Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 174

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Financial leverage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
XX
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie problemu, który może być sformułowany za pomocą następującego pytania: jaka jest postać funkcji superdźwigni operacyjnej, uwzględniającej wpływ na stopę wzrostu zysku zmian wszystkich czynników, czyli cen, popytu, kosztów zmiennych i kosztów stałych. Drugi problem dotyczy sformułowania warunków dla punktów charakterystycznych tej funkcji, które pozwolą na wyjaśnianie zmian zachodzących w wielkości zysku i końcowej dźwigni operacyjnej pod wpływem zmian wszystkich czynników. (fragment tekstu)
EN
The function of operating superleverage turns out to be a linear demand rate growth function. With the help of the function one can determine the profit rate growth for changes in all factors, i.e. prices, demand, variable costs and fixed costs. Its slope coefficient is determined by the sum of the demand operating leverage and profit growth rates for changes in the level of prices and variable costs. The absolute term equals the profit rate growth for the changes of all additive factors. All parameters specified in the slope coefficient and the absolute term are determined by initial conditions.Presented demand growth rates formulas for the characteristic points of the function, such as break-even point or constant profit point, enable us to explain the changes taking place in profit and the final demand operating leverage under the influence of the changes in all factors. (original abstract)
XX
Jednym z najbardziej popularnych mierników dźwigni finansowej jest wskaźnik stopnia dźwigni finansowej DFL (Degree of Financial Leverage). Wskaźnik ten, jako miernik elastyczności, informuje o skali relatywnej (procentowej) zmiany zysku netto wywołanej zmianą zysku operacyjnego o 1%. Niniejszy artykuł podejmuje temat wartości bazowej zysku operacyjnego i zysku netto, które służą do obliczania DFL. Jako że zmiana wartości bazowych zysku zmienia poziom DFL, problem wyboru bazy jest niezwykle istotny. W artykule przedstawiono argumenty za traktowaniem DFL jako konwencji językowej, która niekiedy może pełnić użyteczna rolę w analizie finansowej. Ze względu na umowność obecną przy wyborze bazy, koniecznej do obliczania DFL, wskaźnika tego nie należy traktować jako wskaźnika ryzyka finansowego w pojęciu nowoczesnej teorii finansów.(abstrakt oryginalny)
EN
The degree of financial leverage DFL is one of the most popular leverage ratios used in literature. As an elasticity ratio, DFL informs about the scale of net profit relative (percentage) reaction to a 1% change in operating income. This paper focuses on the base value of profit necessary for the computation of DFL. The issue is important as the choice of the base numbers determines the value of DFL. It is argued in the paper that DFL should be regarded merely as a language convention, which communicates the changes in profitability. As such DFL can be sometimes useful as a tool in financial analysis. It is the discretionary nature of the base selection which subsequently determines the value of DFL, which, among other arguments, suggests that DFL should not be regarded as a risk measure in the sense used by the modern finance theory.(original abstract)
XX
Artykuł jest próbą przedstawienia w nowym świetle zjawiska dźwigni ekonomicznych. Autor wyjaśnia istotę dźwigni operacyjnej, finansowej oraz całkowitej na podstawie tzw. „atrybutów" dźwigni. Autor proponuje nowe podejście metodologiczne, przedstawia stopnie wszystkich dźwigni jako funkcje wolumenu sprzedaży oraz omawia ich specyficzne własności. Ostatnia część artykułu prezentuje spojrzenie autora artykułu na inne propozycje metodologiczne. (oryginalny abstrakt)
EN
The article is an attempt to present the economic leverages phenomena in the new light. The author explain the „essence" of operational, financial and total leverage on the strength of the co-called „leverage attribute". Then author propose the new methodological treatment and also describe the degree of leverages as functions of sale volume and discuss their particular properties. The last section of article present the author glance at the other methodological suggestions. (original abstract)
4
Content available remote Transakcje walutowe a optymalizacja zleceń
80%
XX
