Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Industrialization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The paper aims to present the method of factor analysis and its use in the study of the industrialization of regions (to estimate the diagnostics of typology). L. L. Thurstone's centroidal method has been employed in it. As a result of detailed factor analysis (technique R) the following features can, be regarded as the most diagnostic ones in the study of industrialization: 1. the global industrial output per inhabitant, 2. the value of capital goods (fixed assets) in industry per square kilometre, 3. the number of workers employed in industry per 100 square kilometres. The study of the problem shows that the method of factor analysis has great value in the economic and spatial researches. This method can supply us with convenient models of typology and of classification. (original abstract)
PL
The tendency to equate economic growth with industrialization has in the recent past started a violent and bloody movement in the Indian state of West Bengal. The movement that started against forced acquisition of agricultural land for industrialization in Singur gradually spread to other parts of the state of West Bengal including Nandigram. This movement acquired explosive proportions with the intellectuals, civil society and anti-left political parties throwing in their weight behind the displaced peasants who lost their land. Ultimately it became an albatross around the neck of the Left leadership and sunk the political fortunes of the thirty-four year old Left Front government in 2011 state assembly elections. The Singur and Nandigram tragedy are only one among the many agitations that have exploded in various parts of India in recent past. These protest movements have kicked off the development versus displacement debate in India. The killing of protesting peasants in Singur and Nandigram by the trigger happy police not only exposes the political myopia and inhuman indifference of the so-called pro-poor Left Front Government of West Bengal. But it also goes on to show that the political process in India is increasingly getting hijacked by the logic of the market which sees displacement only as an appendix to development. What we need today is to reinvent the principles laid down by Gandhi to usher in a just and equitable economic order. The Gandhian model of economic development is based on the simple yet profound principles of altruism and egalitarianism. This article would focus on the reasons behind the inception of a violent movement in Singur and Nandigram, the fundamental flaws in the development model of the erstwhile Left Front Government of West Bengal, and end by providing a Gandhian solution to the development versus displacement dilemma in the state of West Bengal in India.
3
100%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjału produkcji przemysłowej Unii Europejskiej w kontekście przyjętej w 2012 r. strategii reindustrializacji. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem danych pochodzących z Eurostatu oraz Banku Światowego. Wyniki badań dowodzą, że zarówno pod względem udziału w tworzeniu PKB, jak i struktury zatrudnienia rola produkcji przemysłowej maleje. Rozwój i ożywienie produkcji przemysłowej w Unii stanowi zatem poważne wyzwanie i wymaga aktywnej polityki przemysłowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to show the potential of the EU industrial production in the context of adopted in 2012 reindustrialization strategy. Analyses were based on data from the Eurostat and the World Bank. The results show that both in terms of share in GDP and employment structure, the role of industrial production decreases. Therefore the development and revival of the industrial production in the EU is significant and requires an active industrial policy.(original abstract)
4
100%
XX
Celem tego artykułu jest przedstawienie zarysu zmian, jakim uległ polski rynek pracy pod wpływem deindustrializacji, która dokonała się w Polsce po roku 1989. W okresie tym, w sposób ewidentny zmieniła się sytuacja przemysłu, co wynikało z nałożenia się wielu procesów. W pierwszej części tekstu znajdzie się charakterystyka szybkich zmian w polskim przemyśle na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, w drugiej części - charakteryzowane będą skutki tego procesu dla poziomu zatrudnienia i miejsc pracy, natomiast w trzeciej zostanie przedstawiony postulat reindustrializacji kraju - sygnalizowany już nie tylko w obrębie naukowej debaty, ale coraz bardziej obecny w dyskursie publicznym. Popularny skrót myślowy obecny w czasach transformacji głoszący, iż wkraczamy w epokę społeczeństwa usługowego, gdzie rola przemysłu w kreowaniu miejsc pracy jest drugorzędna, okazał się całkowicie chybiony. Przewiduje się, że udział przemysłu przetwórczego w PKB w gospodarkach wysokorozwiniętych będzie się zwiększał a nie ograniczał, jak to było do tej pory błędnie prognozowane. (abstrakt oryginalny)
EN
