Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funkcja gęstości prawdopodobieństwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents results of experimental investigation probability density function as tool in identify pattern in upward two-phase flow in vertical minichannels.
PL
W pracy rozważono statystyczny opis przepływów turbulentnych przy wykorzystaniu metody funkcji gęstości rozkładu prawdopodobieństwa charakterystyk przepływu. W szczególności otrzymano równanie ewolucyjne dla jednopunktowej funkcji gęstości prawdopodobieństwa pulsacji koncentracji dyfundującej substancji w zadanym polu prędkości cieczy. Rozważono bliżej przypadek statystycznie stacjonarnego i horyzontalnie jednorodnego przepływu turbulentnego, dla którego znaleziono ścisłe, zależne od dwóch parametrów, rozwiązanie zagadnienia dyfuzji, wyrażone przez 3-konfluentną funkcję Heuna.
EN
In the paper the use of probabiiity density functions metod to the statistical description of turbulent flows is considered. This formulation is less generał than the characteristic functionals approach, but primary in the relation to the Friedmann-Keller hierarchy equations. An evolution equation for single-point probability density function of pulsation of concentration of the diffusing substance in prescribed fluid velocity field, is derived. The case of statistical stationary and horizontal homogeneous turbulent flow is considered, for which an exact, new, two-parameter solution of diffusion problem in terms of Triconfluent Heun function, is obtained.
3
Content available remote Pseudo-Gaussian Density Functions for Gap Height Between Two Surfaces
75%
EN
The presented paper formulates the sequence of pseudo-Gaussian distributions where are presented the mathematical results of standard deviation and probability density function derivations for bio-and micro-bearing gap height on the basis of Mow, Dowson, Cwanek, Wierzcholski experimental results. The mathematical derivation of the optimum probability density functions and least standard deviation are illustrated in two cases. The first case relates to the height of the gap if vibration and unsteady load causes the random changes. The second case relates to the height of the gap if the asperities of the cartilage surface roughness cause the random changes. Author formulates one Theorem and some Corollaries where the sequence of pseudo-Gaussian-distributions are derived. The presented proof shows, that such sequence is convergent to the Gaussian distribution in infinity.
4
Content available remote Analysis of Short Latencies In Industrial Network Environments
75%
EN
The bibliography shows the typical shape of probability density function (PDF) that describe network latencies. The paper presents the results of the measurements of the PDF of Round Trip Time (RTT) in real network environments. The results show, that the appropriate PDFs are significantly differentiated and depend on the kind of the network, its load, peers load, logic of applications, etc. The PDF measurments is focused on industrial network control programs transmissions, where only loses and short delays are important.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań niezawodnościowych bloków 370 MW opalanych węglem brunatnym, zainstalowanych w PGE Elektrownia Bełchatów SA. W oparciu o koncepcję bloku reprezentatywnego i metodę histogramu o założonej liczbie realizacji w klasach, wyznaczono rozkłady prawdopodobieństwa występowania czasów pracy i czasów awarii dla głównych urządzeń bloku 370 MW oraz najbardziej zawodnych elementów kotła BB-1150. W kolejności, na podstawie estymacji parametrów adekwatnych rozkładów empirycznych, określono dla tych elementów wartości oczekiwane ich podstawowych wskaźników niezawodnościowych, tj.: intensywności awarii, średniego czasu wyłączenia, łącznego czasu wyłączeń w ciągu roku oraz czasu pracy bezawaryjnej.
EN
The paper presents results of reliability analysis made for the 370 MW power units installed in the Bełchatów Power Station. The concept of standardized power unit and the method of a histogram with a set number of observation in each class was applied in a study. The study includes analysis of probability distributions of operation times and repair times for the main power unit components. Empirical probability distribution functions are identified and their parameters are estimated in the study. The final forecast includes an estimation of such reliability measures like expected operation time, expected failure rate, average repair time and expected annual failure duration.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję metody służącej wyznaczaniu obsady przodka ścianowego w kopalniach węgla kamiennego. Zaprezentowano przesłanki do opracowania metody, zakres funkcjonowania oraz główne założenia metody. Scharakteryzowano moduły, na które dzielony jest proces produkcyjny dla potrzeb wyznaczania obsady przodka ścianowego oraz podano sposób wyznaczania funkcji opisujących czas trwania poszczególnych czynności lub operacji wykonywanych w ramach poszczególnych modułów.
