Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 408

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Konkurencja rynkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
EN
For a few dozensof years we have observed growing and unpredictable changes ,both, of the environment and rules of the competitors' market game which have created hypercompetition. It is stimulated along with globalisation of sectors and advances in technology, which intensifies competition not only internationally but also in home countries. Profound changes of the environment force companies to constantly redefine their competitive positions and strategies. R.A.D'Aveni indicates the necessity to change competition in four basic areas: price-quality , time and know-how, strongholds and deep-pockets strategies. In the price-cost area companies are forced to run price wars which, eventually, lead to destruction and extinction of the parties of the conflict. In case of time-based strategy speed and originality of the first mover are the key to success. Stronghold strategies are based on setting up barriers to entry in particular sectors and geographical markets. Deep-pockets strategies are founded on developing co-opetitive relationships to outperform bigger and stronger rivals. In the hypercompetitive environment competitive advantages are temporary. The existing concepts related to the development of competitive advantages (e.g.E.M.Porter) are losing their relevance and there is a need to come up with new ideas and instruments. .R.A.D'Aveni puts forward a concept of new 7S taking into account specific aspects of the hypercompetitive environment as a response to a decreasingly relevant McKinsey 7S. New instruments include superior stakeholder satisfaction, strategic soothsaying, speed, surprise, shifting competition rules, signalling strategic intent, and simultaneous and sequential thrusts. Their task is to disrupt the current rules of the game, take over the initiative and implement new rules. Rivalry in the hypercompetitive environment coerces corporations to meet very strict organzational requirements. More and more frequently they decide to cooperate with their rivals by establishing co-opetitive relationships. The latest survey by the EIU shows that the overwhelming majority of companies find such relationships an inevitable necessity of the development in hypercompetitive environments. (original abstract)
XX
Unilever - największy producent lodów na świecie - z małych lokalnych produktów stworzył najbardziej znane lodowe marki. Historia firmy Unilever, jego produktów i skutecznych sposobów konkurencji to temat niniejszego artykułu.
XX
Artykuł omawia problematykę konkurencji i konkurencyjności w warunkach gospodarki rynkowej.
XX
Autor opisuje gry dwuosobowe, w których każdy z graczy wykonuje po jednym ruchu, po czym następuje podział wygranej. Następnie definiuje znaczenie tych gier, potrzebę oraz warunki do optymalizacji strategi w nieskończonych grach zwanych grami antagonistycznymi. W zakończeniu autor prezentuje zastosowanie omawianych gier w ekonomii a głównie konkurencyjności na rynku.
EN
The infinitive antagonistic are generalization of the matrix games. In this article the two - handed games are described in which every player makes one movement and then there is the division of the winning prize. The value of the game will be defined. The neccessary and sufficient conditions of the optimality of the strategy in the infinitive antagonistic game will be given. Finally the application of the infinitive antagonistic games in the economy, in the competition of the market will be presented. (short original abstract)
XX
Celem badań były uwarunkowania konkurencji w społecznej gospodarce rynkowej i w przedsiębiorstwach. Wykorzystano dwie metody badań: studia literaturowe oraz benchmarking porównawczy. Z dokonanej analizy wynika, że społeczna gospodarka rynkowa oparta o wolną konkurencję tworzy lepsze warunki rozwoju gospodarki niż neoliberalna, zapewniając równowagę celów prywatnych i społecznych oraz wyższą spójność z teorią zrównoważonego rozwoju. Naruszanie mechanizmu konkurencji rynkowej konkurencją administrowaną ogranicza efektywność alokacji pomocy publicznej, jej przejrzystość i sprawiedliwość społeczną. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the research is to assess determinants of competition in the social market economy and enterprises. Two research methods was applied: literature review and benchmarking. The results of conducted analysis indicate that the social market economy based on free competition creates better conditions of economy development than neo-liberalism, providing the balance between private and social aims and higher consistency with sustainable development theory. Interference of market mechanism with administrative competition reduces effectiveness of public support and its transparency and social justice. (original abstract)
