Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Adaptacyjny regulator neuronowy wykorzystujący model odwrotny obiektu
100%
PL
W artykule przedstawiono koncepcję regulatora adaptacyjnego opartego na prostej sieci neuronowej. Do wyznaczenia sterowania wykorzystuje się model neuronowy obiektu. Na podstawie jego parametrów wyznacza się współczynniki wag regulatora neuronowego, który odpowiada odwrotnemu modelowi obiektu. Przeprowadzono symulacje komputerowe pracy proponowanego układu, a otrzymane wyniki porównano ze sterowaniem dyskretnym PID.
EN
In this paper a concept of discrete adaptive neural controller is presented. The Widrow-Hoff procedure is used for identifying and adjustment of neural network parameters, applied to compute neural a internal model control. One part of the neural network of controller is tuning in direct learning architecture. The results of simulation using a select linear plant are discussed and compared with PID discrete control.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję przeprowadzania przez układ sterowania nadrzędnego okresowej identyfikacji w trybie on-line obiektów, którymi sterują regulatory bezpośredniego działania, pracujące w autonomicznych pętlach nadzorowanych przez ten system. Celem tej identyfikacji jest zautomatyzowane utworzenie jak najlepszego, w sensie przyjętego kryterium, modelu obiektu, o którym nie jest wymagana żadna wiedza a priori, a następnie, w oparciu o ten model, przestrojenie stosownego regulatora lub włączenie go w strukturę nadzorowanego układu regulacji. Przy konstruowaniu modeli przeprowadzono analizę kształtu odpowiedzi obiektu, a do wyznaczenia ich parametrów zastosowana została metoda Åströma-Hågglunda. W pracy przedstawiono krótki opis przeprowadzanych pomiarów oraz zależności służące do obliczenia wymaganych parametrów różnych modeli. Przeprowadzono badania symulacyjne procesu identyfikacji, a ich wyniki w formie tabeli dołączono do artykułu.
EN
The paper presents the concept of conducting by the control system a superior periodic identification in the on-line mode of objects controlled by direct action regulators working in autonomous loops controlled by this system. The purpose of this identification is in the case of detection of exceeding the specified quality standards, automated creation of the best, in the sense of the accepted criterion, the model of the object and then, based on this model, the tuning of the appropriate regulator or inclusion in the structure of the supervised control system. The Åström-Hågglund method was used to identify the models. The paper presents a brief description of the measurements carried out and the relationships used to calculate the required parameters of various models. Simulation tests of the identification process were carried out and their results in the form of a table were attached to the article.
PL
W pracy przedstawiono elementy numerycznych badań własnych zginanych płyt warstwowych zbrojonych włóknami ciągłymi. Zaprezentowano związki konstytutywne dla kompozytu w zakresie liniowo sprężystym i równanie różniczkowe płyty anizotropowej. Przedstawiono przyrostowe równanie równowagi MES uwzględniające wpływ nieliniowości geometrycznej na statyczne ugięcia pod wpływem obciążenia, kryteria niszczenia i sposób modelowania zniszczenia poprzez modyfikację macierzy sztywności.
EN
The paper presents the author's research on behaviour of the bending of laminated plates reinforced with unidirectional fibres. It shows the constitutive equations for fibre-composite in the linear-elastic range and the differential equation for an anisotropic plate. An incremental equation of equilibrium, which takes into account the influence of geometric nonlinearity of static deflection, is described in the last part of this article as well as failure criteria and the failure modes.
4
Content available remote Neuronowy regulator PDD²
100%
PL
W artykule przedstawiono koncepcję regulatora PDD² pracującego w układzie z obiektem cscylacyjnym. Właściwe dostrojenie regulatora do obiektu zapewnia sieć neuronowa. Wzorcowe zachowanie się układu regulacji wyznacza liniowy model odniesienia. Do adaptacji nastaw regulatora użyto trójwarstwowej sieci neuronowej, wykorzystującej algorytm propagacji wstecznej. Proces uczenia się sieci zapewnia poprawę jakości sterowania, co obrazują załączone wyniki badań symulacyjnych.
EN
This paper proposes a conception of adaptive controller using the neural networks. The NN weights mc adjusted to minimze the error of the controlled value. The validy of proposed algorithm has been confirmed by simulation study of a neural network PID controller. The simulation results shown that the introducing of back propagation neural networks leads to conformability of this control system.