EN
The article presents the conception of a method serving the determination of longwall face personnel in hard coal mines. Premises to work out the method, the scope of functioning and main assumptions of the method were presented. The modules, into which the production process is divided for the needs of determination of longwall face personnel were characterized. The method of determination of functions describing the duration of individual actions or operations carried out in the framework of individual modules was given.
7
Content available remote Statistic characteristics of BFSK signal in the presence of Gaussian noise
75%
EN
In this paper we will consider the system for noncoherent demodulation of BFSK signal in the presence of Gaussian noise. We will derive the probability density function of BFSK receiver output signal and the joint probability density function of the output signal and its derivative in order to view the influence of the Gaussian noise and fading on the performances of the BFSK system.
PL
W artykule tym rozważa się system dla niekoherentnej demodulacji sygnału BFSK z szumem Gaussa. Wyprowadza się funkcję gęstości prawdopodobieństwa sygnału wyjściowego odbiornika BFSK oraz łączną funkcję gęstości prawdopodobieństwa sygnału wyjściowego i jej pochodnej w celu zbadania wpływu szumu Gaussa i zaniku sygnału na wydajność systemu BFSK.
8
Content available Ocena ryzyka eksploatacji ciepłociągu
63%
PL
W artykule przedstawiono metody oceny ryzyka eksploatacji rurociągu wody gorącej, na przykładzie rzeczywistego ciepłociągu transportującego wodę gorącą z elektrowni do kopalni siarki. Pierwsza z prezentowanych metod oparta jest na analizie rozkładu naprężeń w rurociągu wynikających z obciążeń eksploatacyjnych i rozkładu wytrzymałości materiału rurociągu. W drugiej metodzie uwzględniana jest szybkość zachodzącego procesu korozji powodującego zmniejszanie się w czasie wytrzymałości rurociągu. W podsumowaniu zawarto interpretację uzyskanych wyników.
EN
The paper presents two methods for calculating the risk during maintenance of a hot water pipeline. In both of methods, calculations are made for an actual hot water pipeline. This pipeline is used to transport hot water from an electric power station to a sulphur mine. The first method is based on the analysis of the stress distribution in the pipeline that results from working loads and the strength distribution of the pipeline material. The second method is based on the growth rate of the corrosion, which causes strength reduction in the pipeline. In summation, an interpretation of the results is presented.
EN
The paper evaluates the relationship between the selection of the probability density function and the construction price, and the price of the building's life cycle, in relation to the deterministic cost estimate in terms of the minimum, mean, and maximum. The deterministic cost estimates were made based on the minimum, mean, and maximum prices: labor rates, indirect costs, profit, and the cost of equipment and materials. The net construction prices received were given different probability density distributions based on the minimum, mean, and maximum values. Twelve kinds of probability distributions were used: triangular, normal, lognormal, beta pert, gamma, beta, exponential, Laplace, Cauchy, Gumbel, Rayleigh, and uniform. The results of calculations with the event probability from 5 to 95% were subjected to the statistical comparative analysis. The dependencies between the results of calculations were determined, for which different probability density distributions of price factors were assumed. A certain price level was assigned to specific distributions in 6 groups based on the t-test. It was shown that each of the distributions analyzed is suitable for use, however, it has consequences in the form of a final result. The lowest final price is obtained using the gamma distribution, the highest is obtained by the beta distribution, beta pert, normal, and uniform.