In the time of social-economic transformation in Poland has considerable decrease number of work place. After five years since the beginning transformation the national economy recovered production level from 1989 year, but it was not able to rebuild a former employment level. General change caused by deindustrialization process was limiting of worforce demand. Currently, after twenty-five years of economic reforms it's obvious that industry is necessary for creating sustainable work places. This is particularly the factor given a development of trade and services sector. The new industrialization need to base on innovations, high technologies and on international cooperation. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje dwa przykłady procesów rewitalizacji przeprowadzanych na wielkich starych przemysłowych miastach - w Göteborgu i Lizbonie. Powierzchnia rewitalizowanych obszarów wynosiła ok. 300 ha. W Göteborgu w XIX w. zaczął się rozwijać przemysł stoczniowy. W tym okresie zbudowano kilka portów po północnej stronie rzeki. W latach 70. - po tym, jak nastąpił kryzys naftowy - trzeba było zamykać stocznie z powodu współzawodnictwa rozwoju okrętownictwa z państw azjatyckich. W długoterminowym procesie Göteborg dążył do przekształcenia terenów przemysłowych w strefę miejskiej wielofunkcyjnej przestrzeni z innowacyjnym przemysłem, edukacją, administracją, usługami kultury i rozrywki, handlem i mieszkalnictwem. Obszar objęty rewitalizacją w Lizbonie dotyczy Parku Narodów, który leży we wschodniej części miasta. Obszar ten na początku XX w. miał charakter rolniczy, a następnie zlokalizowano tu zakłady przemysłowe, rafinerie, port i lotnisko. Impulsem do przeprowadzenia rewitalizacji tego obszaru była decyzja o zorganizowaniu w tym miejscu światowej wystawy EXPO '98 pod hasłem "Oceany - dziedzictwo dla przyszłości". W krótkim czasie przeprowadzono wiele działań, które doprowadziły do przeobrażenia zdegradowanej przestrzeni przemysłowej. Ukształtowane zostało miejskie centrum łączące wiele funkcji: biznesowa, kulturalna, sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna. Długi proces rewitalizacji wymaga wyraźnego widzenia jej możliwości adaptowania potrzeb rynkowych i współudziału publiczno-prywatnego. Nowe działalności w takiej przestrzeni oznaczają nowe inwestycje albo relokacje centrum, ale może też nastąpić upadek niektórych funkcji w sąsiednich przestrzeniach. To wywiera wpływ na rynek pracy, co powoduje powiększenie poziomu bezrobocia wśród ludności z niskim wykształceniem, zasiedlającej te obszary. Miejsce takie staje się bardzo atrakcyjne, żywe, ale też drogie. Tylko ludzie z wysokim dochodem mogą w nim funkcjonować. To wywołuje zjawisko urban sprawl. Wielka przestrzeń po rewitalizacji może być nowym biegunem rozwoju, atrakcyjności regionu lub metropolii, gdyż ma ukształtowane wyższe funkcje, takie jak np. targi handlowe, współczesne przestrzenie handlowe itp. Radykalna transformacja wielkiej przestrzeni oznacza zmiany w strukturze miasta bądź regionu w aspektach: funkcjonalnym, społecznym, ekonomicznym i przestrzennym.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents two examples of the revitalisation process conducted on large old industrial sites, in Göteborg and Lisbon. These areas encompass about 300 ha. In Göteborg in the 19th century the shipyard era began. In that period several harbours were built on the north side of the river. In the mid 1970s after the oil crisis the shipyards had to close because of shipbuilding competition from Asian countries. In a long-term process Göteborg has managed to turn a former industrial zone into an urban area with multiple functions: modern industries, housing, education, offces, commercial, recreational and cultural activities. Park of Nations lies in the eastern part of Lisbon. Prior to redevelopment the site was in a very derelict state. Formerly, a refinery and fuel tanks, military barracks and sewer treatment plant occupied the site. In the first phase (1992-1998) all operations connected with the EXPO '98 exposition were implemented (the oceanarium, pavilions and transport infrastructure). In second phase (after 1998) on the remaining part of the area the residential-offce complex was built and arose the urban centre with a mix of uses such as residential, commercial, cultural, sports and leisure activities. A long lasting process requires a clear vision of revitalisation, possibility of adopting to market needs and public/private partnership. New activities in such area mean new investments or relocation from the centre, but collapse of some activities in neighbouring areas can be observed too. It influences on labour market what causes increase of unemployment rate among low educated people who do not have opportunity to find job. The place becomes very attractive to live, but flats are expensive. Only people with high income can afford to live there. It causes to slow down the urban sprawl phenomenon. The large area after revitalisation can be new pole of attraction for region or metropolitan area with important facilities like trade fair, modern shopping areas and centres etc. The radical transformation of large area means change of the functional, demographic and social aspects of structure of the city and the region. (original abstract)
