Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 249

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Correlation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
XX
Niech Y, Z1, Zk będą zmiennymi losowymi. Załóżmy, że współczynniki korelacji odpowiadające parom (Zi, Zj) dla i,j=1,...,k, są zestawione w (k x k)-wymiarowej macierzy R=(rij) oraz że współczynniki korelacji odpowiadające parom (Y, Zi) dla i=1,k, są zestawione w (k x 1)-wymiarowym wektorze r = (ri). Celem pracy jest wyprowadzenie zależności pomiędzy macierzą R i wektorem r w postaci na tyle ogólnej, aby obejmowała ona wcześniejsze wyniki Hellwiga [3] oraz Borowieckiego, Kaliszyka i Kolupy [2] jako przypadki szczególne. (fragment tekstu)
EN
The Albert's criterion for the nonnegative definiteness of a partitioned matrix is applied to derive necessary and sufficient condition for a correlation matrix R and a vector r of correlation coefficients to be a correlation pair. The results obtained generalize those given by Hellwig (1976) and Borowiecki, Kolupa and Kaliszyk (1984). (original abstract)
XX
W pracy zdefiniowano dla pary zmiennych (X, Y) odległość zwaną odległością korelacyjną tych zmiennych. Wykazano, że odległość korelacyjna spełnia formalne warunki metryki, ponadto przedstawiono niektóre z ekonometrycznych zastosowań tej odległości. (fragment tekstu)
EN
For two variables X, Y characterized by vectors of observations x, y ∈ Rn there is defined the following correlation measure dr(X, Y) = arc cos (), called correlation distance. It is shown that the distance is a pseudometric, i.e. for any variables X, Y, Z 1. dr(X,X)=0, 2. dr (X, Y) = dr(Y,X), 3. dr(X, Y) + dr(Y, Z) ≥dr(X, Z), and also 4. dr(X, Y) = 0→ αX+βY=1, where α,β ∈ R and 1ᵗ = (1, ..., 1) Some possibilities of application of the correlation distance to selection of explanatory variables elimination of collinearity, etc. are also mentioned in the paper. (original abstract)
XX
Celem pracy jest omówienie warunków, przy których estymatory metody najmniejszych kwadratów (MNK) są mocno zgodne (zbieżne z prawdopodobieństwem 1). Dowody niżej przedstawionych tez znajdują się w przygotowaniu do druku pracy [1]. W artykule rozpatrujemy model regresji nieliniowej (w szczególności może to być model liniowy) z addytywnym składnikiem losowym. (fragment tekstu)
EN
In the paper, there are given some conditions on which estimator of the non-linear least-square method is consistent. A new version of the uniform Iow of large numbers proposed herein allow to avoid some difficulties connected with infinite numbers of realizations of stochastic processes. In the paper the assumptions of independence of observations is replaced by the assumption of asymptotic jn independence. Explanatory variables and disturbance terms of non-linear econometric models satisfy the latter assumption. (original abstract)
XX
Analizując nierówność Z.Hellwiga przedstawiono zależność między współczynnikami korelacji.