PL
W artykule wykazano związek pomiędzy wyborem funkcji gęstości prawdopodobieństwa a ceną budowy i ceną cyklu życia budynku, w odniesieniu do posiadanego deterministycznego kosztorysu w ujęciu minimalnym, średnim i maksymalnym. Wykonano kosztorysy deterministyczne realizacji inwestycji bazując na cenach minimalnych, średnich i maksymalnych: stawki robocizny, kosztów pośrednich, zysku oraz ceny pracy sprzętu i materiałów. Otrzymanym cenom netto budowy nadawano różne rozkłady gęstości prawdopodobieństwa bazując na wartości minimalnej, średniej i maksymalnej. Wykorzystano 12 rodzajów rozkładów prawdopodobieństwa: trójkątny, normalny, lognormalny, beta pert, gamma, beta, exponential, Laplaca, Cauchy, Gumbel, Rayleigh, uniform. Wyniki obliczeń przy prawdopodobieństwach zdarzenia od 5 do 95 % poddano statystycznej analizie porównawczej. Określono zależności pomiędzy wynikami obliczeń dla których przyjęto rożne rozkłady gęstości prawdopodobieństwa czynników cenotwórczych. Przypisano określonym rozkładom poziom wysokości cen w 6 grupach na podstawie przeprowadzonego testu t-Studenta. Wykazano, że każdy z analizowanych rozkładów nadaje się do stosowania, powoduje to jednak konsekwencje w postaci wyniku końcowego. Najniższą cenę końcową uzyskamy stosując rozkład Gama, najwyższą rozkład Beta, Betapert, Normalny i Uniform.
EN
This paper considers direct mobile-to-mobile (M2M) communications with a dual antenna selection (AS) system at a destination mobile node (DMN) in interference limited, dissimilar composite fading environments. In particular, we model dissimilar interference limited signals at the inputs of the dual branch AS system as (i) the ratio of two Nakagami-m (N) random variables (RVs) at the first branch and (ii) the ratio of two Rice RVs at the second branch, in order to account for non line-of-sight (NLOS) and line-of-sight (LOS) communications, respectively. Moreover, we assume variable powers of the desired as well as interference signals at the output of the DMN in order to account for the impact of shadowing. For the proposed model, we derive probability density functions, cumulative distribution functions, outage probabilities and average level crossing rates. The derived statistical results are evaluated for all the statistical measures considered and are graphically presented in order to provide insight into the impact of composite fading severities and LOS factors for the desired signal, as well as for the interference, on the system performances.
EN
The Probability Density Function (PDF) is a key concept in statistics. Constructing the most adequate PDF from the observed data is still an important and interesting scientific problem, especially for large datasets. PDFs are often estimated using nonparametric data-driven methods. One of the most popular nonparametric method is the Kernel Density Estimator (KDE). However, a very serious drawback of using KDEs is the large number of calculations required to compute them, especially to find the optimal bandwidth parameter. In this paper we investigate the possibility of utilizing Graphics Processing Units (GPUs) to accelerate the finding of the bandwidth. The contribution of this paper is threefold: (a) we propose algorithmic optimization to one of bandwidth finding algorithms, (b) we propose efficient GPU versions of three bandwidth finding algorithms and (c) we experimentally compare three of our GPU implementations with the ones which utilize only CPUs. Our experiments show orders of magnitude improvements over CPU implementations of classical algorithms.
EN
A calculation example of the longwall face crew selection, including taking under consideration stochastic character of the production process is presented in this study. On the basis of observation of duration of activities realized in the hard coal mine longwall face with use of the roof cut and fill system, the calculations with use of the proposed crew selection method have been executed. The method in question takes into consideration stochastic character of the realized production process (Snopkowski & Sukiennik, 2012). In the final part of this study, graphical interpretation of the executed calculations has been presented.
