Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 170

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Supervision
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Problematyka i modele nadzoru korporacyjnego
100%
XX
Artykuł dotyczy szeroko pojętej tematyki nadzoru korporacyjnego. Przedstawiono różnice oraz tendencje zmian systemów nadzorczych, występujące w poszczególnych krajach. Zaprezentowana została rola mechanizmów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz zalety i dysfunkcje obecnie stosowanych rozwiązań. Poruszono także kwestie nadzoru korporacyjnego w skali globalnej. (abstrakt autora)
EN
This article takes a wider view of corporate governance presenting differences and trends in regulatory legislation of various countries, the role of internal control mechanisms and external policies, as well as advantages and disadvantages of current solutions. Corporate governance on a global scale is discussed. (author's abstract)
XX
Arbitraż regulacyjny na rynku ubezpieczeniowym może się rozwijać jako następstwo fundamentalnych uwarunkowań stanowienia prawa w UE (specyfika dyrektyw, prawo zwyczajowe i prawo cywilne), może być powiązany z istniejącymi wspólnotowymi regulacjami specjalnie dedykowanymi dla rynku ubezpieczeniowego (tworzenie produktów ubezpieczeniowych, nadzór nad zakładami ubezpieczeń) oraz może być efektem przepisów, które dopiero zaczną obowiązywać (Solvency II). Arbitrażu regulacyjnego na rynku ubezpieczeniowym (i finansowym) nie da się wykluczyć, ponieważ zawsze tam, gdzie będą różnice w restrykcyjności prawnej, będą się pojawiać arbitrażyści, którzy owe różnice będą chcieli wykorzystywać, jednak można go minimalizować drogą skutecznej współpracy między unijnymi i narodowymi regulatorami oraz między krajowymi i sektorowymi organami nadzoru.(abstrakt oryginalny)
EN
Regulatory arbitrage at the insurance market can develop as the consequence of fundamental law-making determinants in the EU (the specific nature of directives, common law and civil law), or can be related to the existing community regulations dedicated, in particular, to the insurance market (creating insurance products, supervision over insurance institutions), and can also result from regulations to take effect in the future (Solvency II). Regulatory arbitrage at the insurance (and financial) market cannot be ruled out, since wherever differences in legal restrictions occur there appear arbitrageurs who attempt to take advantage of these differences which, however, can be minimized by means of effective cooperation between the EU and national regulatory bodies, as well as the national and sectorial supervisory authorities.(original abstract)
XX
W opracowaniu zdefiniowane i scharakteryzowane zostało zjawisko arbitrażu nadzorczego na rynku finansowym. Omówione zostały podstawowe zależności między arbitrażem regulacyjnym i nadzorczym na podstawie kryteriów wyróżniających (interes w wykorzystaniu różnic pomiędzy rynkami, motyw zaistnienia, moment pojawienia się zjawiska, "twarde" lub "miękkie" podejście do procesu nadzorczego). Zakres uprawnień, kompetencji i intensywności działania organów nadzoru determinuje skalę zjawiska, a wykorzystywanie różnic w poziomach restrykcyjności nadzorczej jest z jednej strony zjawiskiem naturalnym i na swój sposób zrozumiałym, ale może mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych, co również zostało zasygnalizowane.(abstrakt oryginalny)
EN
The study identifies and characterizes the phenomenon of supervisory arbitrage at the financial services market. Basic relations between regulatory and supervisory arbitrage were discussed based on the distinguishing criteria (advantages in using differences between markets, origins motive, the motive of "hard" or "soft" approach to the supervision process occurrence). The scope of supervision authority operations entitlement, competencies and intensity determines this phenomenon scale and taking advantage of differences in supervisory restrictiveness level is, on the one hand, perceived as a natural phenomenon and, to a certain extent, understandable, however, on the other it may exert a negative impact on financial markets functioning, which has also been mentioned.(original abstract)
XX
W artykule poddano analizie wpływ decyzji, podjętej przez zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego 15 czerwca 2007 r., w której na nowo zdefiniowano zakres nadzoru i jego formy. Decyzja z 2007 r. rozszerzyła zakres działań funduszu, jednak pełne jej wdrożenie okazało się trudne, ponieważ w praktyce nie wyposażono MFW w narzędzia ani też kodeks postępowania, który pozwoliłby zrealizować mandat funduszu dotyczący wspierania stabilności kursów w skali międzynarodowej. Sprawiło to, że MFW pozostał forum wielostronnego monologu, systematycznie tracąc kontrolę nad polityką kursową krajów członkowskich. Niska skuteczność IMF nadzoru nad polityką kursów walutowych podważa stabilność międzynarodowego systemu walutowego, zwłaszcza że w następstwie obecnego światowego kryzysu finansowego rządy poszczególnych państw zaczęły ingerować w funkcjonowanie rynku walutowego. W artykule zidentyfikowano sposoby, dzięki którym fundusz może zwiększyć skuteczność nadzoru.(abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to analyze the impact of the 2007 Decision on Bilateral Surveillance, adopted by the Executive Board of the International Monetary Fund on June 15th 2007, which defined the scope of surveillance and its modalities anew, thus reviewing the 1977 Decision on Exchange Rate Policy Surveillance and bringing together links between exchange rate policies and domestic policies. The 2007 Decision broadened the area of the Fund's surveillance activities, however, a full implementation of this decision was found difficult due to a serious setback, as the 2007 Decision in practice gave the IMF neither the tools nor a code of conduct which would allow fulfilling the Fund's mandate to promote the stability of exchange rate arrangements. Thus, the International Monetary Fund still remains the 'forum of multilateral monologue', systematically losing control over the exchange rate policies of its members. The low effectiveness of the IMF surveillance over exchange rate policies undermines the international monetary system because of government interference in the foreign exchange market in the aftermath of the current global financial crisis. Taking this into consideration, this paper indicates ways in which the Fund might increase surveillance effectiveness. The main idea is that, in the short-term, the IMF should be more sharply focused on multilateral surveillance. However, in the long-term the amendment of the Articles of Agreement is necessary, as only precisely defining member countries' obligations concerning exchange rate policy, as well as matters concerning this very policy which fall within and exceed the competence of the IMF may enable the Fund to prevent 'currency wars' among competing countries and the destabilization of exchange arrangements worldwide.(original abstract)
XX
Skuteczny nadzór nad wyrobami medycznymi jest podstawą prawidłowego funkcjonowania wewnętrznego rynku UE. Jego elementem jest europejski system zgłaszania i oceny wypadków, które powstały w związku z używaniem urządzeń medycznych oraz Działania Korygujące w dziedzinie Bezpieczeństwa (Field Safety Corrective Action), (FSCA), które są podejmowane w następstwie zgłoszonych incydentów. (fragment tekstu)
6
Content available remote Rola instytucji rynku produktów jako mechanizmu nadzoru korporacyjnego
100%
XX
Niniejszy artykuł porusza kwestie związane z nadzorem korporacyjnym. Na gruncie Nowej Ekonomii Instytucjonalnej szczególną rolę pełnią w jego sprawowaniu instytucje, których zasadniczą funkcją jest zmniejszanie niepewności poprzez określenie norm rządzących zachowaniami różnych podmiotów, w tym przedsiębiorstw, oraz definiowanie granic tego, co jest zgodne z prawem. W ramach rynkowego mechanizmu corporate governance jednym z zasadniczych obszarów jest rynek produktów i działająca w jego ramach instytucja - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper concerns related to corporate governance. On the basis of the New Institutional Economics special role in the exercise of institutions whose essential function is to reduce uncertainty by identifying the standards that govern the behavior of the various stakeholders, including businesses, and defining the boundaries of what is lawful. As part of the corporate governance mechanism of the market one of the key areas is the products market and the institution - Office of Competition and Consumer Protection.(original abstract)
|
2015
|
nr nr 3, CD 1
3496-3503
XX
Artykuł przedstawia krótką historię czterokołowców za granicą i w Polsce. Ponadto zawiera opis problemów dotyczących rejestracji i dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych w Polsce. Podsumowanie nowej klasyfikacji i definicji pojazdów kategorii L6e i L7e opublikowanej w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 168/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a brief history of quadricycles in Poland and abroad. Identification and description of problems related to registration and entry into service in Poland. A summary of the new classification and definition of L6e and L7e vehicles published in Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles. (original abstract)
8
100%
EN
Using Goold's categorization the heuristics of the customs office's CCTV-operators at Schiphol Airport (Amsterdam, The Netherlands) are mapped. Then, Weick's sensemaking concept is applied to explain the difference in heuristics - and also in effectiveness - between the two customs office regions studied. It turns out that the inability of one of the regions to apply all of Weick's properties provides the answer. (original abstract)
9
Content available remote Albania: Preparing for a Comprehensive Pension Reform
88%
|
2015
|
tom 21(3)
11-24
EN
This paper adds to the existing literature on the pension system in Albania and the challenges it faces. It provides an overview of the Albanian pension system and preconditions to be met for pension reforms, especially in setting up a second pillar pension. The Albanian pension system is distinguished from the systems of other Central and Eastern European (CEE) countries due to an underdeveloped introduction to a multi-pillar pension system to replace the defined benefit (DB), pay-as-you-go (PAYG) system. The political consensus to reform the pension system has been difficult to achieve. In addition, for years the authorities have been rather reluctant to provide incentives to support the emergence of a private pension system. With the extreme difficulties faced by the first pension pillar, Albania is on the brink of making major decisions with regard to fostering the development of its pension system. This paper aims at assessing the preconditions to be met by the authorities in the country to be able to introduce and develop the private and voluntary pension funds, and the current level of fulfilling such preconditions.
