Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wina gronowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The main environmental factors which influence viticulture are presented in the paper. The economical and law conditions connected with winemaking in Poland are also discussed.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe czynniki przyrodnicze wpływające na uprawę winorośli. Omówiono także uwarunkowania ekonomiczne i prawne związane z produkcją win gronowych w Polsce.
PL
Celem pracy było określenie parametrów enologicznych win odkwaszanych mikrobiologicznie. Przedmiotem badań były młode wina czerwone Marechal Foch i Frontenac oraz białe Seyval Blanc odkwaszane przy użyciu kultury starterowej Viniflora Oenos (Oenococcus oeni). Przed odkwaszaniem i po nim wykonano analizę zawartości alkoholu, kwasowości ogólnej, lotnej, polifenoli oraz oznaczono aktywność przeciwutleniającą i profil związków lotnych. Nie powiodła się próba zniwelowania nadmiernej kwasowości wina Frontenac. Stosowany do odkwaszania O. oeni spowodował zmniejszenie kwasowości ogólnej wina Marechal Foch o 28 %, a wina Seyval Blanc – o 12 %. Wykazano wzrost kwasowości lotnej we wszystkich badanych winach (w Marechal Foch o 69 %, we Frontenac o 20 % i w Seyval Blanc o 95 %). Stwierdzono wzrost aktywności przeciwutleniającej we wszystkich badanych winach i polifenoli ogółem w winach czerwonych po fermentacji jabłkowo-mlekowej. O. oeni spowodował wzrost zawartości octanu etylu oraz zmniejszenie octanu izobutylu i heksanianu etylu we wszystkich badanych winach. W badaniach wykazano ograniczoną przydatność szczepionki do odkwaszania win klimatu umiarkowanego o wysokiej kwasowości ogólnej i dużej zawartości alkoholu.
EN
The objective of the research study was to determine the oenological parameters of microbiologically de-acidified wines. Marechal Foch and Frontenac, young red wines, and Seyval Blanc, a white wine were the subject of the study; the wines studied were de-acidified using a starter culture of Viniflora Oenos (Oenococcus oeni). Prior to de-acidifying the wines and after it, the following was analysed: content of ethanol, total and volatile acidity, content of polyphenols; moreover, the antioxidant activity and profile of volatile compounds were determined. An attempt to reduce the excess acidity of the Frontenac wine failed. The Oenococcus oeni strains used for de-acidification caused the total acidity of the Marechal Foch wine to decrease by 28 %, and of the Seyval Blanc wine to decrease by 12 %. It was proved that the volatile acidity increased in all the wines studied (in Marechal Foch by 69 %, in Frontenac by 20 %, and in Seyval Blanc by 95 %). It was found that the antioxidant activity increased in all the wines analyzed, and the content of total polyphenols increased only in the red wines after malolactic fermentation. In all the wines analyzed, O. oeni caused the content of ethyl acetate to increase and the contents of isobutyl acetate and ethyl hexanoate to decrease. The analyses performed proved that O. oeni had a limited usefulness in de-acidifying cool climate wines with a high total acidity and a high content of alcohol.
PL
Metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) zbadano zdolność wymiatania rodnika DPPH przez czerwone i białe wina gronowe oraz wina owocowe. Bardzo silne właściwości anty oksydacyjne, porównywalne z właściwościami czerwonych win gronowych, wykazały wina z owoców aronii i wiśni.
EN
Radical scavenging properties red and white wines and the wines from domestic fruits were tested on DPPH radical using electron spin resonance spectroscopy. Wines from aronia and cherry presented high antioxidant activity, like that of red grape wines.
PL
W artykule przedstawiono rozwój przemysłu winiarskiego w Polsce w latach 90. Przemysł winiarski, po pewnym załamaniu w połowie lat 90., charakteryzuje się obecnie rosnącą tendencją produkcji, wzrostem udziału produkcji win gronowych i ogólną poprawą sytuacji ekonomiczno-finansowej. Jednocześnie obserwuje się wzrost importu win oraz szybkie zwiększanie się ich spożycia. W związku ze spodziewanym dalszym rozwojem produkcji win, wyodrębnianiem się w sektorze coraz liczniejszej grupy liderów oraz podniesieniem ogólnego poziomu jakościowego polskiego winiarstwa, perspektywy rozwoju przemysłu winiarskiego rysują się pomyślnie. Jako odniesienie dla polskiego rynku win starano się w artykule ukazać rynek win w Unii Europejskiej.
EN
The growth of wine industry in Poland in nineties was presented in this article. Wine industry after crisis in the middle of nineties wine industry in Poland characterizes with growing production trend, growth of grape wine shave and general improvement in financial and economical situation. From the other side growth of import together with growing consumption may be observed. In connection with expected further growth of wine production and creation of group of branch leaders together with growing general quality level of Polish wine industry there are good perspectives for wine industry. As comparison to the Polish wine market author presented market wine in UE.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych parametrów sześciu win gronowych uzyskanych z czerwonych odmian winorośli Rondo, Regent i Pinot Noir, pozyskanych z trzech winnic południowej Polski. Oznaczono ich moc, ekstrakt ogólny, pH, kwasowość ogólną, zawartość cukrów i azotu. Dodatkowo przeprowadzono analizę wybranych związków lotnych metodą chromatografii gazowej (GC-SPME). Badane wina różniły się zawartością ekstraktu ogólnego (23,2-41,3 g/dm3) oraz stężeniem etanolu (9,9-12,2% v/v). Zdecydowana większość z nich charakteryzowała się niewielką zawartością cukrów (poniżej 4 g/dm3) oraz kwasowością od 5,12 do 6,08 g kwasu jabłkowego na 1 dm3. Dominującymi związkami lotnymi win były alkohole wyższe, głównie alkohole amylowe oraz propanol.