PL
Zagadnienie wyznaczania obsady przodka ścianowego jest przedmiotem badań i analiz praktycznie od momentu rozpoczęcia stosowania systemu ścianowego w kopalniach węgla kamiennego. Metoda opisana w niniejszej pracy uwzględnia jednak czynnik dotychczas nie uwzględniany w opracowaniach z tego zakresu, a mianowicie stochastyczny charakter realizowanego w przodku procesu. Początki prac z zakresu analizy funkcjonowania przodków ścianowych z uwzględnieniem stochastycznego charakteru procesu produkcyjnego sięgają lat 90-tych, kiedy zaczęto wykorzystywać metodę symulacji stochastycznej jako metodę badawczą. W części pierwszej publikacji (Wyznaczanie obsady przodka ścianowego z uwzględnieniem stochastycznego charakteru procesu produkcyjnego cz. 1 - opis metody), zamieszczono szczegółowy opis opracowanej metody. W niniejszym artykule przedstawiono przykład obliczeniowy, w którym wyznaczono obsadę dla warunków konkretnego przodka ścianowego. Przykład opracowano na podstawie danych uzyskanych z przodka ścianowego, prowadzonego z zawałem stropu, którego charakterystykę zawiera tabela 1. Proces produkcyjny realizowany w analizowanym przodku ścianowym obejmował cykl produkcyjny oraz czynności i operacje związane z cyklem technologicznym. Cykl produkcyjny realizowany był w technologii dwukierunkowego urabiania kombajnem. Na rysunku 1 zaprezentowano schemat tego cyklu z wyodrębnionymi i zaznaczonymi modułami, które będą stanowiły podstawę dalszych obliczeń. W ramach prac związanych z cyklem technologicznym wyznaczono obsadę prac, które przedstawiono na rysunku 2. Są to prace związane z przebudową skrzyżowania i korygowania położenia przenośników w związku z postępem ściany. Na podstawie badań chronometrażowych przeprowadzonych w warunkach danego przodka ścianowego, przyjęto do dalszych obliczeń funkcje gęstości, opisujące czasy realizacji na odcinku 1 metra, poszczególnych czynności i operacji. Charakterystykę funkcji zamieszczono w tabeli 2. Obliczenia, które przeprowadzono w celu wyznaczenia obsady procesu produkcyjnego wykonano dla każdego z wyodrębnionych modułów. Schemat obliczeń w ramach poszczególnych modułów przedstawia się następująco: w module pierwszym z wykorzystaniem wzorów 1 i 2, w module drugim z wykorzystaniem wzorów 3 i 4, w trzecim z wykorzystaniem wzorów od 5 do 17, w czwartym wzory od 18 do 20, w module piątym wzory od 21 do 23. Moduł szósty zawiera tylko jedną czynność, więc obsada jest przyjmowana w ilości dwóch pracowników. Dla modułu siódmego, wyznaczono 4 ścieżki pełne (tabela 3) a następnie dokonywano szereg obliczeń, które są zestawione w tabeli 4. Wyniki przeprowadzonych obliczeń zamieszczono na rysunku 3. Wyznaczona, za pomocą zaproponowanej w pracy metody, obsada przodka ścianowego, prowadzonego technologią dwukierunkowego urabiania kombajnem, jest obsadą zapewniającą ciągłą realizację procesu produkcyjnego w tym przodku, przy najmniejszej liczbie potrzebnych pracowników. Zaproponowana metoda zakłada wykorzystanie funkcji gęstości prawdopodobieństwa czasów trwania czynności do wyznaczania obsady przodka wydobywczego. W metodzie wykorzystano odmienne od deterministycznego podejście, polegające na traktowaniu czasów realizacji czynności jako zmiennych losowych. Zastąpienie zmiennych deterministycznych zmiennymi losowymi pozwoliło na jednoczesne uwzględnienie, w postaci funkcji gęstości prawdopodobieństwa, wielu czynników wpływających na czas realizacji czynności.
EN
An approach for modeling finite-rate chemistry effects such as local extinction and reignition in piloted diffusion flames of CO/H2/N2 or CH4 and air is presented. A partial equilibrium/two-scalar exponential PDF combustion model is combined with a 2D Large Eddy Simulation procedure employing an anisotropic subgrid eddy-viscosity and two equations for the subgrid scale turbulent kinetic and scalar energies. Statistical independence of tge PDF scalars is avoided and the required moments are obtained from an extended scale-similarity assumption. Extinction is accounted for by comparing the local Damkohler number against a 'critical' local limit related to the Gibson scalar scale and the reaction zone thickness. The post-extinction regime is modelled via a Lagrangian transport equation for a reactedness progress variable that follows a linear deterministic relaxation to its mean value (IEM). Comparisons between simulations and measurements suggested the ability of the method to calculate adequately the partal extinction and reignition phenomena observed in the experiments.
