Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agricultural transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeprowadzone badania i analiza uzyskanych wyników pozwoliły na oszacowanie kosztów eksploatacji obecnie najczęściej wykorzystywanych zestawów transportowych na terenie Małopolski. W przypadku zestawów ciągnikowych najniższe koszty eksploatacji stwierdzono dla zestawu ciągnik z dwoma przyczepami. W grupie zestawów samochodowych najniższymi kosztami charakteryzują się przewozy wykonywane samochodem ciężarowym. Przedstawiona analiza może ułatwić rolnikom decyzję odnośnie doboru i eksploatacji środków transportowych do przewozów różnych grup ładunków.
EN
Conducted investigations and analysis of their results enabled to assess the operation costs for transport sets most often used in agriculture of Małopolska region. In the case of tractor hauled sets the lowest operation costs were found at a set consisted of the tractor with two trailers. In group of automotive vehicles the lowest operation costs characterized the transportation realized by means of the trucks. Presented analysis may be instrumental for the farmers in making decision on the selection and operation of various transport means to handling different groups of the loads.
2
Content available remote Jednostki ładunkowe w transporcie rolniczym
75%
PL
Funkcje jednostek ładunkowych w rolnictwie oraz zakres ich stosowania. Charakterystyka technologii z zastosowaniem jednostek ładunkowych. Ocena przyszłego rozwoju technologii opartych na jednostkach ładunkowych. Czynniki, które wpłyną na przyspieszenie rozwoju zunifikowanych technologii transportu niektórych ładunków rolnictwa.
3
Content available Rolnicze przyczepy objętościowe
75%
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę przyczep objętościowych. Szczególną uwagę zwrócono na ich budowę i możliwości wykorzystania w gospodarstwach rolnych.
EN
The article presents the general characteristics of volume trailers. Special attention has been paid to possibility of using these trailers and the construction of the fundamental working units of the trailer volume.
PL
Transport rolniczy jest jednym z podstawowych i kosztownych elementów produkcji rolniczej. Jedną z dróg obniżenia tych kosztów jest poprawa parametrów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń oraz poszukiwanie wielozadaniowych maszyn transportowych. W artykule przedstawiono charakterystykę przyczep sprzęgających, omówiono ich budowę oraz możliwość wykorzystania w gospodarstwach rolnych. Szczególną uwagę zwrócono na nowe rozwiązania stosowane w przyczepach sprzęgających oferowane przez światowej renomy producentów.
EN
Agricultural Transport is one of the basic and expensive components of agricultural production. One of the ways to implement to reduce these costs is to improve the operating parameters of machinery and equipment as well searching of multi-purpose transport machinery. The article presents the characteristics of coupling trailers, discusses their construction and the possibility of use on farms. Particular attention was paid new solutions used in the trailer coupling offered by the world renowned manufacturers.
PL
Przeprowadzone badania i analiza uzyskanych wyników pozwoliły na ocenę proponowanych wariantów przewozów dla modelowego gospodarstwa o powierzchni 25 ha, w kontekście ponoszonych kosztów i nakładów robocizny na transport. Analiza zaproponowanych wariantów może stać się pomocna przy planowaniu przewozów w gospodarstwie rolniczym w odniesieniu do poszczególnych grup ładunków lub ułatwić decyzję zakupu nowych środków transportowych.
EN
The investigations conducted and analysis of obtained results enabled to assess proposed transport variants for a model farm of 25 ha acreage with respect to the costs and lab our inputs born on transport. Analysis of proposed variants may be instrumental in planning transport on the farm in relation to particular groups of loads; it should also facilitate decision making on the purchase of new transport means.
PL
W artykule przedstawiono analizę wypadków, które miały miejsce podczas czynności związanych z transportem rolniczym w gospodarstwach indywidualnych województwa zachodniopomorskiego w latach 2008-2015. Dane opracowano na podstawie informacji udostępnionych przez Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie. Stwierdzono, że do największej ilości zdarzeń dochodzi podczas transportu z udziałem przyczep i ciągników rolniczych oraz podczas wykonywania ręcznych prac transportowych. Największy odsetek zdarzeń miał miejsce na polach i łąkach, w obejściu gospodarstw i podczas poruszania się po drogach publicznych. Rolnicy wskutek wypadku najczęściej doznają urazów kończyn górnych i dolnych, a także wielonarządowych.
EN
In the article is presented an analysis of accidents that occurred during the activities related to transport in agricultural farms in West Pomeranian Province in 2008-2015. Data were elaborated on the basis of information provided by the Department of Regional Agricultural Social Insurance Fund in Koszalin. It was found that the largest number of events occurred during transport involving trailers and tractors as well as during manual handling. The highest percentage of events took place on the fields and meadows, farms farmyard and during moving on public roads. Farmers suffered as a result of the accident of the upper and lower limbs, as well as multiple organs of their bodies.
7
Content available remote Metody rozwiązywania problemów transportu rolniczego
63%
PL
Złożone problemy praktyczne związane z organizacją pracy środków trans¬portowych (niemożliwe do optymalnego rozwiązania przez dyspozytora w przypadku rozbudowanej sieci transportowej) wymagają wyboru właściwej metody optymalizacji oraz zastosowania odpowiednich technik obliczeniowych. Wybór metody organizacji transportu w rolnictwie zależy od rodzaju problemu jaki należy rozwiązać. Przedstawiono metody matematyczne umożliwiające sprecyzowanie i rozwiązywanie zadań przewozowych w rolnictwie. Rozpatrywano zagadnienia: załadunku, lokalizacyjno-transportowe, komiwojażera, rozmieszczenia oraz operatywnego planowania pracy środków transportowych. Wskazano, jakie problemy transportowe można rozwiązać przy wykorzystaniu poszczególnych metod matematycznych. Przedstawione propozycje mogą ułatwić podjęcie decyzji o sposobie rozwiązania konkretnych zadań przewozowych.
EN
Complicated practical problems dealing with the work organization of transport means - impossible to solve in optimum way by a dispatcher in the case of extended transport network - need making the choise of proper optimization method and application of adequate computation techniques. Choice of the method to organize agricultural transport depends on the character of problem to be selved. Paper presented the mathematical method that make possible to precize and to perform the transportation tasks in agriculture. The questions of loading, localization and transportation, commercial travellers, distribution and operative planning of transport means’ use, were considered. The problems possible to be solved by using particular mathematical methods, were identified. Given proposals should make easier decision making concerning optimum of particular transport tasks.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.