Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki gospodarcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The second part of the article continues with the presentation of the material evidence concerning the facts from the First World War in the Polish parish of Wójcin (1914–1918) which was bordering with Germany. The first part presents Rev. Andrzej Witulski, the author of the chronicle and it portrays the social and church reality before the outbreak of the European conflict as well as wartime episodes with an outline of weather conditions, military activity, and applied propaganda. Further outcomes of the acts of war in the outlined borders are presented in the second part which shows the most sensitive events concerning everyday life of inhabitants as well as changing economic conditions shaping the social relations. It refers to the descriptions of the religious lives of Catholics, which was the reality consolidating the people in the independence spirit that gained in strength after 1917.
PL
Druga część artykułu stanowi kontynuację prezentacji materiału źródłowego dotyczącego I wojny światowej w graniczącej z Niemcami polskiej parafii w Wójcinie w latach 1914–1918. W pierwszej części przedstawiono biogram autora kroniki – ks. Andrzeja Witulskiego i ukazano rzeczywistość społeczno-kościelną przed wybuchem konfliktu europejskiego oraz epizody wojenne z nakreśleniem warunków atmosferycznych, posunięć militarnych i stosowanej propagandy. W drugiej części zobrazowano kolejne odsłony następstw działań wojennych w nakreślonych granicach. Ukazano newralgiczne wydarzenia z codziennego życia mieszkańców, zmieniające się warunki ekonomiczne, kształtujące relacje społeczne oraz przywołano opisy życia religijnego katolików, które było rzeczywistością konsolidującą ludność w duchu niepodległościowym, co nasiliło się po 1917 r.
EN
Swine breeding is a branch of production which is very sensitive to economical conditions. A basic factor influencing swine population is a relation of cereal prices to swine prices. Beside this, since 1990 the size of swine population is strongly influenced by demand for pork and its processed products and this demand is shaping purchase prices of swine.
PL
Chów trzody chlewnej jest kierunkiem produkcji, który silnie reaguje na warunki ekonomiczne. Zanalizowano warunki ekonomiczne kształtujące sytuację w produkcji trzody chlewnej. Zasadniczym czynnikiem kształtującym pogłowie trzody chlewnej jest relacja cen zboża do cen trzody chlewnej. Od 1990 r. na wielkość pogłowia trzody chlewnej istotny wpływ oprócz relacji cen wywiera popyt na mięso wieprzowe i jego przetwory. Zapotrzebowanie na ww. artykuły kształtuje ceny skupu żywca wieprzowego.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań w celowo wybranych 24 przedsiębiorstwach w rejonie sandomierskim, dobranych z uwagi na rodzaj działalności i wielkość. Celem badań było rozpoznanie uwarunkowań rozwoju sektora MSP w zakresie dotyczącym problemów warunkujących sprawność funkcjonowania tych przedsiębiorstw. Problematyka badawcza skupiła się na określeniu stopnia wpływu warunków gospodarczych, prawnych, niedostatków zasobów, wpływu globalizacji na MSP w zależności od wielkości tych przedsiębiorstw. Przeprowadzono ankiety i wywiady z przedsiębiorcami MSP.
EN
The study presents results of research carried out in 24 intentionally selected companies located in the area of Sandomierz, picked out in respect of their business actmty and size. The aim of the reAsearch was to probe into the conditions of development ofsmali and medium companies as to the problems that condition effective operation of these companies. The issues of the research were focused on determining the degree of influence of economic and legał conditions, shortage of resources and the influence of globalisation process on smali and medium companies depending on the size of the companies.
EN
Cattle breeding is a branch of agricultural economy very closely tied to farm. Cattle utilize bulky feed which otherwise in its natural form cannot be converted into animal products beneficiary for humans. From the farm interest, the lowest level of animal stock should secure utilization of absolute feeds. The absolute feeds should be utilized on farm where they are produced beacue they are sensitive for transportation due to physical and economical factors. In presented publication, an analysis of changes in cattle breeding reflected in changes in cattle population, production scale as well as in production technology was carried out. The analysis was made in a context of economical changes occuring in Poland.
PL
Bydlo jest gałęzią najsilniej związaną z gospodarstwem rolnym. Przetwarza ono pasze objętościowe, które w naturalnej formie nie mogą być wykorzystane, na produkty zwierzęce użyteczne dla człowieka. Z punktu widzenia gospodarstwa, najniższy poziom inwentarza żywego powinien zapewniać wykorzystanie pasz absolutnych. Pasze absolutne winny być zagospodarowane we własnym gospodarstwie. Są to pasze wrażliwe na transport pod względem fizycznym i ekonomicznym. W kontekście zachodzących w Polsce przekształceń ekonomicznych zanalizowano zmiany w chowie bydla w zakresie pogłowia, skali, jak również technologii produkcji.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.