6
Content available remote Cele i kierunki polityki ekonomicznej w Meksyku
100%
XX
Analizując przebieg i realizację celów polityki ekonomicznej w Meksyku od drugiej wojny światowej po dzień dzisiejszy można mówić, że była ona ukierunkowana na uprzemysłowienie kraju. W procesie tym upatrywano możliwość przyspieszenia procesów rozwojowych, zmian w strukturze gospodarki zdominowanej przez sektor rolny i uzależnionej od jego cyklicznego rozwoju, łagodzenia dysproporcji w rozwoju regionalnym, osiąganie bardziej sprawiedliwego podziału dochodu narodowego i związania gospodarki meksykańskiej ze światową. Industrializację kraju realizowano przy zastosowaniu dwóch koncepcji rozwoju. Pierwsza orientowała gospodarkę na rynek wewnętrzny i reprezentowała strategię substytucji dóbr i usług importowanych (lata 1939-1976), zaś druga ukierunkowała ją na rynek zewnętrzny i silne zdynamizowanie rozwoju sektora eksportowego (od 1976 r. do dnia dzisiejszego).(abstrakt oryginalny)
EN
The paper concentrates on the analysis of the directions in the economic policy in Mexico between 1939 and 1988. On this basis, certain evaluations are presented concerning the activity, flexibility and efficiency of this policy in solving the problems of economic and social life in the Mexican State. What has been stressed is an interaction between the aims and means of the economic policy and the strategies of development which were binding in particular periods of the models of the economy and which followed from the former. The model of closed economy which was in force until 1976 was based on the strategy of substituting imported goods and services and was meant for the achievement of a high rate of economic development. The means applied to this end was the country's industrialization. A change in the economic model came about in 1976. It was forced by increasing difficulties in achieving an accelerated economic growth as well as the swelling structural problems. The new model continued to prefer the country's industrialization, but on different basis. It was directed at opening the Mexican economy and raising the rank of the state abroad through reaching a significant position in the international division of labour. Maintaining a high dynamics of the growth in the conditions of model changes (1976-1981) brought about an increase of debts abroad and growth of inflation. Structural changes and regulation of the economy appeared to be necessary (1982-1988). This checked the economic growth and a negative influence on the realisation of social goals. This does not change the fact that the main challenge for the economic policy in Mexico is still provided by an aspiration to develop a more balanced and socially just state.(original abstract)
EN
The paper describes a method of supervised context classification for an industrial machinery. The main objective of this study is to compare single and ensemble classifiers in order to classify groups of contexts which are based on an operating state of the device. The applied research was conducted with the assumption that only classic and well-practised classification methods would be adopted. The comparison study was carried out using real data recorded from an industrial machinery working underground in a mine in Poland. The achieved results confirm the effectiveness of the proposed approach and also show its limitations.(original abstract)
EN
In a three year study (2018, 2019 and 2020), some groundwater sources in Ota, Ogun State, Nigeria were evaluated for quality. A total of one hundred and eighty composite borehole water samples were collected from 10 locations/sites in the study area. The sampling sites in the study were A (Iju), B (Onipannu), C (Ilogbo), D (Arobieye), E (Igbooloye, F (Osi), G (Ijoko), H (Akeja), I (Oju-ore) and J (Iyesi). Samples collected were analyzed using standard procedure for pH, electrical conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), chloride and iron (Fe). Results over three years showed that the water was acidic with pH < 6.5, EC ranged from 39.52±0.79 to 134.99±0.03 µS/cm, TDS ranged from 19.43±0.42 to 81.00±0.02 mg/L, chloride was consistent at 0.02±0.00 mg/L while Fe ranged from 0.00±0.00 to 0.11±0.08 mg/L. There was no definite yearly trend except for Fe which dropped from 0.036 mg/L in 2018 to 0.011 mg/L in 2020. Modelling the data for consumption using water quality index (WQI) showed that the groundwater is of excellent quality with WQI < 50 while for health risks using the average daily dose (ADD) and hazard quotient showed that the groundwater would pose no non-carcinogenic risks. Periodic monitoring covering more parameter is recommended to reflect the proper status of groundwater sources in Ota.