14
Content available remote Reliability analysis of Misses truss
63%
EN
The present study considers the problems of stability and reliability of truss structure susceptible to stability loss from the condition of node snapping. In the reliability analysis of structure, uncertain parameters, such us load magnitudes, the axial stiffness of bars, coordinate nodes are represented by random variables. Random variables are not correlated. The criterion of structural failure is expressed by the condition of non-exceeding the admissible load multiplier. In the current paper only the time independent component reliability analysis problems are considered. The Hasofer-Lind index in conjunction with transformation method in the FORM was used as a reliability measure.
PL
W niniejszej pracy rozważane są zagadnienia stateczności i niezawodności konstrukcji kratowej podatnej na utratę stateczności z warunku przeskoku węzła. Do określenia ścieżki równowagi konstrukcji wykorzystano metodę skalarnego parametru sztywności oraz metodę stałej długości łuku. W pracy jako zmienne losowe przyjęto obciążenie konstrukcji, sztywność osiową prętów, współrzędne węzłów. Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych przyjmowane są spośród kilku, najczęściej stosowanych w praktyce. Rozpatrywany jest warunek nieprzekroczenia dopuszczalnego mnożnika obciążenia. W analizie niezawodności wykorzystano, jako miarę niezawodności wskaźnik Hasofera-Linda. Dokładność wyników otrzymywanych przy użyciu wskaźnika Hasofera-Linda jest wystarczająca dla potrzeb praktycznych i dlatego też zyskał on dużą popularność jako miara niezawodności, szczególnie w połączeniu z metodami transformacji wykorzystującymi pełną informację o rozkładach zmiennych losowych. Obliczenia probabilistyczne przeprowadzono stosując metodę FORM. Do obliczeń wykorzystano program do analizy niezawodności STAND zbudowany w IPPT PAN. Na podstawie przedstawionych wykresów i tabel możemy zauważyć, jak istotnym zagadnieniem w analizie niezawodności jest przyjęcie prawidłowego opisu stochastycznego. Niekompletne dane statystyczne oraz niewłaściwie przyjęte założenia dotyczące rozkładów prawdopodobieństwa oraz parametrów mogą prowadzić do poważnych różnic w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji.
EN
This paper presents a new proposition on how to derive mathematical formulas that describe an unknown Probability Density Function (PDF3) of the spherical radii (r3) of particles randomly placed in non-transparent materials. We have presented two attempts here, both of which are based on data collected from a random planar cross-section passed through space containing three-dimensional nodules. The first attempt uses a Probability Density Function (PDF2) the form of which is experimentally obtained on the basis of a set containing two-dimensional radii (r2). These radii are produced by an intersection of the space by a random plane. In turn, the second solution also uses an experimentally obtained Probability Density Function (PDF1). But the form of PDF1 has been created on the basis of a set containing chord lengths collected from a cross-section. The most important finding presented in this paper is the conclusion that if the PDF1 has proportional scopes, the PDF3 must have a constant value in these scopes. This fact allows stating that there are no nodules in the sample space that have particular radii belonging to the proportional ranges the PDF1.
PL
Modele obciążenia znajdują zastosowanie w badaniach estymatorów parametrów i charakterystyk sygnałów, a także w określaniu ich niepewności. W publikacji przedstawiono modele obciążenia estymatora wartości średniokwadratowej powodowanego kwantowaniem. Specjalne miejsce poświęcono sygnałom poliharmonicznym oraz sygnałom poliharmonicznym z sygnałami losowymi o rozkładzie równomiernym, gaussowskim oraz trójkątnym.
EN
Models of bias are used in research of parameters and characteristics of signal estimators and in determination their uncertainties. In this article are presented models of mean square value estimator bias caused by quantization. Special attention is paid to the poliharmonic signals and poliharmonic signals with uniform, Gaussian and triangular PDF signal.