PL
W artykule przedstawiona została koncepcja układu sterowania obiektami o dużych opóźnieniach względnych. W jego skład wchodzi układ regulacji bezpośredniej oraz blok funkcyjny odpowiedzialny za dostrojenie regulatorów. Układ regulacji zawiera ponadto predyktor Smitha. Funkcję kompensowania wpływu zakłóceń oddziałujących na obiekt spełnia układ regulacji z modelem wewnętrznym IMC o strukturze pozwalającej na odsprzężenie toru śledzenia wartości zadanej i tłumienia wpływu zakłóceń, a tym samym na niezależne kształtowanie odpowiedzi układu na te sygnały wejściowe. Dla potrzeb dostrojenia układu w zależności od własności obiektu jak i wymagań stawianych projektowanemu układowi regulacji, opracowana została metoda doboru nastaw regulatorów. Dla zobrazowania możliwości tego układu przeprowadzone zostały badania symulacyjne.
EN
The paper presents a concept of a control system of time-delayed processes. It is based on the use of a dead-time compensator. For better disturbance rejection capability the control system is extended to cascade structure. This role plays a controller with internal model that is designed as two dimensions of freedom (2 DOF) system. Thanks to them the controller can be tuned independently. This makes it possible to get better ability to compensate the influence of disturbances. With the introduction to the control system \a model of the plant, that can be identified on-line using the relay-method, the system adopts to the time-varying conditions. For estimation of second order plus dead time (SOPDT) model of both parts of the plant a new method of identification is developed. To set the parameters of the master controller a method of direct synthesis is used. This allowed to achieve all control performance requirements that are formulated in form of reference transfer function.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję adaptacji nastaw regulatora PID. Regulator nadrzędny nadzoruje proces identyfikacji dynamiki układu otwartego i w razie potrzeby przestraja nastawy regulatora PID. Identyfikacja dynamiki obiektu dokonywana jest za pomocą metody przekaźnikowej bez przerywania procesu sterowń oraz szumów pomiarowych.
EN
In this paper a method of adaptation of PID controller is proposed. The relay identification of plant dynamic is realised by supervisor and if it will be nessesery can be used to tuning of controller settings to improve the performance of control system. The simulation results in the presence of disturbances and measuring noise are added.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania w układzie z predyktorem Smitha regulatora o automatycznie dostrajanych nastawach. Regulator ten wykorzystuje do identyfikacji parametrów układu przekaźnik sterowany wywołujący w układzie zamkniętym drgania harmoniczne, a następnie wykorzystując utworzony model procesu dobiera również nastawy regulatora.
EN
In this paper an autotuning controller of control system with Smith predictor is presented. Plant model transfer function (FOPDT) and Pl controller settings are estimated using the parameters of ultimate cycle which is generated by relay - feedback test.
PL
W pracy przedstawiona została metoda zwiększenia dokładności wyznaczania parametrów cyklu granicznego metodą przekaźnikową. Dzięki zmniejszeniu nachylenia zbocza przekaźnika uzyskuje się lepsze wyniki linearyzacji harmonicznej, co pozwala na dokładniejsze wyznaczenie funkcji opisującej oraz wzmocnienia krytycznego. Pozwala to poprawić jakość modeli, które tym samym lepiej odzwierciedlają własności obiektów regulacji.
EN
The paper presents a simple and useful method that shows how to determine parameters of the ultimate cycle. The method allows to improve estimation of the parameters of the ultimate cycle by a dozen or so percent. It is achieved by reducing a slope of relay characteristic to ca. 1,15-1,45 of the ultimate gain. As a result the main harmonic is more dominant then the remaining harmonics of the Fourier series and allows the estimation of the parameters of the ultimate cycle to be improved as well. Thanks them the models of control processes that are created using the relay method can be more accurate what is particularly important in model-based control systems. The supervisory system for carrying out an identification experiment was developed using Matlab / Simulink software. The results of simulations show that better estimations of ultimate point are particularly important in models sensitive to their deviations, such as the SOPDT model.
PL
W pracy przedstawiono projekt układu regulacji poziomu wody w zespole zbiorników o swobodnym wypływie, który w swej strukturze wykorzystuje nieliniowe modele obiektu: neuronowy i model niskiego rzędu uwzględniający zależność stałych czasowych od wartości wielkości regulowanej. Tak przyjęta struktura pozwala realizować sterowanie w układzie otwartym z możliwością korekty wartości zadanej przy wystąpieniu zakłóceń na wejściu lub wyjściu obiektu.