10
Content available remote Sejmowa kontrola działalności służb specjalnych : rzeczywistość czy fikcja
75%
XX
Zmiany, jakie nastąpiły po 1990 r. w strukturze aparatu państwowego, a szczególnie w podporządkowaniu i strukturze cywilnych i wojskowych służb specjalnych, nie pozostały bez wpływu na system ich kontroli i nadzoru. System kontroli powinien być tak zbudowany, by zmuszać organy bezpośrednio i pośrednio je nadzorujące do sprawnego działania i do osiągania przyjętych celów w sferze wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Potrzebę taką wskazują nie tylko względy polityczne, ale przede wszystkim praktyczne. Znajomość struktury systemu kontroli służb specjalnych jest użyteczna dla każdego, kto zajmuje się tymi problemami, i niezbędna jest również parlamentarzystom.(fragment tekstu)
EN
The changes which took place in the structure of state after 1990, and especially in the structure of subordination of the civilian and military secret services, influenced the system of their control and supervision. The system of their control should be constructed in such way that it must force the institutions which control the secret services directly or indirectly to work well, and to achieve the assumed goals in the sphere of the internal and external state security. Both political and, first of all, practical questions indicate such necessity.(short original abstract)
XX
Nadzór nad działalnością KNF, sprawowany przez Prezesa Rady Ministrów, jest co najwyżej nadzorem o charakterze instytucjonalnym, deklaratoryjnym. W ostatnim czasie bardzo dużo uwagi zostało poświęcone zmianom w zakresie organów wykonujących w Polsce nadzór nad rynkiem finansowym, w tym nadzór bankowy. Jest to zrozumiałe z uwagi na rolę i znaczenie nadzoru nie tylko w zakresie organów nadzorujących sektor bankowy, ale także z punktu widzenia podmiotów nadzorowanych. Chciałbym zwrócić uwagę na może nie do końca pierwszorzędne, ale istotne zagadnienie odnoszące się do wykonywania nadzoru nad Komisją Nadzoru Finansowego (dalej KNF) przez Prezesa Rady Ministrów (dalej PRM). Innymi słowy konieczne jest podjęcie rozważań, jaki organ i na jakich zasadach oraz w jaki sposób nadzoruje działania KNF po dniu 01.01.2008 r. w myśl ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 r. (Dz. U. 2006 r., Nr 157 poz. 1119 z późn. zm. – dalej ustawa o nadfin). (abstrakt oryginalny)
XX
W opracowaniu przedstawiono problematykę nadzoru pedagogicznego w szkolnictwie w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej. W artykule zaprezentowano podstawowe definicje i pojęcia używane dla określenia tematyki nadzoru pedagogicznego. Przedstawiono syntetyczną informację na temat organizacji nadzoru pedagogicznego w systemach oświatowych następujących państw: Polska, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article looks at pedagogical supervision in schools in Poland and selected EU member states. It first presents basic definitions and concepts which are used to specify the topics of pedagogical supervision. Next, the author gives a brief overview of the organization of pedagogical supervision in the system of education in Poland, Czech Republic, Finland, France, Spain, the Netherlands, Ireland, Germany, Romania, Sweden and the United Kingdom. (original abstract)
XX
W ostatnim czasie wielokrotnie stawiane było pytanie o kształt struktury organizacyjnej instytucji nadzoru sektora bankowego. Doświadczenia poszczególnych państw wskazują na istnienie wielu możliwości oraz ich wady i zalety. Wybór modelu najbardziej aktualnego w obecnej sytuacji nie należy do łatwych decyzji. Jednak wiele państw decyduje się na zmianę w stosunku do rozwiązania stosowanego do tej pory. Do państw tych należy również Polska. Zagadnieniem związanym z wieloma dylematami było miejsce lokalizacji nadzoru sektora bankowego. Interesujące może być przeanalizowanie pewnych argumentów w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
XX
W 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła dokument pod nazwą Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Dokument ten dotyczy rekomendowanego przez Komisję ułożenia wewnętrznych stosunków korporacyjnych w podmiotach nadzorowanych przez KNF. Mimo iż pozornie Zasady Ładu Korporacyjnego mają charakter tzw. miękkiego prawa (soft law), to z uwagi na faktyczne uprawnienia Komisji, ich nieprzestrzeganie wiąże się z ryzykiem dotkliwych sankcji o charakterze faktycznym (np. niższa ocena BiON). Z systemowego punktu widzenia oznacza to niedopuszczalne poszerzenie kompetencji organu administracji publicznej o kreowanie norm prawnych o charakterze abstrakcyjnym i generalnym, co narusza zasadę legalizmu oraz praworządności. (abstrakt oryginalny)
