Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 447

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwalifikacje zawodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
PL
Zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Wiedza i umiejętności, które pracownik nabywa w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych mogą być związane z rodzajem wykonywanej pracy lub zajmowanego stanowiska jak również dotyczyć szeroko rozumianej wiedzy ogólnej. Wszystkie prawa i obowiązki z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych strony stosunku pracy powinny określić w umowie szkoleniowej.
EN
According to the new legal regulations the professional development is understood as the acquisition or development of knowledge and skills of the employee, with the employer’s initiative or with his consent. The knowledge and skills that an employee acquires from the professional development may be related to the type of the performed work or held position as well as the widely understood general knowledge. All the rights and obligations arising from the professional development should be specified in the training contract by the parties of the employment contract.
PL
Wraz z rozwojem gospodarczym świata coaching staje się coraz bardziej popularną metodą wspomagania pracowników. Pozwala on w sposób najszybszy i najbardziej precyzyjny podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników. W artykule przedstawiono coaching jako jeden z nowoczesnychsposobów poprawy samorealizacji, a także próbę zbadania jego efektywności.
EN
With the expansion of the world’s economy, coaching is becoming an increasingly popular method of aiding employees. It enables them quickly and efficiently to increase their qualifications. This article shows coaching as an up-to-date way of improving one’s selfefficiency. It also tries to assess its effectiveness.
5
Content available remote Krajowe Ramy Kwalifikacji – dydaktyczna moda czy niezbędna konieczność?
80%
PL
W obecnym systemie formalno-prawnym instytucja prowadząca kształcenie określa kwalifikacje absolwentów poprzez poświadczenie listy zajęć dydaktycznych, w jakich uczestniczył uczeń lub student i jakie zdał egzaminy. Zatem w systemie takim określenie kwalifikacji absolwenta sprowadza się do wydania kawałka papieru (dyplomu) z odpowiednimi pieczęciami i podpisami, na którym podano tytuł zawodowy lub stopień naukowy absolwenta. Następnie absolwenci rozpoczynają poszukiwanie pracy i przekonują (posiadanym dyplomem) potencjalnych pracodawców o swoich konkretnych kwalifikacjach (a więc o swojej wiedzy i nabytych umiejętnościach). Ale przecież oczywiste jest, że absolwent, który ukończył szkołę lub uczelnię w miejscowości A, może mieć inne kwalifikacje (a więc inną wiedzę i inne umiejętności) niż absolwent, który ukończył taką samą szkołę lub uczelnię w miejscowości B. Zatem jak skutecznie (i sprawiedliwie) porównać kwalifikacje tych absolwentów? W kontekście takich dyskusji istotnego znaczenia nabiera zrozumienie pojęcia kwalifikacji. Jerzy Unolt w książce „Ekonomiczne problemy rynku pracy” (Wydawnictwo Śląsk, 1999) definiuje kwalifikacje zawodowe jako „zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych (w wybranej specjalności). Wynikają z określonych dokumentów (świadectw, dyplomów, zaświadczeń) i stwarzają domniemanie, że legitymujący się nimi człowiek ma odpowiednie kompetencje”. Innymi słowy kwalifikacje to zestaw efektów uczenia się (kompetencji), który po ich ocenieniu i porównaniu z wymaganiami (dla danej kwalifikacji) został formalnie potwierdzony przez uprawnioną do tego instytucję [7].
6
Content available remote Sylwetka inżyniera mechanika XXI wieku
80%
PL
W artykule przedstawiono i scharakteryzowano podstawowe cechy, jakie musi posiadać nowoczesny inżynier. Dokładniej omówiono główne czynniki, na jakich oparte winno być kształcenie inżynierów dla potrzeb XXI wieku. Na zakończenie podano zalecenia dla prowadzących studia podyplomowe.
EN
In the article, the main characteristics of the contemporary engineer has been presented and discussed. In particular had been presented the main factors of the engineers' education in the 21st century. Resuming the problem, the author had pointed out the recommendations for the post-graduated studies.
7
Content available COACHING NARZĘDZIEM ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW
80%
PL
Żyjemy w czasach, w których liczy się fachowość i profesjonalizm dlatego racje społeczne i osobiste przemawiają aby starać się rozwijać wysokie kwalifikacje zawodowe oraz zabiegać o szansę rozwoju dla siebie i organizacji. Niniejszy artykuł przybliża idee rozwoju pracownika nowoczesną metodą, jaką jest coaching. Można wyodrębnić w nim dwie części. Pierwsza z nich poświęcona jest rozwojowi w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi, w drugiej omówiony został coaching, jako nowoczesna forma wspierania rozwoju pracownika w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym.
EN
We are living in the time where competence and professionalism matter, that is why social reasons say that people should try to develop strong professional qualifications and strive for a development change for ourselves and organization. This article introduces the idea of the modern method of employee development, which is coaching. It can be divided into two parts. The first one is dedicated to the development in the context of human resource management and the second one discusses the coaching, as a modern method of employee development in theory and practice.
9
80%
EN
In the article the developed professional competence of bachelors and masters ecology in Ukraine, the concept of professional environmental education.
PL
W artykule pokazano rozwój kompetencji zawodowych absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu ekologii na Ukrainie, przedstawiono koncepcję zawodowej edukacji ekologicznej.
PL
Artykuł poświęcony jest Wojskowym Nauczycielom Akademickim, którzy spełniają główną rolę w systemie kształcenia wyższej szkoły wojskowej. Od ich kwalifikacji i kompetencji, motywacji do wykonywania zawodu oraz cech osobowych zależą w zasadniczej mierze wyniki kształcenia i wychowania słuchaczy. O poziomie ich wiedzy decydują nie tylko treści z zakresu uprawianej dyscypliny naukowej i umiejętności jej praktycznego stosowania, ale także odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.
EN
The article presents the essence of the concept of standardization of professional vocational qualifications. This concept is increasingly important in relations to removal of restrictions on the labor market in European Union and increased migrations of people from Central and Eastern Europe. The uncertain economic situation both in Europe and in the world will need more and more flexibility and increasing interest in recruiting of seasonal and temporary workers. In the article was also presented the assumptions of the project TEC TONIQ as an example of the development of new tools for assessment formal and non-formal qualifications for seasonal and temporary workers.
EN
The inability to find employment is a huge problem faced today by many young people with a university diploma. This difficult situation of the university graduates entering labor market is caused by a variety of factors, including, among others, the mismatch between their training to the needs of the labor market in the region or the lack of competence required by local employers. The primary objective of this study was to identify the fate of the graduates of the Faculty of Economics of University of Warmia and Mazury in Olsztyn. The research provided information about the respondents' activity after graduation, their work expectations and the respondents' subjective assessment of these expectations fulfillment with their current employer. Respondents also assessed the suitability of qualifications acquired during their faculty studies to obtain employment. Moreover, the study highlights the importance of the extracurricular activities undertaken during the period of study in creating value of the graduates in the labor market and their impact on implementing professional goals.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.