EN
The paper presents the concept of a nonlinear control system, which is the liquid level control system of two tanks It is based on the use in controller structure a non-linear models of the plant: neural and low-order model takes into account the dependence of the time constants and steady state gain of the controlled variable. So adopted structure allows to perform the control in an open-loop system with the possibility of setpoint correction under the influence of disturbances on the input or output of the plant.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję układu sterowania obiektami o dużych stałych czasowych opóźnienia. W strukturze regulatora zawarty jest kompensator czasu opóźnienia oraz korektory odprzęgające tor śledzenia wartości zadanej od toru kompensacji wpływu zakłóceń. Jakość sterowania zależy od zgodności modelu matematycznego z procesem. Do wyznaczania parametrów modelu zastosowano metodę przekaźnikową. Proces dostrojenia regulatora przebiega automatycznie według przedstawionego algorytmu. Poprawność pracy układu sprawdzono na wybranym przykładzie przy pomocy symulacji komputerowej z wykorzystaniem pakietu Matlab.
EN
In this paper a 2 DOF controller with dead time compensator is considered. The advantage of presented control system is the fact that the responses to set point and disturbance can be designed separately. However to improve the control performance a good model of the process is required . To achieve this aim the relay method for the occasionally process identification was used. The controller tuning is realized on the basis of model parameters and desired settling time. An example simulated in Matlab is given to illustrate the effectivity of the proposed method.
11
Content available remote Diazafluorene in 1,3-dipolar cycloaddiction reactions: short review
63%
EN
This review is an attempt to systemise knowledge within the field of 1,3DC reactions of diazafluorene with different dipolarophiles. This paper is arranged according to the dipolarophile structure. We are hoping that this review can help organic chemists who deal with the preparation of five-membraned heterocycles.
PL
Niniejszy przegląd stanowi próbę usystematyzowania stanu wiedzy w obszarze reakcji 1,3DC diazafluorenu z różnymi dipolarofilami. Materiał został uporządkowany na podstawie budowy dipolarofila. Mamy nadzieje, iż przegląd będzie pomocny chemikom organikom zajmującym się preparatyką związków heterocyklicznych.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję układu sterowania obiektem nieliniowym, jakim jest system wentylacji klatki schodowej, stanowiącej drogę ewakuacji na wypadek pożaru budynku wielopiętrowego. Opiera się ona na zastosowaniu modelu nieliniowego oraz jego inwersji przy wykorzystaniu techniki sprzężenia zwrotnego. Dzięki wprowadzeniu do struktury regulatora modelu obiektu układ adoptuje się do zmiennych warunków pracy.
EN
The paper presents the concept of a nonlinear control system, which is the stairwell ventilation system, which is a means of escape in case of fire multi-storey building. It is based on the use of non-linear model and its inversion using feedback techniques. With the introduction the model to the structure of the controller system adapts to changing conditions.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą trzech najpopularniejszych rozproszonych systemów plików: Ceph, LizardFS, GlusterFS. Głównym kryterium oceny badanych systemów była ich wydajność, rozumiana jako liczba operacji zapisu i odczytu w jednostce czasu oraz maksymalny transfer danych. Analizę oparto na wynikach licznych eksperymentów przeprowadzonych w opracowanym w tym celu stanowisku badawczym. Część badawczą poprzedzono przeglądem technologii oraz najpopularniejszych istniejących systemów tego typu. W pracy przedstawiono wyniki eksperymentów, ich analizę oraz praktyczne wnioski.
EN
In this paper we present a comparative analysis of three most popular distributed file systems: Ceph, LizardFS nad GlusterFS. The main evaluation criterion was the efficiency of systems, meant as the number of read and write operation per second and maximum data transfer rate. The analysis is based on results of many experiments conducted in experimental testbed, prepared for this purpose. Experimental part of the paper is preceded with a survey of technology related to most important distributed file systems. The results of experiments have been presented and analyzed, also some practical conclusions have been formulated.
EN
The paper presents a work analysis of wooden beams reinforced with glued composite bands from the top and resin inclusions, taking into account the rheology of materials. The paper presents numerical model of the multimaterial beam work including rheological phenomena described by linear equations of viscoelasticity. For the construction of this model one used MES SIMULIA ABAQUS environment in which were prepared its own procedures containing rheological models. The calculation results were compared with the literature data. One has done an analysis of the advisability of the use of CFRP reinforcements bands in terms of rheological phenomena.
PL
W referacie zaprezentowano analizę pracy drewnianych belek wzmocnionych wklejonymi od góry taśmami kompozytowymi i inkluzjami żywicznymi z uwzględnieniem reologii materiałów. Przedstawiono model numeryczny pracy belki wielomateriałowej obejmujący zjawiska reologiczne opisane równaniami liniowej lepkosprężystości. Zaproponowano pięcioparametrowy model reologiczny opisujacy zachowanie drewna i kleju. Do budowy modelu numerycznego wykorzystano środowisko MES SIMULIA ABAQUS, w którym przygotowano własne procedury zawierające model reologiczny, napisane w języku FORTRAN. Wyniki obliczeń porównano z danymi literaturowymi. Dokonano analizy celowości stosowania wzmocnień taśmami CFRP w aspekcie zjawisk reologicznych. Stwierdzono bardzo korzystny wpływ tego typu wzmocnienia na wartości reologicznych przyrostów ugięć, które są o wiele mniejsze w przypadku belek wzmocnionych w porównaniu do belek litych.