EN
In 2014 Polish Financial Supervision Commission (Komisja Nadzoru Finansowego) adopted the "Corporate Governance Rules". The document sets out the rules of internal corporate affairs in the supervised entities which are recommended by the Commission. Despite the fact that the "Corporate Governance Rules" seem to be a soft-law mechanism it has to be indicated that - because of the factual powers of the Commission - if the rules are not obeyed, it can implicate severe factual sanctions for a supervised entity (e.g. low so-called BiON scoring). Such situation has to be considered as an inacceptable widening of public authority powers to create legal rules which have abstract and general nature and therefore infringes the rule of legalism and the rule of law. (original abstract)
15
Content available remote Nadzór fiskalny w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
75%
XX
Gwałtowne pogorszenie stanu finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej związane z wybuchem kryzysu finansowego w 2007 r. spowodowało konieczność wzmocnienia nadzoru fiskalnego. Zadecydowano o wzmocnieniu Paktu stabilności i wzrostu, zarówno w części prewencyjnej (co w praktyce oznacza ustanowienie ścisłych reguł monitorowania makroekonomicznych parametrów finansów publicznych), jak i korekcyjnej (sankcyjnej), w szczególności przez uchwalenie aktów prawnych tzw. Sześciopaku (2011 rok) oraz dwupaku (2013 rok). W lutym 2012 r. podpisano także w Brukseli tzw. pakt fiskalny (Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej), mający na celu zwiększenie dyscypliny budżetowej, wzmocnienie koordynacji polityk gospodarczych oraz poprawę zarządzania strefą euro. Poniższy artykuł skupia się na trzech podstawowych instrumentach nadzoru fiskalnego: radach fiskalnych, średniookresowych ramach budżetowych, regułach fiskalnych. (fragment tekstu)
EN
The article provides an overview of the fiscal surveillance instruments used in the EU member states with particular attention given to Poland. The objective of the paper is to present fiscal councils, medium-term budgetary framework (MTBF) and fiscal rules. The main focus is placed on these features, which could prove their impact on reducing budget deficit and public debt. The author concludes that although it is hard to identify direct links between these instruments and fiscal consolidation, the well-defined instruments can play a crucial role in supporting fiscal credibility and fiscal transparency. (original abstract)
XX
Zmieniające się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i trendy gospodarcze sprawiły, że pojęcie nadzoru korporacyjnego, tak jak i pojęcie zarządzania rozszerzone zostało również na relacje międzyorganizacyjne. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i specyfiki nadzoru międzyorganizacyjnego w łańcuchach dostaw. Analizie poddano pojęcie, różne definicje nadzoru międzyorganizacyjnego, funkcje oraz mechanizmy nadzoru w kontekście łańcucha dostaw. Dokonano przeglądu badań literaturowych w zakresie stosowanych mechanizmów nadzoru relacji wewnątrz łańcucha dostaw. (abstrakt oryginalny)(abstrakt oryginalny)
EN
Changing business environment and economic trends meant that the concept of corporate governance such as the concept of management has been extended to inter- -organizational relationships. This article aims to present the essence and the importance of inter-organizational governance in supply chain management. The concept, various definitions of inter-organizational governance, functions and governance mechanisms in the context of supply chain were examined. A review of literature research in the field of governance mechanisms applied in the context of relationships within the supply chain was carried out. (original abstract)(original abstract)
XX
