Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Promocja osobista
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Samodzielne fotografowanie się zwane "selfie", następnie rozpowszechnianie tych zdjęć w mediach społecznościowych staje się coraz bardziej popularne, co jednocześnie budzi zainteresowanie naukowców. Podobnie, tematyka kreowania marki osobistej w ostatniej dekadzie budzi coraz szersze zainteresowanie świata nauki, jak i praktyki. Mimo to literatura naukowa dotycząca tego zagadnienia nie jest zbyt obszerna. Celem opracowania jest przedstawienie istoty pojęcia marki osobistej oraz jej powiązania ze zjawiskiem "selfie". Autorzy wskazują na podstawie przedstawionego przeglądu literatury, że budowanie osobistej marki w gospodarce sieciowej jest jednym z kluczowych czynników wpływających na osobistą pozycję danej marki osobistej w poszczególnych sieciach wartości, w które dana osoba jest zaangażowana. (abstrakt oryginalny)
EN
Self-taken pictures called "selfies" shared in social media have become a worldwide phenomenon. This is due to the increased need of human being to share to other people their daily lives and to build their own personal brand in the networked world. Despite that, the subject of personal branding has not been sufficiently discussed in academic marketing literature over the past decade. The objective of the study is to present the concept of personal branding and to better understand the role selfie has, being one of the most frequently used social network, in helping people to build personal branding in the online context. Based on a literature review, authors highlight that building a personal brand in the network economy is one of the key factors influencing a personal position in valued networks. (original abstract)
XX
Prezentacje osobiste polegające na wystąpieniu przed gronem odbiorców i przekazaniu określonych treści marketingowych są elementem promocji osobistej. Jako takie lokują się wśród osobowych form komunikacji marketingowej. Prezentowanie przed gronem osób, a nie przed jedną osobą, ma swoją specyfikę, obciążone jest większym stresem, a przez to trudniejsze. Celem artykułu jest przedstawienie zależności, jakie istnieją między charakterystyką psychologiczną osób prezentujących a ich umiejętnościami prezentacyjnymi. Podstawą zamieszczonych w artykule wniosków są wyniki przeprowadzonego badania własnego na próbie 439 reprezentantów różnych przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych i usługowych. Respondenci wypełniali kwestionariusz ankietowy diagnozujący ich cechy psychologiczne. Następnie zostali podzieleni na prezenterów "lepszych" i "pozostałych", a podstawą podziału były opinie przełożonych lub pracowników kadr. Analiza charakterystyk psychologicznych, w tym dotyczących osobowości i samooceny badanych pracowników, wykazała istotne różnice między obydwoma grupami. "Lepsi" prezenterzy dysponowali wyraźnie większą od pozostałych osób otwartością na doświadczenie, pozytywnym nastawieniem i sumiennością, a mniej ważne cechy dotyczyły takich zmiennych, jak ekstrawersja i empatia. Okazało się także, że osoby lepiej prezentujące mają wyższą samoocenę niż osoby gorzej radzące sobie w publicznych wystąpieniach, choć poziom aspiracji był wyrównany w obydwu grupach. (abstrakt oryginalny)
EN
Personal presentations conveying specific marketing content are part of personal promotion. Presenting in front of a group rather than one person has its own character, burdened with greater stress and hence more difficult. The purpose of the article is to check whether the psychological characteristics of public speakers, including a description of personality traits and a description of self-esteem, remain in relation to their presentation skills. The conclusions offered in the article are based on the results of a study carried out on a sample of 439 representatives of various commercial, manufacturing and service companies. Respondents filled out a questionnaire to diagnose their psychological traits. Then, they were divided into "better" and "other" presenters on the basis of views expressed by their supervisors or HR staff. The analysis of the psychological characteristics, including the personality and self-evaluation of the surveyed employees, showed significant differences between the two groups. The "better" presenters were more open to experience, had a positive attitude and demonstrated conscientiousness. Less important characteristics included such variables as extraversion and empathy. It has also been found that better-performing individuals have higher self-esteem compared to those who perform worse in public speaking, although the level of aspirations was comparable in both groups. (original abstract)
3
Content available remote Self-promotion on the Internet
84%
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące zasięgu mediów społecznościowych w kwestiach autopromocji i poszukiwania pracy. Zdefiniowane problemy badawcze dotyczyły odpowiedzi na pytania, czy społeczeństwo jest doświadczone w korzystaniu z mediów społecznościowych i czy wykorzystuje je w procesie promocji siebie jako pracownika oraz w procesie poszukiwania pracy. Ponadto zbadano, czy nasze społeczeństwo posiada umiejętności w zakresie promowania siebie w mediach społecznościowych oraz czy Internet dominuje nad klasycznymi sposobami poszukiwania pracy dostępnymi w świecie rzeczywistym(abstrakt oryginalny)
EN