EN
This research deals with the presence and potential of the manufacturing industry in the urban settlements of Łódzkie Voivodeship. Its cognitive goal is to recognise the present share of industry in the economic and functional base of those settlements that, as a result of the system transformation, underwent restructuring and deindustrialisation, and the shrinking of its economic base. The re-development of this base and functions, appropriate to the role of towns and cities in the settlement system, requires new paths and indicating them is the application objective of the research. The work is based on the theory of the economic base of settlements, using statistical and cartographic methods including 'heat maps' as well as 'employment surplus' and the Amemiya indicator. Studies have shown that both economic and industrial potential are concentrated in the urban settlements of the Łódź agglomeration but decrease especially towards the south and south-east, and that traditional sectors still dominate. Despite intensive deindustrialisation, industry still plays a significant role in the economic base and functions of most small and medium towns of the voivodeship, as well as parts of some large urban settlements. Further economic development, and the role in it of small and medium towns depends on their further industrialisation or re-industrialisation, while of large and medium urban centres - on knowledge-based services.(original abstract)
10
Content available remote The Development and Structure of Industry in the District of Bagcilar, Istanbul
75%
EN
As a part of Istanbul Metropolis, Bagcilar has been one of the leading centers of developments in parallel with the developments in outward-oriented economy and industrialization in the 1980's in Turkey. After these years of experiencing rapid urbanisation and industrialisation, the district has taken a look far from its earlier appearance. During this period of migration fact from suburbs to the cities, one of those who took the biggest share is Bagcilar. The purpose of this study is to determine the historical development of industrialization in Bagcilar and the causes of this development, its structure, and its sectors distribution. As an operation of a regional industry, this study handles the features of Bagcilar District Location, the factors that affect the industry in the District, the sectors distribution of industry and environmental issues. (original abstract)
11
Content available remote Kształtowanie przemysłu samochodowego Argentyny w dobie globalizacji
75%
XX
Celem artykułu jest określenie przemian potencjału produkcyjnego argentyńskiego przemysłu samochodowego w latach 1952-2011. Zbadano także ewolucję strategii produkcyjnych i inwestycyjnych międzynarodowych koncernów motoryzacyjnych obecnych w Argentynie, uwarunkowaną zmianami koncepcji polityki gospodarczej, postępującą globalizacją produkcji oraz integracją w obrębie Mercosur. Początki tego przemysłu w Argentynie wiążą się z przyspieszoną industrializacją i modernizacją w okresie rządów Juana Perona. Rozwijany pod "osłoną" wysokich stawek celnych przemysł samochodowy miał się przyczynić do unowocześnienia i przekształcenia struktury gospodarczej kraju. W badanym okresie wyróżniono trzy fazy jego rozwoju. Pierwsza z nich (1952-1975) wiąże się z wprowadzeniem przemysłu samochodowego do Argentyny, które początkowo dokonało się przy dużym zaangażowaniu kapitałowym państwa oraz prywatnych przedsiębiorców argentyńskich. W drugim etapie, charakteryzującym się konsolidacją działających w kraju zakładów, decydującą rolę odegrały koncerny międzynarodowe. Druga faza (1976-1990) charakteryzuje się głębokim kryzysem tego sektora, na który złożyła się niekorzystna sytuacja gospodarcza kraju oraz błędnie prowadzona polityka przemysłowa, zbytnio liberalizująca import gotowych pojazdów. Doprowadziła ona nie tylko do spadku ilości produkowanych pojazdów, ale także do opuszczenia kraju przez kilka koncernów międzynarodowych. Ostatnia faza (1991-2011) cechuje się ponownym dynamicznym wzrostem produkcji, która w 2011 r. osiągnęła największą w historii wielkość. Sukces ten wynikał głównie z umiejętnie prowadzonej polityki w tym sektorze, w której nacisk położono na rozwój eksportu, wykorzystując powiększenie się rynku o państwa Mercosur. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to determine the transformation of the production potential of the Argentine automotive industry in the years 1952-2011. The evolution of production and investment strategies of the international automotive companies were also examined, considering changes in the industrial policy, progressing globalization and integration within Mercosur. The origins of this industry in Argentina were associated with acceleration of industrialization and modernization under the rule of Juan Peron administration. Developed behind the "cover" of high tariffs, the automobile industry has contributed to the modernization and transformation of the economic structure of the country. The studied period can be divided into three main phases of development. The first phase (1952-1975) is associated with the introduction of the automobile industry to Argentina, which initially took place under the heavy involvement of the state and private capitals. Its second stage was characterized by the consolidation of the companies operating in the country with the decisive role played by transnational corporations. The second phase (1976-1990) covers the years of deep crisis in this sector, which was the outcome of the unfavorable economic situation in the country and wrong industrial policy liberalizing imports of finished vehicles. This led not only to the decrease in the number of produced vehicles, but also some of the automobile companies opted to leave the country. During the third phase (1991-2011) the auto sector witnessed a rapid increase in production, which reached the highest point in the history in 2011. This success was attained due to export-oriented policy in this sector, which took advantage of the creation of Mercosur. (original abstract)
EN
The aim of the paper is try to make a dynamic picture of the modern (or post-modern) Italian identity, from a political, social and cultural point of view. The status of this country is in the balance, between a fast industrialization without an analogous industrial culture and a lumbering memory where the traditional rules are still strong. The analysis will be carried out through an historical and sociological excursus both in Italian ascent memories and in political processes and events after the Second World War.