W artykule poruszono problem transakcji walutowych na globalnym rynku Forex. Wskazano na możliwość zastosowania dostępnych tam instrumentów do zabezpieczania rzeczywistych płatności walutowych. Głównym jednak przedmiotem zainteresowania jest optymalizacja zleceń. Wykazano asymetrię sygnałów rynkowych. Podano reguły postępowania przy zleceniach krótkoterminowych (1440 minut). Reguły te dadzą się uogólnić na pozycje otwarte długoteminowo.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper considers the problem of currency transactions on the global Forex market. It points at the opportunity to apply approachable financial instruments to secure real currency payments. The main objective of the paper is, however, the optimal manner of giving orders. The asymmetry of the market signals is shown and the rules of conduct concerning short terms orders 1440 minutes) are given. These rules can be extended on the long term open positions.(original abstract)
EN
This study aims to identify the firm-specific determinants of capital structure in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, namely Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. A number of regression models are employed on the data of 329 non-financial firms for the period between 2009 and 2017. The data has been analysed at both country level and regional level to look for the evidence on the major determinants of capital structure and the differences, if any. The findings indicate that size, tangibility, and growth opportunities have positive impact on leverage. On the other hand, profitability, age, financial constraints, liquidity, and government ownership affect the leverage negatively. There is a weak evidence for a positive relationship between leverage and operating risk. The results also imply that the institutional features of GCC countries have a minor effect on the leverage within a general model for the region. Although GCC countries have a unique institutional environment that distinguishes them substantially from other countries, the current study provides evidence that the capital structure decisions are influenced by the same factors as in other developing countries. (original abstract)
6
Content available remote Ten Major Questions on Leverage
80%
XX
Artykuł stawia dziesięć fundamentalnych pytań z zakresu dźwigni finansowej, pytań, które wymagają precyzyjnych odpowiedzi. Tylko wtedy można mieć nadzieję, iż zamieszanie terminologiczne, jakie panuje w tej dziedzinie od niemal półwiecza wreszcie się zakończy. W pytaniach poruszono m.in. następujące kwestie: dźwignia a wartość firmy, wartość rynkowa a księgowa, elastyczność a wrażliwość, stan majątku a jego zmiany, ex post a ex ante, ryzyko a zwrot itp. Chociaż główny nacisk w artykule położono nie tyle na odpowiedzi, ile na sformułowanie pytań, autor przedstawia pokrótce swoje przemyślenia na temat pożądanych kierunków badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper lists several fundamental questions on financial leverage and claims that only when they are properly answered, the confusion, which surrounds the concept of leverage for nearly half a century, can finally end. The questions tackle the issues such as: value neutrality vs. value enhancement, market vs. book value, elasticity vs. sensitivity, wealth vs. change in wealth, ex post vs. ex ante, risk vs. return etc. Although the emphasis of the article is on the questions asked, rather than answers given, the author provides some of his own insights and recommendations on the direction that further study on leverage should follow. (original abstract)
7
Content available remote Modelowanie efektu dźwigni w finansowych zeregach czasowych
80%
XX
Efekt dźwigni stanowi ważny element modelowania warunkowej wariancji szeregów stóp zwrotu polskich spółek giełdowych. Dla próby liczącej 50 spółek, zaledwie 2 nie wykazują obecności zjawiska. Wprowadzenie asymetrii do modelu dostatecznie poprawia jego jakość, dlatego etap modelowania dźwigni nie powinien być pomijany. Wiedzę dotyczącą obecności efektu dźwigni warto poszerzyć poprzez głębszą analizę jakościową znanych modeli oraz poprzez badania nad kształtem zależności pomiędzy stopami zwrotu a zmiennością w celu specyfikacji modelu optymalnego. Najlepszym modelem dla szeregów stóp zwrotu wydaje się FIAPGARCH. Nie jest to zaskoczeniem - model (spośród wszystkich wymienionych) posiada najbardziej elastyczną (w sensie możliwości dopasowania do danych) krzywą wpływu informacji. Warto zwrócić również uwagę na powszechność występowania efektu "długiej pamięci". Stosując modele klasy GARCH do polskiego rynku z pewnością należy wybrać taki, który umożliwia modelowanie efektów: dźwigni i długiej pamięci jednocześnie. (fragment tekstu)