In this article we would like to examine the extent for using social media by employees in the area of their self-promoting and in their search of a job. Over 150 respondents completed an online form containing the question about their professional profile on social media and about their skills in self-promotion in this mean of communication. Four research problems were defined. Collected responses were analyzed and results presented. The growing role of social media during an employment process can be confirmed.(original abstract)
XX
Media społecznościowe stanowią bardzo ważny instrument wykorzystywany do budowania marki osobistej. W artykule przyjęto do realizacji następujące cele: scharakteryzowanie koncepcji marki osobistej oraz serwisu YouTube jako środowiska jej tworzenia, a także rozpoznanie skali i zakresu wykorzystywania serwisu YouTube na potrzeby budowania marki osobistej przez reprezentantów młodego pokolenia. Przyjęto założenie, że serwis YouTube stanowi bardzo ważną platformę, pozwalając na skuteczne kreowanie marki osobistej celebrytów, którzy koncentrują się na młodych odbiorcach. W artykule wykorzystano metodę skupień dla dokonania klasyfikacji badanych obiektów. Zastosowano metodę Warda.(abstrakt oryginalny)
EN
Social media services are currently the primary tool for building a personal brand by young people. The following objectives were adopted in the article: the characteristics of the personal branding concept and the YouTube service, as well as recognition of the scale of shaping personal branding by young Poles and Americans through the YouTube service. The author formulates the research hypothesis that the YouTube service is one of the major media platforms and tool for shaping personal brand and exerting social influence by young people. A professionally created personal brand transforms its author from an enthusiast to a celebrity, who gets the chance of appearing in the traditional media and receiving attractive cooperation proposals from leading advertising agencies. The article presents the cluster analysis method used for the classification of research objects. The Ward method was adopted as the agglomeration method, while percentage discrepancy was used as the measure of proximity between objects.(original abstract)
XX
W drugiej połowie kwietnia 2015 r. w jednej z nowoczesnych sal Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach odbyła się druga konferencja z cyklu poświęconego autopromocji pt. "Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś"1. Wzorem ubiegłego roku konferencja została zorganizowana przez Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Oddział Katowicki Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.(fragment tekstu)
XX
Wiedza na temat klientów stanowi wyzwanie w procesach kształtowania marki osobistej. Młodzi odbiorcy/klienci, stanowiący rynki docelowe dla osób kształtujących swoją markę osobistą za pośrednictwem mediów społecznościowych, stają się coraz bardziej wymagający. Informacje dotyczące trendów w ich zachowaniach pozwalają na opracowywanie skutecznych strategii personal brandingu, jak również przyczyniają się do dokonywania zmian w dotychczasowych metodach komunikacji. W artykule przyjęto następujące cele o charakterze opisowym i poznawczym: - zidentyfikowanie i zaprezentowanie charakterystyki młodych konsumentów - reprezentantów pokolenia Y i Z, - wskazanie znaczenia wiedzy o młodych odbiorcach w procesach kształtowania marki osobistej, - wskazanie praktyk kształtowania marki osobistej z wykorzystaniem wiedzy o młodych klientach pozyskanej przez świadome jej gromadzenie i analizowanie. Dla realizacji przyjętych celów wykorzystano następujące metody badawcze: krytyczną analizę literatury przedmiotu, wyniki badań własnych dotyczących zachowań młodych konsumentów-odbiorców, metodę case study wskazującą na najlepsze praktyki marketingowe związane z wykorzystywaniem wiedzy o klientach w procedurach personal brandingu. (abstrakt oryginalny)
EN
Knowledge about clients is a challenge in the process of shaping a personal brand. Young customers/clients, the target market for people shaping their own personal brand using social media, are growing more and more demanding. Having information regarding trends in their behaviour makes it possible to design effective personal branding strategies, and also leads to making positive changes in the methods of communication used. The paper has the following descriptive and analytical aims: - to identify and present characteristics of young consumers - members of generations Y and Z, - to show the significance of knowledge about young consumers in the process of shaping a personal brand, - to identify practices of shaping a personal brand using knowledge about young clients that is consciously gathered and analysed. In order to achieve the above aims, the following research methods were adopted: critical analysis of the subject literature, results of the author's own research on behaviour of young consumers/customers, use of the case-study method to indicate the best marketing practices related to the use of knowledge about clients in personal branding procedures. (original abstract)
XX
W artykule podano, czym jest autoprezentacja oraz wizerunek autoprezentacyjny szefa. Szczegółowo omówiono Kwestionariusz Wizerunków Autoprezentacyjnych (KWA), stworzony na podstawie koncepcji M. Leary’ego. KWA ma na celu zdiagnozowanie ogólnej zdolności do autoprezentacji oraz tendencji do kreowania siebie jako osoby określonego typu. Przedstawiono istotę KWA, możliwości wykorzystania oraz sposób jego zastosowania.