PL
W pracy przedstawiono układ sterowania poziomem wody w układzie dwóch zbiorników o swobodnym wypływie. Do sterowania poziomem wody w dolnym zbiorniku, zastosowany został kaskadowy układ regulacji. Dla porównania uzyskanej jakości sterowania, dodatkowo przeprowadzone zostały badania w układzie z jedną pętlą sprzężenia zwrotnego z zastosowaniem regulatora PID oraz nieliniowego regulatora z modelem wewnętrznym (NIMC). W celu przetestowania opracowanego oprogramowania w środowisku MATLAB/Simulink przeprowadzone zostały wstępne badania układów sterowania a następnie wykonano próby w układzie rzeczywistym, gdzie przygotowywane algorytmy zostały zaimplementowane w mikrokontrolerze sygnałowym TMS320F28335.
EN
The paper presents a control system of the water level in the system of two tanks with free flow. In order to solve the problem of accurate control of the water level in the lower tank cascade control system was used. In order to evaluate the results of the cascade control, additional tests were carried out in internal model and one loop PID control system . Setting of controllers were determined using the direct synthesis method. Preliminary studies of control systems were conducted in MATLAB/Simulink environment to test prepared software. Final tests were performed in a real time system, where the designed control algorithms were programmed in the digital signal processor TMS320F28335. To compare the control performance of used cascade control system.
18
Content available Elastic analysis of thin fiber-reinforced plates
63%
EN
This paper is concerned with the bending problem of a fibre-composite plate in the elastic range. Within the classical Kirchhoff plate theory, two approaches are utilized. In the model due to Świtka, the fibre-composite plate is treated as a homogeneous medium with a number of embedded families of fibres, while in the second model the plate is considered as a system of orthotropic layers. The bending problem is formulated in classical and variational forms and solved by finite element method. We have developed our own computer code and numerically compared predictions of the two models and other models available in the program ABAQUS on test examples. Numerical results illustrating influence of the placement of fibres on the quantities of interest are also included.
PL
W niniejszej pracy rozważa się zagadnienie zginania włóknokompozytowych płyt w zakresie sprężystym. Dla porównania, współczynniki sztywności płyty na zginanie i skręcanie wyznacza się według modelu Świtki i modelu warstwowego. Do wyznaczenia rozwiązania różniczkowego równania anizotropowej płyty zastosowano metodę elementów skończonych. Rozwiązanie numeryczne wyznaczono za pomocą opracowanego własnego programu komputerowego i wykorzystując program ABAQUS celem dokonania porównania. Praca zawiera wyniki wielu analiz numerycznych, wskazujące na wpływ kierunku ułożenia włókień oraz zastosowanych elementów skończonych i gęstości siatki elementów na wielkości fizyczne.
EN
This paper deals with one of the most dangerous failure modes in layered structures, namely delamination. The strengthening layer is modelled by a solid-shell finite element. The mechanical modelling of delamination onset and propagation is based upon a cohesive zone model implemented into a cohesive element located between adhesive layer and a concrete structure. The long time behavior of epoxy adhesive layer is modelled with the five-parameter rheological model. The numerical simulations are accomplished within the commercial software package Abaqus by the implementation of a user-written finite element and user-written material.
PL
W artykule zaprezentowano jeden z najbardziej niebezpiecznych mechanizmów zniszczenia konstrukcji warstwowych czyli delaminację. Belkę żelbetową wzmocnioną doklejoną taśmą kompozytową rozpatrzono jako układ warstwowy z uwzględnieniem reologii środkowej warstwy czyli spoiny klejowej. Warstwę tę modelowano numerycznie powłokowymi elementami skończonymi. Teoretyczny model powstawania delaminacji i jej propagacji jest oparty o strefę kohezyjną zaimplementowaną w elemencie kohezyjnym umieszczonym pomiędzy warstwą kleju a belką żelbetową. Reologiczne własności kleju epoksydowego opisano przy pomocy modelu pięcioparametrowego. Symulacje numeryczne przygotowano wykorzystując komercyjne oprogramowanie metody elementów skończonych ABAQUS oraz samodzielnie napisany w języku FORTRAN element skończony i materiał reologiczny. Uzyskane wyniki wskazują na znaczący wpływ obciążeń długotrwałych i zjawisk reologicznych na pracę belki żelbetowej wzmocnionej doklejoną taśmą kompozytową.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.