowano informacje dla co trzeciego oraz dla ostatniego roku. Zakres przestrzenny badań obejmuje całą Polskę, choć niekiedy posłużono się analizą przypadku (Lublin) ze względu na brak danych dla całego państwa. Zakres podmiotowy analizy dotyczy jednostek samorządu lokalnego. Zgodnie ze statystyką Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i Ministerstwa Finansów (MF) wydzielono ich trzy grupy: gminy, powiaty oraz miasta na prawach powiatu (dalej: m.n.p.p.).(fragment tekstu)
EN
The paper investigates the issue of teachers' remuneration system in Poland. The first section presents education as a public task of Polish municipalities, powiats and voivodeships, as well as cities with powiat status that fulfil the responsibilities of both communes and powiats. The next part discusses the criteria (especially those concerning teachers) for dividing the educational part of the general subsidy from the state budget among local government units. The following section covers the principles by which teachers' salaries are calculated. The empirical part of the article presents the structure and dynamics of educational expenditure on salaries in the years 2004-2020 and compares its amount with the educational part of the subsidy. Then the difference between the minimum and average salaries of teachers is analysed. The last part is a case study showing the impact of teachers' salaries on expenditure in Lublin's budget.(original abstract)
XX
Analiza oczekiwań co do przygotowania nauczycieli do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz przegląd przebiegu zmian dokonywanych w przepisach dotyczących kształcenia nauczycieli pozwalają na sformułowanie kilku podstawowych wniosków. Zmiana ustroju szkolnego dokonała się już ponad 20 lat temu, od tego czasu kształcenie nauczycieli przechodziło różne przeobrażenia. Mimo ciągłego dążenia do podniesienia wymagań w przepisach wciąż dopuszczano niepełne wyższe wykształcenie nauczycieli najwcześniejszego okresu edukacji. Trudne warunki przemiany społecznej po 1989 r. oraz poważna zapaść ekonomiczna nie pozwoliły na dokonanie szybkich zmian w latach 90. i następnych. Zaistniałe na przełomie XX i XXI w. warunki kształcenia wyższego, zmiany wynikające z przystąpienia Polski do systemu bolońskiego, żywiołowy rozwój studiów płatnych i naciski na umożliwienie kształcenia chętnym studentom spowodowały rozchwianie i tak niezbyt stabilnego systemu przygotowania nauczycieli przedszkola i pierwszych klas szkoły podstawowej oraz obniżenie wymagań i wyraźny spadek jakości tych studiów. Dokonywane obecnie zmiany idą w pożądanym kierunku - podwyższenia wymagań odnośnie do kwalifikacji nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ponieważ ten okres edukacji dziecka ma szczególne znaczenie dla jego dalszego życia. Świadomy tego i dobrze wykształcony nauczyciel może zdecydowanie ułatwić uczniowi osiągnięcie oczekiwanego poziomu rozwoju i start w systematyczną naukę szkolną. Podwyższenia kwalifikacji nauczycieli tego okresu oczekiwali rodzice, którzy coraz bardziej wnikliwie obserwują kształcenie swoich dzieci. Analiza zmian w kształceniu nauczycieli na tle istniejących warunków oraz poziomu wymagań w standardach pokazała, że poziom uzyskiwanych kwalifikacji jest zależny od stawianych dla ich zdobycia wymagań. Systematyczne zmiany, coraz dokładniej sprecyzowane wymagania wobec absolwentów, a w końcu jednoznaczna decyzja co do ich pełnego wykształcenia wyższego, kończącego się stopniem magistra, zawarta w standardach kształcenia nauczycieli tego okresu pozwalają sądzić, że dyplom kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna będzie wskazywał na dobre przygotowanie nauczyciela do podjęcia pracy. Jest też nadzieja, że przepisy dotyczące kwalifikacji nauczyciela nie będą się tak często zmieniały. Oczekiwana stabilność pozwoli na pogłębienie i usystematyzowanie przyjętych na uczelniach programów kształcenia.(fragment tekstu)
EN
The article presents the issue of educating teachers of preschool and early childhood education in Poland against the background of social changes after 1989. Despite efforts to provide teachers with full higher education, regulations made it possible to employ people without a master's degree to work with children. This was due to the lack of teachers of a given specialisation and resulted from certain legal solutions in higher education. Many universities offered faculties and specialisations in this area, but failed to fully ensure a sufficient level of education. The text presents negative phenomena related to the lack of proper education standards. Recent changes in the standards of teacher preparation have forced an increase in the level of requirements for the education of preschool teachers, but the author remains doubtful about some solutions.(original abstract)
16
Content available remote Leisure activities of university college staff
80%
EN
Study aim: To determine the participation of academic teachers in leisure activities for that group contribute to shaping habits of a large percentage of young people.Material and methods: A group of 52 staff members (about 30%) of a private university college, aged 25 - 70 years, were interviewed with respect to their participation in sports, recreation and tourism in the recent year. Chi-square function in the logarithmic form was used in data analysis.Results: Over two-thirds participants declared practicing recreational activities (43% regularly); 80% or more declared short- or long-lasting local trips and 50% declared journeys abroad.Conclusions: The knowledge of benefits brought about by motor activities and the awareness of their necessity stimulate the activities, especially the tourism and recreational ones of people.