XX
Program i audytorium to podstawowe instrumentarium konkurencji bezpośredniej na rynku telewizyjnym. Obecnie jest obserwowana fragmentacja popytu na ofertę programową stacji telewizyjnych, ciągły przepływ widzów pomiędzy różnymi audycjami, kanałami i mediami. W warunkach wzrastającej konkurencji nadawcy uważnie śledzą zmiany w stylu odbioru społecznego treści telewizyjnych, aby dotrzeć do jak najliczniejszej widowni, a równocześnie poszukują kreatywnych rozwiązań w zakresie tworzenia i upowszechniania treści. Dlatego m.in. oferują dostępność do programu na innych urządzeniach niż tradycyjny odbiornik telewizyjny. Współczesny widz coraz częściej korzysta z kilku urządzeń równocześnie, a odbiór jest przesunięty w czasie w stosunku do nadawania. W artykule przedstawiono ofertę programową i widownię głównych nadawców telewizyjnych na polskim rynku, zdefiniowano podstawowe obszary konkurencji i jej uwarunkowania. W analizie wykorzystano źródła wtórne, głównie dane stacji i wyniki badań telemetrycznych z lat 2013-2017. Zastosowano metodę analizy porównawczej, a jej wyniki przedstawiono w formie graficznej i opisowej(abstrakt oryginalny)
EN
The program and the auditorium are the basic instruments of direct competition on the television market. The fragmentation of demand for the programming offer of television stations and continuous flow of viewers between various programs, channels and media are observed. In the conditions of increasing competition, broadcasters carefully follow changes in the style of social reception of television content to reach the largest audience, and at the same time they seek creative solutions in the creation and dissemination of content. That is why they offer, among other things, access to the program on devices other than a traditional television set. The modern viewer more and more often uses several devices at the same time during the reception and it is the reception shifted in time to the broadcast. The article presents the programming offer and the audience of the main television broadcasters on the Polish market, as well as defines the basic areas of competition and its determinants. Secondary sources were used in the analysis, in particular station data and telemetric research results from 2013-2017. The comparative analysis method was used, and its results were presented in graphical and descriptive form(original abstract)
XX
Problematyka kulturowych uwarunkowań przedsiębiorczości staje się na tyle ważnym zagadnieniem, że znalazła się w również opracowaniach i rekomendacjach wydawanych przez Unię Europejską. Komitet Ekonomiczno-Społeczny w swych dyrektywach dotyczących rozwoju postaw przedsiębiorczych odniósł się właśnie do kwestii kulturowych . Podkreślono tam, że w rozwoju postaw przedsiębiorczych na arenie krajowej ważne są nie tylko oddziaływania edukacyjne, jak rozwijanie otwartości i kreatywności, ale także tworzenie społecznego klimatu za pomocą medialnych środków przekazu (telewizji, radia, gazet), który stymulowałby postawy przedsiębiorcze poszczególnych jednostek i kształtował nowe wzorce kulturowe.(fragment tekstu)
XX
Autorka przeprowadziła badania ankietowe na przełomie czerwca i lipca 1995 roku. Tematykę ankiety podzieliła na cztery grupy: obrazu środowiska konkurencyjnego, marketingu instytucjonalnego, działań przedsiębiorstwa i zidentyfikowania zmian w firmach. Na postawie wyników autorka stwierdziła iż nie wszyscy przedstawiciele komórek marketingowych zdają sobie sprawę, że mogą konkurować z przedsiębiorstwami z innej branży lub z przedsiębiorstwami zagranicznymi. Niekorzystnie wypadła także analiza strategii konkurowania, która nie posiada spójnej koncepcji działania. Zdaniem autorki przedsiębiorstwa polskie mają szansę osiągnąć światowy poziom w wielu dziedzinach i ponownie zdobyć rynek polski jeśli polityka makroekonomiczna będzie przynajmniej neutralna.