XX
W pracy zostanie zaprezentowany nowy parametryczny test pozwalający na badanie współczynnika korelacji przy założeniu normalności rozkładu cechy. Statystyką testową jest statystyka oparta na największej obserwacji dla tak zwanego stowarzyszonego ciągu zmiennych losowych. Niewątpliwą zaletą testu jest możliwość oszacowania jego mocy (przynajmniej dla dużej próby), a co za tym idzie również możliwość porównania z innymi testami, dla których znane są oszacowania mocy testu. W pracy proponowany test porównano ze znanym testem Z-Fishera. (fragment tekstu)
EN
In the paper a propositon of the test of correlation coefficient is proposed. Firstly, using the definition of associated order statistics and Slutzki's identity the distribution of max associated statistics is presented (with remark) and applied to built statistics of the test. In the next chapter the power of the test is computed explicity. In the fourth chapter the method of testing using order statistics is compared to well known Fisher test. In some situations the power of the test proposed is higher than Fisher test. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest wskazanie możliwości i sposobów przybliżania wyników subiektywnych ocen dziedzin działalności produkcyjnej w Polsce do ocen obiektywnych. Uzyskanie takiego przybliżenia jest warunkiem wykorzystania wyników testów koniunktury do bieżących diagnoz i prognozowania. (fragment tekstu)
EN
The subject is an evaluation of the performance of manufacturing branches of the Polish economy. Two approaches have been applied. In the first approach data from state statistical reports have been used. Single variables have been combined to the composite indicator which has become the criterion of evaluation. Business surveys (opinion surveys of chief executives) were used as the criterion for evaluation in the second approach. The results obtained indicated the existence of significance discrepancies. The sources of these discrepancies have been detected. The attempt has been made to narrow orderings differences. In order to do so the data from the surveys have been adjusted by introducing the correction parameters. The parameters values were determined by means of optimisation methods. (original abstract)
7
Content available remote Kilka uwag o wartościach własnych macierzy korelacji
100%
EN
The work relates to changes of the eggs prices in European Union member states since 2004 to 2010. The analysis is based on annually, monthly and weekly average eggs prices. Correspondence analysis is applied to analyze the direction and structure of the changes with reference to all considered states. The unexpected and violent price changes are captured with respect to particular states. Moreover in the reference to chosen states, the model of structural time series analysis is applied to show the price changes in a more detail.
XX
Artykuł przedstawia pewne propozycje konstruowania miar powiązania, które to miary mogą być traktowane jako konkurencyjne w stosunku do klasycznego współczynnika korelacji. Propozycje te mają u podstaw dwie inne normy. Jedna z propozycji wykorzystuje zależność między kwadratem odległości a współczynnikiem korelacji, druga zaś zależność między parametrem skali a współczynnikiem korelacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper we present some relations that can be derived for the dependence measures and distance measures. These relations are very well known in the case of classical measures, defined in L2-norm. We show here that similar relations can be obtained in the case of two other norms, namely: L1-norm and L∞-norm. (fragment of text)
EN
The presented study shows that the Hellwig inequality and its generalisation are tantamount to the ascertainment that a suitable coefficient of partial correlation must be smaller by a module the the unit. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych silnika FIAT MultiJet 1.3 SDE 90 KM pracującego według wybranych charakterystyk obciążeniowych przy prędkościach obrotowych wału korbowego n=1200, 1750, 2400, 3000, 3800, 4000 i 4200 obr/min oraz według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej. Podczas badań eksperymentalnych mierzono: prędkość obrotową wału korbowego, moment obrotowy, przebieg ciśnienia w cylindrze i w przewodzie wtryskowym, dawkę paliwa wtryskiwaną w pierwszym i drugim etapie wtrysku, dawkę zasadniczą oraz całkowitą dawkę paliwa przypadającą na cykl pracy, stopień recyrkulacji spalin i współczynnik nadmiaru powietrza. Na podstawie pomiarów wyznaczono następujące wielkości: kąt wyprzedzenia wtrysku dawki pierwszej, drugiej i zasadniczej, średnie ciśnienie efektywne, średnie ciśnienie indykowane, sprawność indykowaną, okres opóźnienia samozapłonu dawki zasadniczej, maksymalną temperaturę czynnika roboczego w czasie procesu spalania, maksymalną szybkość wydzielania względnej ilości ciepła i kąt jej wystąpienia. Na podstawie zmierzonych i wyznaczonych wyznaczono korelację parametrów charakterystyki wydzielania ciepła z pierwszą, drugą i zasadniczą dawką paliwa, kątem początku wtrysku tych dawek, ciśnieniem efektywnym, stopniem recyrkulacji spalin. Ponadto wyznaczono korelację między parametrami indykowanymi a dawką pierwszego, drugiego i zasadniczego wtrysku paliwa oraz kątem wyprzedzenia wtrysku tych dawek. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the research results of the FIAT MultiJet 1.3 SDE 90 KM engine working at selected load characteristics at rotational speeds of the crankshaft n = 1200, 1750, 2400, 3000, 3800, 4000 and 4200 rpm and full load conditions. The quantities measured during the research were: the crankshaft speed, torque, pressure process in the cylinder and in the injection pipe, fuel dose injected in the first and second injection stage, main and the total dose of fuel per operating cycle, the degree of exhaust gas recirculation and the coefficient of excess air. On the basis of measurements, following quantities were estimated: the angle of injection advance of first, second, and main dose, mean effective pressure, main indicated pressure, indicated efficiency, self-ignition delay period of the main dose, the maximum temperature of the fuel-air mixture during the combustion process, the maximum speed of the relative heat amount release and the angle of its occurrence. On the basis of measured and estimated quantities the correlation of parameters of heat release characteristics with the first, the second and main fuel dose, the injection beginning angle of these doses, effective pressure, degree of exhaust gas recirculation was designated. Moreover, the correlation between the indicated parameters and dose of the first, second and main fuel injection and the injection angle advance of its doses was estimated.(original abstract)
12
Content available remote Postrzeganie środowiska pracy przez starszą i młodszą generację pracowników
100%
XX
Przedstawione w artykule wyniki badań są próbą wskazania przyczyn różnego postrzegania środowiska pracy przez młodsze i starsze osoby. Zagadnienia omawiane w artykule mają na celu wskazanie warunków, które mogą wspomagać lub zakłócać realizację wytycznych strategii Europa 2020. Analizy przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z Europejskiego Sondażu Społecznego (edycja 6). W badaniu uwzględniono dziewięć zmiennych, z których osiem opisuje środowisko pracy, a ostatnia wiek respondentów. W celu wskazania podobnie ocenianych przez respondentów zmiennych wykorzystano współczynnik V-Cramera oraz kołowy diagram korelacji. W celu identyfikacji grup respondentów o podobnych charakterystykach zastosowano grupowanie dwustopniowe(abstrakt oryginalny)
EN
The results of the research presented in the article are an attempt to identify the causes of different perception of the work environment by younger and older people. Issues discussed in the paper are intended to identify conditions that may support or interfere with the implementation of the guidelines of the Strategy Europe 2020. The analyses are carried out on the basis of data from the European Social Survey (Wave 6). Nine variables are considered in the study, eight of which describe the working environment and the last one represents the age of the respondents. Cramer's V coefficient and correlation pie diagrams are used in order to indicate variables similarly rated by the respondents. Two-step clustering is applied to identify groups of respondents with similar characteristics(original abstract)
13
100%
EN
With strong historical ties, and economic linkages that have continued to grow after the fall of the Soviet Union, the Baltic and Nordic regions form a unique economic space. How interconnected are these regions, both to each other and to the rest of the world? Greater connections can help forecast future economic linkages-and also help assess the strength of the Euro as a common currency. This study applies two methods of business-cycle analysis (cross-correlations and Markovswitching approaches) to seven countries in these regions. Both methods find evidence of a single Baltic common cycle for both output and consumption, while a Nordic cycle exists only for output, and there is no single common Baltic-Nordic cycle. Tests of correlation and concordance show there to be relatively strong connections with Germany, the U.S., and Russia-with Nordic-Baltic linkages also quire strong-but that the specific results vary by the method used. (original abstract)
14
Content available remote A Probabilistic Scheme with Uniform Correlation Structure
100%
EN
The probabilistic schemes with independence between the trials show different dispersion characteristics depending on the behaviour of the probabilities of the binary event in the trials. This work proposes a probabilistic scheme with uniform correlation structure that leads to different dispersion characteristics depending on the sign of the linear correlation. Finally, a hypothesis test is proposed to identify the type of the dispersion of the probabilistic scheme. (original abstract)
15
Content available remote Souvisí úspěšnost studia na vysoké škole se středoškolským prospěchem?
88%
EN
The aim of the paper is to inform about methods of predictive validity detection of admission to universities. Statistical methods are used for estimation the probability of success in graduation based on results of admission tests, high school grades and other facts. There are only a few papers concerned with evaluation of admission tests from this point of view in the Czech Republic. Conclusions of these papers are summarized here and compared with data analysis concerning students beginning their studies at Charles University in Prague, Faculty of Science in 2003 and 2004.