EN
This paper presents the so called leverage effect (a negative correlation between past returns and future volatility). The property, although well known in finance, does not have a common explanation. The author discusses two popular theories: the leverage effect theory (F. Black, 1976) and the time-varying risk premium theory (Y. Campbell, L. Hentschel, 1991) assuming the volatility feedback effect. Although there is no agreement about the volatility-expected return relation and some empirical findings are conflicting, it is possible to model the property in practice. According to the most popular approach (GARCH framework), the author presents how to transform symmetric GARCH model into asymmetric forms (AGARCH, GJR GARCH, EGARCH, AP(G)ARCH, FIA(P)GARCH, FIEGARCH) by introducing different shapes of the news impact curve and the methods of comparing and choosing the best model. The final part of this paper concerns the polish stock market. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania kapitału obcego w celu powstania efektu dźwigni finansowej za okres od 1997 r. do 2000 r. w 15 spółkach pochodzących z pięciu branż, a mianowicie: dystrybutorów farmaceutycznych (Polska Grupa Farmaceutyczna, Propser, ORFE, Farmacol), telekomunikacyjnej (Telekomunikacja Polska, Netia), elektromaszynowej (Elektrim, Elektromontaż Export, Elektrobudowa), budowlanej (Mostostal Zabrze, Exbud Skanska, Budimex) oraz sprzedaży hurtowej metali (Impexmetal, Centrozap, Stalexport).
9
Content available remote Basic Assumptions and Definitions in The Analysis of Financial Leverage
80%
XX
W literaturze poświęconej dźwigni finansowej od wielu lat panuje chaos terminologiczny, czego najlepszymi przykładami są zarówno błąd popełniony w wykładzie noblowskim, jak i ostatni kryzys finansowy. Poprawne rozumienie procesów dźwigniowych wymaga zatem sformułowania spójnych założeń i podstawowych definicji. Taki jest też cel niniejszego artykułu. Dźwignia definiowana jest tu jako wy-wołane przez działalność finansową firmy, niewpływające na wartość, zwielokrotnienie jej (bardzo szeroko rozumianych) wyników finansowych. Stosując podejście metodologiczne zwane konstruktywizmem, możliwe było stworzenie wielu różnych rodzajów dźwigni: kapitałowych i dochodowych, bazowych i niebazowych, rynkowych i księgowych, dla poziomów i odległości (bezwzględnych i względnych), prostych i kosztowych itp. Stworzone w pracy definicje obiektów dźwigniowych zostały następnie zastosowane w analizie zawartości treściowej sformułowań dotyczących dźwigni finansowej, użytych w jednym z najbardziej prestiżowych podręczników akademickich w dziedzinie finansów. (abstrakt oryginalny)
EN
The financial leverage literature has been in a state of terminological chaos for decades as evidenced, for example, by the Nobel Prize Lecture mistake on the one hand, and the global financial crisis on the other. A meaningful analysis of the leverage phenomenon calls for the formulation of a coherent set of assumptions and basic definitions. The objective of the paper is to answer this call. The paper defines leverage as a value neutral concept useful in explaining the magnification effect exerted by financial activity upon the whole spectrum of financial results. By adopting constructivism as a methodological approach, we are able to introduce various types of leverage such as capital and income, base and non-base, accounting and market value, for levels and for distances (absolute and relative), costs and simple etc. The new definitions formulated here are subsequently adopted in the analysis of the content of leverage statements used by the leading finance textbook. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rozwiązanie istotnego problemu analizy wrażliwości, sformułowanego w formie pytania: jaka będzie wielkość stopy wzrostu zysku pod wpływem zmian wszystkich czynników, czyli cen, popytu, kosztów zmiennych i kosztów stałych. Formuła na superdźwignię operacyjną, określająca tę stopę wzrostu, zawiera wyłącznie dźwignie operacyjne, wyznaczone przez warunki początkowe i dowolne stopy wzrostu poszczególnych czynników oraz uwzględnia addytywność i multiplikatywność wpływu zmian wielkości czynników. Wyznaczona została również formuła na wielkość końcową dźwigni operacyjnej popytu, określona przez superdźwignię operacyjną, stopę wzrostu popytu, dźwignię operacyjną popytu oraz stopę wzrostu zysku dla zmian cen i zmian kosztów zmiennych. Ponownie formuła ta jest wyznaczona