EN
The paper is based on the findings of survey research which was carried out by the author at the turn of June and July of 1995. The subject matter of the survey was divided into four parts: 1) the image of competition's environment, 2) institutional marketing, 3) the activity of an enterprise and 4) identifying changes in a firm. The findings indicate that not all representatives of marketing entities realise that they have possibility to compete with companies of other branch or with foreign enterprises. Moreover, the analysis of competition's strategy shows that there is not a coherent concept of the strategy's implementation. According to the author, Polish enterprises have a chance to reach the world level if macroeconomic policy would be at least neutral. (MN)
10
60%
XX
Polityka i planowanie rozwoju to jeden z kluczowych czynników wpływających na konkurencyjność regionu turystycznego. Odpowiada ona za zmiany przestrzeni zarówno w postaci zagospodarowania turystycznego, jak i tworzenia warunków dla działalności przedsiębiorstw turystycznych. Polityka i planowanie rozwoju jest szczególnie ważna na obszarach przyrodniczo cennych. Ma to związek ze wzrostem wyjazdów turystycznych i niskim poziomem przygotowania infrastruktury turystycznej tych obszarów do przyjęcia ruchu turystycznego. Obszary te cechuje też zazwyczaj niski poziom rozwoju gospodarczego, co w konsekwencji przedkłada się na niskie budżety gmin, niski poziom aktywności inwestycyjnej i niedostosowanie infrastruktury zagospodarowania turystycznego do potrzeb wzrastającego ruchu turystycznego. W konsekwencji wzrastających potrzeb wszystkich sfer społeczno-gospodarczych samorządy nie realizują długofalowej polityki rozwoju, a niwelują bieżące braki. Z kolei tego typu postępowanie w obszarze polityki i planowania turystycznego może prowadzić do obniżenia jakości przyrody. (fragment tekstu)
EN
Politics and planning development is one of the key factors influencing the competitiveness of a tourist region. It is responsible for changing the space both in the process of the tourist development and in creating conditions for the activity of tourist enterprises. Politics and planning development is particularly vital in the environmentally important regions. It is connected with the increase in the number of tourist visits to the area and with the low level of tourist infrastructure. As a result, wrong politics and planning might be harmful to the environment. In order to prevent damage to the environmental value of such regions, an attempt has been made to define negative and positive aspects of politics and planning development on the example of the metropolitan Bialystok city. Crouch and Ritchie's conceptual model of tourism destination competitiveness has been used to analyse the issue. The findings of this research will make it possible to correct the shortcomings of the politics and planning development and, consequently, to preserve the high quality of the environment and carry out the policy of competitiveness. (original abstract)
XX
Prowadzenie skutecznej sprzedaży produktów i usług na konkurencyjnym rynku wymaga podejmowania działań perswazyjnych z wykorzystaniem fachowego słownictwa. Z upływem czasu, wraz ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu biznesowym, następują zmiany znaczeniowe, które mogą prowadzić zarówno do pejoratywizacji (degradacji znaczeniowej), jak i do amelioracji (konotacji pozytywnej) tego słownictwa. Artykuł koncentruje się na zjawisku pejoratywizacji języka fachowego w sferze usług (w szczególności obrotu nieruchomościami) oraz siły jego oddziaływania, jak również obejmuje przedsięwzięcia z zakresu wymiany słownictwa fachowego nabywającego skojarzeń o zabarwieniu negatywnym na nowe słownictwo kojarzone wyłączenie pozytywnie. Pejoratywizacja słownictwa fachowego (transakcyjnego) oddziałuje negatywnie na decyzje zakupowe potencjalnych klientów, a tym samym negatywnie rzutuje na wyniki sprzedaży. Funkcjonująca od kilkunastu lat z sukcesem na bardzo trudnym amerykańskim rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ANR Company dostrzega ten problem i podejmuje stosowne działania zapobiegawcze, polegające na przeprogramowywaniu zachowań werbalnych swoich przedstawicieli handlowych. Przedsięwzięcia przeprogramowujące ukierunkowane są na zamianę wykorzystywanego w przeszłości negatywnie kojarzonego słownictwa transakcyjnego na całkowicie nowe słownictwo o zdecydowanie pozytywnych konotacjach biznesowych. Przedmiotowe zagadnienia zostały objęte badaniami, których rezultaty przedstawione zostały w artykule.(abstrakt autora)
EN
Selling is challenging and requires professional salespeople who perfectly understand not only their products or services but also the way they add specific value for customers. Unprofessional salespersons create a very negative image in the minds of consumers. "This image was created by people who called themselves salespeople and treated their customers poorly, even dishonestly",1 instead of just delivering to them the highest-quality services. The real development of affirmative reactions demands a completely new approach to the sales procedure including professional language. Thus, certain arrangements of words and phrases should be permanently examined and, if needed, instantly eliminated from professional vocabulary since they literally terrify potential buyers and prevent them from taking the buying decision. These expressions ought to be replaced with more suitable and totally customer oriented words or phrases.(fragment of text)
XX
Celem niniejszego opracowania jest teoretyczne wyjaśnienie problemu luki zasobowej, występującego w procesie tworzenia innowacji produktowych przez przedsiębiorstwa. W opracowaniu przedstawiono ekonomiczne oraz psychologiczne przyczyny problemu. Analizę ekonomiczną ujęto w ramy formalnego modelu teorii gier. W pracy przedstawiono także negatywne konsekwencje luki zasobowej, które mogą być szczególnie istotne dla menedżerów projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The author examines the process of innovation creation in business entities. Special emphasis is put on the early-stage technology development that allows to gradually transform invention into innovation. In the further part of the article, three kinds of uncertainty concerning the corporate innovation processes are discussed. Then the author identifies, in his opinion, the key threat in R&D projects, i.e. the resource gap. The causes of resource gap are then thoroughly discussed and explained using both the appropriate psychological theory and the game-theoretic approach. Finally, the potential managerial and economic consequences of the resource gap are shown. (original abstract)