Bezpieczeństwo konsumentów ma coraz większe znaczenie, dlatego też powinno być ono wspierane i weryfikowane działaniem właściwych organów nadzorujących. Organy nadzorujące bezpieczeństwo konsumenta żywności przeprowadzają ocenę zgodności procesów lub ich wyników z normami prawnymi oraz innymi dokumentami odniesienia. Jednostki te przeprowadzają inspekcje w celu sprawdzenia zgodności jakości żywności z wymaganiami prawa żywnościowego, dlatego też powinny być właściwie przygotowane do realizacji zadań określonych w przepisach dotyczących ich organizacji i zarządzania. Niniejszy artykuł dotyczy formalno-prawnego przygotowania jednostek inspekcyjnych do nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Owo przygotowanie zbadano poprzez porównanie dokumentacji organizacyjnej jednostek inspekcyjnych (przepisów prawnych i dokumentów wewnętrznych) z wymaganiami normy ISO/IEC 17020 określającej kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The consumers' safety is becoming more and more important and therefore it should be supported and examined by the appropriate inspection bodies. The consumers' food safety supervising bodies demonstrate conformity to law regulations and to other requirements. The inspection bodies supervising food safety check the conformity of the food quality with the requirements of the food law since they should be prepared to realize their tasks. The article presented below deals with formal preparation of the inspection bodies supervising food safety in Poland. This issue was researched and analysed with the use of comparison of organizational documentation of these inspection bodies with the requirements of ISO 17020 including the general criteria for the operation of various types of inspection bodies. (original abstract)
18
Content available remote Zakres ingerencji państwa w rozwój sektora portowego w Polsce
75%
|
2017
|
nr z. 156
169-193
XX
W artykule została poruszona problematyka regulacji sektora portowego w krajach Unii Europejskiej. Omówiono czynniki uzasadniające zaangażowanie państwa w funkcjonowanie portów morskich. Przedstawiono proces transformacji polskich portów morskich. W końcowym etapie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o stopień ingerencji państwa w rozwój infrastruktury portowej oraz w kreowanie pożądanego modelu zarządzania. Sposób funkcjonowania portów morskich w Unii Europejskiej uzależniony jest od wielu czynników: koncepcji rozwoju gospodarki narodowej, stopnia rozwoju infrastruktury, lokalizacji portów oraz presji konkurencyjnej. Liberalizacja procesów gospodarczych ujawniła liczne braki polskiego sektora portowego, których przezwyciężenie wymagało pomocy państwa. Jednak czynnik publiczny w niewystarczającym stopniu wywiązywał się ze swoich obowiązków, czego następstwem były opóźnienia w procesie modernizacji infrastruktury portowej oraz w przekształceniach sfery regulacyjnej. Poprawę funkcjonowania portów należy dostrzegać w większym zaangażowaniu państwa w rozwój infrastruktury portowej - szczególnie dostępowej. Należałoby rozważyć możliwość zwiększenia zakresu działalności zarządów portów, co leży w gestii państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the problem of regulation of the sea port sector in the European Union member countries. It discusses the factors justifying the state involvement in the sea ports operation. It presents the process of transformation of Polish sea ports. At the final stage the author attempts to answer the question about the scope of state intervention in the development of port infrastructure and the creation of the desired management model. The operation of sea ports in the European Union depends on many factors: the concept of development of national economy, the level of development of infrastructure, port location or competition pressure. The liberalisation of economic processes revealed a number of shortages in the Polish sea port sector, whose overcoming required the state aid. However, the public factor performed its duties insufficiently; as a consequence there were delays in the process of modernisation of port infrastructure and in the transformation of the regulatory area. The improvement in port operation may result from a greater involvement of the state in the development of port infrastructure - especially the access infrastructure. What should be taken into account is a wider scope of activities of port managements, which is decided by the state. (original abstract)
XX