przez dźwignie operacyjne i stopy wzrostu czynników, podane w warunkach początkowych. Obydwie formuły umożliwiły wyjaśnienie wielkości zmian zysku i dźwigni operacyjnej popytu dla zmian wszystkich czynników. Aby wyjaśnić, dlaczego następują takie zmiany stopy wzrostu zysku i końcowej dźwigni operacyjnej popytu pod wpływem zmian wszystkich czynników, podano warunek graniczny dla stóp wzrostu popytu oraz warunek punktu stałego zysku. Warunek graniczny określa wielkość stopy wzrostu popytu dla danych stóp wzrostu pozostałych czynników, dla której superdźwignia operacyjna jest równa -100% i zysk staje się zerowy. Stopa wzrostu popytu różna od warunku granicznego wyjaśnia wielkość superdźwigni operacyjnej, dźwigni operacyjnej popytu i zysku w zależności od tego, czy w warunkach początkowych przedsiębiorstwo osiągało zyski, czy ponosiło straty. Warunek stałego zysku wyznacza wielkość stopy wzrostu popytu dla danych stóp wzrostu innych czynników i dźwigni operacyjnych, określonych przez warunki początkowe, dla których wielkość końcowa zysku nie ulega zmianie w porównaniu z wielkością początkową. Stopa wzrostu popytu różna od warunku stałego zysku przy danych stopach wzrostu pozostałych czynników wyjaśnia, dlaczego superdźwignia operacyjna jest dodatnia lub ujemna, a zysk jest niższy lub wyższy od jego wielkości w warunkach początkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a solution to an essential problem of the sensitivity analysis formulated as the following question: What will be the level of the profit growth rate under the influence of a change in all factors, i.e., prices, demand, variable costs and fixed costs? The formula for the operating superleverage, determining the relevant growth rate, includes solely operating leverages, determined by initial conditions, and any factor growth rate of individual factors and takes into account additivity and multiplicativity of the influence of the changes in the levels of factors. The formula for the final level of demand operating leverage has also been defined, and is determined by the operating superleverage, demand growth rate, and the demand operating leverage, profit growth rate for the changes in prices and in variable costs. Subsequently, this formula is determined again by operating leverages and factor growth rates given in the initial conditions. Both formulae make it possible to explain the levels of changes in profit and demand operating leverage for the changes in all factors. To explain why the above changes take place under the changes in all factors a break-even point has been given for demand growth rates and the condition for a constant profit. The break-even point determines the level of the demand growth rate for given growth rates of the remaining factors for which the operating superleverage is equal to -100% and the profit equals zero. The demand growth rate different from determined by the break-even point explains the level of the operating superleverage, profit and demand operating leverage depending on whether a company reached profit or experienced loss in the initial conditions. The constant profit point determines the level of the demand growth rate for given growth rates of other factors and operating leverages determined by the initial conditions for which the final profit level remains the same in comparison to the initial condition. The demand growth rate different from the constant profit with the given growth rates of the remaining factors explains why the operating superleverage is positive or negative and the profit is lower or higher from its level in the initial conditions. (original abstract)
XX
This study examined the moderating role of competitive strategy in the relationship between financial leverage and performance of firms based on a sample of industrial firms in Jordan between 2007 and 2016. The interaction between competitive strategy and financial leverage was revealed to influence the effects of financial leverage towards the performance of firms in terms of return on assets (accounting-based measure) and market-to-book ratio (market-based measure). Conclusively, obtained results are in line with the notion that firms that employ cost leadership strategy experience tax advantages and increased efficiency through debt financing and/or debt covenants. This study extends the overall understanding on the effects of financial leverage towards performance of firms and how this relationship is moderated by competitive strategy among firms in an emerging market such as Jordan.