XX
Strategie rynkowe przedsiębiorstw powinny być dostosowane do zmieniających się struktur rynkowych. Na rynku właściwym opisanym jako rynek sporny pozycja monopolistyczna nie musi być tożsama z niezależnością działania przedsiębiorstwa. W oligopolistycznym środowisku rynkowym źródłami informacji, poza obserwacją działań innych sprzedawców, są zdolności produkcyjne sprzedawców lub cechy charakterystyczne rynku. Polityka cen bazująca na kosztach powinna uwzględniać istnienie rynków dwustronnych. Ewolucja struktur rynkowych wraz z biznesowymi przesłankami są w coraz większym stopniu uwzględniane przez Komisję Europejską oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w stosowaniu prawa konkurencji. (abstrakt oryginalny)
EN
Market strategies of enterprises should be compatible with the changing market structures. On the relevant market that is described as contestable market, monopolistic position is not necessary equal to freedom of enterprises' activities. In the oligopolistic environment, sources of strategic information are, except for observing other sellers, other features as production potential of the sellers or market characteristics. Price policy based on costs should include existence of two- sided markets. The evolution of market structures, together with its business circumstances are increasingly being taken under consideration by the European Commission and the Polish Office for Competition and Consumers Protection in enforcement of competition law.(original abstract)
14
Content available remote Strategia przodownictwa kosztowego w walce z konkurencją
60%
XX
Celem niniejszej pracy jest prezentacja strategii przodownictwa kosztowego jak również walka przedsiębiorstw z konkurencją. Praca ta została napisana na podstawie studiów literaturowych, które obejmują pozycje książkowe, artykuły autorów polskich jak i zagranicznych, jak również źródła internetowe oraz na podstawie obserwacji dotyczących treści charakteryzowanego przedsiębiorstwa. Przedstawionemu celowi pracy podporządkowana jest jej struktura, na którą składa się wprowadzenie w tematykę konkurencyjności. Rozdział ten dotyczy działania w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym konkurentów. Można w rozdziale tym znaleźć informacje dotyczące konkurencyjności, czyli podstawowe pojęcia konkurencyjności, rodzaje konkurencji. Oprócz tego w rozdziale tym opisane jest jak przedsiębiorstwo może uzyskać przewagę nad konkurentami oraz jakie strategie może wykorzystać, aby zdobyć przewagą konkurencyjną. Natomiast następnie opisane jest tworzenia przewagi konkurencyjnej na podstawie przodownictwa kosztowego. Czynnikami za pomocą, których przedsiębiorstwo może uzyskać przewagę konkurencyjna jest cena oraz koszty. W rozdziale tym ukazane są możliwości obniżki kosztów w przedsiębiorstwie. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
Strategies called cost strategies lead all the company 's action on one purpose, which is minimalization of the full cost. Cost strategies are based on the foundation that the best competitive position get those firms which have the lowest costs. Beside distinguish strategy and concentration strategy, there is leading cost strategy, which is one of basic three competition strategies developed in the end of the 70 's of XX century by M. E. Porter. Positions of the competitors and the company on the market are appointed by the product price. The company, which offer in this vange is the most attractive for the customer, will get the competitive superiority. In order to achieve and maintain the permanent competitive superiority in respect of the price, the company must occupy advantageous position in the sphere of cost. (original abstract)
XX
Dumping stanowi jedną z form dyskryminacji cenowej, której celem jest maksymalizacja zysku przedsiębiorcy w wyniku dywersyfikacji cen produktów oferowanym różnym segmentom nabywców. Producent posiadający pozycję dominującą, ustala odmienne poziomy cen na rynkach, w zależności od stopnia elastyczności cenowej popytu na dane dobro. (fragment tekstu)
EN
For many companies dumping is a permanent feature of their export strategies. It is t part of a pricing strategy that is driven by market structures, business cycles or the characteristics of the products that are produced. Most forms of dumping have a clear strategic dimension. Of these deliberate strategies, only one is potentially detrimental to the welfare of lie country importing the dumped product: predation. However, in practice it is underselling that importing-competing firms consider unfair, which reflects their inability or unwillingness to met the price set by a foreign competitor. Why do companies dump if they can be accused of unfair practices? Which practices should be subject to self-restraint if an export company is to maximaze the risk of anti-dumping accusations in export markets? This article presents a brief summary of the basic issues involved and relates them to companies' concerns in export operations. (original abstract)
EN
This study aims to investigate the effects of the formal sector's perception of market competition and tax fairness on tax compliance. The data has been borrowed from the World Bank's Survey for the years of 2006-2018 on 49,788 managers of the formal private firms in 140 countries and is analyzed by using the ordered logistic regression. Our results show that the formal sector's perception of market competition and tax fairness affect tax compliance. This study also finds that the interaction between the formal sector's perception of market competition and tax fairness significantly affects compliance. Firms will exhibit greater tax compliance if they consider the competition with the informal sector less intense and tax systems fair. Overall, the results imply that governments need to create conducive market competition and to create and implement fair tax systems. (original abstract)
XX
Zaostrzająca się konkurencja na rynku, której skutkiem jest m.in. spadek w 2004 r. liczby sklepów o 4,2% w porównaniu ze stanem w 2003 r. zmusza przedsiębiorstwa detaliczne do poszukiwania skutecznych sposobów utrzymania się na rynku oraz rozwoju. Jednym z nich jest integracja, którą uznaje się jako użyteczną szczególnie dla najmniejszych firm, w tym detalicznych. Artykuł dotyczy integracji rodzimych firma handlowych, a także czynników wpływających na zakres i tempo procesów integracji, zmieniających kanały dystrybucji i mających istotne znaczenie dla poprawy konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw handlowych.