13
Content available remote The Role of Industry in Formation of Functional Structure of Toruń
75%
EN
The paper deals with consideration on the role of industrialization in forming the functional-spatial structure of Toruń, one of the oldest Polish cities. The city-developing role of industry came to the light in the latter part of XIX-th century, when the majority of industrial plants was concentrated in city centre. The industrializing processes following next years caused gradual industrialization in the closest surroundings of city centre according to the model of concentric arrangement introduced by W. Burgess. Then, as a result of the industrialization carried out along the city exit roads, new industrial areas were formed, alike H. Hoyťs wedge-shaped model. Nowadays industrial activity becomes less and less important in creating the municipal tissue structure of Toruń. Hitherto existing and new functions mix in traditionally industrial districts. New glance at industry role refers to industrial tourism and development of technological know-how. (original abstract)
XX
Cel - Po roku 1918, już w nowych okolicznościach politycznych, ujawnił się w różnych odsłonach stan krajowej gospodarki, będący pozostałością dziedzictwa zaborowego z jednej strony i wynikających z tego różnych pozytywnych i negatywnych okoliczności oraz z drugiej strony, wskazujący w jakiś sposób na dotychczasowy potencjał przedsiębiorczości skumulowany w społeczeństwie. Wynik tego bilansu był jednoznacznie negatywny i stosownie do warunków zostały zainicjowane różne projekty rządowe, celem których była zmiana struktury gospodarczej państwa. Zwrócenie uwagi na efekty polityki gospodarczej państwa w odniesieniu do poniesionych nakładów, od momentu odzyskania niepodległości, jest propozycją być może innego, ale właśnie w kontekście ekonomicznej efektywności, podejścia do oceny działań państwa w tym zakresie. Towarzyszy temu świadomość odmienności ustrojowej i systemowej określającej zarówno cele, jak i efekty kolejnych polityk gospodarczych państwa, gdzie uprzemysłowienie kraju stanowiło nadrzędny priorytet. Metodologia badania - Analiza została oparta na studiach danych statystycznych i opracowań naukowych i źródłowych pod kątem ich interpretacji do sformułowanej tezy o związkach między nakładami i efektami. Wynik - Wstępne wyniki, przeprowadzone na zbyt małej ilości poddanych analizie wskaźników ekonomicznych, sygnalizują jedynie kierunek ewentualnych dalszych studiów. Zwracają uwagę na dyskusyjność końcowych ocen, jeśli opiera się ona tylko na miarach ilościowych. Wskazuję na konieczność, być może, rozważenia innych potencjalnych pól korelacji pomiędzy końcowymi efektami a użytymi w tym celu nakładami. Oryginalność/wartość - Odmienność polega na tym, że prawie wszystkie prezentacje wskaźników ekonomicznych pokazują, że w poszczególnych ścieżkach industrializacji odnotowano progres gospodarczy, ale czy rzeczywiście w stosunku do poniesionych nakładów ów efekt był jednak pozytywny - na to właśnie staram się zwrócić tym tekstem uwagę. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - After 1918, in the new political circumstances, the state of the national economy revealed itself in different variations, on one hand, as a remnant of the military heritage and the resulting various positive and negative circumstances, and on the other hand, somehow pointing to the existing entrepreneurial potential accumulated in the society. The result of this balance was clearly negative and in accordance to the conditions, various governmental projects were initiated, the purpose of which was to change the economic structure of the state. Paying attention to the effects of the state's economic policy in the context of the expenditure incurred since the moment of regaining independence is perhaps a different proposal, but precisely in the context of the economic effectiveness of the assessment of these state actions. This is accompanied by the awareness of the systemic diversity that defines both the goals and the effects of these economic policies. Research methodology - The analysis was based on the studies of statistical data and scientific and source studies in terms of their interpretation to the formulated thesis about the relationship between inputs and outcomes. Finding - Preliminary results, which stems from too few analyzed economic indicators, only indicate the direction of possible further studies. They emphasize to the debatability of the final assessments if they are based only on quantitative measures. I point to the possible necessity, to consider other potential fields of correlation between the final effects and the outlays used for this purpose. Originality/value - The difference is that almost all presentations of economic indicators show that in all the individual industrialization paths an economic progress has beed noted, but was this effect, in fact, was positive in relation to the expenditure incurred - this is what I am trying to draw attention to in this text. (original abstract)