16
Content available remote Body fat, lean mass and bone density of the spine and forearm in women
88%
Open Medicine
|
2014
|
tom 9
|
nr 1
121-125
EN
The aim of this study was to determine the relative contributions of fat mass and lean mass to the variability of bone mineral density (BMD) of the lumbar spine and proximal 1/3 forearm in Bulgarian women. 180 women aged 21 through 76 years participated (mean age 50.8 ± 9.7 years). 130 of them were postmenopausal. Lumbar spine and forearm BMD were measured by dual-energy X-ray absorptiometry, followed by a whole-body scan for body composition examination (Hologic QDR 4500 A device, software version 1.26). The strongest linear correlation was found with body weight (r2=0.231, p<0.001). Using this model, 18.1 % of the variability of lumbar spine BMD was attributable to fat mass and 16.0 % to lean mass. The relative influence of fat mass on L1-L4 BMD was greater than that of lean mass (standardized regression coefficient 0.291 versus 0.199). There were weak correlations of body weight, fat and lean mass with the forearm BMD. Lean mass correlated slightly better (r=0.187, p=0.050) to forearm BMD than fat mass (r=0.162, p=0.055). In conclusion, the differentiation between fat and lean mass does not strengthen the BMD correlations beyond that with total body weight.
EN
Cost Development of educational and scientific spheres in general and project activity of universities in particular, acquire foreground importance in the modern world. In the article approaches to rendering a term "project" and its basic characteristics are analyzed. Scientific and educational projects are a special type: although they represent a subsidiary activity, they are vital to the image, rankings, prosperity and at some point to competitiveness. The major funding opportunities for scientific and educational projects are generalized. The authors have analyzed the official figures of the State Statistics Service of Ukraine which show the levels of cost funding of scientific and educational projects and describe its main sources in 2010-2015. A study of impact factors on the funding levels of Ukrainian scientific and educational projects by foreign sources was conducted using the method of correlation analysis. According to the results of the conducted analysis, it was determined that activity of international mobility of Ukrainian scientists doesn't influence the levels of international funding. It was also established that there is a strong inverse relationship between such factors as a share of expenditures on scientific and scientific-technical activities in GDP, a number of organizations involved in scientific and scientific-technical activities and a number of grants for scientific research received from international funds. (original abstract)
EN
The aim of the article was to identify the relationship between the value of public debt and selected effects of research and development in the V4 and EU-27 countries, while taking into account the possible impact of the COVID-19 pandemic. Due to the breadth of issues related to the R&D sphere, 2 predictors were identified. The first is R&D expenditure, and the second is the number of employees with higher education employed in R&D. Statistical data analysis was used as a method of collecting and developing the empirical data. The practical implication of the study is to show that both before and in the first year of the pandemic, the relationship between public debt and research, and development activity in the V4 and EU-27 countries was strong, which justifies the in-depth monitoring and study of this relationship in subsequent years of the pandemic.(original abstract)
XX
(...) dotychczasowe próby zmierzające do stworzenia z klasycznej regresji liniowej, efektywnego narzędzia badania zależności przyczynowo-skutkowych nie dały oczekiwanych wyników (zob. [5]). Z tych też głownie względów podaję pod ocenę metod badania regresji liniowej nie spełniającą warunku najmniejszych kwadratów. (fragment tekstu)
EN
In the paper, there is presented a new method of estimation of parameters of linear regression. In the approach suggested the least square condition is replaced by a new procedure for determination of partial correlation and regression coefficients. The procedure is free of all the basie disadvantages of the least square method; the estimates obtained are coincident and insensitive to collinearity of explanatory variables. The method proposed in the paper provides smaller variances of estimates than the least square method. This property makes the forecasts more effective. (original abstract)
20
Content available remote Fractional Kalman Filter Algorithms for Correlated System and Measurement Noises
75%
EN
The paper presents a generalization of the Fractional Kalman Filter to a case when correlated system and measurement noises appear. The algorithm proposed is derived in detail for a linear generalized discrete fractional order state-space system for both constant and variable order cases. In order to present the efficiency of the proposed algorithm, results of numerical simulations are presented. Results of numerical experiments are compared with the effect of estimation obtained when using the traditional Fractional Kalman Filter algorithm. (original abstract)
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.