18
Content available remote Visual merchandising na przykładzie sieci sklepów Mohito
60%
XX
Visual merchandising jest intensywnie rozwijającą się dziedziną, szczególnie w ostatnich latach, kiedy zauważalna jest niezwykle silna konkurencja rynkowa. W dobie internetu, kiedy konsumenci mogą dokonywać zakupów jednym kliknięciem palca, tradycyjni sprzedawcy muszą mocno się starać, aby przyciągnąć uwagę potencjalnego klienta. Nietypowe okno wystawowe, czy aranżacja wnętrza powinna wyróżniać się spośród innych, oferowanych przez konkurencję, dlatego do tematyki merchandisingu wizualnego przykłada się wielką wagę i stanowi on ważny aspekt przewagi konkurencyjnej. Celem pracy jest ocena wpływu, jaki wywiera marketing wizualny na zachowania klientów w salonach sieci Mohito. Dokonano analizy wpływu zmian w zasadach visual merchandisingu oraz zmian aranżacji salonu sprzedaży na decyzje zakupowe klientów. Autorki postawiły hipotezę mówiącą, że zmiany w zasadach visual merchandisingu pozytywnie wpływają na zainteresowanie klientów produktem. Zastosowaną techniką badawczą w niniejszej pracy było badanie ankietowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Visual merchandising is intensively developing field, especially in recent years when observe a very strong market competition. In the Internet age, when consumers can make purchases with one click finger, traditional sellers have to try hard to attract the attention of a potential customer. Unusual shop window or interior design should stand out from others, offered by the competition, which is why the theme of visual merchandising attaches a great importance and it constitutes an important aspect of competitive advantage. The aim of the study is to assess the impact of marketing on the visual behavior of clients in salons network Mohito. The analysis of the impact of changes in the rules of visual merchandising and change the arrangement of the showroom on the purchasing decisions of customers. The authors posed the hypothesis that changes in the visual merchandising positive effect on customer interest product. Research technique used in this study was to survey. (original abstract)
XX
Rynek komunikacji elektronicznej należy do najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki i uważany jest za podstawę budowy nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. W Polsce, pomimo szybkiego rozwoju, dostępność nowoczesnych technologii teleinformatycznych wciąż jest niższa a ceny znacznie wyższe, niż w większości krajów europejskich. Ten stan rzeczy w dużej mierze wynika z silnej pozycji dominujących operatorów, którzy kontrolują poszczególne segmenty rynku, uniemożliwiając innym podmiotom wejście na rynek i skutecznie blokują działania, które mogą poważnie obniżyć koszty korzystania z usług i zwiększyć ich dostępność dla przeciętnego Polaka. (fragment tekstu)
XX
W artykule przedstawiono problemy związane z zastosowaniem różnych ścieżek przejścia od monopolu naturalnego do rynku niedoskonale konkurencyjnego z rezydualnym (sieciowym) monopolem naturalnym. Wśród rozważanych ścieżek przejścia brane są pod uwagę: liberalizacja i deregulacja rynku, regulacja prokonkurencyjna oraz restrukturyzacja firmy zasiedziałej, polegająca na oddzieleniu operatora sieci przesyłowej od spółek świadczących usługi na rynku detalicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The economic literature presents a number of models that explain the regulation of natural monopoly. This paper focuses on analyzing problems that appear in the transitions from monopoly to market of imperfect competition with residual natural monopoly. (original abstract)
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.