XX
Artykuł jest próbą przedstawienia polityki przemysłowej Indii od uzyskania przez nią niepodległości w 1947 r. do roku 1990. Analiza rozwoju gospodarczego Indii pozwala na stwierdzenie, że mimo postępu, kraj ten stoi nadal w obliczu tych samych problemów, które hamowały jego rozwój od momentu uzyskania niepodległości.
EN
This article examines how the communication network of the Japanese pharmaceutical industry operated around the turn of the century to create spatial interactions across the national medicine market during a period of intense industrialization. In 1901, pharmaceutical wholesalers in Osaka compiled The Telegraph Codebook of Pharmacies in Japan to facilitate national trade in medicine, although its use was restricted to only the 177 pharmacies that joined the Pharmaceutical Telegraph Communication Alliance. This alliance had close ties with wholesalers in Osaka and comprised national-level qualified chemists. The use of this communication network by telegraph enabled the integration and progression of the Japanese pharmaceutical market in the early 20th century; however, pharmacies also began to build diferent and layered communication networks that corresponded to their respective business styles. Findings indicate that pharmacies used diferent communication networks of diferent spatial scales, thereby operating regional specialization and national integration networks simultaneously.
17
75%
XX
Kraje członkowskie charakteryzują się zróżnicowaniem w wielu dziedzinach, a wśród cech je różnicujących możemy wymienić przyjęty w danym państwie model rolnictwa. W artykule starano się zaprezentować funkcjonowanie mechanizmu industrialnego w krajach Unii Europejskie i jego wpływ na osiągane dochody. Dla lepszego zrozumienia mechanizmów kierujących tym modelem przedstawiono przesłanki teoretyczne i cechy charakterystyczne. W tym celu skorzystano z Europejskiego Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN). Skupiono się na przedstawieniu danych dotyczących specjalizacji, intensywności produkcji oraz oddziaływania gospodarstw na środowiskowo naturalne. Na podstawie tych cech dokonano grupowania krajów ze względu na przyjęty paradygmat za pomocą aglomeracyjnej analizy skupień metodą Warda. W wyniku przeprowadzonego grupowania uzyskano pięć jednorodnych grup regionów. W kolejnej części przedstawiono dane finansowe gospodarstw według wyodrębnionych grup typologicznych. Poprzez ich analizę starano się sprawdzić, jak przyjęty model wpływa na sytuację finansową gospodarstw. Szukano odpowiedzi na pytanie czy uprzemysłowienie rolnictwa wpływa na lepszą sytuację finansową gospodarstw, czy wręcz przeciwnie poprzez działanie kieratu technologicznego sytuacja ta jest mniej korzystna niż w pozostałych krajach. (abstrakt oryginalny)
EN
Member States are characterized by differentiation in many areas, and among the differentiating characteristics we can list the model of agriculture adopted in a given. The article attempts to present the functioning of the industrial mechanism in the European Union countries and its impact on the revenue achieved.For a better understanding of the mechanisms guiding this model, theoretical considerations and characteristics are presented. For this purpose, the European Farm Fiscal Data Collection and Use System (FADN) was used.It focused on presenting data on specialization, production intensity and environmental impact of farms. Based on these characteristics, countries were grouped according to the accepted paradigm by means of agglomeration cluster analysis using the Ward method. As a result of the grouping, five homogeneous groups of regions were obtained. The next section presents the financial data of the farms according to the identified typological groups. Through their analysis, they tried to see how the adopted model influences the financial situation of the farms.The answer to the question whether agricultural industrialization influences the better financial situation of farms or, on the contrary, through the operation of the technology council, this situation is less favorable than in other countries. (original abstract)