12
Content available remote Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie
60%
XX
Cel - Celem artykułu jest zbadanie, czy decyzje o wyborze źródeł finansowania przedsiębiorstw są zdeterminowane dążeniem do optymalizacji struktury kapitału, czy też raczej struktura kapitału jest wynikiem selekcji źródeł finansowania według innych kryteriów. Przedmiotem analizy są podstawowe determinanty kształtowania struktury finansowania przedsiębiorstw. Metoda badawcza - Artykuł ma charakter przeglądowy. Na podstawie aktualnego stanu badań nad strukturą kapitału (dorobek teoretyczny i wyniki badań empirycznych opisane w literaturze światowej) zostały wyciągnięte wnioski na temat uwarunkowań decyzji finansowych podejmowanych w przedsiębiorstwach (metoda dedukcyjna). Podstawy teoretyczne analizy tworzą: teoria substytucji, teoria hierarchii, teoria sygnalizacjii teoria wyczucia rynku. Wyniki - Zarządy przedsiębiorstw przy wyborze źródeł finansowania kierują się przede wszystkim aktualną sytuacją firmy i warunkami na rynku finansowym, a nie kryterium optymalizacji wskaźnika dźwigni finansowej. Struktura kapitału przedsiębiorstwa jest skumulowanym wynikiem wcześniejszych decyzji w zakresie selekcji źródeł finansowania. Żadna z teorii struktury kapitału nie wyjaśnia w pełni finansowych decyzji przedsiębiorstw. Do najważniejszych determinantów tych decyzji należy zaliczyć: rentowność przedsiębiorstwa, jego wielkość, potencjał wzrostu, materialność aktywów, oczekiwaną inflację oraz przeciętny poziom wskaźnika dźwigni finansowej dla branży. Oryginalność - Istotny przyczynek do stosunkowo rzadko poruszanej w polskiej literaturze przedmiotu problematyki wzajemnych relacji teorii struktury kapitału oraz praktyki w zakresie kształtowania struktury finansowania w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The paper surveys the determinants of capital structure and examines the problem: are companies searching for optimal capital structure or their selection of sources of financing is based on different criteria? Approach - On the basis of the review of theoretical and empirical research new conclusions concerning determinants of corporate financial decisions are drawn. Main theoretical background for such deliberations consists of: trade-off theory, pecking order theory, signaling theory and market timing theory. Findings - Current company's performance and market conditions have the main influence on financing choices instead of the search for optimal capital structure. Current capital structure is a cumulative result of previous decisions on sources of financing. None of the capital structure theories fully describes financing structure decision making. The main determinants of these decisions are: profitability, company size, growth opportunities, tangibility of assets, expected inflation rate and industry median financial leverage ratio. Value - The paper constitutes a substantial contribution to the discussion (rarely found in Polish publications) on relationship between theory and practice in the area of corporate capital structure decision making. (original abstract)
XX
Pokazano sposób wyznaczenia stopnia dźwigni operacyjnej, finansowej i połączonej w przedsiębiorstwie produkującym jeden wyrób. Zaprezentowano związki zachodzące między poszczególnymi stopniami a operacyjną i finansową stopą marginesu bezpieczeństwa oraz operacyjną i finansową stopą marży bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
There are three types of leverage: operating financial and total in a company. This paper shows a way of achieving the degree of operating, degree of financial and degree of total leverage in a company which produces one assortment. Moreover, connections between the degree of operating leverage and operating margin of safety, the degree of financial leverage and operating and financial margin of safety, and the degree of total leverage and financial margin of safety are presented. (original abstract)
XX
Wyróżniono dźwignię operacyjną, finansową, połączoną. Przedstawiono warunki uzyskania dodatniego efektu dźwigni. Zaprezentowano wyniki badania empirycznego efektu dźwigni finansowej w przedsiębiorstwach przeprowadzonego w oparciu o wyniki finansowe spółek ogłoszone w Monitorze B w latach 1994 i 1995.