EN
The article presents the characteristics of selected parameters of six wines obtained of Rondo, Regent and Pinot Noir grape varieties, produced in 2016 in three vineyards of southern Poland. The content of alcohol, total extract, pH, total acidity, sugars and nitrogen was determined. In addition, volatile compounds were analyzed by gas chromatography (GC-SPME). The examined wines differed in the content of the total extract (23.2-41.3 g/dm3) and ethanol concentration (9.9-12.2% v/v).The vast majority of them were characterized by a low content of sugars (less than 4 g/dm3) and acidity from 5.12 to 6.08 g of malic acid per 1 dm3.The dominant volatile compounds of wines were higher alcohols, mainly amyl alcohols and propanol. The examined wines differed in the content of the total extract (23.2-41.3 g/dm3) and ethanol concentration (9.9-12.2% v/v).The vast majority of them were characterized by a low content of sugars (less than 4 g/dm3) and acidity from 5.12 to 6.08 g of malic acid per 1 dm3.The dominant volatile compounds of wines were higher alcohols, mainly amyl alcohols and propanol.
PL
Regulacje dotyczące zasad wspólnego rynku wina zawarte w Rozporządzeniu Rady (EEC) Nr 822/87 będą miały w Polsce zastosowanie jedynie teoretyczne, gdyż dotyczą państw, w których produkcja wina z uprawianych tam winorośli przekracza 25 000 hl. Natomiast na podstawie Rozporządzenia Rady (EEC) Nr 823/87 Polska będzie zobowiązana do ochrony win importowanych pod względem opisu, prezentacji, metodyki badań i transportu. Nie będą dopuszczone do obrotu produkty nieoryginalne. Autor omówił dalej zagadnienie przepisów dotyczących dosładzania win gronowych moszczem gronowym i sacharozą, a także zasady stosowania nazewnictwa win w krajach nie uprawiających winorośli (m. in. Rozporządzenie Rady Nr 2392/89). Autor przedstawił też prawdopodobieństwo uzyskania możliwości nazywania polskich produktów winiarskich jako ,, Polskie wino owocowe" lub np. „Polish wine". Autor podkreśla, że optymalnym dla Polski rozwiązaniem byłoby ustawowe rozdzielenie prawa regulującego produkcję win gronowych od zasad produkcji innych wyrobów winiarskich, w tym win owocowych i miodów pitnych.
EN
Regulations related to the rules of common market of wines are contained in Council Regulations (EEC) No 822/87. They will have in Poland only theoretical application because they are related only to the countries with minimum 25,000-hl of wine production from own grape plantations. Poland, basing on Council Regulation (EEC) No 823/87, will be obliged to protect the imported wines in the respect of description, presentation, research methods an carriage. The not original products will not be admitted to the trade. Author discussed the problem of regulations related to the sweetening of wines with the grape must or saccharose. He also discussed the naming rules in the countries not cultivating the grapes (among others Council Regulation No 2392/89). Author presented the possibility of naming of Polish wine products with the name "Polish fruit wine ". Author emphasised that there should be optimal for Poland the separation of rules related to grape wines and to another wine products (fruit wines and meads).
PL
W artykule przedstawiono definicje produktów winiarskich, w tym produktów podstawowych, pośrednich oraz wyrobów gotowych według regulaminu WE w 1987 r. Podano też niezbędne cechy analityczne win, wykaz dozwolonych technologii i zabiegów stosowanych w winiarstwie, niezbędne dane na etykiecie wg przepisów EWG z 1979 r. oraz przykłady klasyfikacji win w kilku krajach europejskich.
EN
The definitions of the wine and wine related products including the basic products, intermediate products and the ready products according to EC directive of 1987 was presented in this article. The necessary analitical characteristic of wine, the list of the technologies and operations being approved in the wine-making together with the examples of the wine clasification in the selected European countries.
PL
Fermentacja jabłkowo-mlekowa to rodzaj wtórnej fermentacji zachodzącej zazwyczaj pod koniec fermentacji alkoholowej w procesie produkcji win gronowych. Jest polecana dla win produkowanych w krajach chłodnego klimatu, np. w Polsce, gdzie moszcze, ze względu na małe nasłonecznienie owoców oraz stosunkowo niską temperaturę, charakteryzują się podwyższoną kwasowością oraz słabym aromatem. Główne cele fermentacji jabłkowo-mlekowej to: redukcja kwasowości, modyfikacja aromatu oraz podwyższenie stabilności mikrobiologicznej wytwarzanych win. Prawidłowe przeprowadzenie procesu wtórnej fermentacji jest trudne, i wymagające ściśle kontrolowanych warunków. Brak kontroli wiąże się z niebezpieczeństwem nagromadzenia niepożądanych metabolitów prowadzącym często do dyskwalifikacji wytworzonego wina.
EN
The malolactic fermentation is a secondary fermentation conduct mostly at the end of alcoholic fermentation in the process of grape wine production. It is a technique recommended specially for wine produced in cool climate countries like in Poland where the grape- juice (must), because of poor fruit insolation and low temperatures, is characterized by enhanced acidity and poor aroma. The aim of the malolactic fermentation is to reduce acidity reduction, modify aroma and enhance the microbial stabilization ofhe produced wine. The properly conducted process of the secondary fermentation is a difficult operation demanding precisely regimented conditions. The lack of its control is connected with a danger of undesirable metabolites' accumulation, what may cause the disqualification of the produced wine.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.