XX
Przedstawiono niektóre formy promocji i marketingu usług ubezpieczeniowych, zwracając uwagę na właściwą integrację poszczególnych składników promotion-mix. Zdaniem autora w promocji ubezpieczeń najważniejsza jest jednak promocja osobista ze względu na niematerialność usługi, złożoność ubezpieczeń i specyfikę tej usługi, która nie jest usługą poszukiwaną.
9
Content available remote Podstawowa klasyfikacja komunikacji marketingowej
67%
XX
Komunikacja marketingowa jako część nauki o marketingu nie została - jak dotychczas - wystarczająco dobrze sklasyfikowana według logicznych zasad. Celem artykułu jest wypełnienie tej luki. Na komunikację marketingową składają się przede wszystkim dwa główne elementy - promocja oraz badania promocji. Promocja może być formalna i nieformalna. Ta pierwsza składa się z promocji nieosobowej (pośredniej) oraz osobowej (bezpośredniej). Większość działań promocyjnych ma charakter nieosobowy. Składają się na nie takie typy promocji, jak promocja firmy, promocja produktu oraz promocja sprzedaży. Natomiast promocję osobistą tworzą takie jej rodzaje, jak akwizycja, przedstawicielstwo, sprzedaż osobista, demonstracje i pokazy, telemarketing oraz inne.(abstrakt oryginalny)
EN
The marketing communication as a part of the marketing science has not been properly classified according to logical principles. The aim of the paper is to fill that gap. First of all the marketing communication consists of two main elements: promotion and research of promotion. Promotion can be formal or informal. The first one consists of impersonal promotion (indirect promotion) and personal promotion (direct promotion). Most of promotional activities are impersonal. They are composed of such types of promotion as firm promotion, product promotion and sales promotion. On the other hand personal promotion can be divided into acquisition, commercial agency, personal selling, demonstrations and shows, telemarketing and others.(original abstract)
XX
Zagadnienia promocji są przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno ze strony nauki i dydaktyki marketingu, jak i praktyki działań rynkowych przedsiębiorstw. Jest to w pełni zrozumiałe, biorąc pod uwagę zasadnicze i istotne funkcje przypisywane promocji. Przez długi okres marketing był nawet utożsamiany z promocją, w tym zwłaszcza reklamą, a oba terminy traktowano wręcz w sposób synonimiczny. W pewnych obszarach, dalekich od nowoczesnego, szerokiego i właściwego rozumienia marketingu, promocja jest nadal jeszcze traktowana w sposób równoznaczny z pojęciem marketingu. Istniejącemu i zrozumiałemu zainteresowaniu problematyką promocji nie towarzyszy jednak niezbędna - z punktu widzenia metodologii nauki - precyzja i ścisłość w definiowaniu jej istoty, funkcji i struktury wewnętrznej. Definicja, jak wiadomo, powinna w sposób jednoznaczny i wyczerpujący charakteryzować określony przedmiot poprzez identyfikację jemu tylko właściwych cech. Definicja jest bowiem określeniem znaczenia wyrazu, pojęcia, sprowadzającym się do sprecyzowania jego treści i zorientowania w jego możliwym zakresie lub inaczej - stanowi jednoznaczną charakterystykę opisywanego przedmiotu (zjawiska) przez identyfikację cech jemu wyłącznie właściwych, ściśle identyfikujących i odróżniających je od innych pojęć. Definiens powinno stanowić precyzyjną i czytelną płaszczyznę ścisłej identyfikacji istoty pojęcia, a zarazem refleksji naukowej i wyznaczenia precyzyjnego obszaru badań empirycznych. (fragment tekstu)
XX
Niniejszy artykuł jest poświęcony kwestii zasad rozpowszechniania wizerunku ze szczególnym uwzględnieniem tej problematyki w odniesieniu do sportowców. W dzisiejszych czasach sport jest nie tylko zawodem, rozrywką, czy formą spędzania wolnego czasu, ale również stał się jednym z sektorów gospodarki światowej. W pracy rozważono charakter prawny dobra osobistego jakim jest wizerunek, a także omówiono najważniejsze problemy dotyczące jego rozpowszechniania. Celem artykułu jest ocena regulacji odnoszącej się do wykorzystania wizerunku sportowca w stroju reprezentacji kraju, jako unormowania szczególnego i wyjątkowego na gruncie obecnych przepisów. Rozważaniom zostały poddane koncepcje wyrażane przez przedstawicieli doktryny, a także przedstawiono tezy z orzecznictwa mające kluczowe znaczenie w omawianej tematyce. Przeprowadzono również krytyczną analizę argumentów nieprzystających do istoty dóbr osobistych oraz nie znajdujących odzwierciedlenia w obecnie obowiązujących regulacjach.