EN
The author describes meaning of financial leverage as one of the mechanisms that could be used to control structure of capital and its influence on the profit and risk of the firm. There was studied if selected companies of the branch: building, trading and mineral-and-chemical financed their performance by means of foreign capital.(original abstract)
XX
Cel - Jest nim określenie, dlaczego nie jest możliwe wyznaczenie w modelu mieszanym (MM) DFL, czy istnieje w MM finansowy punkt progu rentowności, czy istnieje w MM związek między mnożnikiem EBIT, czyli relacją między EBIT i EBT a DF, czy istnieje w MM związek między mnożnikiem EBIT a mnożnikiem ROE i ROE, czy istnieje w MM związek między ROE a ROIC, DF i mnożnikiem kapitałowym i czy istnieje potrzeba zmiany nazwy MM. Metodologia badania - Narzędziami badawczymi w ramach MM będą formuły na mnożnik EBIT, DF, mnożnik ROE i mnożnik kapitałowy. Zostanie również zastosowana koncepcja funkcji odwrotnej. W przykładach liczbowych zostaną w nich stablicowane główne funkcje, które zostaną określone formułami analitycznymi i przedstawione ich wykresy. Wynik - W MM nie jest możliwe wyznaczanie DFL. Nie istnieje w MM finansowy punkt progu rentowności dla DF dodatniej. Związek między mnożnikiem EBIT, czyli relacją między EBIT i EBT, a DF został wyznaczony. Wykorzystanie formuły na mnożnik EBIT umożliwiło określenie mnożnika ROE jako funkcji DF z dwoma parametrami, czyli ROIC oraz i. Posłużenie się mnożnikiem kapitałowym (MK) pozwoliło na odliczanie danej stopy wzrostu ROE pod wpływem wzrostu DF i końcowej wielkości ROE. W szczególności zbadano skutki dla przedsiębiorstwa niezadłużonego finansowania kapitału długiem. Rezultaty osiągnięte w ramach MM doprowadziły do wniosku, że nazwa "model mieszany" jest nieprawidłowa i należy zastąpić ją nazwą "model finansowy". Oryginalność/wartość - Wykazanie, że mnożnik EBIT nie jest formułą na DFL w MM. Określenie, w jakim celu można używać mnożnika EBIT. Stwierdzenie, że dla określenia stopy wzrostu ROE pod wpływem zmian DF nie należy stosować mnożnika EBIT, tylko mnożnik kapitałowy. Łatwość, z jaką można określać skutki zmiany zadłużenia dla stopy wzrostu ROE i ROE, w tym decyzji w przedsiębiorstwie niezadłużonym o rozpoczęciu finansowania części kapitału długiem.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - It is the determination of why it is not possible to define in the mixed model (MM) DFL, whether there is a financial break-even point in MM, whether there is a relationship between the EBIT multiplier in the MM, or the relation between EBIT and EBT and DF, whether there is a relationship between the EBIT multiplier and the ROE multiplier and ROE, whether there is a relationship between ROE and ROIC, DF and a capital multiplier in MM, and whether there is a need to change the MM name. Design/methodology/approach - Research tools under MM will include formulas for the EBIT, DF multiplier, ROE multiplier and capital multiplier. The concept of a reverse function will also be used. In numerical examples, the main functions values determination for the accepted range of variability of the independent variable will be carried out with analytical formulas and presented their graphs. Findings - In MM, it is not possible to set DFL. There is no financial break-even point for DF positive in MM. The relationship between the EBIT multiplier, i.e. the relationship between EBIT and EBT, and DF has been determined. Using the formula for the EBIT multiplier allowed to determine the ROE multiplier as a function of DF with two parameters, i.e. ROIC and i. Using the capital multiplier (MK) allowed to deduct a given ROE growth rate due to the increase in DF and the final ROE In particular, effects on the debt-free (unlevered) company starting to finance its capital with debt were determined. The results achieved in the framework of MM led to the conclusion