EN
The paper concerns nonparametric estimation of probability density functions (PDF). We demonstrate how one can use PDFs for easy and smart analysis of opinion polls data. Authors use PGSS dataset (Polish General Opinion Poll) made freely available in ADS [11] library. PGSS contains data collected during a large number of opinion polls carried out between 1992 and 2008. It contains answers for 1640 different questions asked to 16234 different citizens. From PGSS dataset we extracted data about Polish Presidential Elections held in 1990, 1995, 2000 and 2005. We analyze the support given to different candidates, as well as the fact of participation or not participation in the Elections as the function of citizens’ age. Based on PDF plots we try to describe political preferences of Poles.
EN
This work utilized three years of measured satellite radio beacons to examine the statistical and temporal characteristics of tropospheric scintillation intensity and amplitude on the earth-space link over Akure, Southwest Nigeria (7.17 °N, 5.18 °E, 358 m). The signal measurement from Eutelsat W4/W7 satellite was taken between January 2016 and December 2018. The instrument used is Tektronix Y400 NetTek spectrum analyzer at a sampling rate of 1-s, downlink frequency 12.254 GHz, and path elevation of 036°E. Analysis involving cumulative distribution and probability density functions was performed over seven sampling intervals for characterizing the distribution of scintillation phenomenon on an annual and sub-annual basis. The results show scintillation intensity (σχ) to be well approximated by lognormal, Gamma, and generalized extreme value (GEV) distributions, while scintillation amplitude (χ) was suitably described by Gaussian distribution model. Also, as the sampling interval increased, the accuracy of the distribution models decreased. Analysis of mean and standard deviation equally revealed that scintillation intensities measured over longer intervals are less variable. Finally, a two-part exponential model developed for scintillation intensity prediction performed well as indicated by a least R2 value of 0.97 just as highest sum of square error (SSE) and root-mean-square error (RMSE) values of 0.192 and 0.087, respectively, were returned for both the goodness of ft and goodness of validation tests.
EN
The use of seismic direct hydrocarbon indicators is very common in exploration and reservoir development to minimise exploration risk and to optimise the location of production wells. DHIs can be enhanced using AVO methods to calculate seismic attributes that approximate relative elastic properties. In this study, we analyse the sensitivity to pore fluid changes of a range of elastic properties by combining rock physics studies and statistical techniques and determine which provide the best basis for DHIs. Gassmann fluid substitution is applied to the well log data and various elastic properties are evaluated by measuring the degree of separation that they achieve between gas sands and wet sands. The method has been applied successfully to well log data from proven reservoirs in three different siliciclastic environments of Cambrian, Jurassic, and Cretaceous ages. We have quantified the sensitivity of various elastic properties such as acoustic and extended elastic (EEI) impedances, elastic moduli (Ksat and Ksat – μ), lambda–murho method (λρ and μρ), P-to-S-wave velocity ratio (VP/VS), and Poisson’s ratio (σ) at fully gas/water saturation scenarios. The results are strongly dependent on the local geo-logical settings and our modeling demonstrates that for Cambrian and Cretaceous reservoirs, Ksat – μ, EEI, VP/VS, and σ are more sensitive to pore fluids (gas/water). For the Jurassic reservoir, the sensitivity of all elastic and seismic properties to pore fluid reduces due to high overburden pressure and the resultant low porosity. Fluid indicators are evaluated using two metrics: a fluid indicator coefficient based on a Gaussian model and an overlap coefficient which makes no assumptions about a distribution model. This study will provide a potential way to identify gas sand zones in future exploration.
EN
Standard artificial neural networks and Baycsian neural networks (BNNs) are briefly discussed on example of a simple feed-forward layered neural networks (FLNN). Main ideas of the Baycsian approach and basics of the applied BNNs are presented in short. A study case corresponds to prediction of Displacement Response Spectrum inside buildings at the basement level (DRSb). Data for network training and testing were adopted as DRS corresponding to the preprocessed accelerograms. They were taken from measurements in the Lcgnica-Gtogow Copperfield at monitored 5-storey buildings subjected to paraseismic excitations from explosives in nearby strip mines. Results of neural predictions by three NNs (standard FLNN trained by means of the conjugate gradient learning method, Simple Bayesian SBNN and Full Bayesian FBNN) are presented. The errors of predictions are on average on the level of 4% errors.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.