XX
Przygotowując artykuł, autor założył następujące cele: - wskazanie istoty i zasad funkcjonowania wspólnotowego systemu zarządzania i audytu EMAS w krajach członkowskich UE, a szczególnie w Polsce; - próbę oceny funkcjonowania systemu oraz planowanych działań mających wpływ na wzrost świadomości zrównoważonego rozwoju w naszym kraju; - przedstawienie głównych korzyści, a także barier, które towarzyszą wdrażaniu systemu EMAS. Autor przyjmuje hipotezę badawczą, że implementacja systemu EMAS istotnie zwiększa świadomość kadry zarządzającej, pracowników, społeczeństwa co do konieczności ochrony środowiska naturalnego, wywierając jednocześnie korzystny wpływ na wzrost innowacyjności i konkurencyjności organizacji gospodarczych.
EN
The paper presents the idea of the Community Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) and experiences of polish organizations in its implementation. The author shows how the benefits of the implementation of the EMAS, but also examines the barriers and difficulties in its start-up. In the EU and EEA (European Economic Area) register of EMAS (as of 31.03.2009) there were 4331 organizations and over 6896 objects. As shown by the results of studies conducted by the author, this system, despite of the obvious benefits to society in Poland is still unknown. As of 31.03.2009, in Poland a total of 17 organizations, compared to 1419 organizations in Germany or 1063 organizations in Spain, and 978 organizations in Italy, and even 36 organizations in the Czech Republic, is very few. Both the scientific community and public institutions should integrate into the wider sustainable development and promoting the benefits of the implementation of EMAS in the organization. Sustainable development is essential to the life of humans, living organisms are not exacerbated, and at the same time, the economy developed, the objectives can be achieved through the voluntary implementation of EMAS.(original abstract)
XX
W opracowaniu podjęto próbę ukazania specyfiki sytuacji gospodarczej na ziemiach słowackich w dziewiętnastym wieku. Omówiono czynniki hamujące uprzemysłowienie Słowacji: opóźniona rewolucja przemysłowa, brak rodzimej burżuazji i kapitału, znaczny obszar, oraz nierównomierny rozwój kraju.
EN
The article is an attempt to reveal the specifics of the economic situation in the Slovakian lands in the nineteenth century. A delayed industrial revolution, a lack of indigenous bourgeoisie and capital, significant regionisation, and, above all, the agrarian character of the country were all factors that hampered the industrialization of Slovakia. The period of intense industrialization did not take place until the 1860s, while significant acceleration in the rate of growth did not occur until the turn of the century. (original abstract)
XX
Autorka podejmuje zagadnienie inwestycji przyjaznych dla środowiska naturalnego realizowanych w kooperacji rządów dwóch państw, tj. Chin i Singapuru, na przykładzie projektu ekologicznego miasta Tianjin. Celem opracowania jest prezentacja przyczyn realizacji ekologicznych przedsięwzięć na terenie Chin w kooperacji z innym państwem. Tekst przybliża charakterystykę projektu i jego rolę w zmianie układów przestrzennych miast oraz ośrodków przemysłowych w Chinach. Metoda badawcza opiera się na analizie danych i wykorzystaniu materiałów bibliograficznych. Do napisania artykułu wykorzystano również informacje zebrane w trakcie wizyty studyjnej w Singapurze(abstrakt oryginalny)
EN
The author addresses the issue of environmentally friendly investments implemented in the cooperation of the governments of two countries, China and Singapore, on the example of the ecological project of the Eco-city Tianjin. The aim of the study is to present the reasons for the implementation of ecological projects in China in cooperation with another country. The text presents the characteristics of the project and its role in changing the spatial layouts of cities and industrial centers in China. The research method is based on the analysis of data and the use of bibliographic materials. When assigning the article, the information collected during the study visit in Singapore was used. Very helpful was also the information collected during the study visit in Singapore(original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.