that the name of the mixed model is incorrect and replace it with the name of the financial model. Originality/value - Demonstrating that the EBIT multiplier is not a formula on DFL in MM. Determination the purposes for which the EBIT multiplier can be used. For the ROE growth rate calculation under the influence of DF changes , the EBIT multiplier should not be used, only the capital multiplier. The ease with which the effects of a change in debt can be determined on the ROE growth rates and ROE and, including decisions in an debt-free company about the beginning of financing part of its capital with debt.(original abstract)
XX
Cel - Celem niniejszej pracy jest sformułowanie hipotez badawczych dotyczących wpływu finansowania nieodsetkowego (operacyjnego) na poziom i zmienność osiąganych przez przedsiębiorstwo stóp zwrotu, a także wstępna, za pomocą prostej analizy korelacji, weryfikacja przedstawionych hipotez. Metodologia badania - W pracy przedstawiono autorski model firmy wraz z wynikającymi z niego równaniami dźwigniowymi. W części empirycznej zastosowana współczynnik Pearsona, mierzący siłę i kierunek korelacji pomiędzy wielkością zaangażowanego finansowania nieodsetkowego i poziomem oraz zmiennością osiąganych stóp zwrotu, w zależności od wielkości firmy (mierzonej skalą zatrudnienia). Wynik - Jak wynika z analizy teoretycznej, istnieją przesłanki, aby spodziewać się, że w wyniku obecności finansowania nieodsetkowego ryzyko firmy, mierzone wariancją stóp zwrotu, wzrasta niezależnie od jej wielkości. Natomiast nie zawsze ryzyko to, szczególnie dla firm małych, jest wynagrodzone. Analiza korelacji potwierdza wstępnie powyższe zależności. Oryginalność/wartość - Niniejszy artykuł wykorzystuje autorski model firmy oraz aplikuje autorską teorię dźwigni finansowej do analizy lewarowania wynikającego z finansowania nieodsetkowego. Weryfikacja empiryczna zależnego od wielkości firmy wpływu dźwigni nieodsetkowej na poziom i ryzyko stóp zwrotu dokonana jest na dużej próbie kilkunastu tysięcy polskich firm.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The objective of the paper is to formulate and subsequently to empirically validate a set of research hypotheses describing the relation between the size of non-interest bearing financing and the level and risk of firm's profitability. Design/methodology/approach - The paper summarizes the original model of the firm together with the leverage equations derived from it. In the empirical section, the simple analysis of the strength and the direction of the relation between the level of non-interest bearing liability on one hand and the level and the volatility of firm's returns on the other for different firm size (as measured by the number of employees) have been presented. Findings - The analysis of the theoretical model suggests the presence of the positive relation between the size on non-interest bearing financing and the level of firm's return volatility regardless of the firm size. However, the increased risk does not have to be always rewarded, for small firms in particular. Empirical results, albeit very simple, seem to support theoretical conclusions: in contrast to large firms, smaller firms have lower returns with the increase in non-interest bearing financing. Originality/value - With the help of original firm model and the tools developed for the financial leverage analysis, the paper describes the (non-financial) leverage forces rarely mentioned in the literature. In addition, it presents the introductory empirical evidence on the firm size dependent impact of non-interest bearing liability on the risk and return using a large sample of Polish firms.(original abstract)
XX
Autor omawia istotę wspomagania operacyjnego i finansowego w przedsiębiorstwie, oraz wyjaśnia, że im silniejszy efekt dżwigni operacyjnej, tym bardziej ryzykowne staje się stosowanie dźwigni finasowej.