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is devoted to the issue of the principles of image dissemination, with a particular emphasis on this issue in relation to athletes. Nowadays sport is not only a profession, entertainment or a form of spending free time, but it has also become one of the sectors of the world economy. This paper considers the legal nature of the personal interest which is the image and discusses the most important problems related to its dissemination. The aim of the article is to assess the regulations relating to the use of the image of an athlete in the national costume as a special and exceptional under the current provisions. Concepts expressed by the representatives of the doctrine was considered, as well as the case law theses of key importance in the discussed subject matter was presented. A critical analysis of arguments that do not match the essence of personal interests and are not reflected in the current regulations was also carried out.(original abstract)
XX
Akwizycja często błędnie utożsamiana w literaturze ze "sprzedażą osobistą", jest najstarszą formą aktywizacji sprzedaży. Polegana na prezentowaniu oferty przedsiębiorstwa i aktywizowanu sprzedaży za pomocą bezpośrednich kontaktów interpersonalnych przedstawicieli firmy z potencjalnymi nabywcami, zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku usług ubezpieczeniowych akwizycja łączy w sobie wiele różnych, niezmiernie ważnych funkcji. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: sprzedaż usług ubezpieczeniuwych, realizowanie promocji osobistej, kształtowanie jakości obsługi klienta oraz budowanie relacji z klientem (fragment tekstu)
EN
A paper indicates a meaning of an acquisition in very wide define forms of the personal promotion. The matter under discussion is also the usage of the acquisition regarding the products that require the experts in the process of Insurance products delivery. Afterwards, the author discusses the different functions of the acquisition, that is identify with: insurance products sale, personal promotion, one of many elements connected with a quality of customers service and customers' relations creation. Finally, the paper presents the meaning of the employees qualification, that decide about competitiveness advantage of insurance companies in that matter. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty i znaczenia komunikacji marketingowej w usługach transportowych oraz ukazanie wybranych form i działań stosowanych przez przedsiębiorstwa transportowe w regionie kujawsko-pomorskim. W opracowaniu zwrócono uwagę na specyfikę funkcjonowania firm w branży transportowej oraz przedstawiono wybrane wyniki badania dotyczące wykorzystania komunikacji marketingowej przez firmy transportowe w ciągu ostatnich 3 lat. W badaniu uwzględniono formy i działania dotyczące wykorzystania reklamy, promocji pośredniej i promocji osobistej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to present the essence and importance of marketing communication in transport services and to present selected forms and activities used by transport companies operating in Kuyavian-Pomeranian region. The article presents the specificity of companies functioning in the transport sector and describes selected results of research on the use of marketing communications by transport companies in the last 3 years. The study includes the forms and activities that are concerned with use of advertising, indirect promotion and personal promotion. (original abstract)
XX
Autorka w opracowaniu przedstawiła wpływ postaw wobec reklamy ubezpieczeń na wybór produktu ubezpieczeniowego. Przeprowadzane badania wskazały, że największy wpływ na postawy badanych respondentów ma sprzedaż osobista. Potwierdziły także potrzebę działalności promocyjnej firm ubezpieczeniowych na postawę potencjalnych nabywców.