W opracowaniu scharakteryzowana została istota systemów informacyjnych nadzoru ubezpieczeniowego oraz ich typy, modele i rodzaje, wyodrębnione w toku ewolucji sposobów nadzorowania zakładów ubezpieczeń. Podstawową rolą systemu informacyjnego nadzoru ubezpieczeniowego jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych decydentów, generując niezbędne do podejmowania decyzji informacje. Decydentami są przede wszystkim organy nadzoru jako bezpośredni użytkownicy systemu, jednak mogą być nimi także inni interesariusze (akcjonariusze, klienci, kontrahenci, potencjalni inwestorzy) oraz państwo. Systemy informacyjne można charakteryzować (wyodrębniać) w zależności od zakresu interwencjonizmu państwa, systemu organizacji nadzoru państwowego, modelu organizacji systemu (samoregulacja, organy nadzoru), charakteru pozyskiwanych informacji, stopnia sformalizowania, podejścia do metod badania umożliwiających ocenę działalności zakładów ubezpieczeń lub z uwzględnieniem kryterium zaawansowania technicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The study discusses the concept of information systems in insurance supervision as well as their types, models and kinds distinguished in the evolution process of insurance institutions supervision methods. Information systems may be characterized (distinguished) depending on the scope of state interventionism, state supervision system organization, system organization model (self-regulation, supervisory authorities), type of information obtained, formality level, approach to research methods facilitating the assessment of insurance institutions performance, or considering technical advancement criterion.(original abstract)
XX
W Unii Europejskiej w szybkim tempie następuje rozwój nadzoru pod postacią wspólnej unii bankowej dla strefy euro. Jest to innowacyjny, skomplikowany i daleko idący projekt reformy mającej na celu zmiany instytucjonalne i regulacyjne. Koncepcja unii bankowej była odpowiedzią na zachowanie banków w okresie globalnego kryzysu finansowego i wedle jej docelowych założeń ma zwiększyć poziom stabilności finansowej w Unii Europejskiej. Celem badań jest określenie pozytywnych i negatywnych wpływów na nadzór finansowy w Polsce przy funkcjonowaniu unii bankowej. Rozważając sens tworzenia unii bankowej, należy także przywołać hipotezę, iż według ekonomistów i politologów jest ona koniecznym uzupełnieniem Unii Gospodarczej i Walutowej. Dodatkowo, istnieje także eskalująca opinia, iż nadzór w postaci unii bankowej wpłynie znacząco na przezwyciężenie kryzysu zadłużenia Unii Europejskiej, o czym świadczy ujednolicenie mechanizmów zapobiegawczych, jak i sankcyjnych wobec instytucji wysokiego ryzyka. Projekt unii bankowej jest bardzo intensywnie dyskutowany, zarówno w krajach strefy euro jak i poza nią. Należy zaznaczyć, iż pomimo, że unia bankowa jest obligatoryjna tylko dla krajów strefy euro, to także w Polsce prowadzona jest dyskusja pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami scentralizowanego nadzoru europejskiego. Nie należy również zapominać, iż w porównaniu z krajami strefy euro, polski system finansowy bardzo dobrze przetrwał okres globalnego kryzysu. Artykuł poświęcony przedmiotowej dyskusji jest w pełni uzasadniony, ponieważ powstanie unii bankowej nie jest obojętne dla polskich banków, których znaczący udział faktycznie znajduje się w krajach strefy euro(abstrakt oryginalny)
EN
In the European Union there is a rapid development of supervision in the form of a common Banking Union for the euro area. It is an innovative, complex and far-reaching reform project aimed at institutional and regulatory changes. The concept of a Banking Union was a response to the behavior of banks during the global financial crisis, and according to its target objectives, it is to increase the level of financial stability in the European Union. The aim of the study is to determine the positive and negative impacts on financial supervision in Poland with the functioning of the Banking Union. Considering the point of creating Banking Union, one should also recall the hypothesis that, according to economists and political scientists, it is a necessary complement to Economic and Monetary Union. In addition, there is also escalating opinion that supervision in the form of Banking Union will significantly overcome the debt crisis in the European Union as evidenced by standardizing prevention mechanisms, as well as sanction mechanisms against high-risk institutions. The project Banking Union is very intensely discussed both in the euro zone and beyond. It should be noticed, that although Banking Union is obligatory only for the euro area countries, also in Poland, there is a discussion between supporters and opponents of a centralized European supervision. It should also be mentioned that, in comparison with the countries of the euro zone, Polish financial system survived the period of global crisis very well. Article devoted to the subject of discussion is fully justified, because the creation of a Banking Union is not indifferent to Polish banks, whose considerable share is located in the euro area countries. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.