17
Content available remote European Inclusive Physical Education Training
80%
EN
The purpose of this presentation is to introduce the outcomes of the project European Inclusive Physical Education Training (EIPET; LLP/LdV/TOI/2007/IRL-502). The project aims to tackle difficulties that arise associated with the inclusion of children with disabilities into general education; and associated current deficiencies in initial and continued physical education teacher training to deal with same. The purpose of this article is to describe job specific functions, which general PE teachers can face in inclusive physical education, and related professional competencies, which teachers should acquire in their pre-service or in-service training. The functional map was developed based on the model of service delivery titled PAPTECA to reflect systematic step in teaching children with disabilities in inclusive PE. We will discuss the implication of functional map and competence framework for teacher preparation programs in light of presented barriers and facilitators of inclusive physical education. We will provide practical examples of modules and courses build on the EIPET theoretical framework. We will discuss the possibilities and limitations related to the theoretical principles, practical training and practicum experiences working with persons with disabilities as part of EIPET module (introductory APA courses).
XX
Współczesna kultura, cywilizacja niemalże od początku XX wieku jest przedmiotem ustawicznej krytyki i niekończących się sporów. Jej punkt wyjścia stanowi twierdzenie, jakoby "straciła ona [współczesna kultura - B.P.] z punktu widzenia człowieka jako całość. Jest to człowiek, który ma władzę nad rzeczami, nie panuje jednak nad swoją władzą" (R. Quardini - cyt. za: Ries, 2001-2002, s. 150, tłum. - B.P.). Korzenie tych deformacji tkwią w lansowanych ideologiach, które zawsze zaniedbują duchowy wymiar człowieka, a przecież "delikatny, ale dynamiczny duch przenika do wielu zjawisk, wliczając w to zjawiska naukowe, artystyczne i religijne" (D. Bohm - cyt. za: ibidem, s. 152, tłum. - B.P.). Współczesny kryzys wynika z fragmentaryzacji świata, z jego niekoherencji. Człowiek żyjący w takiej kulturze nie może być zdrowy i w pełni zintegrowany. Cierpi przez to, że brakuje mu ciągłości, sensu i wartości (E. Voegetin - cyt. za: Ries, 2002, s. 64, tłum. - B.P.).(fragment tekstu)
EN
Text presents the results of researches on the role of teacher in modern culture in their own opinions and evaluation. Analyzes are based on teacher's uninhibited statements about "Teacher in modern culture". Applied humanistic methodology procedures allowed to reconstruct, read and interpretation teacher's functions and assignments in context of modern culture requirements(original abstract)
XX
Zmiana jest jedną z tych kategorii, która - wpisana na stałe w zawód nauczyciela - ma charakter wielowymiarowy. W wymiarze realizowania pracy zawodowej zmianom podlegają podstawowe komponenty związane z wiedzą, posiadanymi kwalifikacjami, kompetencjami czy ze stosowanymi metodami pracy. Towarzyszą temu zmiany społeczne i ich pochodne - na przykład kompetencje komunikacyjne, technologiczne. Istotna jest również świadomość, że sam nauczyciel podlega nieustannym zmianom. Presja wykonywanego zawodu wymaga ciągłego dokształcania, a toczące się debaty pedeutologiczne mają w swój cykl stałych tematów wpisane hasło "Jak zmienić kształcenie nauczycieli". To wszystko sprawia, że uznałam za istotne rozpoznanie opinii nauczycieli na temat zmian i innowacji, a także ich szkolnych i pozaszkolnych uwarunkowań. Przedstawione w tekście informacje i analizy wyników są wycinkiem szerszych badań1. Zanim jednak przejdę do prezentacji uzyskanych wyników, tytułem wprowadzenia przedstawię kwestie związane ze zmianą - zarówno społeczną, jak i edukacyjną(fragment tekstu)
EN
Change is a category which is permanently interwoven with the teacher's career. Therefore, it seems significant how teachers define this notion and what their attitude to changes is. What is presented in this text are the analyses of the studies carried out among active teachers - such teachers who are outstanding in their professional and local environment due to actions they undertake and their involvement. In such a selected group, a positive attitude to change and innovation should prevail. Who else, though, if not such teachers, ought to change school reality and take part in social transformations?(original abstract)
XX
Rozwój kultury miał wpływ na narodzenie się miłości i całego bogactwa uczuć i postaw właściwych tylko człowiekowi. Edukacja kulturalna pozwala nam docenić piękno, rozpoznać prawdę o dobru3. Tak istnienie kultury postrzegał Karol Wojtyła, gdy pisał: "Słowo kultura jest jednym z tych, które najbliżej związane są z człowiekiem, które określają jego ziemską egzystencję i poniekąd wskazują na samą jego istotę. Człowiek to ten, który tworzy kulturę, który potrzebuje kultury, który dzięki niej sam tworzy. [...] dzieła kultury, które trwają dłużej niż człowiek, dają o nim świadectwo życia duchowego - a duch ludzki żyje nie tylko przez to, że panuje nad materią, ale żyje sam w sobie treściami, które tylko jemu są dostępne i dla niego posiadają znaczenie. Żyje więc prawdą, dobrem i pięknem - i potrafi to swoje życie wewnętrzne wyrażać na zewnątrz i obiektywizować w swych dziełach" (Wojtyła, 1964, s. 1154). Procesy socjalizacyjne prowadzą do powielania schematów zachowań, odczuć, sposobów życia4, natomiast właśnie fenomenom kultury i wychowania zawdzięczamy rozwój człowieczeństwa choćby poprzez przewartościowywanie dotychczasowych sposobów istnienia5(fragment tekstu)
EN
The author of the article tries to show that the problems connected with the cultural change can be found the solution in the idea of truth about right. The idea of truth about right is described in the philosophical works of Karol Wojtyła. His considerations can be inspiration for educators and education(original abstract)
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.