EN
This article presents a methodology for identifying and researching the links between attitudes towards insurance promotion and the choice of insurance products. The author attempts to answer the following key questions: "Does insurance promotion attract the attention of potential buyers?", "Does it have any influence at all on their attitudes"' and, finally, "Will the link between attitudes towards, and promotion of, insurance consequently lead to the selection and purchase of a given insurance product?". In order to carry out an in-depth analysis of the issues listed above, the author proposes a methodology based on questionnaires. The first part of the paper covers: definition of the term "attitude", an itemisation of the factors determining attitudes, and an attempt to characterise the links between attitudes and behaviour. The subsequent parts of the paper cover: a description of the main forms of promotion, a presentation of the methodology for researching attitudes towards insurance advertising, and, finally, a practical section which concludes with a discussion of the influence of attitudes towards insurance advertising on the choice of insurance products. (original abstract)
XX
Większość reklam, które ogląda przeciętny użytkownik nie jest nawet zbliżona do jego zainteresowań i potrzeb. Rozwiązaniem tego problemu może być reklama osobista, opierająca się na analizie profilu i zapotrzebowań konsumenta, dzięki czemu można łatwiej skupić jego uwagę na danym produkcie. Taki rodzaj przekazu marketingowego naturalnie powinien wpasować się w otoczenie użytkownika, a więc uwzględnić i strony internetowe, które on odwiedza. (fragment tekstu)
XX
Dziś marki zamiast walczyć o wyróżnienie się za wszelką cenę, idą w kierunku budowania relacji. Koncentrują się na odbiorcy marki, nie zaś na marce samej w sobie. Dotyczy to także marki osobistej. Świadomość potrzeby budowania marki osobistej wciąż wzrasta, ale w porównaniu z innymi rynkami nadal jesteśmy na początku drogi. Marketerzy podejmując decyzję, że skorzystają ze wsparcia eksperta, powinni zdawać sobie sprawę z własnych atutów, ale i ograniczeń. (abstrakt autora)
XX
Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że marka osobista może mieć dużą siłę oddziaływania. Dlatego pragną się uwiarygodnić w oczach klientów i stworzyć wizerunek eksperta. I to bez względu na to, czy de facto są specjalistami, czy dopiero zamierzają za nich uchodzić. Dotyczy to tak rynku usług jak i producentów. W przypadku tych ostatnich firmowanie swoim nazwiskiem np. wyrobów w piekarni, masarni, cukierni, czy wytwórstwa rzemieślniczego - uwiarygodnia markę i stwarza pozytywne relacje między firmą a konsumentem. Tak, aby marka nie była bezosobową i bezduszną. (abstrakt autora)
XX
Marki w personal brandingu łączą masowość B2C ze specjalistyczną atmosferą B2B. A warto wiedzieć, co dzieje się w tym obszarze, gdyż wiele marek stawia w promocji na prezesów, właścicieli firm i wyrazistych pracowników w roli ekspertów brandów. Personal branding jest jednym z najciekawszych obszarów brandingu ze względu na łatwość prowadzenia eksperymentów i obserwowania efektów. Do metod tych należy również transmitowanie video w czasie rzeczywistym. Dużym wkładem live streamingu w budowanie marki osobistej są też emocje i cały pakiet zachowań niewerbalnych. (abstrakt autora)
XX
Budowanie marki osobistej niekoniecznie jest tożsame z tworzeniem koncepcji sprzedażowej dla produktu. Dziś markę osobistą określa fakt, kim jesteśmy na co dzień, jacy ludzie nas otaczają i jakie działania sami podejmujemy. Wydaje się, iż mniej aktualną rzeczą jest już tworzenie atrakcyjnych treści o sobie samym czy budowanie otoczki marketingowej fałszywie obrazującej rzekomy profesjonalizm. Ubocznym skutkiem tych czynników jest narastanie swoistej ignorancji i odłożenie na bok właściwych celów i strategii marki. (abstrakt autora)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.