EN
The article says about connections between financial leverage and operating leverage. Presented cases show what positive effect of financial leverage depens on. Second and third examples are very interesting. They show that the financial leverage has a great influence on operating leverage and that is why the financial leverage is stronger. While using financial and operating leverage we can have to kinds of risk. because of that we can not connect high levels of these two leverages in one enterprise. (original abstract)
18
Content available remote Rynek Business to Business w Polsce : zakres i perspektywy rozwoju
60%
XX
Rynek B2B globalnie, jak i w Polsce podlega gwałtownemu rozwojowi. Główna przyczyna tego stanu rzeczy związana jest z upowszechnieniem się rynków elektronicznych. Elektroniczny rynek transakcyjny to przeniesienie tradycyjnych relacji pomiędzy przedsiębiorstwami w sferę wirtualną. Spotykają się na nim dostawcy i kupujący, zaspakajając swe potrzeby - z jednej strony wyboru najlepszego dostawcy przez kupującego, a z drugiej, od strony dostawcy, zdobycia nowych kontraktów. Rynki elektroniczne mogą oferować swym użytkownikom rozmaite usługi oraz mogą wspierać różne fazy transakcji. Nowe rozwiązania, które zapewniają platformy zakupowe przyczyniają się do generowania wymiernych oszczędności, zarówno kosztowych jak i procesowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on three areas of research related to the development of the B2B market. Firstly, the aim is to determine the definition of concepts B2B and B2C, an indication of the conceptual differences and commonalities. The second aim is to try to estimate the expenses generated in the B2B market in Poland, in the context of a comparative B2C market, and additionally estimate which part of the market is an e-commerce B2B. Thirdly, the authors point to the benefits and savings from the use of e-commerce businesses.(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł bada wpływ zadłużenia na stopę zwrotu z kapitału własnego, ze szczególnym uwzględnieniem zależności iloczynowej. W tym celu definiuje się mnożnik dźwigni finansowej. Następnie wprowadza się definicję współczynnika dźwigni finansowej, który jest szczególnym przypadkiem wcześniej zdefiniowanego mnożnika, obliczanego dla wartości oczekiwanej ROE. Siła dźwigni finansowej zależy od dwóch niezależnych źródeł: dźwigni prostej i dźwigni kosztowej. Artykuł podaje sposób pomiaru obydwu efektów. Analizie poddano również wpływ dźwigni finansowej na ryzyko, mierzone odchyleniem standardowym stóp zwrotu. Znajomość wpływu dźwigni finansowej na wartość oczekiwaną stóp zwrotu z inwestycji wraz z odchyleniem standardowym stóp zwrotu pozwala lepiej uchwycić naturę samego zjawiska dźwigni finansowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyses the impact of financial structure on return on equity with special emphasis on the multiplier form of leveraged ROE function. Financial leverage multiplier is defined and subsequently used to define the financial leverage coefficient, which is shown to be a special case of the former calculated for the expected value of ROE. The impact of debt on return on equity stems from two independent sources: pure leverage and cost leverage. The paper identifies ways to measure the size of both effects. The impact of financial structure on risk measured by standard deviation of the returns is also analyzed. It is claimed that understanding of the impact of financial leverage on both: expected values of returns as well as their standard deviation may help capture more adequately the nature of financial leverage. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest weryfikacja za pomocą symulacji, że zaproponowana w literaturze przedmiotu formuła, szacująca wpływ zmienności na stopy zwrotu, nie działa dla wysokiego poziomu zmienności, co związane jest z niedokładnością rozwinięcia Taylora. W pierwszej części artykułu opisano wpływ zmienności na stopy zwrotu z LETF. Następnie dokonano przeglądu najnowszej literatury przedmiotu (część druga) oraz przeprowadzono własne badanie symulacyjne, mające na celu kwantyfikację wpływu zmienności na stopy zwrotu z LETF (część trzecia). Autor wykazał, że dotychczasowa metodologia prezentowana w literaturze przedmiotu dobrze oszacowuje efekt zmienności tylko dla niskich wartości parametrów wejściowych (dźwignia, zmienność), gdyż wtedy rozwinięcie Taylora jest wystarczająco dokładne. W przypadku wysokich wartości parametrów wejściowych oszacowanie efektu zmienności jest niedokładne. Rekomenduje się, aby dalszą analizę efektu zmienności oprzeć na wynikach przeprowadzonego badania symulacyjnego, które w dokładniejszym stopniu mierzy efekt zmienności niż obecnie wykorzystywana metodologia naukowa. (abstrakt oryginalny)
EN
This study is to verify on the basis of simulation that the formula proposed in the literature assessing the impact of volatility on rates of return does work with regard to a high level of volatility, which is connected with the inaccuracy of Taylor's series expansion. The first part describes the impact of volatility on the rates of return from LETFs. It is followed by the review of the latest literature (part 2) and the author's own simulation research aimed at the quantification of the impact of volatility on rates of return from LEFTs (part 3). The author indicates that the methodology presented in the literature so-far well estimates the effect of volatility only with regard to low values of input parameters (leverage or volatility) as Taylor's series expansion is accurate enough then. In the case of a high value of input parameters the estimation of volatility effect is inaccurate. It is recommended that further analysis of the effect of volatility should be based on the results of simulation research which measures the effect of volatility more accurately than the currently used scientific methodology. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.